REGULAMENT din 3 iulie 2002de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafaţa şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 17 iulie 2002     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prin prezentul regulament se stabilesc modul de organizare şi funcţionare, componenta, atribuţiile specifice şi sistemul de relaţii ale Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafaţa şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane, constituită pe lângă Ministerul Industriei şi Resurselor.  +  Articolul 2 (1) Comisia centrala pentru explozii mari la suprafaţa şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane, denumita în continuare Comisia centrala, organizează şi conduce la nivel naţional toate activităţile legate de următoarele tipuri de dezastre:- explozii mari la suprafaţa şi în subteran;- accidente chimice;- avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane. (2) Măsurile dispuse de Comisia centrala sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice în zona de responsabilitate în care îşi exercită competentele.  +  Articolul 3 (1) Comisia centrala se subordonează Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor. (2) Comisia centrala cooperează cu serviciile publice comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenta, aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a consiliilor locale ale sectoarelor acestuia, precum şi cu serviciile publice voluntare din subordinea consiliilor locale judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale.  +  Capitolul 2 Organizarea Comisiei centrale  +  Articolul 4 (1) Comisia centrala este condusă de ministrul industriei şi resurselor, în calitate de preşedinte, şi este formată din specialişti cu putere de decizie din cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor, respectiv secretarul general, secretarul de stat pentru producţia de apărare, directori generali şi directori, precum şi din reprezentanţi ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate care au atribuţii în planurile de apărare împotriva dezastrelor. (2) În cazul în care preşedintele Comisiei centrale este în imposibilitate de a-şi exercită atribuţiile, acesta va fi înlocuit de unul dintre cei doi vicepreşedinţi, respectiv secretarul general sau secretarul de stat pentru producţia de apărare, după caz, desemnat prin ordin al ministrului industriei şi resurselor. (3) Componenta Comisiei centrale este prezentată în anexa nr. 1, iar colaboratorii ce pot fi cooptati în structura acesteia, în funcţie de situaţie, sunt prezentaţi în anexa nr. 2.  +  Articolul 5 (1) Organismul de lucru al Comisiei centrale este Secretariatul tehnic permanent, care este asigurat de către Direcţia specială din cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor. (2) Componenta Secretariatului tehnic permanent este prezentată în anexa nr. 3. (3) Secretariatul tehnic permanent organizează 3 secţiuni de lucru specializate pe tipuri de dezastre:- explozii mari la suprafaţa şi în subteran;- accidente chimice;- avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane.  +  Capitolul 3 AtribuţiiA. Atribuţiile Comisiei centrale  +  Articolul 6Comisia centrala are următoarele atribuţii principale:1. În perioada predezastrului: a) elaborează regulamente de apărare împotriva dezastrelor produse în domeniul specific şi participa la elaborarea strategiei naţionale de apărare împotriva dezastrelor; b) îndrumă, controlează şi avizează modul de întocmire a planurilor de apărare în teritoriu; c) identifica şi monitorizează sursele potenţiale de producere a dezastrelor din sfera sa de activitate şi zonele de risc potenţial expuse urmărilor acestora; d) organizează culegerea de informaţii (constituindu-şi baza de date proprii) şi fluxul informaţional-decizional la nivel naţional sau zonal, conform schemei prezentate în anexa nr. 4; e) elaborează planuri operative de apărare specifice pe categorii de dezastre specifice şi pe zone potenţiale de expunere la riscul producerii, le supune spre avizare Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor şi avizează planurile serviciilor publice comunitare profesioniste sau voluntare pentru situaţii de urgenta; f) propune mecanisme şi instrumente de control social al riscurilor care pot genera dezastre, precum şi metode de identificare şi evaluare a riscurilor; g) stabileşte prin regulamente parametrii pe baza cărora se pot defini fenomenele caracteristice ale dezastrelor din sfera sa de competenţa; h) informează prin mass-media populaţia despre eventualele surse de risc ce pot genera dezastre specifice şi măsurile de prevenire întreprinse; i) coordonează pregătirea personalului agenţilor economici aflaţi sub autoritatea sa (potenţiali factori de risc), cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul fiecărei categorii de dezastru specific, privind prevenirea, protecţia şi intervenţia în cazul producerii evenimentului respectiv; j) analizează modul de îndeplinire a acţiunilor de prevenire prevăzute în planurile operative