ORDIN nr. 147 din 21 februarie 2002pentru aprobarea Procedurii de declarare publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţa şi a gradului de risc asociat barajelor - NTLH-036
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 25 iunie 2002    Ministrul apelor şi protecţiei mediului,având în vedere prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 466/2001, ale art. 48, 62, 64, 68 şi 110 din Legea apelor nr. 107/1996, precum şi ale art. 8 şi 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,în baza avizului tehnic consultativ al Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Barajelor şi a Altor Lucrări Hidrotehnice,în temeiul prevederilor art. 7 şi ale anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2001,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de declarare publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţa şi a gradului de risc asociat barajelor - NTLH-036, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apelor şiprotecţiei mediului,Petru Lificiu  +  Anexa 1 PROCEDURAde declarare publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţa şi a gradului de risc asociat barajelor - NTLH-036  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 466/2001, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a procedurilor de autorizare privind siguranţa barajelor, deţinătorii cu orice titlu ai barajelor au obligaţia sa declare la Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului lucrările deţinute, încadrarea lor în categoriile de importanţa şi gradul de risc asociat acestora.  +  Articolul 2Caracteristicile generale şi propunerile de încadrare în categorii de importanţa şi de stabilire a gradului de risc asociat, determinate prin grija deţinătorului, se avizează în cadrul comisiilor de urmărire a comportării în timp a barajelor, organizate de deţinător conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 244/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 466/2001.  +  Articolul 3Definitivarea şi aprobarea categoriei de importanţa a barajului şi ale gradului de risc asociat acestuia se fac de către Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului cu consultarea Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Barajelor şi a Altor Lucrări Hidrotehnice.  +  Articolul 4Deţinătorul, cu orice titlu, al barajului este responsabil de corectitudinea prezentării caracteristicilor generale pe baza cărora se realizează încadrarea în categoria de importanţa şi stabilirea gradului de risc asociat.  +  Articolul 5 (1) Declararea barajelor deţinute şi încadrarea în categorii de importanţa se efectuează în scris, prin transmiterea la Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului a unei comunicări cu semnatura şi parafa conducătorului unităţii care deţine barajul, în care se va preciza documentul prin care comisia de urmărire în timp a barajelor, precizată la art. 2, a avizat încadrarea în categoria de importanţa a barajului respectiv. (2) Comunicarea va fi însoţită de fişa de evidenta a barajului, conform conţinutului-cadru aprobat prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.  +  Articolul 6Direcţia generală de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu consultarea Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Barajelor şi a Altor Lucrări Hidrotehnice, va stabili lista barajelor cu risc sporit şi a celor cu categorie de importanţa majorată, având la baza definitivarea încadrării barajelor în categorii de importanţa.  +  Articolul 7Lista definitivă a barajelor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţa şi a gradului de risc asociat acestora, precum şi lista barajelor cu risc sporit şi a celor cu categorie de importanţa majorată se aproba prin ordine ale ministrului apelor şi protecţiei mediului.  +  Articolul 8Listele prevăzute la art. 7 se actualizează periodic cel puţin o dată la 4 ani şi sunt făcute publice prin grija Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului sau sunt puse la dispoziţie celor interesaţi, la cererea acestora.──────────────