REGULAMENT din 30 mai 2002de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 7 iunie 2002     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", denumita în continuare regie, asigura administrarea, păstrarea integrităţii şi protejarea bunurilor aparţinând domeniului public al statului, destinate asigurării serviciilor publice de interes naţional - de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidentiala, Guvern şi Curtea Constituţională -, în structura prevăzută în anexa nr. 2 la hotărâre, a bunurilor destinate asigurărilor de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi pentru personalul acestora, precum şi a bunurilor aparţinând domeniului privat al statului pe care le are în administrare.  +  Articolul 2 (1) Regia este persoana juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară; activitatea acesteia se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi ale prezentului regulament. (2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte faţă de regie atribuţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru ministerul de resort.  +  Articolul 3Sediul regiei este în municipiul Bucureşti, str. Moliere nr. 2-4, sectorul 1.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate  +  Articolul 4Obiectul de activitate al regiei îl constituie în principal:1. administrarea, conservarea, protejarea şi întreţinerea bunurilor din domeniul public al statului, destinate serviciilor publice de interes naţional - de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidentiala, Guvern şi Curtea Constituţională -, a bunurilor destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi pentru personalul acestora, denumite în continuare beneficiari străini, precum şi a celor proprietate privată a statului pe care le are în administrare;2. asigurarea serviciilor de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidentiala, Guvern şi Curtea Constituţională;3. administrarea, conservarea, protejarea şi întreţinerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea Guvernul, pe bază de contracte de prestări de servicii;4. administrarea imobilelor cu destinaţie de resedinte oficiale şi a celorlalte locuinţe de protocol;5. exploatarea, în condiţii de eficienta economică, a bunurilor mobile şi imobile, proprietate a regiei sau administrate de aceasta, şi valorificarea lor în modalităţile permise de lege;6. închirierea spaţiilor de locuit şi a celor cu alta destinaţie decât cea de locuit, în condiţiile legii; închirierea spaţiilor ca sedii pentru ministere, autorităţi şi instituţii publice, partide politice, asociaţii, fundaţii, cabinete de avocatura, birouri notariale, unităţi aparţinând cultelor religioase, unităţi din domeniul presei sau al editurilor, cu apro- barea Secretariatului General al Guvernului;7. exploatarea, la tarife stabilite pe criterii economice, a capacităţilor rămase disponibile în anumite perioade de maximum 3 luni, după asigurarea serviciilor de reprezentare şi protocol şi a celor necesare instituţiilor publice centrale;8. prestarea de servicii specifice pentru întreţinerea sediilor administrative ale instituţiilor publice, ale agenţilor economici, precum şi pentru beneficiarii străini;9. executarea lucrărilor de conservare, întreţinere, construcţii şi reparaţii la imobilele şi instalaţiile proprii, precum şi pentru terţi, în condiţiile legii; executarea de confecţii metalice şi din lemn;10. prestarea de servicii specifice în domeniile hotelier şi alimentaţie publică, de agrement şi de refacere fizica, activităţi de tratament şi asistenţa sanatoriala;11. conservarea, dezvoltarea şi valorificarea, în condiţiile legii, a fondului forestier, agricol şi cinegetic propriu, creşterea pasarilor, piscicultura, apicultura;12. producţia agricolă, vegetala şi animala proprie şi valorificarea acesteia; prelucrarea şi conservarea legumelor şi a fructelor, fabricarea băuturilor alcoolice distilate, fabricarea produselor lactate şi a branzeturilor, fabricarea produselor de panificatie şi patiserie, cultura florilor şi plantelor ornamentale, prelucrarea şi conservarea carnii, patiserie, cofetarie;13. fabricarea produselor pentru hrana animalelor;14. argasirea şi finisarea blanurilor, confecţionarea articolelor din blana;15. producţie poligrafica şi editoriala; realizarea de tiparituri pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidentiala, Guvern, Curtea Constituţională, ministere, alte instituţii publice centrale şi alţi beneficiari, în condiţiile legii;16. producerea şi emiterea, în condiţiile