de apărare specifice în cazul dezastrelor din sfera de activitate proprie, precum şi a măsurilor privind pregătirea agenţilor economici (potenţiali factori de risc) cu raspunderi şi atribuţii pe tipuri de dezastre, prin rapoarte semestriale ce se aduc la cunoştinţa populaţiei prin mass-media; k) stabileşte măsurile necesare în vederea creşterii operabilitatii şi eficientei forţelor participante la intervenţii, prin dotarea corespunzătoare a acestora; l) asigura pregătirea personalului propriu pentru apărare împotriva dezastrelor specifice.2. În perioada producerii unui dezastru: a) analizează informaţiile primare despre producerea dezastrului - locul, caracteristicile, efectele şi altele asemenea - şi evoluţia probabila a acestuia; b) pune în aplicare măsurile prevăzute în planul de protecţie şi intervenţie, adaptandu-le la situaţia concretă şi efectuand corecturile necesare în funcţie de situaţia creata şi de gradul de urgenta; c) informează Comisia Guvernamentală de Apărare împotriva Dezastrelor despre situaţia creata, despre măsurile întreprinse şi despre eventualele nevoi de sprijin; d) coordonează la nivel naţional acţiunile de limitare, lichidare şi inlaturare a efectelor distructive ale dezastrului, colaborand cu structurile din subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta; e) hotărăşte, la nevoie, constituirea unei echipe operative formate din membri proprii şi din alţi specialişti, pe care o trimite în zona de manifestare a dezastrului pentru culegere de informaţii suplimentare care să fundamenteze luarea unor decizii pertinente, precum şi pentru conducerea nemijlocită a acţiunilor la faţa locului; f) cooperează cu serviciile publice comunitare profesioniste sau voluntare pentru situaţii de urgenta din subordinea organelor administraţiei publice locale, privind implementarea măsurilor de apărare împotriva dezastrelor specifice, în condiţiile legii.3. În perioada postdezastrului: a) desemnează colectivul sau agenţii economici cu responsabilităţi pentru conducerea acţiunilor de inlaturare a urmărilor, de refacere sau reabilitare a zonei/zonelor afectată/afectate de dezastru; b) organizează echipe de specialişti pentru inventarierea, expertizarea şi evaluarea efectelor, precum şi a pagubelor produse, în vederea comunicării acestora Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor, şi ia sau propune măsuri pentru restabilirea funcţiilor vitale afectate de dezastru; c) analizează cauzele producerii dezastrului şi dispune măsuri de prevenire în viitor a evenimentului respectiv; d) asigura informarea populaţiei prin mass-media despre evoluţia şi efectele dezastrului, despre acţiunile întreprinse pentru limitarea acestora şi despre măsurile ce se impun în continuare; e) propune Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor acordarea de ajutoare materiale sau financiare populaţiei afectate şi urmăreşte repartizarea şi utilizarea ajutoarelor acordate de stat sau de organizaţiile naţionale ori internaţionale; f) avizează documentaţiile privind acordarea fondurilor necesare refacerii lucrărilor de infrastructura; g) stabileşte regimul mijloacelor de transport pentru aprovizionare cu hrana, apa potabilă, medicamente, asigurarea cu energie electrica şi termica în perioada producerii dezastrului şi în perioada postdezastrului; h) reactualizează planurile operative de apărare specifice pe tipuri de dezastre; i) asigura condiţii de lucru pentru Secretariatul tehnic permanent propriu; j) analizează, validează sau modifica hotărârile aprobate de către preşedinte între şedinţe şi le aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi, prin Secretariatul tehnic permanent; k) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Comisia Guvernamentală de Apărare împotriva Dezastrelor.B. Atribuţiile Secretariatului tehnic permanent  +  Articolul 7Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale are următoarele atribuţii principale: a) solicita şi centralizează informaţiile privind prevenirea, protecţia şi intervenţia la dezastrele din domeniul de competenţa al Comisiei centrale, de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta sau serviciile publice comunitare aflate în subordinea organelor administraţiei publice locale, precum şi de la unităţile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor; b) verifica informaţiile referitoare la iminenta sau la producerea unui dezastru şi întocmeşte rapoarte de informare pentru membrii Comisiei centrale, precum şi pentru Comisia Guvernamentală de Apărare împotriva Dezastrelor; c) constituie şi actualizează permanent banca de date privind sursele potenţiale de risc, resursele materiale, financiare şi umane ce pot fi utilizate la dezastrele specifice; d) întocmeşte planul operativ de apărare pe domeniul specific şi regulamentul de apărare împotriva dezastrelor, elaborează ghidul de întocmire a planurilor de protecţie şi intervenţie pentru dezastrele specifice pentru a fi distribuit în teritoriu serviciilor publice comunitare profesioniste sau voluntare prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta; e) centralizează şi analizează datele rezultate din rapoartele de intervenţie la dezastre şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de apărare împotriva dezastrelor specifice; f) întocmeşte propuneri pentru includerea în bugetul anual al Ministerului Industriei şi Resurselor a fondurilor necesare pentru apărarea împotriva dezastrelor, inclusiv cheltuieli generale pentru desfăşurarea curenta a activităţii Comisiei centrale, şi le transmite direcţiei de specialitate a ministerului; g) întocmeşte planul anual de activităţi şi documentele de lucru ale Comisiei centrale; h) convoacă membrii Comisiei centrale la ordinul preşedintelui sau al unuia dintre vicepreşedinţi; i) transmite în scris hotărârile Comisiei centrale către factorii implicaţi în executarea operaţiunilor de prevenire, protecţie şi intervenţie; j) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor Comisiei centrale şi desfăşurarea activităţilor curente ale acesteia între şedinţe; k) răspunde de dotarea proprie şi a Comisiei centrale cu aparatura şi materiale necesare desfăşurării activităţii, precum şi de funcţionarea permanenta a aparaturii şi a mijloacelor de înştiinţare şi alarmare în timp de dezastre; l) valorifica concluziile rezultate în urma producerii în străinătate a unor dezastre similare şi, pe baza informaţiilor obţinute, documenteaza reprezentanţii autorităţilor publice şi membrii Comisiei centrale; m) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Comisia centrala.  +  Capitolul 4 Funcţionarea Comisiei centrale şi a Secretariatului tehnic permanentA. Funcţionarea Comisiei centrale  +  Articolul 8Comisia centrala îşi desfăşoară activitatea în sediul Ministerului Industriei şi Resurselor pe baza planului anual întocmit de Secretariatul tehnic permanent, aprobat în şedinţa din luna decembrie a anului precedent.  +  Articolul 9 (1) Comisia centrala se întruneşte semestrial în şedinţa ordinară şi, ori de câte ori este necesar, în şedinţa extraordinară, convocată de preşedinte sau de către unul dintre cei doi vicepreşedinţi ori la solicitarea expresă a cel puţin unei treimi din totalul membrilor săi. (2) Şedinţa se constituie legal prin prezenta a cel puţin două treimi din totalul membrilor săi. (3) Numărul total al membrilor Comisiei centrale pentru cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu include membrii cooptati de la alte ministere.  +  Articolul 10 (1) Convocarea membrilor Comisiei centrale se face în scris, în cazuri de normalitate, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare, sau prin mijloace centrale de telecomunicaţii şi prin mass-media în situaţii fortuite, de extrema urgenta, de către Secretariatul tehnic permanent. (2) Pe baza datelor şi informaţiilor privind iminenta sau producerea unui dezastru Secretariatul tehnic permanent va convoca de îndată Comisia centrala în şedinţa extraordinară, folosind aparatura şi mijloacele de legătură din dotarea proprie sau a ministerului. (3) Convocarea (scrisă, prin fax, prin nota telefonica) va cuprinde următoarele elemente: data, ora şi locul desfăşurării şedinţei, proiectul ordinii de zi şi documentele ce urmează să fie analizate de Comisia centrala. (4) Ordinea de zi se adoptă la începutul şedinţei. (5) La propunerea preşedintelui sau a oricărui membru al Comisiei centrale pe ordinea de zi se pot include şi alte probleme în afară proiectului ordinii de zi anuntat în convocare. După caz, la şedinţele Comisiei centrale pot fi convocaţi şi alţi specialişti cu atribuţii şi responsabilităţi din domeniul specific tipului de dezastru.  +  Articolul 11 (1) Dezbaterile şi măsurile stabilite în cadrul şedinţelor Comisiei centrale se consemnează într-un proces-verbal prin grija Secretariatului tehnic permanent. (2) Pe baza procesului-verbal Comisia centrala adopta o hotărâre cu votul majorităţii simple a membrilor săi. (3) Hotărârea se semnează de către preşedintele Comisiei centrale sau de către inlocuitorul desemnat şi se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi de către Secretariatul tehnic permanent, în termen de 7 zile de la adoptare. (4) Hotărârile adoptate în şedinţele extraordinare ale Comisiei centrale se comunică de urgenta factorilor interesaţi.  +  Articolul 12Documentele privind activitatea Comisiei centrale se arhiveaza de către Secretariatul tehnic permanent, cu respectarea legislaţiei de specialitate în vigoare.  +  Articolul 13 (1) Comisia centrala întocmeşte rapoarte după fiecare şedinţa ordinară, precum şi la termenele stabilite prin regulamentele de apărare împotriva dezastrelor. (2) În funcţie de situaţie, aceste rapoarte pot fi trimise comisiilor centrale sau locale interesate, integral sau în extras, precum şi Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor.B. Funcţionarea Secretariatului tehnic permanent  +  Articolul 14 (1) Secretariatul tehnic permanent se întruneşte în şedinţele de lucru, de regula trimestrial şi ori de câte ori este necesar. În şedinţele sale Secretariatul tehnic permanent va analiza cu precădere: a) situaţia operativă la nivelul Ministerului Industriei şi Resurselor şi al agenţilor economici potenţiali factori de risc; b) stadiul de îndeplinire a hotărârilor adoptate în ultima şedinţa a Comisiei centrale, precum şi a sarcinilor rezultate din ultima şedinţa a Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor; c) pregătirea propunerilor pentru ordinea de zi a următoarei şedinţe a Comisiei centrale; d) alte aspecte privind apărarea împotriva dezastrelor. (2) Problemele dezbătute şi măsurile stabilite pe timpul desfăşurării şedinţelor Secretariatului tehnic permanent se consemnează în procese-verbale.  +  Articolul 15Secretariatul tehnic permanent înaintează preşedintelui Comisiei centrale, trimestrial şi ori de câte ori situaţia o impune, informări privind situaţia operativă din teritoriu, activităţile desfăşurate şi cele planificate.  +  Capitolul 5 Constituirea şi utilizarea fondurilor şi rezervelor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare la nivelul Ministerului Industriei şi Resurselor  +  Articolul 16 (1) Comisia centrala stabileşte necesarul de fonduri pentru apărarea împotriva dezastrelor specifice, precum şi pentru nevoile de dotare şi desfăşurare a activităţii curente proprii. (2) Pe baza datelor estimate de Comisia centrala Secretariatul tehnic permanent întocmeşte propuneri pentru bugetul anual al Ministerului Industriei şi Resurselor şi le transmite direcţiei de specialitate pentru a fi incluse în proiectul de buget. (3) Fondurile se asigura anual de la bugetul ministerului în condiţiile legii.  +  Articolul 17 (1) Comisia centrala propune Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor cantităţile şi tipurile de materiale şi mijloace pentru constituirea rezervelor necesare interventiilor la dezastrele specifice, fondurile necesare constituirii lor, precum şi măsurile de utilizare, păstrare şi refacere prin aprovizionari curente. (2) La propunerea Secretariatului tehnic permanent preşedintele Comisiei centrale poate numi comisii tehnice de recepţie, depozitare şi distribuire a materialelor necesare interventiilor pentru limitarea sau înlăturarea efectelor dezastrelor specifice şi ajutorarii sinistratilor.  +  Articolul 18 (1) Principalele dotări necesare desfăşurării activităţii Comisiei centrale şi a Secretariatului tehnic permanent vor fi asigurate din bugetul anual al Ministerului Industriei şi Resurselor, conform normelor de inzestrare. (2) Comisia centrala şi Secretariatul tehnic permanent al acesteia utilizează pentru nevoi de transport curente un autoturism de teren, cu un consum aferent limitei de 1.500 km anual, din parcul auto al Ministerului Industriei şi Resurselor sau prin transfer de la unităţile din subordinea acestuia. (3) Pentru nevoi de transport suplimentare, pe timpul activităţilor legate de prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor dezastrelor specifice, se pot folosi şi alte mijloace de transport din inzestrarea Ministerului Industriei şi Resurselor, stabilite prin ordin al ministrului.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 19 (1) Componenta Comisiei centrale şi a Secretariatului tehnic permanent al acesteia se poate modifica sau completa cu noi membri ori de câte ori au loc schimbări în organizarea structurală a ministerelor, prin ordin al ministrului industriei şi resurselor. (2) Componenta nominală a Comisiei centrale se poate modifica pe baza propunerilor Secretariatului tehnic permanent, cu aprobarea preşedintelui acesteia.  +  Articolul 20În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament ministerele nominalizate în anexa nr. 1 vor desemna specialiştii care să facă parte din Comisia centrala.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1    -------la regulament-------------                                   COMPONENTA           Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafaţa şi în            subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave                       la conductele magistrale şi urbane    1. Preşedinte: - ministrul industriei şi resurselor    2. Vicepreşedinţi: - secretarul de stat pentru producţia de apărare;                       - secretarul general al ministerului    3. Membri: - directori generali/directori: - Direcţia generală sinteze,                                                 strategii, politica                                                 industriala, programe                                                 dezvoltare                                               - Direcţia generală mine                                                 geologie                                               - Direcţia generală energie                                               - Direcţia generală petrol şi                                                 gaze                                               - Direcţia generală produse                                                 industriale                                               - Direcţia generală produse                                                 primare                                               - Direcţia generală producţia de                                                 apărare                                               - Direcţia generală produse                                                 primare (metalurgie şi chimie)                                               - Direcţia specială                                               - Direcţia acreditari, calitate,                                                 protecţia mediului               - inspector de stat şef - Inspecţia de Stat pentru                                                 Controlul Cazanelor,                                                 Recipienţilor sub Presiune şi                                                 Instalaţiilor de Ridicat                                                 (ISCIR)               - reprezentantul Ministerului - Direcţia specială                 Industriei şi Resurselor în                 Secretariatul tehnic                 permanent al Comisiei                 Guvernamentale de Apărare                 împotriva Dezastrelor               - şeful Secretariatului tehnic - Direcţia specială                 permanent               - reprezentanţi ai: - Ministerului de Interne                                               - Ministerului Finanţelor                                                 Publice                                               - Ministerului Apelor şi                                                 Protecţiei Mediului                                               - Ministerului Lucrărilor                                                 Publice, Transporturilor                                                 şi Locuinţei                                               - Ministerului Sănătăţii şi                                                 Familiei                                               - Ministerului Administraţiei                                                 Publice                                               - Ministerului Muncii şi                                                 Solidarităţii Sociale  +  Anexa 2-------la regulament-------------LISTAcuprinzând colaboratorii Secretariatului tehnic permanent(grup de experţi) care pot fi cooptati în Comisia centralaI. Unităţi aflate în subordinea şi coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor:1. Institutul de Management şi Informatica;2. Agenţia Română pentru Conservarea Energiei;3. Comisia Naţionala pentru Reciclarea Materialelor;4. Biroul Roman de Metrologie Legală Bucureşti;5. Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Busteni;6. Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere;7. Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale;8. Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei.9. Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale;10. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.II. Unităţi sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor:- Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti;- Societatea Naţionala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias;- Societatea Comercială de Explorare şi Producţie a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A. Medias;- Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Targu Mures;- Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti;- Societatea Naţionala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A. Ploiesti;- Compania Naţionala de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti;- Compania Naţionala a Lignitului "Oltenia" - S.A. Targu Jiu;- Compania Naţionala a Huilei - S.A. Petrosani;- Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva;- Compania Naţionala a Uraniului - S.A. Bucureşti;- Compania Naţionala a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare;- Societatea Naţionala a Carbunelui - S.A. Ploiesti;- Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A.;- Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta- Turnu Severin;- Compania Naţionala "Romarm" - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanta;- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND Bucureşti;- Institutul de Cercetări Chimice - ICECHIM Bucureşti;- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti.III. Unităţi şi organisme din afară Ministerului Industriei şi Resurselor:- Ministerul Apărării Naţionale;- Ministerul de Interne;- Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta;- instituţiile aflate în subordinea, sub autoritatea şi în coordonarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului;- Inspecţia Muncii/Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;- institutele şi direcţiile de sănătate publică/Ministerul Sănătăţii şi Familiei;- regii autonome.NOTĂ:Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale colaborează, după caz, cu specialişti din institutele de învăţământ superior şi de cercetare-dezvoltare şi cu alte instituţii implicate.  +  Anexa 3    -------la regulament-------------                                   COMPONENTA             Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale Şef: - consilier (inspector cu - Direcţia specială              protecţia civilă) Membri: - reprezentantul Ministerului - Direcţia specială              Industriei şi Resurselor în              Secretariatul tehnic permanent              al Comisiei Guvernamentale              de Apărare împotriva Dezastrelor            - şefi de serviciu, consilieri - Direcţia generală, sinteze,              şi experţi din: strategii, politica                                                   industriala, programe                                                   dezvoltare                                                 - Direcţia generală mine                                                   geologie                                                 - Direcţia generală energie                                                 - Direcţia generală petrol                                                   şi gaze                                                 - Direcţia generală produse                                                   industriale                                                 - Direcţia generală produse                                                   primare                                                 - Direcţia generală producţia                                                   de apărare                                                 - Direcţia acreditari,                                                   calitate, protecţia mediului            - inspectori şefi - şefi de serviciu - Inspecţia de Stat pentru                                                   Controlul Cazanelor,                                                   Recipienţilor sub Presiune                                                   şi Instalaţiilor de Ridicat                                                   (ISCIR).  +  Anexa 4    -------la regulament-------------   SCHEMA FLUXULUI INFORMAŢIONAL - DECIZIONAL LA NIVELUL COMISIEI CENTRALE┌──────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ┌──────────────┐│ COMISII CENTRALE │ │COMISIA GUVERNAMENTALĂ DE│<.>│ Organisme ││SPECIALIZATE PE TIPURI │<───┤ APĂRARE IMPOTRIVA │ │internaţionale││ DE DEZASTRE │ │ DEZASTRELOR │ └──────────────┘│ │ ├─────────────────────────┤│Ministerul Apelor şi │<..>│ Secretariat Tehnic ││Protecţiei Mediului │ │ Permanent ││- Comisia centrala pentru │ ├─────────────────────────┤ ┌───────┐│ apărare împotriva │ │ Centrul Operational de │......>│ MASS- │<───.│ inundaţiilor, fenomene- │ │ Înştiinţare Alarmare şi │ │ MEDIA │ :│ lor meteorologice │ │ Intervenţie │ └───────┘ :│ periculoase şi │ └─────────────────────────┘ ^ ^ ^ :│ accidentelor la │ │ ^ : : : :│ construcţiile │ │ : : : : :│ hidrotehnice; │ │ : : : : :│Ministerul Lucrărilor │....................................... : : :│Publice, Transporturilor │ │ : : : :│şi Locuinţei │ v v ... : :│- Comisia centrala pentru │ ┌────────────────────────────────┐ : ┌─────────┐:│ prevenirea şi apărarea │ │COMISIA CENTRALA PENTRU EXPLOZII│.. │ AGENŢI │:│ împotriva efectelor ├───┤ MARI, LA SUPRAFATA ŞI ÎN ├┬─>│ECONOMICI│:│ seismice şi alunecarilor│ │ SUBTERAN, ACCIDENTE CHIMICE ŞI ││ └─────────┘:│ de teren; │ │ ŞI AVARII ││ │ :│Ministerul Administraţiei │ │ DEOSEBIT DE GRAVE LA CONDUCTE ││ │ :│Publice │ │ MAGISTRALE ŞI URBANE ││┌──────────┐ :│- Comisia centrala pentru │ ├────────────────────────────────┤││ ALTE │ :│ accident nuclear şi │<->│ Secretariat Tehnic Permanent │││INSTITUŢII│ :│ caderi de obiecte │ ├────────────────────────────────┤││ CU │ :│ cosmice; │ │ Grup de experţi │││ATRIBUŢII │ :│- Comisia centrala pentru │ └──┬─────────────────────────────┘││ ÎN │ :│ incendii de masa; │ │ ^ ││ DOMENIU │ :│Ministerul Comunicaţiilor │ │ : │└──────────┘ :│şi Tehnologiei │ v v └───────^ :│Informatiei │ ┌───────────────────────────────┐ :│- Comisia centrala pentru │ │ Inspectoratul General pentru │ :│ accidente deosebit de ├────>│ Situaţii de Urgenta │..............│ grave pe cai de │ ├───────────────────────────────┤│ comunicaţii; │ │ Servicii publice comunitare │ ┌───────────┐│- Comisia centrala pentru │ │ (profesionale sau voluntare) │ │─────> ││ telecomunicaţii │ ├───────────────────────────────┤ │Flux ││Ministerul Sănătăţii şi │ │ Posturi Operationale de │ │decizional ││Familiei │ │ Înştiinţare, Alarmare şi │ │........ ││- Comisia centrala pentru │<...>│ Intervenţie │ │Flux ││ asistenţa medicală de │ └───────────────────────────────┘ │informati- ││ urgenta în caz de │ │onal ││ dezastre şi epidemii; │ │────── ││Ministerul Agriculturii, │ │Relaţii de ││Alimentaţiei şi Pădurilor │ │colaborare ││- Comisia centrala pentru │ └───────────┘│ epizootii şi ││ supraveghere a ││ contaminarii radioactive││ chimice sau biologice a ││ produselor vegetale şi ││ animale; │├──────────────────────────┤│Secretariate Tehnice ││Permanente │└──────────────────────────┘---------