HOTĂRÎREA nr. 685 din 29 noiembrie 1993cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna decembrie 1993
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 8 decembrie 1993  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ca urmare a creşterii preţurilor de consum se indexează cu 6,5% începând cu luna decembrie 1993, următoarele venituri ale populaţiei: a) pensiile de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R. şi cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicată; b) pensiile agricultorilor; c) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat şi pensiile suplimentare pentru pensionării militari; d) indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate; e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii; f) suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicată; g) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările ulterioare; h) ajutoarele băneşti trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990; i) ajutoarele pentru sotiile militarilor în termen; j) ajutoarele ocazionale care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957; k) alocaţiile de întreţinere pentru minorii dati în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unor familii ori persoane; l) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969; m) indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat; n) indemnizaţia lunară acordată în baza Legii nr. 51/1993; o) indemnizaţia lunară acordată în baza art. 16 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.  +  Articolul 2Alocaţia de stat pentru copii, în cuantumul reglementat prin Legea nr. 61/1993, devine 4.360 lei lunar pentru fiecare copil.  +  Articolul 3Ajutorul care se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurări sociale de stat, militar şi I.O.V.R. se stabileşte la 36.800 lei, iar în cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 30.400 lei.  +  Articolul 4 (1) Alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţile sociale de stat se indexează tinindu-se seama de modificarea prognozei indicelui preţurilor la produsele alimentare pentru luna decembrie 1993 şi sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de singe, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 999/1990, republicată, indexate cu coeficientul de creştere prognozata a preţurilor la produsele alimentare, se stabilesc la 3.500 lei pentru bonurile valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de singe şi la 14.525 lei pentru recompensele valorice acordate la fiecare a cincea donare.  +  Articolul 5Premiile, primele şi alte drepturi de aceasta natura, prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 343/1993, se indexează cu 5,0% . Nivelurile acestor drepturi vor fi stabilite de către Ministerul Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 6Cuantumul burselor, ajutoarele sociale, precum şi alte drepturi pentru elevi şi studenţi, rezultate în urma indexării potrivit prezentei hotărâri, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 7Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexării sau în continuare se afla în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la un an sau în alte situaţii în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcţie de salariul de baza, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat şi al compensatiei acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 177/1993, dacă aceasta compensaţie nu a fost inclusă în salariul da baza.  +  Articolul 8 (1) Sumele rezultate în urma indexării se includ, începând cu luna decembrie 1993, în drepturile la care se referă, obţinându-se astfel noile cuantumuri ale acestora. (2) Sumele reprezentind rezultatele indexării se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile la care se aplică. (3) Sumele reprezentind rezultatele indexării nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuinţe din fondul de stat, contribuţiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate în instituţii de asistenţa socială, ajutoarele băneşti trimestriale şi ocazionale, reducerile care se acordă salariaţilor şi pensionarilor pentru procurarea de proteze şi produse ortopedice. (4) Plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, sunt prevăzute în anexa nr. 3. (5) Costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana care se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaţilor din unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de producţie, vor fi majorate în limita a 3,0% peste procentul de 35,0% cu care au fost majorate pentru lunile octombrie şi noiembrie 1993.  +  Articolul 9Se recomanda societăţilor comerciale cu capital majoritar privat, precum şi organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, sistemelor de asigurări sociale - altele decît cel de stat - să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute în prezenta hotărâre.  +  Articolul 10Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:------------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa ANEXA 1 ALOCAŢIA ZILNICĂ DE HRANĂ pentru consumul colectiv în unităţile sociale de stat
      - lei/zi -
    Învăţământ  
    Copii în grădiniţe cu program prelungit655
    Copii în grădiniţe cu program săptămânal, în case de copii preşcolari şi grădiniţe speciale780
    Elevi şi tineri din casele de copii, din unităţile de ocrotire şi învăţământ special pentru deficienţi recuperabili şi parţial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienţilor şi invalizilor830
    Elevi din şcolile speciale de reeducare770
    Elevi din învăţământul primar şi gimnazial, din şcoli complementare şi de meserii, din şcoli profesionale, din licee şi şcoli postliceale830
    Studenţi960
    Elevi bolnavi T.B.C. cu forme stabilizate, din şcoli speciale1.090
    Participanţi la concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor la fazele judeţene şi finale şi la olimpiadele internaţionale960