legii, a paşapoartelor, a permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, precum şi a altor documente şi tiparituri cu caracter special; tipărirea de formulare tipizate şi/sau cu regim special, documente cu caracter administrativ specifice activităţii financiar-contabile şi de trezorerie, titluri de stat, titluri de proprietate, înscrisuri de stat, acte de identitate şi imprimate confidenţiale, carnete de muncă, carnete de marinar, carnete de sănătate şi cărţi de alegator;17. alte activităţi anexe producţiei de tiparituri; producţia de accesorii pentru utilaje tipografice; producţia de bannere;18. comerţ cu amănuntul şi cu ridicată, activităţi de alimentaţie publică, operaţiuni de export-import;19. fabricarea stampilelor din cauciuc şi a altor însemne specifice fiecărei instituţii solicitante, în condiţiile legii;20. difuzarea produselor specifice obiectului de activitate propriu prin concesionarea drepturilor de vânzare altor agenţi economici sau prin reţea proprie, în condiţiile legii;21. efectuarea operaţiunilor de transport şi a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;22. efectuarea de experimentari, studii şi prognoze în domeniul specific de activitate;23. organizarea acţiunilor de formare şi perfecţionare profesională în domeniul specific de activitate;24. asigurarea, conform prevederilor legale în vigoare, a colaborării şi cooperării tehnice, ştiinţifice şi tehnologice cu firme din ţara şi din străinătate, în sistem de reprezentare şi/sau prin asociere, pentru produsele specifice domeniului de activitate;25. organizarea de licitaţii în domeniu, în ţara şi în străinătate;26. administrarea parcului auto propriu şi asigurarea prestaţiilor de transport pentru aparatul de lucru al Guvernului şi pentru activităţile de reprezentare şi protocol;27. servicii de transport intern şi internaţional; service auto; şcoala de soferi; producţie de piese de schimb şi subansambluri pentru mijloace de transport auto;28. activităţi legate de gestionarea salilor de spectacole aflate în patrimoniul regiei, organizarea de expoziţii, proiectia de filme, jocuri distractive şi de noroc, în condiţiile legii;29. dezvoltarea fondului locativ prin executarea de construcţii noi sau extinderea celor existente;30. tranzacţii imobiliare;31. activităţi specifice agentiilor de turism;32. extractia şi prepararea turbei;33. lucrări de proiectare;34. prestarea unor servicii, direct sau în calitate de intermediar, la cererea şi în contul beneficiarilor străini, privind înmatricularea şi radierea din circulaţie a autovehiculelor, instruirea în vederea sustinerii examenelor de conducător auto, asigurarea de combustibil, carburanţi, lubrifianţi şi alte materiale sau produse solicitate;35. realizarea altor activităţi care au legătură cu obiectul sau de activitate.  +  Capitolul 3 Patrimoniul şi structura regiei  +  Articolul 5 (1) Patrimoniul regiei la data de 31 martie 2002, rezultat în urma comasarii cu Regia Autonomă "Locato", este de 4.738.378 milioane lei. (2) Pentru realizarea serviciilor publice de interes naţional - de reprezentare şi protocol - regia are în administrare bunurile din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 3 la hotărâre. (3) Bunurile din domeniul privat al statului administrate de regie sunt prevăzute în anexa nr. 4 la hotărâre. (4) Regia este proprietara bunurilor prevăzute în anexa nr. 5 la hotărâre, iar în exercitarea dreptului de proprietate regia poseda, foloseşte şi dispune în mod autonom de aceste bunuri, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită. (5) Regia nu poate aduce ca aport în cadrul operaţiunilor de asociere bunurile din domeniul public al statului pe care le are în administrare.  +  Articolul 6 (1) Regia are în structura sa sucursalele, cu statut de unităţi fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre. (2) Modul de organizare şi funcţionare a sucursalelor, relaţiile acestora cu regia, precum şi relaţiile dintre ele se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare aprobate de consiliul de administraţie al regiei. (3) Structura organizatorică şi funcţională a sucursalelor, precum şi modificarea repartizării patrimoniului între acestea se aproba de consiliul de administraţie al regiei.  +  Capitolul 4 Conducerea şi gestionarea activităţii regiei  +  Articolul 7 (1) Conducerea regiei este asigurata de un consiliu de administraţie format din 5 persoane, dintre care una este directorul general, numite prin ordin al ministrului de resort. (2) Directorul general are şi calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie al regiei. (3) Consiliul de administraţie al regiei îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare. Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea regiei, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa directorului general.  +  Articolul 8Componenta consiliului de administraţie al regiei este următoarea:- preşedinte - director general;- un reprezentant din partea Secretariatului General al Guvernului;- un reprezentant din partea Ministerului Finanţelor Publice;- 2 specialişti în domeniu.  +  Articolul 9Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioadă de 4 ani, putând fi înlocuiţi prin ordin al ministrului de resort.  +  Articolul 10Membrii consiliului de administraţie al regiei îşi păstrează calitatea de angajat la instituţia sau la unitatea de unde provin şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din aceasta calitate; aceştia sunt plătiţi cu o indemnizaţie stabilită de consiliul de administraţie pentru activitatea desfăşurată în aceasta calitate.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie al regiei are următoarele atribuţii, raspunderi şi competente:1. aproba structura organizatorică şi funcţională a sucursalelor, precum şi organigrama şi statul de funcţii ale regiei;2. aproba strategia de restructurare, organizare şi funcţionare a regiei şi a sucursalelor sale;3. supune spre aprobare Guvernului, în condiţiile legii, bugetul de venituri şi cheltuieli; aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere ale regiei şi le trimite spre avizare Secretariatului General al Guvernului şi Ministerului Finanţelor Publice;4. analizează şi aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli, pe bază de balanţa de verificare contabila, şi aproba măsurile pentru desfăşurarea activităţii regiei, în condiţii care să asigure echilibrul bugetului de venituri şi cheltuieli;5. aproba contractarea de împrumuturi pe termen lung sau mediu şi modul de rambursare a acestora, conform prevederilor legale;6. numeşte şi revoca personalul de conducere al regiei, prevăzut la art. 9 alin. (3) din hotărâre;7. propune, în condiţiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului regiei, inclusiv prin externalizarea şi transformarea în societăţi comerciale a unor sucursale sau active corporale independente;8. aproba scăzăminte şi pierderi, în condiţiile legii;9. aproba, în condiţiile legii, modalitatea de amortizare a activelor corporale şi necorporale din patrimoniul regiei;10. aproba achiziţionarea de bunuri imobile, construcţii şi terenuri, în condiţiile legii;11. aproba înstrăinarea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul regiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 12. dispune punerea în aplicare a hotărârilor definitive şi irevocabile ale instanţelor judecătoreşti, referitoare la retrocedarea de bunuri şi valori;13. aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;14. aproba planul de investiţii anual al regiei;15. aproba scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe;16. aproba, în condiţiile legii, înfiinţarea sau desfiinţarea de subunitati, precum şi asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;17. propune spre aprobare Secretariatului General al Guvernului participarea la constituirea de noi persoane juridice;18. aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a sucursalelor din structura regiei;19. aproba regulamentul de ordine interioară, precum şi normele de protecţie şi securitate a muncii;20. desemnează reprezentanţii regiei în adunările generale ale acţionarilor şi în consiliile de administraţie, precum şi cenzorii în societăţile comerciale la care regia este acţionar;21. adopta, în condiţiile legii, orice alte hotărâri cu privire la activitatea regiei.  +  Articolul 12Directorul general al regiei are în principal următoarele atribuţii şi competente:1. selectioneaza, angajează şi concediază personalul de conducere, altul decât cel prevăzut la art. 9 alin. (3) din hotărâre, şi personalul de execuţie, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi a contractului colectiv de muncă;2. încheie contractele individuale de muncă cu salariaţii regiei, cu respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă;3. asigura conducerea operativă a regiei şi a sucursalelor sale, împreună cu directorii executivi;4. reprezintă regia în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce angajează regia faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare;5. organizează