DECIZIE nr. 108 din 2 aprilie 2002referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 92 alin. 4 teza a II-a din Codul de procedură civilă
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 31 mai 2002    Nicolae Popa - preşedinteCostica Bulai - judecătorNicolae Cochinescu - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorŞerban Viorel Stanoiu - judecătorLucian Stangu - judecătorIoan Vida - judecătorPaula C. Pantea - procurorFlorentina Geangu - magistrat-asistentPe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 92 alin. 4 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Gratiel Gradinaru în Dosarul nr. 6.977/2001 al Tribunalului Bacau - Secţia civilă.La apelul nominal se constata lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând ca dispoziţiile legale criticate nu contravin prevederilor cuprinse în art. 16 alin. (1) şi art. 24 alin. (1) din Constituţie.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:Prin Încheierea din 24 octombrie 2001, pronunţată în Dosarul nr. 6.977/2001, Tribunalul Bacau - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 92 alin. 4 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Gratiel Gradinaru.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenta, ca prevederile legale criticate creează o "deosebire de tratament între persoana fizica, ce poate fi citata prin afişare, şi persoana juridică, a carei citare poate avea loc prin afişare doar în cazul de excepţie prevăzut de teza a II-a a art. 92^1 din Codul de procedură civilă".Tribunalul Bacau - Secţia civilă considera neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate, arătând ca "principiul egalităţii cetăţenilor nu este aplicabil celorlalte subiecte de drept privat ori public, pentru care, prin lege, pot fi prevăzute reglementări specifice". De asemenea, se apreciază ca dreptul fundamental la apărare nu este încălcat prin dispoziţiile legale criticate, "contestatorul putând să-şi valorifice în faţa instanţei acest drept, împrejurarea ca citaţia a fost afişată, în condiţiile legii, neimpiedicandu-l să-şi facă apărările pe care le considera oportune".Potrivit dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul apreciază ca excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arata în acest sens ca susţinerea potrivit căreia textul citat contureaza o poziţie privilegiată a persoanei juridice în raport cu persoana fizica nu poate fi primită, deoarece "şi în cazul persoanei fizice citarea, prin afişare, nu se poate realiza decât în situaţii de excepţie, cum este cea prevăzută de teza a II-a a alineatului 4 al art. 92 din Codul de procedură civilă, text care nu poate fi interpretat şi aplicat decât prin raportare şi în strânsă legătură cu ansamblul dispoziţiilor art. 92, care stabileşte regulile ce trebuie urmate de către agentul procedural cu ocazia citarii părţilor şi a comunicării actelor de procedura, reguli elaborate cu respectarea tuturor drepturilor şi garanţiilor procesuale ale destinatarilor reglementării".Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competenţa, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Art. 92 alin. 4 din Codul de procedură civilă, care face obiectul excepţiei, are următorul conţinut: "Dacă persoanele arătate în alineatul precedent nu voiesc ori nu pot să semneze adeverinta de primire, agentul va încheia proces-verbal, lăsând citaţia în mana lor; dacă cei arătaţi nu voiesc sa primească citaţia sau sunt lipsa, agentul va afişa citaţia, fie pe usa locuinţei celui citat, fie, dacă nu are indicaţia apartamentului sau camerei locuite, pe usa principala a clădirii, încheind de asemenea proces-verbal despre toate acestea."În legătură cu obiectul excepţiei de neconstituţionalitate Curtea constata ca, deşi este criticat art. 92 alin. 4 din Codul de procedură civilă în întregul său, din motivarea excepţiei rezultă ca aceasta critica vizează doar dispoziţia din teza a II-a referitoare la afişarea citaţiei. În consecinţa, controlul de constituţionalitate exercitat în prezenta cauza se va limita la aceasta dispoziţie legală.În opinia autorului excepţiei textul de lege criticat încalcă prevederile art. 16 alin. (1) şi ale art. 24 din Constituţie. a) Potrivit art. 16 alin. (1) din Constituţie "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări". Se susţine ca textul de lege criticat instituie o discriminare între persoanele fizice şi juridice privind citarea prin afişare.Curtea constata ca aceasta critica este neîntemeiată. În ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, Plenul Curţii Constituţionale a stabilit prin Decizia nr. 1/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, ca "Principiul egalităţii în faţa legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea, el nu exclude, ci, dimpotriva, presupune soluţii diferite pentru situaţii diferite". Or, este evident ca situaţia persoanelor fizice este esenţial diferita de cea a persoanelor juridice.Normele procedurale prevăd numeroase excepţii de la regula generală a inmanarii în mod direct şi personal a citaţiei, cum ar fi, de exemplu: predarea citaţiei unor rude sau altor persoane care locuiesc împreună cu persoana în cauza, afişarea citaţiei, citarea prin publicitate, citarea prin administraţiile locului de deţinere, a unităţilor militare sau a spitalelor sau prin portarul hotelului, dar aceste excepţii nu înseamnă discriminare, ci modalităţi diferite de îndeplinire a procedurii de citare, determinate de situaţia obiectiv diferita a persoanelor citate. b) Cel de-al doilea motiv de neconstituţionalitate susţinut de autorul excepţiei se referă la încălcarea dreptului la apărare, prevăzut la art. 24 alin. (1) din Constituţie, potrivit căruia "Dreptul la apărare este garantat". În opinia autorului excepţiei afişarea citaţiei creează o incertitudine asupra primirii citaţiei de către persoana respectiva, care, în necunostinta de cauza, nu îşi poate exercita dreptul la apărare.Curtea constata ca nici acest motiv de neconstituţionalitate nu este întemeiat, deoarece textul criticat are în vedere o situaţie cu caracter de excepţie şi urmăreşte sa prevină şi sa limiteze eventualele abuzuri în exercitarea drepturilor procesuale, de natura sa determine tergiversarea soluţionării cauzei, pe calea menţinerii cu rea-credinţa a unei permanente lipse de procedura. O atare concluzie rezultă din economia întregului articol 92 din Codul de procedură civilă, care prevede suficiente garanţii de natura să asigure respectarea dreptului la apărare.Faţa de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 şi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 92 alin. 4 teza a II-a din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Gratiel Gradinaru în Dosarul nr. 6.977/2001 al Tribunalului Bacau - Secţia civilă.Definitivă şi obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 2 aprilie 2002.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. NICOLAE POPAMagistrat-asistent,Florentina Geangu------------