    Copii în tabere, colonii şi excursii830
    Copii în tabere internaţionale960
    Sănătate  
    Bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare1.000
    Bolnavi internaţi în staţionare de zi520
    Copii nou-născuţi prematur, în maternităţi, secţii sau compartimente*)155
    Copii 0 - 3 ani, internaţi în unităţi sanitare480
    Copii 3 - 16 ani internaţi în unităţi sanitare870
    Copii în creşe cu program zilnic500
    Copii în creşe cu program săptămânal770
    Copii în leagăne de copii770
    Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare1.310
    Bolnavi în leprozerii1.680
    Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare960
    Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte70
    Donatori de sânge1.740
    Bolnavi străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie3.270
    Asistenţă socială Cămine de bătrâni şi pensionari810
    Cămine-spital pentru adulţi940
    Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori870
    Cantine de ajutor social770
    ___________  *) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia nou-născutului poate beneficia mama copilului.
    Activitatea sportivă
    I. Activitatea sportivă de performanţă
        - lei/zi -
    AcţiuneaLa cantine (exclusiv regia)La restaurante (inclusiv regia)
    a) Competiţii sportive interne:    
    - etapa pe localitatepână la 2.140-
    - etapa judeţeanăpână la 2.935până la 4.930
    - etapa de zonă (interjudeţeană) şi divizia Bpână la 3.375până la 5.720
    - etapa finală, cupe, competiţii cu etape direct finale, divizia A, superligapână la 3.795până la 6.660
    b) Cantonamente, semicantonamente şi tabere:    
    - organizate de cluburi şi asociaţii sportive cu sportivii din secţiile acestorapână la 3.825până la 6.915
    - organizate de Departamentul sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învăţământului, federaţii, alte instituţii centrale, cu sportivii din loturile olimpice şi naţionalepână la 4.210până la 7.440
    c) Competiţii şi acţiuni sportive internaţionale, inclusiv mesele oficiale:    
    - organizate de cluburi şi asociaţii sportivepână la 4.605până la 8.440
    - organizate de Departamentul sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învăţământului, federaţii, alte instituţii centralepână la 5.025până la 8.940
    II. Acţiuni sportive, altele decât cele de performanţă:
      - lei/zi -
    - competiţii sportive interne1.385
    - cantonamente, semicantonamente şi tabere1.460
    - competiţii sportive internaţionale1.810
    III. Drepturile stabilite la pct. 18 lit. k), l) şi m), precum şi cele pentru alimentaţia de efort prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 343/1993, în vigoare la 30 noiembrie 1993, pot fi indexate de către Ministerul Tineretului şi Sportului cu 3%, corespunzător modificării prognozei preţurilor la produsele alimentare pentru luna decembrie.
  NOTĂ:Nivelul alocaţiilor de hrana cuprinse în prezenta anexa poate fi depăşit la solicitarea beneficiarilor şi cu suportarea cheltuielilor de către aceştia.
   +  Anexa ANEXA 2 BURSE, AJUTOARE SOCIALE ŞI ALTE DREPTURI PENTRU ELEVI ŞI STUDENŢI
        - lei/lună -
    I.Burse  
    1.Bursa pentru elevi9.990
    2.Bursa de merit pentru elevi2.990
    3.Bursa de merit pentru studenţi34.820
    4.Bursa socială de studiu pentru studenţi24.310
    5.Bursa socială de excepţie pentru studenţi21.840
    6.Burse pentru tineri români din Republica Moldova şi Ucraina primiţi la studii în România şi pentru cetăţenii străini bursieri ai statului român:  
      - pentru elevi27.000
      - pentru studenţi34.820
      - pentru doctoranzi şi postuniversitari37.600
    II.Ajutoarele sociale şi alte drepturi acordate studenţilor potrivit Hotărârii Guvernului nr. 285/1993, precum şi cele cuvenite elevilor drept sprijin financiar pentru procurarea de rechizite conform Hotărârii Guvernului nr. 284/1993~, în cuantumurile stabilite la 30 noiembrie 1993, se indexează cu 5 %, iar nivelurile absolute vor fi stabilite de către Ministerul Învăţământului.
  II. Ajutoarele sociale şi alte drepturi acordate studenţilor potrivit Hotărârii Guvernului nr. 285/1993, precum şi cele cuvenite elevilor drept sprijin financiar pentru procurarea de rechizite conform Hotărârii Guvernului nr. 284/1993, în cuantumurile stabilite la 30 noiembrie 1993, se indexează cu 5%, iar nivelurile absolute vor fi stabilite de către Ministerul Învăţământului.
   +  Anexa ANEXA 3 PLAFOANELEîn raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe
      - lei -
    Plafoanele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 360/1991Plafoanele indexate de la 1 decembrie 1993
    până la 12.000până la 100.000
    12.001 - 20.000100.001 - 145.000
    peste 20.000peste 145.000
  ---------------