HOTĂRÂRE nr. 706 din 3 iulie 2002privind înfiinţarea unor filiale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 18 iulie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 48 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează filialele Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzute în anexa nr. 1, ca societăţi comerciale pe acţiuni, denumite în continuare societăţi.  +  Articolul 2 (1) Sediul şi capitalul social iniţial al societăţilor înfiinţate potrivit art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 1, iar obiectul de activitate al acestora este prevăzut în anexa nr. 2. (2) Societăţile înfiinţate potrivit art. 1 sunt persoane juridice române şi se organizează şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutele proprii, întocmite potrivit statutului-cadru prevăzut în anexa nr. 3. (3) Capitalul social iniţial al societăţilor se constituie prin aporturi în natură reprezentând active şi aporturi în numerar de la Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare C.F.R., corespunzător obiectului de activitate, stabilite pe baza datelor din balanţa de verificare contabilă încheiată la data de 31 decembrie 2001. (4) Capitalul social iniţial este subscris şi integral vărsat de C.F.R., în calitate de acţionar unic. (5) Efectuarea aporturilor de către C.F.R. se va face pe baza de protocoale care se vor încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (6) În cazul în care valoarea capitalului social stabilită prin protocoalele de predare-preluare va fi diferită de cea prevăzută în anexa nr. 1, se va solicita la registrul comerţului rectificarea cuvenită, în termen de 30 de zile de la semnarea documentelor prevăzute la alin. (5). (7) Valoarea terenurilor constituite ca aport la capitalul social iniţial al societăţilor nu este cuprinsă în capitalul social iniţial prevăzut în anexa nr. 1. Aceste terenuri se vor evalua până la data de 31 decembrie 2002, modificându-se în mod corespunzător capitalul social. (8) Pe toată perioada în care C.F.R. este acţionar majoritar la societăţi se pot efectua transferuri de active, corporale şi necorporale, fără plată, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, între societăţi şi C.F.R., precum şi cu alte societăţi comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu acordul adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor societăţilor comerciale implicate, modificându-se capitalul social în mod corespunzător. (9) Societăţile înfiinţate potrivit art. 1 se pot privatiza în condiţiile legii, C.F.R. putând păstra pachetul majoritar de acţiuni. (10) Pe perioada în care C.F.R. este acţionar majoritar, societăţile pot vinde active din patrimoniul lor persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la propunerea consiliului de administraţie, cu acordul Adunării generale a acţionarilor a C.F.R., exprimat prin mandat special dat reprezentanţilor săi în adunările generale ale acţionarilor ale societăţilor. Utilizarea sumelor rezultate din vânzarea activelor se face în condiţiile legii.  +  Articolul 3Atât timp cât C.F.R. este acţionar majoritar, în relaţiile contractuale dintre C.F.R. şi societăţile înfiinţate potrivit art. 1 se va practica o cotă de profit de 3%, atât de către C.F.R., cât şi de filiale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 4Serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de organizare a licitaţiilor, a managementului proiectelor finanţate din credite interne sau externe, contractarea şi gestionarea acestor credite se asigură pe bază de contracte încheiate cu Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.  +  Articolul 5 (1) Personalul necesar desfăşurării activităţii societăţilor este preluat de la C.F.R. în funcţie de competenţa profesională şi de disciplină în activitate şi se consideră transferat. (2) Până la încheierea contractului colectiv de muncă la societăţi personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare şi de celelalte drepturi de personal avute la data transferării, prevăzute în Contractul colectiv de muncă al C.F.R., corespunzătoare posturilor pe care urmează a le ocupa, precum şi de alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 6 (1) Societăţile sunt conduse de adunările generale ale acţionarilor formate din reprezentanţii C.F.R. şi ai celorlalţi acţionari. (2) Adunarea generală a acţionarilor C.F.R. numeşte reprezentanţii acesteia în adunarea generală a acţionarilor a fiecărei societăţi. (3) Atribuţiile şi componenta adunărilor generale ale acţionarilor sunt prevăzute în statutele societăţilor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 7 (1) Adunările generale ale acţionarilor aleg administratorii societăţilor. Atât timp cât C.F.R. este acţionar unic membrii consiliilor de administraţie şi directorii societăţilor sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor la propunerea Adunării generale a acţionarilor a C.F.R. (2) Directorul fiecărei societăţi este şi preşedintele consiliului de administraţie al societăţii respective.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul lucrărilor publice,

