ORDIN nr. 431 din 17 iunie 2002privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de referinţa de diagnostic imagistic
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 21 iunie 2002    Ministrul sănătăţii şi familiei,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare nr. DB/7.124/2002 al Direcţiei generale de asistenţa medicală, programe şi servicii integrate, Direcţiei management, salarizare şi structuri unităţi sanitare şi Direcţiei generale a bugetului,emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă înfiinţarea centrelor de referinţa de diagnostic imagistic, organizate ca unităţi sanitare publice sau private, cu sau fără personalitate juridică, având dotare tehnico-medicală de înaltă performanta şi personal medical specializat. (2) Centrele de referinţa de diagnostic imagistic furnizează servicii medicale de specialitate, de înaltă performanta, în sistem ambulatoriu, în condiţii de maxima eficienta în folosirea resurselor materiale, umane şi de timp. (3) Centrele de referinţa de diagnostic imagistic, organizate ca unităţi sanitare publice cu personalitate juridică, se subordonează direcţiilor de sănătate publică teritoriale, iar cele fără personalitate juridică funcţionează în structura unităţilor sanitare respective.  +  Articolul 2Centrele de referinţa de diagnostic imagistic din sistemul public se înfiinţează prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, iar cele private se înfiinţează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, pe baza îndeplinirii criteriilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Evaluarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 se face la înfiinţare şi anual de către direcţiile de sănătate publică teritoriale şi se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.  +  Articolul 4Organizarea şi funcţionarea centrelor de referinţa de diagnostic imagistic se stabilesc prin regulament/act constitutiv de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 5Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi direcţiile de sănătate publică teritoriale vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  Anexa 1 CRITERIILEpe baza cărora o unitate sanitară de tip ambulatoriupoate fi declarata centru de referinţa de diagnosticimagistic1. Centrul de referinţa de diagnostic imagistic este o unitate sanitară publică sau privată, cu sau fără personalitate juridică, autorizata şi/sau acreditata conform dispoziţiilor legale în vigoare pentru desfăşurarea de activităţi medicale de specialitate în sistem ambulatoriu.2. Pentru a dobândi calitatea de centru de referinţa de diagnostic imagistic o unitate sanitară trebuie să îndeplinească anumite criterii privind structura, dotarea şi personalul, precum şi un program de activitate permanent, după cum urmează: a) sistemul de management al calităţii să fie certificat conform standardului ISO 9002; b) sa organizeze laboratoare de imagistica şi explorari functionale cu echipamente de înaltă performanta; c) echipamentele medicale utilizate să fie de ultima generaţie, noi la momentul începerii activităţii şi să fie în mod continuu actualizate (3-5 ani, în funcţie de tipul aparatului); d) activităţile să fie prestate de medici specialişti cu competente şi/sau supraspecializari în domeniile respective, abilitaţi sa utilizeze aparatura din dotare, precum şi de personal medical mediu specializat; e) să fie disponibilă şi accesibila cu prioritate persoanelor asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, timp de 24 de ore din 24 de ore, 7 zile pe săptămâna.3. Centrul de referinţa de diagnostic imagistic trebuie să fie echipat cu tehnica de calcul performanta şi sa dispună de conexiune informatica cu alte centre medicale similare din străinătate, pentru facilitarea schimbului de informaţii în domeniul sau de activitate.  +  Anexa 2 LISTAcuprinzând dotarea minima cu aparatura de înaltă performanta1. MRI2. CT3. Echipament de medicina nucleara4. Mamograf5. Osteodensitometru6. Echipament radiologie7. Ecograf, ecocardiograf Doppler8. Monitor Holter9. Echipament de testare în condiţii de efort.---------