şi aproba rezultatele controlului financiar de gestiune, conform prevederilor legale;6. coordonează direct activitatea de control financiar intern, de organizare şi salarizare, precum şi cea juridică;7. aproba şi ia măsuri, potrivit legii, pentru imputarea şi recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajaţilor regiei; ia măsuri pentru recuperarea pagubelor provocate regiei de către terţi;8. răspunde de aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului de administraţie;9. analizează modul de derulare a contractelor încheiate de regie;10. aproba sponsorizări şi acte de mecenat;11. exercita orice alte atribuţii ce îi sunt stabilite prin regulamentul de ordine interioară, precum şi prin reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 13Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe luna sau ori de câte ori este nevoie, la cererea preşedintelui ori a 2 dintre membrii săi, şi adopta hotărâri valabile cu votul a cel puţin 3 dintre membrii săi.  +  Articolul 14Pentru luarea unor anumite decizii consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza specialişti din diferite sectoare, a căror activitate va fi remunerată prin înţelegerea părţilor, pe bază de contract civil.  +  Articolul 15Directorul general al regiei conduce activitatea curenta a acesteia şi reprezintă regia în relaţiile cu autorităţile publice, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoane fizice.  +  Articolul 16În lipsa directorului general atribuţiile acestuia sunt exercitate de unul dintre directorii executivi ai regiei, pe bază de delegaţie scrisă.  +  Articolul 17După încheierea bilanţului contabil anual şi a contului de profit şi pierdere consiliul de administraţie prezintă Secretariatului General al Guvernului un raport asupra activităţii desfăşurate de regie în anul precedent şi asupra programului de activitate pe anul în curs.  +  Capitolul 5 Bugetul şi administrarea acestuia. Relaţii financiare  +  Articolul 18 (1) Regia întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, conform modelelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale sucursalelor din structura regiei asigura funcţionarea corecta şi dezvoltarea tehnologică, la nivelul standardelor, a activităţilor de producţie, prestări de servicii, întreţinere, protejare şi conservare a bunurilor pe care le administrează. (3) Sucursalele îşi organizează şi îşi conduc evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile legale. Acestea întocmesc anual bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil ca părţi integrante din bugetul de venituri şi cheltuieli, respectiv din bilanţul contabil al regiei.  +  Articolul 19Operaţiunile de încasări şi plati în lei şi în valută se efectuează de regie prin conturi deschise la bănci şi prin casieria proprie, potrivit prevederilor legale.  +  Capitolul 6 Relaţii comerciale  +  Articolul 20Relaţiile comerciale dintre regie şi terţi se bazează pe raporturi contractuale.  +  Articolul 21Preţurile şi tarifele pentru produsele şi prestările de servicii executate de regie se stabilesc, în funcţie de cerere şi oferta, de fiecare sucursala, dacă acestea nu intra sub incidenţa prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996.  +  Articolul 22În scopul asigurării măsurilor de securitate a beneficiarilor fondului locativ de protocol, precum şi a beneficiarilor străini lucrările de construcţii şi reparaţii la imobile pot fi executate în regie proprie, iar când acest lucru nu este posibil, cu firme de specialitate, prin încredinţare directa.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 23 (1) Litigiile de orice fel în care este implicata regia sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, potrivit legii. (2) În litigiile referitoare la dreptul de administrare asupra bunurilor din domeniul public şi privat al statului şi la dreptul de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul propriu, în instanţa regia sta în nume propriu. (3) În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor din domeniul public şi privat al statului pe care le administrează, regia are obligaţia sa arate instanţei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedura civilă şi ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. Regia răspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligaţii poate atrage revocarea dreptului de administrare.  +  Articolul 24Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează cu celelalte prevederi legale care reglementează activitatea regiilor autonome.