  transporturilor şi locuinţei,

  Ion Şelaru,

  secretar de stat

  Ministrul muncii

  şi solidarităţii sociale,

  Marian Sârbu

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 3 iulie 2002.Nr. 706.  +  Anexa 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Capitalul social Numărul crt. Denumirea Sediul (lei) acţiunilor       filialei ───────────────                                                                   Valoarea                                                                 nominală (lei)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Societatea Bd. Dinicu Golescu 145.465.500.000 5.818.620     Comercială nr. 38, sectorul 1, ---------     "Telecomunicaţii Bucureşti 25.000     C.F.R." - S.A.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Societatea Str. Gării de Nord nr. 1, 21.930.000.000 877.200     Comercială sectorul 1, Bucureşti ---------     "Informatică 25.000     Feroviară - S.A.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Societatea Bd. Dinicu Golescu nr. 38, 2.353.700.000 94.148     Comercială sectorul 1, Bucureşti --------     "Turism şi 25.000     Agrement     C.F.R." - S.A.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Societatea Piaţa Gării de Nord nr. 1-3, 125.000.000 5.000     Comercială sectorul 1, Bucureşti --------     "Construcţii 25.000     C.F.R." - S.A.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Societatea Bd. Dinicu Golescu nr. 38, 15.190.650.000 607.626     Comercială sectorul 1, Bucureşti --------     "Grup Exploatare 25.000     şi Întreţinere     Palat C.F.R."     - S.A.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Societatea Str. Grigore Alexandru 29.625.250.000 1.185.010     Comercială Ghica nr. 21, Suceava, ----------     "Impregnat judeţul Suceava 25.000      Traverse     din Lemn" - S.A.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7. Societatea Piaţa Gării de Nord nr. 1-3, 2.500.000.000 100.000     Comercială sectorul 1, Bucureşti ---------     "Intervenţii 25.000     Feroviare" - S.A.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 21. Societatea Comercială "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A.Obiect de activitate:● servicii de telecomunicaţii;● servicii de telefonie (inclusiv subclasa şi subclasele elementare);● servicii de telegrafie, telex şi de întreţinere a reţelei (inclusiv subclasa şi subclasa elementară;● servicii de comunicaţii de date şi mesaje (inclusiv subclasa şi subclasele elementare);● servicii de radioficare (inclusiv subclasa şi subclasa elementară;● servicii de gestionare a spectrului de frecventa radio (inclusiv subclasa şi subclasa elementară;● alte servicii de telecomunicaţii neclasificate în altă parte (inclusiv subclasa şi subclasele elementare);● servicii de consultanţă privind arhitectura sistemelor informatice, configuraţii de echipamente şi reţele;● servicii de consultanţă privind arhitectura sistemelor informatice, configuraţii de echipamente şi reţele (inclusiv subclasa şi subclasa elementară);● servicii de prelucrare informatică a datelor;● servicii de prelucrare informatică a datelor (inclusiv subclasele şi subclasele elementare);● servicii de întreţinere şi de reparaţii a calculatoarelor şi a altor echipamente informatice;● servicii de verificare şi analiză ale sistemelor complexe (maşini, echipamente, material informatic etc.);● servicii de verificări tehnice ale altor obiecte;● alte servicii de verificare şi analiză neclasificate în altă parte;● instalarea maşinilor de birou;● instalarea calculatoarelor şi a echipamentelor informatice;● instalarea şi montarea echipamentelor electrice diverse;● întreţinerea şi repararea echipamentelor electrice diverse;● instalarea şi montarea echipamentelor de radiocomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune;● întreţinerea şi repararea echipamentelor de radiocomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune;● instalarea şi montarea aparatelor de recepţie, înregistrare şi reproducere a sunetului şi imaginii;● întreţinerea şi repararea aparatelor de recepţie, înregistrare şi reproducere a sunetului şi imaginii;● lucrări de construcţii de linii aeriene de telecomunicaţii;● lucrări de construcţii de linii subterane de telecomunicaţii;● lucrări de construcţii de reţele locale de telecomunicaţii aeriene;● lucrări de construcţii de reţele locale de telecomunicaţii subterane;● lucrări de instalare a sistemelor de alarmă şi antenelor (inclusiv subclasele elementare);● lucrări