ORDIN nr. 618 din 13 mai 2002pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 7 iunie 2002    Ministrul finanţelor publice,în temeiul art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2001 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului şi al art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Precizările privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale, care au în administrare bunuri din domeniul public al statului, au obligaţia respectării şi punerii în aplicare a precizărilor aprobate prin prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat  +  Anexa 1 PRECIZĂRIprivind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului1. Anual, în termen de 90 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale au obligaţia sa reactualizeze şi să depună la Ministerul Finanţelor Publice inventarele bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările intervenite în urma inventarierii anuale a patrimoniului.Modificările intervenite în urma inventarierii anuale a patrimoniului constau în: a) punerea de acord a situaţiilor scriptice cu cele faptice, ca urmare a unor înregistrări eronate în evidenta cuprinzând bunurile din domeniul public al statului, referitoare la informaţiile privind: codul de clasificare, tipul bunului (mobil sau imobil), denumirea, elementele de identificare (descrierea tehnica, vecinătăţi, adresa, valoarea de inventar), situaţia juridică.Ordonatorii principali de credite a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale, potrivit cărora informaţiile legate de aceasta au caracter secret, vor completa inventarele numai cu informaţii privind codul de clasificare, baza legală a luării în administrare şi valoarea de inventar, fără furnizarea celorlalte informaţii privind descrierea bunurilor; b) operarea intrărilor de bunuri în cazul dobândirii acestora prin investiţii proprii, prin achiziţii sau prin donaţii şi nu prin transferuri, situaţie în care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, înregistrarea acestora în evidente nu presupune în mod obligatoriu iniţierea unei hotărâri a Guvernului.În aceasta situaţie, în cazurile în care în timpul anului au avut loc astfel de intrari şi nu au fost operate ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale au obligaţia ca o dată cu inventarierea anuală a patrimoniului sa opereze în inventarele bunurilor din domeniul public al statului şi modificările de acest gen; c) înregistrarea scoaterii din funcţiune, în vederea valorificării, casării şi, după caz, demolarii, a activelor care alcătuiesc domeniul public al statului, de natura mijloacelor fixe, efectuate în timpul anului, care nu au fost operate în inventarele bunurilor din domeniul public al statului la momentul producerii acestora; d) înregistrarea modificărilor intervenite în cursul anului în structura inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, care au fost omise şi nu au fost operate la data efectuării acestora (de exemplu: transferuri de bunuri din/în domeniul public al statului în/din domeniul unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau domeniul privat al statului).2. În baza prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2001 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale au obligaţia ca în timpul anului, până la inventarierea anuală a patrimoniului, sa transmită Ministerului Finanţelor Publice modificările care intervin în inventarele bunurilor din domeniul public al statului, depuse şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.Modificările intervenite în timpul anului în inventarele bunurilor din domeniul public al statului constau în operaţiunile de intrari-iesiri de bunuri ca urmare a transferurilor de bunuri, efectuate în baza unor hotărâri ale Guvernului, care au fost omise şi nu au fost operate la data efectuării acestora, astfel: a) din/în domeniul public al statului în/din domeniul unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau domeniul privat al statului; b) în cadrul domeniului public al statului - transferuri între ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale; c) în cadrul aceluiaşi minister, organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi autoritate a administraţiei publice centrale - transferul de la un administrator la altul.Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale care au în administrare bunuri din domeniul public al statului au obligaţia ca în timpul anului sa actualizeze inventarele cu modificările intervenite ca urmare a transferurilor şi sa transmită aceste modificări la Ministerul Finanţelor Publice, în baza hotărârilor Guvernului aprobate în acest sens, în termen de 10 zile de la data încheierii protocolului de predare-primire sau a procesului-verbal de recepţie încheiat la terminarea lucrărilor pentru bunurile rezultate în urma unor investiţii, după caz, cu respectarea metodologiei transmise de Ministerul Finanţelor Publice cu Adresa nr. 18.283 din 27 aprilie 2001, modificată prin Precizările transmise cu Adresa nr. 61.039 din 29 iunie 2001.3. Potrivit prevederilor art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte, după caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri, Ministerul Finanţelor Publice având atribuţii în centralizarea acestuia şi supunerea spre aprobare Guvernului.În baza acestor prevederi ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale care au în administrare bunuri din domeniul public al statului, la inventarierea acestor bunuri trebuie să aibă în vedere următoarele: a) la stabilirea regimului juridic al unui bun ordonatorul de credite care se afla în posesia tuturor informaţiilor, atât de natura economică, cat şi de natura juridică, referitoare la bunul în cauza, are obligaţia ca în inventar, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, sa menţioneze regimul juridic şi titlul de deţinere a acestuia; b) interpretarea şi aplicarea corecta a dispoziţiilor Legii nr. 213/1998, referitoare la departajarea bunurilor aflate în domeniul public al statului, în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi bunurile aflate în proprietatea privată; c) cuprinderea în inventare numai a bunurilor din domeniul public al statului, de natura mijloacelor fixe, nu a investiţiilor în curs sau a obiectelor de inventar; d) respectarea de către ordonatorii de credite a machetei şi metodologiei stabilite de Ministerul Finanţelor Publice şi a condiţiilor stabilite pentru instituţiile a căror activitate, în baza unor legi speciale, deţine informaţii cu caracter secret; e) respectarea prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2001, conform cărora ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale care au în administrare bunuri din domeniul public al statului au obligaţia ca în hotărârile Guvernului privind transferul de bunuri din domeniul public al statului sa precizeze numărul de identificare atribuit fiecărui bun de către Ministerul Finanţelor Publice; f) la scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului, de natura mijloacelor fixe, trebuie avute în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.4. În baza prevederilor art. 12 alin. (5) din Legea nr. 213/1998, în litigiile privitoare la dreptul de administrare statul este reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice.În acest context ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale au obligaţia ca în cazul unor litigii sa transmită Ministerului Finanţelor Publice informaţiile referitoare la datele de identificare, regimul juridic al bunurilor în cauza şi orice alte date necesare sustinerii în instanţa.Datele vor fi transmise Ministerului Finanţelor Publice în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestora.În cadrul aceluiaşi termen ordonatorii de credite ale căror activităţi sunt definite prin legi speciale ca având caracter secret au obligaţia sa transmită Ministerului Finanţelor Publice, pe suport hârtie, toate informaţiile referitoare la bunurile din domeniul public al statului, şi anume: cod de identificare, denumire, elemente de identificare, situaţia juridică şi orice alte date necesare sustinerii în instanţa. Necesitatea transmiterii informaţiilor menţionate decurge din faptul ca inventarele acestor ordonatori de credite, depuse la Ministerul Finanţelor Publice, cuprind numai date globale care nu pot acoperi solicitarile din instanţa.────────────────────────