DECRET Nr. 231 din 23 decembrie 1974privind paza bunurilor
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 9 din 15 ianuarie 1975  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Paza bunurilor proprietate socialistă se organizează şi se executa, în raport de importanţa şi specificul acestora, prin paza militară, paza militarizata, paza proprie a unităţilor socialiste de stat şi obşteşti şi paza obsteasca.Paza se executa nemijlocit asupra obiectivelor şi a celorlalte bunuri şi se desfăşoară pe întregul perimetru al obiectivului şi în incinta acestuia, prin posturi fixe sau mobile, în funcţie de condiţiile concrete şi gradul de dotare cu mijloace tehnice de paza şi alarmare.  +  Articolul 2Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti sînt obligate sa ia măsuri pentru asigurarea pazei bunurilor la unităţile socialiste de stat şi obşteşti ce le sînt subordonate.  +  Articolul 3Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor pe care unităţile socialiste de stat şi obşteşti le au în administrare directa ori în proprietate sau le deţin cu orice titlu revine conducerii acestor unităţi.  +  Articolul 4Fiecare cetăţean al patriei are îndatorirea sa acţioneze cu hotărîre pentru apărarea avutului obştesc, sa sesizeze organelor competente orice fapta îndreptată împotriva bunurilor proprietate socialistă sau personală, iar cînd situaţia impune, sa intervină direct pentru apărarea acestor bunuri.  +  Articolul 5La întărirea pazei şi securităţii obiectivelor vor participa formaţiuni ale garzilor patriotice, în condiţiile stabilite de conducerile unităţilor socialiste de stat şi obşteşti împreună cu statul major al garzilor patriotice.  +  Capitolul 2 Paza militară  +  Articolul 6Obiectivele de importanţa deosebită pentru apărarea tarii, activitatea statului, economie, ştiinţa, tehnica, cultura şi arta, precum şi valorile care necesita a fi asigurate cu paza militară, se stabilesc de către Consiliul de Miniştri.Paza militară prevăzută în prezentul decret se executa cu efective ale Ministerului de Interne, aprobate în acest scop.  +  Articolul 7Ministerele şi celelalte organe centrale ale căror unităţi subordonate sînt asigurate cu paza militară vor încheia protocoale, în acest scop, cu Ministerul de Interne. În protocol se vor prevedea efectivele de militari şi numărul posturilor de paza, amenajările şi mijloacele tehnice de paza şi alarmare pentru funcţionarea pazei, a căror construire şi instalare intră în sarcina unităţilor socialiste beneficiare, modul de asigurare a condiţiilor de cazare a efectivelor militare, precum şi alte obligaţii referitoare la paza militară, potrivit prevederilor regulamentelor militare.Pe baza protocolului prevăzut la alineatul precedent, unitatea beneficiara de paza încheie contract cu unitatea militară stabilită de Ministerul de Interne.  +  Articolul 8Unităţile socialiste cu gestiune economică la care funcţionează paza militară vor plati Ministerului de Interne contravaloarea serviciilor efectuate. Tarifele se stabilesc anual de Ministerul de Interne, cu avizul Ministerului Finanţelor, la nivelul cheltuielilor ce se efectuează cu paza militară.  +  Articolul 9Paza militară se organizează şi se executa potrivit planului de paza întocmit de comandantul unităţii militare şi conducătorul unităţii socialiste.Comandantul unităţii sau subunitatii care asigura paza obiectivului va informa pe conducătorul unităţii socialiste despre problemele referitoare la modul de executare a serviciului de paza.La sesizarea comandantului, conducătorul unităţii socialiste este dator sa ia măsurile ce se impun pentru asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a pazei, potrivit obligaţiilor contractuale.  +  Articolul 10La obiectivele unde funcţionează atît paza militară, cît şi paza militarizata sau paza proprie, întregul personal de paza se subordonează, în ceea ce priveşte îndeplinirea misiunilor, şi comandantului unităţii sau subunitatii care asigura paza militară.  +  Capitolul 3 Paza militarizata  +  Secţiunea 1 Organizarea şi funcţionarea pazei militarizate  +  Articolul 11Obiectivele care prezintă importanţa pentru apărarea tarii, activitatea statului, economie, ştiinţa, tehnica, cultura şi arta se asigura cu paza militarizata.Paza militarizata se efectuează de către corpuri de paza, înfiinţate de consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, şi se executa la obiectivele stabilite de către comitetele executive ale acestora, împreună cu organele centrale interesate, cu avizul de specialitate al Ministerului de Interne.  +  Articolul 12Corpul de paza militarizata are personalitate juridică, se organizează şi funcţionează pe principiul gestiunii economice, potrivit normelor legale privind întreprinderile de stat şi prevederile Regulamentului corpului de paza militarizata, aprobat prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.Corpul de paza militarizata se subordonează comitetului executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, iar în ceea ce priveşte executarea misiunilor de paza, şi organului Ministerului de Interne.Corpul de paza militarizata este format din detasamente şi grupe, organizate în funcţie de numărul paznicilor şi importanţa obiectivelor pazite.În judeţele în care efectivul personalului de paza militarizata este mai mic de 250, consiliul popular judeţean înfiinţează un detasament sau o grupa de paza independenta în cadrul unei unităţi socialiste din subordinea sa, cu profil de prestări de servicii, avînd gestiune economică şi personalitate juridică. Detasamentul şi grupa independenta au drepturile şi obligaţiile corpului de paza militarizata.Normele de structura şi nomenclatorul funcţiilor specifice pentru corpul, detasamentul şi grupa de paza militarizata, precum şi structura organizatorică tip, sînt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 13Personalul de conducere, de execuţie de specialitate şi cel de paza depune următorul jurămînt:"Jur sa respect legile tarii, sa nu precupetesc nici un efort pentru asigurarea securităţii bunurilor proprietate socialistă ce imi sînt încredinţate pentru paza, sa fiu cinstit, curajos, disciplinat şi vigilent, sa păstrez cu stricteţe secretul de stat şi de serviciu şi să-mi îndeplinesc cu conştiinciozitate îndatoririle ce imi revin".  +  Articolul 14Corpul de paza militarizata asigura paza bunurilor şi obiectivelor pe baza contractului de executare a pazei.Unităţile beneficiare de paza vor plati corpului de paza militarizata contravaloarea serviciilor de executare a pazei, conform tarifelor legale.  +  Articolul 15Corpul de paza militarizata, în îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, sprijină formatiile de pompieri în prevenirea şi stingerea incendiilor la obiectivele pazite.