DECRET nr. 395 din 25 decembrie 1981privind contractările şi achiziţiile de animale, păsări şi produse animale,
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 110-111 din 26 decembrie 1981    În scopul infaptuirii politicii partidului de dezvoltare şi modernizare continua a agriculturii, al îmbunătăţirii aprovizionarii populaţiei, largirii bazei de materii prime a industriei şi satisfacerii altor nevoi de produse agricole ale economiei naţionale, statul asigura, prin alocarea unor însemnate fonduri materiale şi băneşti, dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, stimularea creşterii animalelor, sporirea permanenta a producţiei agricole.Una dintre principalele surse de constituire a fondului de stat de produse agricole o reprezintă sistemul de contractari şi achiziţii, pirghie importanţa de participare a ţărănimii, pe baza principiilor eticii şi echităţii socialiste, la dezvoltarea economică a tarii, la schimbul echitabil de produse între sat şi oraş, la creşterea nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii. Statul asigură gospodariilor populaţiei din mediul rural mărfuri industriale şi o gama larga de servicii la preţuri stabile, ceea ce face necesar ca şi populaţia de la sate sa valorifice disponibilul de produse agricole animale pe calea contractarilor şi achiziţiilor.În vederea satisfacerii integrale a nevoilor proprii de consum ale populaţiei cu produse agricole animale, pe baza aplicării ferme a principiilor autoconducerii şi autoaprovizionarii teritoriale, toate unităţile agricole şi toţi producătorii trebuie să întocmească şi să aplice programe concrete de creştere a animalelor, sa contracteze şi să livreze la fondul de stat cît mai multe animale, şi păsări, cantităţi sporite de lapte, produse lactate, oua, lina şi alte produse animale.În vederea sporirii permanente a numărului de animale şi a cantităţilor de produse animale livrate fondului de stat de către unităţile socialiste, de stat şi cooperatiste, de ceilalţi producători agricoli, precum şi a perfecţionării activităţii de contractari şi achiziţii de produse agricole animale şi creării unui cadru juridic unitar pentru desfăşurarea acesteia.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Contractările şi achiziţiile de produse agricole animale reprezintă un mijloc important pentru formarea fondului de stat, pentru creşterea contribuţiei şi răspunderii fiecărei unităţi agricole socialiste, a tuturor producătorilor agricoli la realizarea integrală a programelor de autoaprovizionare teritorială, satisfacerea nevoilor de consum ale populaţiei şi acoperirea celorlalte cerinţe ale economiei naţionale, constituind, totodată, o sursa de sporire a veniturilor producătorilor.De asemenea, contractările şi achiziţiile de animale, păsări şi produse animale contribuie, prin preţuri stimulative şi alte avantaje acordate unităţilor socialiste şi celorlalţi producători, la dezvoltarea septelului, selecţia şi ameliorarea animalelor, îmbunătăţirea potenţialului productiv al acestora, sporirea producţiei anumale.  +  Articolul 2Pentru a asigura sporirea continua a producţiei animale, unităţile agricole socialiste şi ceilalţi producători agricoli sînt obligaţi să respecte cu stricteţe tehnologiile de creştere şi ingrasare a animalelor, să aplice măsurile de selecţie pentru ridicarea însuşirilor productive ale acestora, să asigure furajarea raţională şi întreţinerea animalelor potrivit normelor de zooigiena, să aplice regulile şi măsurile sanitar-veterinare prevăzute de lege, să respecte normele legale referitoare la taierea animalelor.  +  Articolul 3În scopul creşterii contribuţiei gospodariilor populaţiei la sporirea producţiei agricole animale, asigurării satisfacerii nevoilor proprii de consum cu carne, lapte, produse lactate, oua, miere şi altele, precum şi pentru valorificarea unor cantităţi sporite de asemenea produse la fondul de stat, toţi locuitorii din mediul rural şi urban care deţin terenuri agricole sînt obligaţi, potrivit legii, să le cultive şi sa crească animale şi păsări.Terenurile agricole nu pot fi deţinute de persoanele fizice decât dacă le cultiva şi cresc anumale şi păsări, în condiţiile prevăzute de lege.Numărul de animale şi păsări ce pot fi crescute de fiecare gospodărie pentru nevoile proprii, contractari şi achiziţii sau pentru desfacerea către populaţie este nelimitat.Producţia animala obţinută în gopsodariile populaţiei va fi folosită pentru nevoile de hrana ale producătorilor şi membrilor de familie ai acestora, iar cantităţile disponibile vor fi valorificate, prin contractari şi achiziţii, la fondul de stat. După îndeplinirea obligaţiilor contractuale, membrii cooperativelor agricole de producţie şi ceilalţi producători individuali vor putea desface către populaţie, în condiţiile legii, produsele obţinute în gospodăriile proprii.  +  Articolul 4În vederea creşterii animalelor, producătorii agricoli sînt sprijiniti, potrivit legii, prin asigurarea de reproducatori de rasa, asistenţa tehnic şi mijloace financiare pentru îmbunătăţirea şi amenajarea pajiştilor naturale, prin dreptul de a folosi în condiţii avantajoase păşuni şi fîneţe proprietate de stat, precum şi păduri pasunabile, îndrumare tehnica de specialitate, asistenţa veterinara şi medicamente de uz veterinar, credite în condiţii avantajoase pentru procurarea de animale de producţie şi altele.  +  Articolul 5Unităţile agricole cooperatiste, membrii cooperativelor agricole de producţie, toţi producătorii agricoli, care livreaza, prin sistemul de contractari şi achiziţii, animale, păsări, lapte, produse lactate, oua şi alte produse animale, beneficiază, în condiţiile prezentului decret, de preţuri avantajoase, în raport cu cantitatea şi calitatea produselor livrate, credite şi avansuri, anumite produse sau materiale necesare obţinerii produselor contractante, reduceri şi scutiri de impozite şi taxe, precum şi alte avantaje şi stimulente.Preţurile de contractare şi de achiziţie pentru animale, păsări, lapte de vacă şi de oaie, ce se aplică potrivit prezentului decret de la 1 ianuarie 1982, sînt mai mari decît cele în vigoare pînă la 1 ianuarie 1982, după cum urmează:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Unitatea Preţuri pînă la Preţuri de la Cresteri           de măsura 1 ianuarie 1981 1 ianuarie 1982 %                      -preţuri medii, lei/UM -preţuri medii, lei/UM───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Bovine kg viu 11.23 14.80 + 31.8Porcine kg viu 10.91 14.50 + 32.9Ovine kg viu 11.27 14.20 + 26.0Păsări kg viu 12.87 14.00 + 8.8Lapte devacă litru 2.06 2.80 + 35.9Laptede oaie litru 4.16 5.23 + 25.7───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Articolul 6Cooperativele agricole de producţie au datoria sa sprijine membrii cooperatori şi ceilalţi locuitori din comune în îndeplinirea obligaţiilor ce le revin de a cultiva în mod raţional şi eficient suprafeţele deţinute în folosinţă sau în proprietate şi de a creşte animale şi păsări.Totodată, cooperativele agricole de producţie vor sprijini contractarea şi livrarea la fondul de stat, de către membrii cooperatori şi ceilalţi producători agricoli, un număr sporit de animale şi păsări şi a unor cantităţi cît mai mari de produse agricole animale, precum şi stabilirea şi plata drepturilor şi avantajelor ce li se cuvin pentru produsele livrate.  +  Articolul 7Consiliile populare au obligaţia de a lua măsuri pentru îndeplinirea integrală a programelor de creştere a animalelor şi de sporire a producţiei animale, pentru îmbunătăţirea activităţii de valorificare, pe calea contractarilor şi achiziţiilor, a acestor produse de la unităţile agricole şi din gospodăriile cooperatorilor şi ale celorlalţi producători individuali, precum şi pentru asigurarea autoaprovizionarii cu produse agroalimentare a populaţiei din unităţile administrativ-teritoriale.  +  Articolul 8Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare răspunde de întreaga activitate de contractari şi achiziţii a produselor agricole animale de la unităţile agricole socialiste, membrii cooperativelor agricole de producţie şi ceilalţi producători individuali, potrivit legii.Pentru produsele agricole animale, stabilite potrivit prevederilor prezentului decret, contractarea şi achiziţionarea produselor disponibile din gospodăriile populaţiei se fac de Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, prin unităţile sale.  +  Capitolul 2 Contractările şi achiziţiile de animale şi păsări  +  Articolul 9Contractările şi achiziţiile de bovine, porcine, ovine, caprine şi cabaline de macelarie, de la toate categoriile de producători, se fac de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin întreprinderile de industrializare a carnii.  +  Articolul 10Contractările şi achiziţiile de păsări şi iepuri de casa, de la unităţile socialiste, se fac de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, iar de la producătorii individuali de Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, prin unităţile acestora.  +  Articolul 11Preţurile de producţie, de contractare şi de achiziţie pentru animale şi păsări şi condiţiile de încheiere şi executare a contractelor sînt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 12În afară de preţurile de producţie, de contractare şi de achiziţie, producătorii agricoli beneficiază de următoarele sporuri de preţ şi prime: a) pentru animale livrate în perioada 1 decembrie - 30 aprilie, la greutăţi de peste 400 kg viu, se acordă un spor de preţ de 0,50 lei kg; b) producătorii individuali vor primi, pentru fiecare vitel obţinut în gospodăria personală şi contractat pentru fondul de stat, pe lîngă preţurile de contractare pentru tineretul bovin în greutate de peste 150 kg viu, o primă de 300 lei.Unităţilor agricole de stat care depăşesc indicele de natalitate de 82 la suta şi unităţilor agricole cooperatiste care depăşesc indicele de natalitate de 80 la suta li se acordă o primă de 300 lei pentru fiecare vitel obţinut şi îngrijit pe o perioadă de cel puţin 5 luni.Unităţilor agricole şi producătorilor individuali li se acordă o primă de 300 lei pentru fiecare vitel obţinut de la junici, cu condiţia de a fi îngrijit cel puţin 6 luni.  +  Articolul 13Producătorii individuali care contractează şi livreaza tineret sînt scutiţi de impozite pentru un număr de vaci egal cu numărul de viţei contractati.Organele sanitar-veterinare sînt obligate să asigure vaccinarea gratuita a animalelor ce urmează a fi livrate, pe bază de contracte, la fondul de stat.  +  Articolul 14În vederea stimulării livrărilor de animale şi păsări la fondul de stat, pe bază de contracte, producătorilor li se acordă, la preţul de vînzare cu amănuntul, următoarele cantităţi de furaje concentrate, stabilite în raport cu specia, categoria şi numărul animalelor şi pasarilor livrate:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Specia şi categoria de animale Felul UM Cantitatea pe un animalcrt. furajului sau pasare livrata────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                   Unităţi agricole Producători                                                    cooperatiste individuali──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Tineret bovin livrat din zonele    de deal şi munte, peste    300 kg viu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    350 kg viu furaje kg 150 150                                    concentrate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    sub 350 kg viu furaje kg se scad cîte 0.5 kg.                                    concentrate pentru fiecare kg viu                                                    livrat sub 350 kg────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    peste 350 kg viu furaje kg se acordă în plus cîte                                    concentrate 0,5 kg pentru fiecare                                                    kg viu livrat peste                                                    350 kg──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Pentru porci în greutate de    110 kg viu şi peste aceasta    greutate livraţi la fondul    de stat, pe bază de contracte,    de unităţile agricole coope-    ratiste din zonele de deal şi    munte şi de producătorii    individuali────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    110 kg viu furaje kg 150 150                                    concentrate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    peste 110 kg viu furaje kg se acordă în plus cîte                                    concentrate 1,5 kg pentru fiecare kg                                                    viu livrat peste 110 kg──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Pentru producătorii individuali furaje kg - 1    care predau în perioada concentrate    1 septembrie - 5 decembrie    gîşte indopate sau ingrasate,    în greutate minima de 5 kg    bucata──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Pentru gîşte matca de la care furaje kg - 2    se contractează cel puţin concentrate    4 gîşte indopate sau    ingrasate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Articolul 15.