de instalare a liniilor de comunicaţii (inclusiv subclasele elementare).2. Societatea Comercială "Informatică Feroviară" - S.A.Obiect de activitate:● servicii de analiză, proiectare, producţie de programe şi aplicaţii informatice, testare, implementare şi întreţinere de programe şi aplicaţii informatice;● servicii de prelucrare a datelor, organizare şi administrare a acestora în baze de date, arhivare, securizare şi recuperare a datelor în caz de distrugere;● servicii de proiectare, realizare şi administrare a băncilor şi bazelor de date;● servicii de instalare, configurare şi întreţinere produse informatice;● servicii de birotică, Internet, postă electronică, transmisii de date;● instalare, administrare, exploatare şi întreţinere sisteme şi reţele de calculatoare;● servicii de consultanţă de specialitate pentru produse informatice, echipamente şi software;● asistenţă tehnică şi management de proiecte de informatizare;● asistenţă tehnică şi reprezentare în organisme internaţionale pe probleme de schimb de informaţii şi interoperabilitate informatică;● servicii de reglementare în domeniul informaticii feroviare, elaborare de politici de securitate şi control al accesului în sisteme şi baze de date, codificare şi standardizare;● concesionarea, locaţia de gestiune şi închirierea de active către persoane fizice şi juridice;● activităţi de instruire de specialitate şi atestare a utilizatorilor de sisteme informatice;● activităţi de suport şi asistenţă tehnică pentru utilizatorii sistemelor informatice, echipamentelor şi reţelei;● intermedieri, comercializarea produselor din producţia proprie sau provenite de la parteneri interni ori externi;● activităţi de aprovizionare comercială şi de comerţ, inclusiv comerţ exterior, specifice activităţii proprii;● realizarea de activităţi sociale pentru persoane fizice şi juridice din cadrul societăţii comerciale şi din afara ei, potrivit competenţei şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.3. Societatea Comercială "Turism şi Agrement C.F.R." - S.A.Obiect de activitate:● hoteluri şi moteluri restaurant;● editarea cărţilor, broşurilor şi a altor publicaţii;● alte activităţi de editare;● alte activităţi de tipărire;● reproducerea pe suporturi a înregistrărilor audio;● reproducerea pe suporturi a înregistrărilor video;● comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor proaspete;● comerţ cu ridicata al cărnii şi mezelurilor;● comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile;● comerţ cu ridicata al băuturilor;● comerţ cu ridicata al tutunului;● comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase;● comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente;● comerţ cu ridicata, specializat, al altor produse alimentare;● comerţ cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi şi tutun;● comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie;● comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne;● comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi zaharoaselor;● comerţ cu amănuntul al băuturilor;● comerţ cu amănuntul al produselor din tutun;● comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de toaletă;● restaurante;● cafenele şi baruri fără spectacol;● cafenele şi baruri cu spectacol;● cantine;● alte unităţi de preparare a hranei;● transporturi terestre de călători pe bază de grafic, în condiţiile legii;● transporturi rutiere de mărfuri, în condiţiile legii;● activităţi ale bazelor sportive;● alte activităţi sportive;● manipulări;● depozitări;● activităţi ale agenţiilor de turism şi asistenţă turistică;● activităţi ale altor agenţii de transport;● dezvoltare (promovare) imobiliară;● închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;● administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract;● închirierea altor mijloace de transport terestru;● publicitate;● activităţi de artă şi spectacole;● alte activităţi recreative;● alte activităţi de prestări de servicii.4. Societatea Comercială "Construcţii C.F.R." - S.A.Obiect de activitate:● lucrări de construcţii, inclusiv lucrări de artă;● organizarea de şantier şi pregătirea terenului;● demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare de şantier;● lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii;● lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii;● construcţii de căi de comunicaţii terestre şi construcţii destinate sportului;● alte construcţii inginereşti;● alte lucrări specifice pentru construcţii;● lucrări