În cazuri de calamitati sau alte situaţii excepţionale, corpul de paza militarizata participa efectiv la îndeplinirea măsurilor şi sarcinilor date de organele competente pentru asigurarea pazei şi a ordinii, în vederea inlaturarii stării de pericol sau a altor urmări.  +  Articolul 16Modul de constituire a corpului de paza militarizata, condiţiile de încadrare a personalului, drepturile şi îndatoririle acestuia, recompensele şi sancţiunile ce se pot aplica, precum şi normele specifice de executare a serviciului de paza, se vor prevedea în Regulamentul corpului de paza militarizata, care se bazează pe regulile disciplinei militare, aprobat prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Secţiunea a II-a Contractul de executare a pazei militarizate  +  Articolul 17Contractul de executare a pazei se încheie, pe baza planului de paza, între corpul de paza militarizata şi unitatea socialistă beneficiara.Întocmirea proiectului de contract şi comunicarea acestuia celeilalte părţi revin corpului de paza militarizata.În judeţele în care funcţionează detasamente ori grupe de paza independente, contractul se încheie între unităţile socialiste în cadrul cărora acestea funcţionează şi unitatea socialistă beneficiara.  +  Articolul 18În contract vor fi prevăzute numărul posturilor de paza, amenajările şi mijloacele tehnice de paza şi alarmare care urmează a fi executate sau instalate de unitatea socialistă beneficiara, obligaţiile părţilor contractante şi cazurile în care, potrivit legii, corpul de paza este exonerat de plată despăgubirilor.  +  Articolul 19Despăgubirile pentru pagubele ce s-au produs ca urmare a neexecutării obligaţiilor contractuale de către corpul de paza militarizata se stabilesc de comun acord de către părţile contractante, în raport de valoarea cu care sînt înregistrate bunurile în gestiune. În caz de neînţelegere, litigiul se soluţionează de organele arbitrale competente.Dacă paguba este urmarea unei infracţiuni, cuantumul despăgubirilor este cel stabilit prin hotărîrea instanţei de judecată. În proces va fi citat corpul de paza militarizata sau, după caz, unitatea socialistă în cadrul căreia funcţionează detasamentul sau grupa de paza independenta.Ca urmare a plăţii făcute, corpul de paza militarizata sau unitatea socialistă în cadrul căreia funcţionează detasamentul sau grupa de paza independenta se subroga, de plin drept, în drepturile unităţii socialiste pagubite faţă de autorul pagubei.  +  Secţiunea a III-a Drepturile şi obligaţiile corpului de paza militarizata  +  Articolul 20Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, corpul de paza va controla, periodic, modul în care unităţile socialiste beneficiare de paza militarizata îşi îndeplinesc obligaţiile stabilite în contract.  +  Articolul 21Corpul de paza militarizata este obligat: a) să asigure paza obiectivelor prevăzute în contractele încheiate, cu efectivele şi în condiţiile stabilite în acestea; b) sa informeze conducerea unităţii socialiste despre modul în care se desfăşoară paza şi sa propună măsurile ce urmează a fi luate pentru îmbunătăţirea executării serviciului de paza; c) sa sesizeze comitetul executiv al consiliului popular judeţean şi al municipiului Bucureşti şi organul ierarhic superior al unităţii socialiste, în cazul cînd aceasta nu respecta obligaţiile contractuale şi nu ia măsuri pentru înlăturarea cauzelor care slabesc eficacitatea pazei; d) sa răspundă pentru pagubele produse ca urmare a neexecutării obligaţiilor de către personalul de paza. Aceeaşi obligaţie revine şi unităţii socialiste în cadrul căreia funcţionează detasamentul sau grupa de paza independenta; e) să asigure exploatarea raţională a aparaturii tehnice de paza şi alarmare şi a celorlalte amenajări destinate efectuării serviciului de paza; f) să asigure echiparea personalului cu uniforma şi însemnele distinctive prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, respectarea normelor privind portul acestora, precum şi dotarea cu armament şi munitia necesară executării misiunilor de paza.  +  Secţiunea a IV-a Drepturile şi obligaţiile unităţii socialiste beneficiare de paza militarizata  +  Articolul 22Unitatea socialistă beneficiara de paza şi organul ierarhic superior al acesteia au obligaţia şi dreptul sa controleze modul în care corpul de paza militarizata îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, putind sa ceara sancţionarea ori înlocuirea personalului de paza care nu-şi îndeplineşte atribuţiile, precum şi luarea altor măsuri corespunzătoare.Pentru pagubele produse ca urmare a neexecutării de către corpul de paza militarizata a obligaţiilor contractuale ce îi reveneau, unitatea socialistă are dreptul sa ceara acestuia despăgubiri.  +  Articolul 23La obiectivele asigurate cu paza, unitatea socialistă este obligată să execute amenajările, sa instaleze mijloacele tehnice de paza şi alarmare stabilite prin contract şi sa ia măsuri pentru menţinerea lor în stare de funcţionare. Unitatea socialistă va asigura condiţiile materiale necesare îndeplinirii serviciului de paza, prevăzute în contractul de executare a pazei.  +  Capitolul 4 Paza proprie a unităţilor socialiste de stat şi obşteşti  +  Articolul 24Obiectivele şi alte bunuri care, datorită valorii, importantei sau specificului lor, necesita a fi pazite în mod permanent cu personal avînd anume aceasta atribuţie, se asigura prin paza proprie a unităţilor socialiste de stat şi obşteşti, în cadrul numărului de posturi aprobat fiecărei unităţi.  +  Articolul 25Pentru asigurarea pazei obiectivelor grupate pe un teritoriu restrîns care aparţin unităţilor socialiste se organizează, în raport de specificul acestor obiective, paza în comun. Comitetele executive sau birourile executive ale consiliilor populare împreună cu conducerile unităţilor socialiste de stat şi obşteşti vor stabili obiectivele la care se impune efectuarea pazei în comun. Conducerile unităţilor socialiste care au obiective ce se asigura prin paza în comun vor stabili, de comun acord, personalul care efectuează paza, precum şi obligaţiile şi răspunderile ce le revin în acest scop, inclusiv cele rezultate din planul de paza întocmit cu avizul de specialitate al organului local al Ministerului de Interne.Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti pot stabili ca paza în comun a obiectivelor, situate pe teritoriul municipiilor şi oraşelor reşedinţa de judeţ, să fie organizată şi executată de către corpurile de paza, detasamentele şi grupele de paza militarizata independente, în condiţiile prevăzute în capitolul 3 din prezentul decret.  +  Articolul 26Apărarea culturilor, recoltelor şi a altor bunuri aflate pe terenurile agricole împotriva sustragerilor, incendiilor, distrugerilor, degradărilor şi altor cauze care pot produce pagube, se asigura prin paza de cimp.Conducerile unităţilor agricole de stat, cooperativelor agricole de producţie sau ale altor unităţi socialiste care au în administrare directa sau proprietate terenuri agricole organizează paza de cimp şi răspund de buna funcţionare a acesteia.Paza de cimp se organizează şi se efectuează pe baza planului de paza, întocmit potrivit prevederilor art. 40.