LEGE nr. 403 din 20 iunie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 27 iunie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 170 din 13 decembrie 2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 28 decembrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de salariaţi care beneficiază în luna ianuarie 2002 de prevederile alin. (1) este de 17.537 de persoane, iar pentru perioada februarie-decembrie 2002, numărul mediu de salariaţi este de 9.200 de persoane. (3) Repartizarea pe unităţi a numărului mediu de salariaţi care beneficiază de drepturile menţionate la alin. (1) este prevăzută în anexa nr. 1."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Persoanele disponibilizate începând cu 15 februarie 2002, ca urmare a reorganizării unităţilor din sectorul producţiei de apărare, beneficiază de indemnizaţie de şomaj, acordată în condiţiile legii, precum şi de un venit lunar de completare, egal cu diferenţa dintre salariul mediu net pe economie din luna anterioară disponibilizarii şi nivelul indemnizaţiei de şomaj, stabilit potrivit reglementărilor legale în vigoare. (2) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii indemnizaţiei de şomaj, pe o perioadă de 14 luni, dar nu mai târziu de 15 aprilie 2003. (3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj persoanele disponibilizate în condiţiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit de completare egal cu salariul mediu net pe economie din luna anterioară disponibilizarii. (4) Persoanele care s-au încadrat în munca sau se pensionează, conform legii, în perioada prevăzută la alin. (2) beneficiază, până la expirarea acestei perioade, de venitul de completare în cuantumul stabilit în condiţiile alin. (1)."3. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Venitul de completare prevăzut la art. 2 alin. (1) este exceptat de la plata obligaţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi către Fondul de asigurări sociale de sănătate, în perioada acordării indemnizaţiei de şomaj, precum şi după încadrarea în munca sau pensionare."4. Anexele nr. 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
      "ANEXA Nr. 1
                                       LISTA
              cuprinzând agenţii economici ai căror salariaţi urmează
               sa beneficieze de venituri de completare în anul 2002,
                        în urma procesului de restructurare
  Nr. crt Agentul economic Numărul de salariaţi ianuarie 2002 Numărul mediu de salariaţi februarie- decembrie 2002
  1. Compania Naţionala "ROMARM" - S.A. 15.037 8.665
  2. Societatea Comercială "AVIOANE CRAIOVA" - S.A. 518 100
  3. Societatea Comercială "ELPROF" - S.A. Bucureşti 25 -
  4. Societatea Comercială "I.A.R." - S.A. Braşov 380 -
  5. Societatea Comercială "I.O.R." - S.A. Bucureşti 267 -
  6. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Babeni" - S.A. 319 80
  7. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Marsa" - S.A. 70 50
  8. Societatea Comercială "ROMPIRO" - S.A. Orastie 15 -
  9. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Valenii de Munte" - S.A. 162 -
  10. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Dragasani" - S.A. 364 85
  11. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Filiasi" - S.A. 117 40
  12. Societatea Comercială "M.F.A." - S.A. Mizil 103 100
  13. Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. 160 80
  TOTAL: 17.537 9.200
      ANEXA Nr. 2
                                       LISTA
              cu numărul de salariaţi ce se disponibilizeaza începând
                                cu 15 februarie 2002
  Nr. crt Agentul economic Numărul de salariaţi ce urmează a fi disponibilizaţi
  1. Compania Naţionala "ROMARM" - S.A. 6.372
  2. Societatea Comercială "AVIOANE CRAIOVA" - S.A. 518
  3. Societatea Comercială "ELPROF" - S.A. Bucureşti 25
  4. Societatea Comercială "I.O.R." - S.A. Bucureşti 267
  5. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Babeni" - S.A. 137
  6. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Marsa" - S.A. 72
  7. Societatea Comercială "ROMPIRO" - S.A. Orastie 15
  8. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Valenii de Munte" - S.A. 300
  9. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Dragasani"- S.A. 252
  10. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Filiasi" - S.A. 117
  11. Societatea Comercială "M.F.A." - S.A. Mizil 103
  12. Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia"- S.A. 159
  TOTAL: 8.337"
  5. În cuprinsul ordonanţei de urgenta sintagmele "bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj" şi "ajutorul de şomaj" se înlocuiesc cu sintagmele "bugetul asigurărilor pentru şomaj" şi "indemnizaţia de şomaj".
   +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 170/2001, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------------