LEGE nr. 492 din 11 iulie 2002privind înfiinţarea comunei Negreni, judeţul Cluj
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 18 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Negreni, judeţul Cluj, având în componenta satele Negreni, Bucea şi Prelucele. Reşedinţa comunei se stabileşte în satul Negreni. (2) Comuna Ciucea are în componenta satele Vânători şi Ciucea, care este reşedinţa comunei.  +  Articolul 2 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Negreni, judeţul Cluj, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegaţi numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Negreni.  +  Articolul 3 (1) Consiliul Judeţean Cluj şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului Cluj şi Consiliul Local al Comunei Ciucea, vor repartiza veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Ciucea între comunele prevăzute la art. 1. (2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Negreni, vor fi administrate şi gestionate prin autorităţile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în limita prevederilor aprobate în anul 2002 pe ansamblul judeţului Cluj. (3) Bugetul comunei Negreni pe anul 2002 se va elabora de către delegaţii prevăzuţi la alin. (1), cu avizul Direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului Cluj. (4) Operaţiunile de predare-preluare se vor face pe bază de protocol încheiat între actualul primar al comunei Ciucea şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Negreni.  +  Articolul 4Până la noile alegeri locale autorităţile administraţiei publice locale din comuna Ciucea, judeţul Cluj, vor funcţiona în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 5Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA-----------