În afară atribuţiilor comune întregului personal de paza, paznicii de cimp sînt obligaţi sa sesizeze organelor competente eventualele calamitati sau apariţia unor daunatori.În timpul serviciului paznicii de cimp poarta un însemn distinctiv.  +  Articolul 27Paza pădurilor, a oricăror terenuri care constituie fond forestier, a vinatului din fondurile de vinatoare şi a fondului piscicol se asigura cu personal silvic şi de paza a fondurilor de vinatoare şi piscicole, anume desemnat de către conducerile unităţilor socialiste care au în administrare directa sau în folosinţă aceste fonduri.  +  Articolul 28Personalul de paza prevăzut în prezentul capitol va fi inarmat cu arme de foc, cu acordul inspectoratului judeţean sau al municipiului Bucureşti al Ministerului de Interne, în raport de valoarea, specificul şi întinderea obiectivelor şi bunurilor pazite.  +  Articolul 29Instruirea personalului de paza prevăzut în prezentul capitol şi controlul îndeplinirii sarcinilor acestuia se asigura de conducerile unităţilor socialiste împreună cu organul local al Ministerului de Interne.  +  Capitolul 5 Paza obsteasca  +  Secţiunea I Paza obsteasca a unităţilor socialiste de stat şi obşteşti  +  Articolul 30Pentru întărirea pazei şi securităţii unor sectoare, agregate ori instalaţii deosebit de importante în procesul de producţie sau a altor compartimente de activitate ale unităţilor socialiste de stat şi obşteşti, se organizează paza obsteasca.Paza obsteasca se efectuează de personalul unităţii socialiste sau, după caz, de membrii cooperatori, în afară orelor de producţie, precum şi în zilele de repaus, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii.Persoanele care efectuează paza obsteasca sînt propuse de comitetele sau consiliile oamenilor muncii din unităţile socialiste ori de consiliile de conducere din organizaţiile cooperatiste, iar propunerile se aproba, după caz, de adunarea generală a oamenilor muncii, a reprezentanţilor acestora sau a membrilor cooperatori. Persoanelor care efectuează paza obsteasca a unităţilor de stat şi obşteşti le revin, în mod corespunzător, obligaţiile prevăzute pentru personalul de paza.  +  Articolul 31Conducerile unităţilor socialiste vor stabili responsabilităţile pentru şefii compartimentelor de muncă - servicii, secţii, ateliere şi altele asemenea -, precum şi pentru maiştri, în ceea ce priveşte paza şi securitatea utilajelor şi instalaţiilor de la locurile de muncă.La terminarea programului de lucru, şefii compartimentelor de muncă, precum şi maistrii din locurile unde se lucrează în unu sau doua schimburi, vor verifica dacă au fost luate măsuri pentru prevenirea sustragerilor, incendiilor, exploziilor, distrugerilor sau degradărilor. Intrările în aceste locuri de muncă vor fi incuiate şi sigilate, iar cheile vor fi păstrate în locurile anume stabilite de conducerea unităţii socialiste.  +  Secţiunea a II-a Paza obsteasca în comune şi sate  +  Articolul 32Pentru apărarea avutului obştesc şi a bunurilor proprietate personală, în comune şi sate se organizează paza obsteasca, care contribuie şi la menţinerea ordinii şi liniştii publice.  +  Articolul 33Paza obsteasca se organizează, pe baza propunerii adunării locuitorilor, de către birourile executive ale consiliilor populare comunale, iar în cazul satelor ce aparţin de municipii şi oraşe, de către comitetele executive sau birourile executive ale consiliilor populare ale acestora. Numărul posturilor de paza se stabileşte de adunarea locuitorilor, la propunerea comitetelor executive sau a birourilor executive care organizează paza.La stabilirea posturilor de paza obsteasca se vor avea în vedere numărul locuitorilor comunei ori satului, întinderea şi aşezarea localităţii, numărul obiectivelor a căror paza nu este asigurata prin alte sisteme de paza şi alte elemente determinate de specificul local.Hotărîrea adunării locuitorilor se ia prin vot deschis, cu majoritatea celor prezenţi, dacă aceştia reprezintă cel puţin două treimi din numărul locuitorilor cărora le revine obligaţia de a presta paza. Adunarea locuitorilor se poate organiza pe sate, comune sau circumscripţii electorale ori grupe ale acestora şi este convocată de comitetul executiv sau de biroul executiv al consiliului popular.  +  Articolul 34Paza obsteasca se executa pe timpul nopţii, prin rotaţie, de către bărbaţii în vîrsta de 18-65 ani, cunoscuţi ca persoane corecte şi cu o buna conduita cetateneasca, care domiciliază în localităţile unde se organizează asemenea paza.Se exceptează de la executarea pazei obşteşti: a) persoanele inapte medical; b) militarii; c) alte persoane, în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea adunării locuitorilor.  +  Articolul 35Obligaţia de a executa paza obsteasca se îndeplineşte prin prestarea efectivă a pazei.Adunarea locuitorilor poate aproba unor persoane sa plătească contravaloarea în bani a obligaţiei de a presta paza, suma de bani ce va fi folosită pentru retribuirea persoanelor care efectuează paza în locul lor.Sumele stabilite de adunarea locuitorilor drept contribuţie pentru acele persoane cărora li s-a aprobat sa nu presteze efectiv paza se încasează prin organele financiare ale comitetelor executive sau birourilor executive ale consiliilor populare, iar în cazul în care nu sînt achitate în 30 de zile de la data hotărîrii adunării locuitorilor, se urmăresc şi se executa pe baza deciziei comitetului executiv sau biroului executiv al consiliului popular, care constituie titlu executor.Cei cărora li s-a aprobat sa nu presteze efectiv paza propun comitetului executiv sau biroului executiv al consiliului popular persoanele care urmează să-i înlocuiască. În cazul cînd persoanele propuse corespund, comitetul executiv sau biroul executiv al consiliului popular stabileşte retributia ce li se cuvine, potrivit hotărîrii luate de adunarea locuitorilor.  +  Articolul 36Persoanele care executa paza obsteasca au, pe timpul efectuării pazei, obligaţiile prevăzute în art. 43 lit. a), b), e)-k) şi m)-o).Paznicii obşteşti poarta un însemn distinctiv în timpul executării pazei.Instruirea şi controlul persoanelor care executa paza obsteasca se asigura de către comitetele executive sau birourile executive ale consiliilor populare, cu concursul de specialitate al organului local al Ministerului de Interne.  +  Capitolul 6 Dispoziţii comune sistemelor de paza  +  Articolul 37Poate fi încadrat paznic cel care îndeplineşte următoarele condiţii: a) este cetăţean român şi a împlinit vîrsta de 21 ani; b) are aptitudini fizice şi profesionale adecvate funcţiei; c) este cunoscut ca o persoană corecta şi cu o buna conduita cetateneasca.  +  Articolul 38Personalul de paza se încadrează în munca numai cu avizul organului local al Ministerului de Interne. În aceleaşi condiţii se încadrează în munca şi personalul de conducere şi de execuţie de specialitate din paza militarizata. În cazul retragerii avizului, cel în cauza nu mai poate fi menţinut în serviciul de paza.  +  Articolul 39Paznicii, inclusiv cei obşteşti, sînt asimilaţi, pe timpul executării pazei, funcţionarilor care îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii de stat.  +  Articolul 40Paza se organizează şi se efectuează potrivit planului de paza întocmit de unitatea socialistă de stat sau obsteasca, cu avizul de specialitate al organului local al Ministerului de Interne, care este obligatoriu şi în situaţia modificării planului de paza.Prin planul de paza se stabilesc numărul de posturi şi amplasarea acestora, efectivul de paznici şi alte persoane care concura la paza, amenajările, instalaţiile şi mijloacele tehnice de paza şi alarmare, consemnul posturilor, modul în care se executa controlul accesului şi circulaţiei în obiectiv, legătură şi cooperarea cu alte organe cu sarcini de paza şi securitate a obiectivelor şi bunurilor. Pentru asigurarea pazei de cimp, planul va prevedea şi delimitarea terenurilor agricole, a construcţiilor, instalaţiilor şi altor bunuri aflate pe aceste terenuri ce urmează a fi pazite.  +  Articolul 41Numărul de posturi şi personalul de paza se stabilesc de către conducerile unităţilor socialiste de stat sau obşteşti, potrivit criteriilor şi normelor prevăzute în anexa nr. 3, în limita celor aprobate prin statele de funcţii.Pentru unităţile socialiste nou înfiinţate sau în cazul extinderii celor existente, conducerile acestora vor prevedea în cadrul statelor de funcţii necesarul personalului anume destinat pentru paza şi securitatea obiectivelor şi bunurilor.  +  Capitolul 7 Obligaţiile personalului de paza  +  Articolul 42Personalul de paza este obligat sa dovedească, în întreaga lui activitate, o înaltă disciplina, să respecte cu stricteţe îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi securitatea bunurilor încredinţate.  +  Articolul 43În timpul serviciului personalul de paza este obligat: a) sa cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni sustragerile, exploziile, incendiile sau alte evenimente de natura a produce prejudicii; b) sa pazeasca cu un înalt simt de răspundere obiectivul şi bunurile primite în paza şi să asigure integritatea acestora, neprecupetind nici un efort pentru apărarea lor; c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu dispoziţiile legale, să efectueze controlul la intrarea şi ieşirea din incinta unităţii socialiste a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor şi altor bunuri, aplicind pe actele de ieşire sau intrare a materialelor ştampila "executat controlul de poarta", după care va menţiona aceasta operaţiune în registrul de evidenta.În cazul în care, cu ocazia controlului, au fost găsite documente secrete de stat sau de serviciu deţinute sau transportate fără respectarea prevederilor legale, personalul de paza retine documentele, opreşte persoanele care le deţin şi anunta, de îndată, conducerea unităţii socialiste sau organul local al Ministerului de Interne; d) sa nu permită accesul în obiectivele pazite persoanelor aflate sub influenţa alcoolului; e) sa oprească şi sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savirsit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul pazit, iar în cazul infracţiunilor flagrante, sa oprească şi sa predea organelor de militie pe făptuitor, solicitînd, la nevoie, sprijin personalului unităţii socialiste, celorlalţi paznici sau oricărei persoane; sa ridice bunurile care fac obiectul infracţiunilor sau altor fapte ilicite, predindu-le organelor de militie sau luînd măsuri pentru conservarea ori paza lor; f) sa încunoştiinţeze, de îndată, conducerea unităţii socialiste şi pe şeful sau ierarhic despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului de paza şi despre măsurile luate; g) sa ia toate măsurile ce decurg din consemnul de paza pentru a preveni producerea de incendii, explozii ori alte evenimente de natura a cauza pagube la instalaţii, conducte sau rezervoare de apa, de combustibil sau de substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice ori la altele asemenea; în cazul în care astfel de evenimente s-au produs, sa ia măsurile stabilite prin consemn şi sa anunţe, de îndată, pe cei în drept; h) în caz de incendii, sa ia primele măsuri de stingere, de salvare a persoanelor şi bunurilor, sa sesizeze organele de pompieri, sa anunţe conducerea unităţii socialiste şi organul local al Ministerului de Interne; i) sa ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi bunurilor în caz de calamitati; j) la cererea organelor Ministerului de Interne, sa dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor acestora; k) să fie vigilent, sa păstreze secretul de stat şi de serviciu; l) sa poarte în timpul serviciului armamentul cu care este dotat şi sa-l întreţină în perfecta stare de funcţionare; să facă uz de arma numai în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege; m) sa poarte uniforma în timpul serviciului sau însemn distinctiv, dacă nu este dotat cu uniforma; n) să execute, în raport cu specificul obiectivului sau bunului pazit, orice alte sarcini care i-au fost încredinţate potrivit planului de paza; o) să execute întocmai dispoziţiile sefilor ierarhici, să fie disciplinat şi respectuos în raporturile de serviciu.  +  Capitolul 8 Controlul accesului şi circulaţiei în incinta unităţilor socialiste de stat şi obşteşti  +  Articolul 44Accesul în incinta unităţilor socialiste de stat şi obşteşti, cu excepţia acelor unităţi care prestează servicii publice, se face numai pe bază de legitimatie, permis sau bilet de intrare.Conducerile unităţilor socialiste vor stabili reguli stricte de acces şi circulaţie în incinta unităţilor a personalului propriu şi a persoanelor din afară.La stabilirea regulilor de acces şi circulaţie se va ţine seama de dispoziţiile legale în vigoare referitoare la apărarea secretului de stat, de cele privind disciplina muncii, precum şi de specificul unităţii, permitindu-se accesul şi circulaţia persoanelor numai în locurile în care acestea îşi desfăşoară activitatea sau în care au de îndeplinit sarcini de serviciu şi pentru care s-a aprobat accesul în acest scop.  +  Articolul 45Personalul unităţii va purta echipamentul specific sau insignele ori însemnele distinctive stabilite prin regulamentul de ordine interioară.  +  Articolul 46Conducerile unităţilor socialiste vor stabili pe compartimente de muncă - servicii, secţii, ateliere şi alte asemenea - persoanele care sînt responsabile cu aplicarea regulilor de acces şi circulaţie în aceste locuri de muncă.Persoanele responsabile, stabilite potrivit alineatului precedent, sînt obligate sa verifice zilnic modul în care se respecta regulile de acces şi circulaţie, iar în cazul cînd constata încălcarea acestora, sa informeze conducerea unităţii socialiste şi sa propună sancţionarea celor vinovaţi.  +  Articolul 47Conducerile unităţilor socialiste sînt obligate sa organizeze desfăşurarea activităţii educative a întregului personal pentru sporirea vigilentei, a ordinii şi disciplinei interioare, astfel încît accesul şi circulaţia în compartimentele de muncă să se facă în condiţiile asigurării pazei şi securităţii obiectivelor şi bunurilor unităţii.  +  Capitolul 9 Paza transporturilor unor valori importante  +  Articolul 48Transportul valorilor băneşti, ştiinţifice, tehnice şi artistice care prezintă o importanţa deosebită se asigura cu paza militară, potrivit dispoziţiilor prezentului decret.Transportul valorilor importante constind în sume de bani, titluri de credit, cecuri ori alte asemenea, metale şi pietre preţioase, valori ştiinţifice, tehnice, de cultura şi arta, precum şi al armelor, muniţiilor, materiilor explozive sau radioactive ori al altor materii sau substanţe periculoase, se efectuează cu mijloace de transport anume destinate şi cu personal de paza inarmat cu arme de foc.Cuantumul sumelor de bani, valorile şi bunurile ce urmează a fi pazite şi transportate potrivit alineatului precedent se stabilesc de conducerea unităţii socialiste, cu acordul inspectoratului judeţean sau al municipiului Bucureşti al Ministerului de Interne.  +  Articolul 49Mijloacele destinate pentru transportul valorilor şi bunurilor prevăzute la art. 48 vor fi dotate cu dispozitive tehnice de paza şi alarmare necesare şi amenajate în mod corespunzător pentru a îndeplini condiţiile de securitate.  +  Articolul 50În cazul în care transportul sumelor de bani şi al altor valori nu se face cu mijloacele de transport anume destinate, conducerea unităţii socialiste va lua măsuri pentru ca cei care fac astfel de transporturi să fie însoţiţi de o persoană desemnată din cadrul unităţii sau, cînd situaţia impune, de un paznic.Persoana anume desemnată şi paznicul, prevăzuţi la alineatul precedent, pot fi inarmati cu arme de foc, cu acordul inspectoratului judeţean sau al municipiului Bucureşti al Ministerului de Interne.  +  Capitolul 10 Mijloacele tehnice de paza şi alarmare  +  Articolul 51Unităţile socialiste de stat şi obşteşti sînt obligate sa introducă mijloace tehnice de paza şi alarmare corespunzătoare importantei şi specificului obiectivelor şi bunurilor ce trebuie pazite, să efectueze imprejmuirea obiectivelor şi sa ia măsuri pentru realizarea iluminatului de securitate.Unităţile socialiste de stat şi obşteşti vor realiza şi prin autodotare mijloace tehnice de paza şi alarmare pentru nevoile proprii.  +  Articolul 52Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii şi celelalte ministere producătoare vor organiza activitatea de cercetare, proiectare, asimilare şi omologare a unor prototipuri de aparate şi alte mijloace tehnice de paza şi alarmare, care să fie introduse şi folosite de către unităţile socialiste pentru asigurarea unei eficiente sporite a pazei. Organele centrale prevăzute în alineatul precedent sînt obligate sa ia măsuri pentru introducerea în fabricaţie a mijloacelor tehnice de paza şi alarmare, avizate de Ministerul de Interne.  +  Articolul 53Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii va lua măsuri, prin unităţile sale, sa primească comenzi din partea beneficiarilor în termenele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, sa centralizeze anual necesarul de tipuri de aparate pe organe centrale şi să asigure livrarea coordonata a acestora către beneficiari, în raport de priorităţile stabilite de Ministerul de Interne.  +  Articolul 54Mijloacele tehnice de paza şi alarmare necesare obiectivelor se stabilesc de către conducerile unităţilor socialiste împreună cu organele locale ale Ministerului de Interne.În raport de necesarul stabilit, unităţile socialiste vor propune în planurile anuale fonduri pentru introducerea de mijloace tehnice de paza şi alarmare.Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive şi birourile executive ale consiliilor populare vor asigura unităţilor socialiste din subordinea lor fondurile de investiţii pentru realizarea amenajărilor şi instalarea mijloacelor tehnice de paza şi alarmare necesare pazei şi pentru menţinerea lor în stare de funcţionare, în limita fondurilor prevăzute în acest scop în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială.  +  Articolul 55La proiectarea şi executarea construcţiilor de obiective se vor prevedea amenajările tehnice necesare pazei, precum şi dotarea acestora cu mijloace tehnice de paza şi alarmare.  +  Capitolul 11 Atribuţiile organelor Ministerului de Interne  +  Articolul 56În vederea asigurării pazei şi securităţii obiectivelor şi bunurilor, organele Ministerului de Interne au următoarele atribuţii: a) asigura paza şi securitatea obiectivelor şi a bunurilor cu efective proprii, potrivit legii; b) controlează modul în care unităţile socialiste respecta dispoziţiile legale cu privire la paza obiectivelor şi bunurilor şi stabilesc, consemnind în registrul unic, măsurile ce urmează a fi luate, cît şi termenul în care acestea vor fi aduse la îndeplinire de către conducătorul unităţii socialiste; c) avizează încadrarea personalului de paza; împreună cu corpurile de paza militarizata şi conducerile unităţilor socialiste răspund de calitatea selectionarii personalului de paza; d) asigura instruirea militară şi de specialitate a personalului de paza militarizata, controlează şi analizează activitatea acestuia; e) acorda asistenţa de specialitate în organizarea şi funcţionarea pazei la unităţile socialiste de stat şi obşteşti; f) asigura, împreună cu unităţile socialiste, instruirea persoanelor din paza proprie a unităţilor socialiste de stat şi obşteşti, precum şi a persoanelor din paza obsteasca; g) asigura dotarea unităţilor socialiste de stat şi obşteşti cu arme militare şi munitia necesară şi instruirea personalului de paza inarmat cu arme de foc; h) stabilesc, împreună cu ministerele producătoare, priorităţile în proiectarea şi producerea mijloacelor tehnice de paza şi alarmare; i) avizează introducerea în fabricaţie de serie a aparatelor, a altor mijloace tehnice de paza şi alarmare şi acorda asistenţa de specialitate pentru amplasarea acestora.  +  Capitolul 12 Recompense şi sancţiuni  +  Articolul 57Persoanelor cu atribuţii de paza care, în activitatea pe care o desfăşoară, dau dovada de abnegatie şi spirit de sacrificiu, aduc o contribuţie importanţa la apărarea proprietăţii socialiste împotriva sustragerilor de orice fel, incendiilor, distrugerilor sau degradărilor, li se pot acorda recompense.  +  Articolul 58Recompensele ce se pot acorda sînt următoarele: a) multumiri verbale sau în scris din partea organelor de conducere; b) evidentierea în munca; c) înscrierea în tabloul de onoare; d) înscrierea în cartea de onoare; e) evidentierea prin publicare în organul de presa; f) acordarea de recompense în bani conform dispoziţiilor legale în vigoare; g) acordarea insignei "Pentru merite în serviciul de paza" personalului din paza militarizata; h) acordarea de ordine sau medalii ale Republicii Socialiste România.  +  Articolul 59Nerespectarea dispoziţiilor prezentului decret atrage, după caz, răspunderea materială, civilă, disciplinară, contravenţională sau penală.  +  Articolul 60Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă, cu intenţie sau din culpa, de către personalul de paza a obligaţiilor ce-i revin potrivit prezentului decret, constituie, după caz, infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor obşteşti sau neglijenţa în serviciu, dacă sînt întrunite condiţiile prevăzute de legea penală pentru aceste infracţiuni şi dacă fapta nu constituie o infracţiune mai grava.  +  Articolul 61Constituie contravenţii la normele privind paza următoarelor fapte, dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, sînt considerate infracţiuni: a) neintocmirea planului de paza, precum şi neîndeplinirea sarcinilor ce revin unităţilor socialiste de stat şi obşteşti din acest plan; b) neluarea măsurilor de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor tehnice de paza şi alarmare ori a mijloacelor destinate transportului valorilor sau bunurilor prevăzute în art. 48 şi 49; c) neluarea măsurilor de însoţire a persoanei care transporta sume de bani sau alte valori, potrivit art. 50; d) neluarea măsurilor stabilite de organele Ministerului de Interne pentru înlăturarea deficienţelor constatate ca urmare a controlului efectuat, potrivit art. 56 lit. b); e) încadrarea sau menţinerea în funcţie a personalului de paza cu încălcarea prevederilor art. 37 sau ale art. 38; f) absentarea de la serviciul de paza fără motive temeinice ori absentarea fără anunţarea, în prealabil, despre aceasta; g) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în art. 43 şi art. 36 alin. 1 şi 2.Contravenţiile prevăzute la lit. a)-e) se sancţionează cu amendă de la 500 de 2.500 lei, sancţiunea aplicindu-se persoanei anume împuternicite sa aducă la îndeplinire acele obligaţii; dacă o astfel de împuternicire nu a fost data, sancţiunea se aplică conducătorului unităţii socialiste de stat sau obşteşti.Contravenţiile prevăzute la lit. f) şi g) se sancţionează cu amendă de la 400 la 800 lei, sancţiunea aplicindu-se personalului de paza.  +  Articolul 62Contravenţiile prevăzute în art. 61 se constata de către ofiţerii şi subofiterii din Ministerul de Interne, iar cele prevăzute la lit. f) şi g) ale aceluiaşi articol, şi de către personalul unităţilor socialiste de stat şi obşteşti şi al corpurilor de paza militarizata, anume împuternicit în acest scop, precum şi de către primari şi delegaţii acestora. Agentul constatator aplica şi sancţiunea.  +  Articolul 63În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 61 lit. f) şi g), plîngerea se soluţionează de către: conducătorul unităţii socialiste de stat sau obşteşti din care face parte agentul constatator sau de către o altă persoană, ierarhic superioară agentului constatator, imputernicita de conducătorul unităţii; comitetul executiv sau biroul executiv al consiliului popular, în cazul proceselor-verbale încheiate de primari sau delegaţii acestora; şeful organului Ministerului de Interne din care face parte ofiţerul sau subofiterul care a constatat contravenţia.Plîngerea împotriva procesului-verbal de constatare a unei contravenţii din cele prevăzute la art. 61 lit. a)-e) se soluţionează de către judecătoria în a carei raza teritorială s-a savirsit fapta.  +  Articolul 64În măsura în care prezentul decret nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute în art. 61 li se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Capitolul 13 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 65Comitetul de Stat pentru Preţuri, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului decret, va stabili, pe baza propunerilor comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, tarifele plafon pentru plata pazei obiectivelor ce vor fi asigurate cu paza militarizata.Prin tarife se vor asigura cheltuielile pentru paza militarizata, precum şi un beneficiu de 6%.Din beneficiile pazei militarizate se va retine o cota de pînă la 20% drept fond de despăgubiri, iar restul se va utiliza potrivit normelor legale în vigoare.  +  Articolul 66Nomenclatura şi retribuirea funcţiilor specifice pentru personalul din corpurile de paza militarizata sînt cele prevăzute în anexa nr. 4, care înlocuieşte anexa nr. 9 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 195/1970.  +  Articolul 67Personalul de paza din paza militarizata, precum şi cel din paza proprie a unităţilor socialiste de stat şi obşteşti, are dreptul la uniforma şi echipament de protecţie care se acordă gratuit, după caz, de corpurile de paza militarizata ori de către unităţile socialiste de stat şi obşteşti în cadrul cărora funcţionează.Condiţiile de acordare a uniformei şi echipamentului de protecţie, precum şi descrierea, baremul şi modul de purtare a uniformei şi însemnelor personalului de paza, sînt cele stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.Personalul de paza, de execuţie de specialitate, precum şi cel de conducere din paza militarizata poarta uniforma prevăzută la alineatul precedent şi însemne distinctive potrivit funcţiei îndeplinite, stabilite prin Regulamentul corpului de paza militarizata.Personalul de execuţie de specialitate, precum şi cel de conducere din paza militarizata, va plati 50% din costul uniformei, în cel mult 12 rate lunare.  +  Articolul 68Paza obiectivelor şi bunurilor Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne se asigura în conformitate cu reglementările stabilite pentru aceste ministere.  +  Articolul 69Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru înfiinţarea corpurilor de paza militarizata sau, după caz, a detasamentelor sau grupelor de paza militarizata independente, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului decret. În termen de cel mult 60 de zile de la data infiintarii lor, acestea vor prelua, la datele stabilite prin contracte, paza obiectivelor sau bunurilor, potrivit prevederilor prezentului decret.Ca urmare a preluării activităţii de paza de către paza militarizata, ministerele şi celelalte organe centrale vor ceda, pe bază de protocol, comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti posturile de paza prevăzute în planurile de paza ale unităţilor socialiste subordonate, cu fondul de retribuire aferent.Pe baza reducerii posturilor de paza prevăzute pentru paza militară şi militarizata se vor modifica, în mod corespunzător, indicatorii de plan aferenţi fiecărui minister sau organ central. În viitor stabilirea planului pentru personalul tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ se va face ca şi pînă în prezent, pe baza ponderii normate pentru acest personal, aprobată pentru fiecare minister în parte, din care se va scădea după aceea totalul posturilor de paza, reduse ca urmare a introducerii pazei militare sau cedate consiliilor populare ca urmare a introducerii pazei militarizate.  +  Articolul 70Paza militarizata se organizează, cu numărul de posturi şi fonduri de retribuire preluate, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului decret. Diferenţa de personal şi fondul de retribuire faţă de necesarul pe anul 1975 se acoperă de Comitetul de Stat al Planificarii din rezerva de plan la dispoziţia Consiliului de Miniştri, pe baza documentaţiei prezentate de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 71Materialele şi bunurile destinate pentru paza proprie, aflate la unităţile socialiste la care se va introduce paza militarizata, precum şi echipamentul şi celelalte bunuri aflate asupra personalului pazei proprii, vor fi transmise pazei militarizate, cu plata părţii din valoarea acestora neinclusa pe cheltuieli pînă la data predării.  +  Articolul 72În termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului decret, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor depune la Ministerul Finanţelor planurile financiare pe anul 1975 ale pazei militarizate.Se autoriza Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor ca, pe baza propunerilor comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, ale ministerelor şi celorlalte organe centrale, sa introducă modificări în Planul naţional unic de dezvoltare economico-socială a României, în volumul şi structura bugetului de stat, precum şi în mijloacele de echilibrare ale bugetelor locale pe anul 1975 şi sa acopere, din rezerva bugetară la dispoziţia Consiliului de Miniştri, fondurile necesare pazei militarizate pentru dotarea cu mijloace circulante pe anul 1975.De asemenea, se autoriza Ministerul Finanţelor să efectueze, la cererea justificată a ministerelor şi celorlalte organe centrale, virari de credite bugetare în cadrul planurilor de cheltuieli aprobate de la subdiviziunea clasificaţiei bugetare, inclusiv retribuţiile şi contribuţia pentru asigurări sociale, în vederea asigurării creditelor bugetare necesare instituţiilor de stat pentru suportarea contravalorii prestărilor executate de paza militarizata.Se autoriza Banca Naţionala a Republicii Socialiste România sa crediteze activitatea corpurilor de paza militarizata şi a unităţilor socialiste în cadrul cărora funcţionează detasamentele şi grupele de paza militarizata independente, pînă la aprobarea de către Ministerul Finanţelor a indicatorilor financiari şi suplimentarea bugetelor locale.  +  Articolul 73Anexele nr. 1-4 inclusiv fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 74Prezentul decret intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abroga Decretul nr. 303/1972 privind organizarea şi executarea pazei bunurilor în vederea apărării, intaririi şi dezvoltării avutiei naţionale, devenit Legea nr. 54/1972.  +  Anexa 1 NORMEde structura şi nomenclatura funcţiilor de pazaA. Paza militarizataI. Norme de structura- Corpul de paza militarizata se constituie din minimum trei detasamente de paza şi, în raport de numărul personalului de paza (paznici, paznici obiective speciale, controlori poarta şi şefi grupa), poate fi următoarele categorii:- categoria I: peste 1500 posturi personal de paza;- categoria a II-a: 1001-1500 posturi personal de paza;- categoria a III-a: 501-1000 posturi personal de paza;- categoria a IV-a: 251-500 posturi personal de paza.- Detasamentul de paza militarizata se constituie din minimum trei grupe de paza şi, în raport de numărul personalului de paza, poate fi de următoarele categorii:- categoria I: 151-250 posturi personal de paza;- categoria a II-a: 121-150 posturi personal de paza;- categoria a III-a: 81-120 posturi personal de paza.- Grupa de paza militarizata se constituie în raport de numărul personalului de paza şi poate fi de următoarele categorii:- categoria I: 51-80 posturi personal de paza;- categoria a II-a: 25-50 posturi personal de paza.II. Nomenclatura funcţiilor specifice a) Funcţii de conducere:- şef de corp;- adjunct de şef de corp;- şef de compartiment instruire şi control;- şef de detasament. b) Funcţii de execuţie de specialitate:- instructor principal;- instructor. c) Funcţiile personalului de paza:- şef de grupa;- controlor de poarta;- paznic obiective speciale;- paznic.Compartimentele functionale se organizează la nivel de birou sau serviciu, potrivit prevederilor Decretului nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.B. Paza proprie a unităţilor socialiste de stat şi obşteştiNorme de structuraFormatia de paza se constituie în raport de numărul personalului de paza (paznici, portari, controlori poarta şi şefi de formatie) şi poate fi de următoarele categorii:- categoria I: peste 80 posturi personal de paza;- categoria a II-a: 51-80 posturi personal de paza;- categoria a III-a: 25-50 posturi personal de paza.Nomenclatura funcţiilor este cea stabilită prin Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974.  +  Anexa 2 ORGANIGRAMACORPULUI DE PAZA MILITARIZATACONSILIUL POPULAR JUDEŢEAN (AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI) - SUBORDONARE ADMINISTRATIVĂINSPECTORATUL JUDEŢEAN (AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI) AL MINISTERULUI DE INTERNE - SUBORDONARE OPERATIVĂ- COMITETUL OAMENILOR MUNCII- COLECTIVUL DE CONDUCERE OPERATIVĂ- ŞEF DE PAZA- ADJUNCT ŞEF CORP- COMPARTIMENTUL INSTRUIRE ŞI CONTROL- DETASAMENTUL 1- GRUPA 3-N- DETASAMENTUL 2- GRUPA 3-N- DETASAMENTUL 3-N- GRUPA 3-N- CONTABIL ŞEF- COMPARTIMENTUL CONTABILITATE - FINANCIAR- COMPARTIMENTUL PLAN ORGANIZARE RETRIBUIRE PERSONAL- COMPARTIMENTUL APROVIZIONARE ADMINISTRATIV SECRETARIATPONDEREA PERSONALULUI FUNCŢIONAL FAŢA DE PERSONALUL DE PAZA (PAZNICI, PAZNICI OBIECTIVE SPECIALE, CONTROLORI POARTA ŞI ŞEFI DE GRUPA) POATE FI DE MAXIMUM:3,5% PENTRU CORPURILE DE PAZA CATEGORIA I4% PENTRU CORPURILE DE PAZA CATEGORIA a II-a4,5% PENTRU CORPURILE DE PAZA CATEGORIA a III-a5% PENTRU CORPURILE DE PAZA CATEGORIA a IV-a  +  Anexa 3 CRITERII ŞI NORMEpentru stabilirea necesarului de personal de paza la unităţile socialiste de stat şi obşteştiPentru organizarea corespunzătoare a pazei obiectivelor şi bunurilor proprietate socialistă şi pentru utilizarea raţională a personalului de paza se va ţine seama de următoarele criterii şi norme:I. Criterii: a) natura şi specificul obiectivelor şi bunurilor proprietate socialistă ce urmează a fi pazite, precum şi vulnerabilitatea