de instalaţii electrice;● lucrări de izolaţii şi protecţie anticorosivă;● lucrări de instalaţii sanitare şi de încălzire centrală, precum şi de montaj de echipamente şi utilaje tehnologice la clădiri şi construcţii inginereşti;● alte lucrări de instalaţii şi de construcţii auxiliare;● lucrări de ipsoserie;● lucrări de tâmplărie şi dulgherie;● lucrări de pardosire şi placare a pereţilor;● lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri;● alte lucrări de finisare;● activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor;● producţie industrială;● consultanţă;● prestări de servicii;● transport bazat pe alte tehnologii decât cea feroviară;● reclamă;● închirieri de mijloace de transport;● comerţ;● orice alte servicii executate pe bază de contracte sau de convenţii în nume propriu sau al terţilor, legate direct ori indirect de activitatea societăţii.5. Societatea Comercială "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R." - S.A.Obiect de activitate:● asigurarea închirierii şi întreţinerii spaţiilor aflate în administrare;● asigurarea închirierii şi întreţinerii locurilor de parcare în spaţiile special amenajate în acest sens;● asigurarea administrării spaţiilor, instalaţiilor şi utilajelor de interes general ale clădirii;● asigurarea încheierii contractelor cu furnizorii de utilităţi: apă, canalizare, energie electrică, energie termică, gaze naturale;● asigurarea încheierii contractelor cu prestatori de servicii pentru: transport, evacuare şi neutralizare reziduuri menajere, întreţinere ascensoare, deratizare, dezinsecţie, pază şi securitate;● asigurarea funcţionarii în bune condiţii a instalaţiilor electrice, termice, de apă caldă/rece şi canalizare, de gaze;● asigurarea distribuţiei la subconsumatorii din clădire a energiei electrice, termice, a apei, gazelor naturale şi colectarea apelor reziduale, pluviale şi a gunoiului menajer;● asigurarea bunei funcţionări a ascensoarelor cu/fără însoţitor;● asigurarea funcţionarii şi întreţinerii instalaţiilor de stins incendii;● asigurarea apărării împotriva incendiilor în spaţiile comune ale clădirii;● asigurarea pazei şi securităţii clădirii;● asigurarea accesului personalului Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, C.F.R. şi al agenţilor economici cu sediul în clădire, precum şi al colaboratorilor acestora;● asigurarea accesului autoturismelor în parcările interioare/exterioare ale clădirii, special amenajate în acest sens;● asigurarea activităţii de transport cu mijloace de transport auto proprii şi/sau închiriate;● asigurarea întreţinerii şi reparaţiei mijloacelor de transport auto ale C.F.R. şi Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei;● asigurarea aprovizionării cu carburanţi, lubrifianţi, piese de schimb, mijloace fixe, materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor salariaţilor;● asigurarea curăţeniei în clădire şi în spaţiile adiacente;● asigurarea lucrărilor de întreţinere a construcţiei;● asigurarea lucrărilor de construcţii, instalaţii, izolaţii şi finisaje la clădire;● asigurarea serviciilor de curierat intern/extern pentru unităţile C.F.R. din clădire;● asigurarea serviciilor de arhivare şi evidenţă a documentelor C.F.R. şi ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei (până în 1990);● asigurarea serviciilor de registratură pentru unităţile C.F.R. din clădire;● asigurarea activităţii de "informaţii" la punctele de acces în clădire;● asigurarea serviciilor de manipulare prin purtare directă a obiectelor şi materialelor în interiorul clădirii;● asigurarea serviciilor de spălătorie;● asigurarea serviciilor de legătorie;● asigurarea profitului prin gestionarea pe principii comerciale a activităţilor pe care le desfăşoară.6. Societatea Comercială "Impregnat Traverse din Lemn" - S.A.Obiect de activitate:● impregnarea materialului lemnos pentru utilizări cu specific feroviar;● lucrări de microproducţie din material lemnos;● transport pe calea ferată în scopul desfăşurării activităţii proprii;● activităţi de aprovizionare comercială şi comerţ, inclusiv comerţ exterior.7. Societatea Comercială "Intervenţii Feroviare" - S.A.Obiect de activitate:● intervenţii pentru restabilirea circulaţiei feroviare;● transportul pe calea ferată în scopul desfăşurării activităţii proprii;● lucrări de reabilitare a infrastructurii feroviare;● activităţi de reparaţii la utilajele proprii;● intervenţii în caz de incendii şi calamităţi în zona căii ferate.  +  Anexa 3STATUT 03/07/2002