LEGE nr. 520 din 17 iulie 2002privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 184/2001 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 18 iulie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 184 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul unic punctul 1, alineatul (4^2) al articolului 166 va avea următorul cuprins:(4^2) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ special de stat fac parte din domeniul public județean, respectiv al municipiului București, și sunt în administrarea consiliului județean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea. Celelalte componente ale bazei materiale a unităților de învățământ special de stat sunt de drept proprietatea acestora. Administrarea terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ special, inclusiv clădirile sociale, este încredințată de către consiliul județean unui administrator care face parte din consiliul de administrație al unității școlare. Nu fac parte din domeniul public al comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului București, terenurile și clădirile deținute de unitățile de învățământ în baza unor contracte de închiriere, concesionare sau comodat, proprietarii acestora fiind alte persoane fizice sau juridice.2. La articolul unic, după punctul 2 se introduce punctul 3 cu următorul cuprins:3. La articolul 173, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:(3) Achiziționarea de documentații tehnice, materiale de construcții, aparatura, utilaje, publicații și orice alte dotări necesare procesului de învățământ, de cercetare științifică, precum și activităților auxiliare procesului de învățământ de către unitățile și instituțiile de învățământ autorizate sau acreditate este scutită de taxe vamale.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  -------------