pe care o prezintă unele unităţi şi locuri din incinta acestora sub aspectul furtunilor şi sustragerilor, exploziilor, incendiilor etc.; b) importanţa şi valoarea obiectivelor şi bunurilor; c) amplasarea unităţilor; d) întinderea unităţilor; e) amenajările şi gradul de dotare cu mijloace tehnice (împrejmuiri, foisoare, iluminat, aparatura tehnica de paza şi alarmare etc.); f) numărul de schimburi în care se desfăşoară activitatea unităţilor; g) punctele de acces în unitate; h) posibilităţile de asigurare a pazei în comun pentru obiectivele grupate pe un teritoriu restrîns.II. Norme1. Paza la punctele de acces a) accesul într-o unitate al persoanelor şi mijloacelor de transport, inclusiv al personalului de conducere, se va face, de regula, numai printr-un singur punct de acces (poarta); la unităţile mari unde, datorită condiţiilor obiective, sînt necesare mai multe puncte de acces, acestea vor fi stabilite în baza unei analize efectuate împreună cu organele locale de specialitate ale Ministerului de Interne; b) la sediile ministerelor, celorlalte organe centrale şi ale altor unităţi se vor prevedea cel mult două puncte de acces, asigurindu-se pentru fiecare cîte un paznic pe durata orelor de program. În afară orelor de program se va prevedea, în raport de nevoi, un singur punct de acces pazit; c) dacă doua sau mai multe unităţi au acces comun, se va stabili un singur post de paza pentru accesul persoanelor în unităţile respective.2. Paza interioară:Pentru paza locurilor vulnerabile din incinta unităţilor - servicii, secţii, ateliere, agregate sau instalaţii deosebit de importante în procesul de producţie - stabilite de conducerea unităţii respective împreună cu organele locale de specialitate ale Ministerului de Interne, se va prevedea un paznic pe schimb pentru fiecare post de paza.La obiectivele din interiorul perimetrului unităţilor, care trebuie pazite în afară orelor de program şi în zilele de repaus, se vor prevedea posturi de paza numai pe acest timp.3. Paza exterioară: a) în funcţie de condiţiile concrete ale obiectivului (configuraţia terenului, amenajările şi gradul de dotare cu mijloace tehnice de paza şi alarmare etc.) se va stabili un paznic pe schimb pentru fiecare post de paza mobil. Determinarea numărului necesar de posturi se face tinindu-se seama de posibilitatea de a se asigura o supraveghere corespunzătoare a zonei şi bunurilor încredinţate pentru paza, precum şi pentru realizarea unei intervenţii operative în rezolvarea situaţiilor care impun această măsură; b) în cazul separarii a doua unităţi prin gard comun, dacă porţiunea respectiva necesita a fi pazita, paza pe porţiunea comuna se va asigura de către o singura unitate; c) unităţile grupate pe un teritoriu restrîns vor organiza paza în comun a acestora, prevazind un paznic pe schimbul de noapte, în funcţie de condiţiile concrete ale obiectivelor şi locurilor respective; aceasta forma de paza se va introduce, îndeosebi, la obiective a căror paza era asigurata de fostele direcţii de paza civilă contractuală prin ronduri; d) la obiectivele mici (magazine, depozite, unităţi de alimentaţie publică etc.), la care nu se poate organiza paza în comun, se vor executa amenajări ca: împrejmuiri, grile, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate şi altele asemenea, necesare asigurării securităţii acestora.III. Alte elemente ce trebuie avute în vedere la rationalizarea pazei: a) introducerea şi extinderea mijloacelor tehnice de paza şi alarmare, luindu-se măsuri pentru executarea de împrejmuiri, grile, obloane, încuietori sigure, a iluminatului de securitate, obstacolelor genistice, precum şi a dispozitivelor automate de supraveghere a unor puncte fixe sau zone; b) la punctele ce trebuie pazite, aflate în apropierea unor locuri de muncă unde se desfăşoară permanent activitate, paza se va putea asigura de către persoanele special împuternicite din cadrul personalului care lucrează în imediata apropiere a acestor puncte; c) în cazul în care, după orele de program şi în zilele de repaus, la sediu se afla în mod permanent personal care prin natura funcţiei este obligat să-şi execute sarcinile de serviciu (pompieri, caloriferisti, mecanici de întreţinere, instalatori etc.), nu se va prevedea personal de paza pentru perioadele respective, dacă îndeplinirea obligaţiilor de paza nu creează pericol pentru securitatea funcţionarii instalaţiilor de care răspunde acest personal.În situaţia în care condiţiile concrete ale unor unităţi socialiste de stat şi obşteşti diferă de cele prevăzute în criteriile şi normele de faţa (ca de exemplu unităţile silvice, agricole, viticole, pomicole, de cultura plantelor etc.), ministerele şi celelalte organe interesate vor elabora şi aplica, cu avizul Ministerului Muncii şi al Ministerului de Interne, criterii şi norme cu caracter specific.  +  Anexa 4 NOMENCLATORcuprinzînd funcţiile şi retribuţiile pentru personalul de paza militarizata
    Nr. crt.Denumirea functieiNivelul studiilorNr. de gradatiiClasa de retribuire si indemnizatia de conducere
    Categorii de corpuri de paza
    I  peste 1500 posturi personal de pazaII intre 1001 si 1500 posturi personal de pazaIII intre 501 si 1000 posturi personal de pazaIV intre 251 si 500 posturi personal de paza
    01234567
    1.Sef de corp de pazaClasa Indemnizatia de conducere     32302826
    S-215-500160-375160-325160-325
    2.Adjunct de sef de corp de pazaClasa Indemnizatia de conducere     31292725
    S-160-375160-375160-275160-275
    3.Sef de serviciu instruire si controlS5252321-
    4.Sef de birou instruire si controlS5232220-
    5.Instructor principalM617171717
    6.InstructorM612121212
    7.Sef de detasament categoria (151-250 posturi personal de paza)I M617171717
      Categoria a II-a (121-150 posturi personal de paza)M616161616
      Categoria a III-a (81-120 posturi personal de paza)M615151515
    8.Sef de grupa de paza Categor I (51-80 posturi personal de paza)ia G510101010
      Categoria a II-a (25-50 posturi personal de paza)G58888
    9.Controlor de poartaG46666
    10.Paznic obiective speciale-36666
    11.Paznic-34444
  NOTĂ:1. Funcţiile tehnice, economice, de alta specialitate, administrative şi de deservire, altele decît cele specificate mai sus, se vor retribui potrivit grupei a VI-a de ramuri prevăzută în Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974.2. Odată cu înfiinţarea corpurilor de paza militarizata se aplică retribuţiile majorate conform Decretului nr. 170/1974.3. Condiţiile de acordare a retributiilor, cît şi modul de constituire şi utilizare a fondului de premiere, se stabilesc prin regulamente ce se vor elabora de Ministerul de Interne cu avizul Ministerului Muncii.4. Stabilirea obiectivelor speciale se va face potrivit criteriilor ce se vor elabora de Ministerul de Interne cu avizul Ministerului Muncii.-------------