HOTĂRÂRE nr. 486 din 16 mai 2002privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurarii Patrimoniului Cultural Naţional Mobil
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 31 mai 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. II din Legea nr. 574/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Laboratorul Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurarii Patrimoniului Cultural Naţional Mobil, denumit în continuare Laboratorul Naţional de Cercetare, se înfiinţează, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Laboratorul Naţional de Cercetare are sediul în imobilul aflat în administrarea Muzeului Naţional de Istorie al României, situat în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3. (3) Spaţiile în care Laboratorul Naţional de Cercetare îşi are sediul se atribuie în folosinţă gratuita, pe o perioadă de 10 ani, de către Muzeul Naţional de Istorie al României. Laboratorul Naţional de Cercetare va suporta cheltuielile de întreţinere a spaţiilor atribuite în folosinţă. (4) Predarea-preluarea spaţiilor se face pe baza protocolului încheiat între Muzeul Naţional de Istorie al României şi Laboratorul Naţional de Cercetare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 2 (1) Laboratorul Naţional de Cercetare are următoarele atribuţii principale: a) investigheaza cu mijloace specifice de analiza materialele constituente ale bunurilor culturale mobile, în funcţie de compoziţie, tehnologia de prelucrare şi provenienţă; b) experimenteaza materiale necesare pentru conservarea şi restaurarea bunurilor culturale mobile, precum şi pentru combaterea agenţilor biologici; c) colaborează cu specialiştii în domeniu la expertizarea bunurilor culturale clasate sau în curs de clasare; d) pregăteşte şi perfectioneaza specialişti în domeniile investigarii, conservării şi restaurarii bunurilor culturale mobile; e) colaborează cu instituţii de specialitate din ţara şi din străinătate. (2) Laboratorul Naţional de Cercetare îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 3 (1) În exercitarea atribuţiilor sale Laboratorul Naţional de Cercetare desfăşoară următoarele activităţi: a) efectuează analize de structura şi compoziţie a bunurilor cu semnificaţie artistică şi istoric-documentara; b) stabileşte condiţii de compatibilitate a materialelor utilizate în timpul operaţiunilor de conservare şi restaurare a operelor cu materialele constituente; c) efectuează analize de datare a bunurilor cu semnificaţie arheologică şi artistică; d) organizează cursuri de pregătire şi perfecţionare a personalului implicat în activitatea de investigaţii fizico-chimice şi biologice, precum şi cursuri de informare pentru restauratori, conservatori, arheologi şi muzeografi; e) mediatizeaza rezultatele prin publicarea de articole în revistele de specialitate şi prin comunicări la congrese şi sesiuni ştiinţifice; editează revista "Studii de conservare"; f) organizează manifestări culturale, studii şi proiecte. (2) Laboratorul Naţional de Cercetare desfăşoară orice alte activităţi prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 4 (1) Structura organizatorică a Laboratorului Naţional de Cercetare, atribuţiile şi modul de funcţionare ale compartimentelor din aparatul propriu al acestuia, precum şi relaţiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (2) Numărul maxim de posturi este de 24. (3) Salarizarea personalului Laboratorului Naţional de Cercetare se face potrivit anexelor nr. IV/2, IV/3, V/1, V/2 şi VI/1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5În cadrul Laboratorului Naţional de Cercetare, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări în domeniul conservării şi restaurarii patrimoniului cultural naţional mobil.  +  Articolul 6 (1) Laboratorul Naţional de Cercetare este condus de un director numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, potrivit legii. (2) Directorul Laboratorului Naţional de Cercetare conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţara sau din străinătate. (3) Directorul Laboratorului Naţional de Cercetare este ordonator tertiar de credite. (4) Directorul Laboratorului Naţional de Cercetare numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu. (5) În exercitarea atribuţiilor sale directorul Laboratorului Naţional de Cercetare emite decizii.  +  Articolul 7 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Laboratorului Naţional de Cercetare se finanţează din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat. (2) Veniturile extrabugetare se obţin din activităţi realizate direct de Laboratorul Naţional de Cercetare, şi anume din: a) perceperea tarifelor pentru organizarea cursurilor de pregătire, perfecţionare şi informare a personalului propriu, a altor persoane fizice, precum şi a personalului din cadrul persoanelor juridice de drept public sau de drept privat, în domeniul investigarii, conservării şi restaurarii bunurilor culturale mobile; b) perceperea tarifelor pentru efectuarea de analize de specialitate ale materialelor necesare pentru conservarea şi restaurarea bunurilor culturale mobile, în domeniul climatologiei, precum şi pentru combaterea agenţilor biologici; c) perceperea tarifelor pentru expertizarea bunurilor culturale mobile; d) perceperea tarifelor pentru efectuarea altor analize de specialitate, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, din ţara ori din străinătate; e) organizarea de manifestări culturale, studii, proiecte, precum şi din exploatarea unor bunuri aflate în administrare; f) donaţii şi sponsorizări; g) alte activităţi specifice realizate de Laboratorul Naţional de Cercetare, potrivit legii. (3) Veniturile extrabugetare realizate de Laboratorul Naţional de Cercetare se gestionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizarii personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Finanţarea cheltuielilor de organizare şi funcţionare care urmează să fie efectuate în exerciţiul financiar 2002 se suporta în limita bugetului aprobat Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 9Laboratorul Naţional de Cercetare are dreptul, pentru îndeplinirea activităţilor specifice, la un autoturism, în parc comun, cu un consum lunar de maximum 150 de litri.  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la capitolul II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, după nr. crt. 47^2 se introduce nr. crt. 47^3 cu următorul cuprins:"47^3. - Laboratorul Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurarii Patrimoniului Cultural Naţional Mobil - venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat".PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu---------