HOTĂRÂRE nr. 723 din 3 iulie 2002privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 18 iulie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 37^2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Comisia interministeriala pentru zone construite protejate, în vederea emiterii avizului comun al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) şi la art. 12 lit. f) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Comisia interministeriala pentru zone construite protejate va corela strategiile referitoare la protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi integrarea lor social-economică şi culturală în viaţa colectivităţilor locale cu politica generală de amenajare a teritoriului şi urbanism. (2) Comisia interministeriala pentru zone construite protejate va coordona activitatea de avizare a documentaţiilor pentru care este necesară eliberarea unui aviz de către Ministerul Culturii şi Cultelor şi de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în scopul: a) abordarii unitare în aplicarea legislaţiei privind zonele asupra cărora s-a instituit un regim de protecţie, în condiţiile legii; b) corelării şi armonizării reglementărilor în vigoare privind intervenţia asupra monumentelor istorice, precum şi asupra imobilelor din zona lor de protecţie; c) verificării modului de aplicare a legislaţiei în domeniu.  +  Articolul 3 (1) Preşedinţia Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate va fi asigurata la nivel de secretari de stat din cadrul ministerelor prevăzute la art. 1. (2) Competenţa şi atribuţiile Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate, precum şi metodologia de verificare a documentaţiilor şi de elaborare a avizului, în condiţiile legii, vor fi stabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate, care se aproba prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al ministrului culturii şi cultelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Fondurile necesare organizării şi funcţionarii Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate se suporta astfel: de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei din veniturile extrabugetare destinate elaborării reglementărilor tehnice specifice şi de către Ministerul Culturii şi Cultelor din bugetul propriu.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului şi al ministrului culturii nr. 7.358/MC/1.442/1996 privind instituirea Comisiei Zonelor Protejate Construite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 19 decembrie 1996.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Sergiu Sechelariu,secretar de statMinistrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu─────────────────