În scopul sporirii producţiei de animale şi păsări, cooperativele agricole de producţie vor organiza crescatorii de scroafe de reproducţie şi capacităţi proprii pentru producerea puilor de o zi, pentru vînzarea de purcei şi pui către producătorii individuali care încheie contracte de livrare la fondul de stat.Unităţile cooperaţiei de consum vor organiza în capacităţi proprii producerea puilor de o zi şi înmulţirea iepurilor de casa. Puii şi iepurii de casa obţinuţi de unităţile cooperaţiei de consum vor fi vinduti producătorilor individuali care încheie contracte de livrare la fondul de stat.  +  Articolul 16Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare vor elibera gratuit, la cererea producătorilor, certificatele de proprietate asupra animalelor contractate.  +  Capitolul 3 Contractările şi achiziţiile de lapte şi produse lactate  +  Articolul 17Contractările şi achiziţiile de lapte şi produse lactate de la unităţile socialiste şi producătorii individuali se fac de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin întreprinderile de industrializare a laptelui.  +  Articolul 18Preţurile de producţie şi de contractare pentru lapte şi produse lactate, precum şi condiţiile de încheiere şi executare a contractelor sînt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 19Unităţile agricole socialiste, precum şi producătorii individuali care contractează şi livreaza la fondul de stat lapte de vacă, bivolita, oaie şi capra vor primi, pentru întreaga cantitate livrata, pe lîngă preţurile de producţie sau de contractare, următoarele prime:    LAPTE DE VACĂ ŞI BIVOLITA    Unităţi agricole de stat───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Pentru cantitatea de 2.000 l lapte fiecare vacă sau       bivolita furajata 0.40 lei/l    Pentru fiecare suta de litri lapte livrat sub cantitatea    de 2.000 litri, prima se reduce cu 0.10 lei/l    b) Pentru cvantitatea de 2.001 - 2.300 l lapte 0.50 lei/l    c) Pentru cantitatea de 2.301 - 2.600 l lapte 0.60 lei/l    d) Pentru cantitatea de 2.601 - 3.000 l lapte 0.80 lei/l    e) Pentru cantitatea de 3.001 - 3.300 l lapte 0.90 lei/l    f) Pentru cantitatea de 3.301 - 3.500 l lapte 1.00 lei/l    g) Peste 3.500 l lapte 1.10 lei/l───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Unităţi agricole cooperatiste───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Pentru cantitatea de 1.000 l lapte pe fiecare vacă sau       bivolita furajata 0.40 lei/l    Pentru fiecare suta de litri lapte livrat sub cantitatea    de 1.000 litri, prima se reduce cu 0.10 lei/l    b) Pentru cantitatea de 1.001 - 1.200 litri lapte 0.50 lei/l    c) Pentru cantitatea de 1.201 - 1.400 l lapte 0.60 lei/l    d) Pentru cantitatea de 1.401 - 1.600 l lapte 0.70 lei/l    e) Pentru cantitatea de 1.601 - 2.000 l lapte 0.80 lei/l    f) Pentru cantitatea de 2.001 - 2.300 l lapte 0.85 lei/l    g) Pentru cantitatea de 2.301 - 2.600 l lapte 0.90 lei/l    h) Pentru cantitatea de 2.601 - 3.000 l lapte 1.00 lei/l    i) Peste 3.000 litri lapte 1.10 lei/l───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Producători individuali───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Pentru cantitatea de pînă la 500 l lapte pe fiecare       vacă sau bivolita 0.30 lei/l    b) Pentru cantitatea de 501 - 1.000 l lapte 0.80 lei/l    c) Pentru cantitatea de 1.001 - 1.500 l lapte 0.90 lei/l    d) Pentru cantitatea de 1.501 - 2.000 l lapte 1.00 lei/l    e) Peste 2.000 litri lapte 1.10 lei/l───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    LAPTE DE OAIE ŞI CAPRA    Unităţile agricole socialiste şi producătorii individuali vor primi pentru    laptele de oaie şi capra contractat şi livrat la fondul de stat următoarele     prime:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Pentru cantitatea de 15 - 20 l lapte /cap 0.15 lei/l    b) Pentru cantitatea de 20,1 - 23 l lapte/cap 0.20 lei/l    c) Pentru cantitatea de 23,1 - 26 l lapte/cap 0.40 lei/l    d) Pentru cantitatea de 26,1 - 28 l lapte/cap 0.60 lei/l    e) Pentru cvantitatea de 28,1 - 30 l lapte/cap 0.80 lei/l    f) Peste 30 litri lapte 1.00 lei/l───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Primele se acordă pentru întreaga cantitate de lapte sau produse lactate predate în cursul anului, în echivalent lapte, calculată la nivelul fermelor sau complexelor din cadrul unităţilor de producţie, la baza de 3,5 la suta grasime pentru laptele de vacă sau bivolita, respectiv de 7 la suta grasime pentru laptele de oaie şi capra şi vor fi suportate de la bugetul de stat.  +  Articolul 20În vederea sporirii producţiei de lapte, unităţile agricole de stat şi cooperatiste vor lua măsuri pentru dezvoltarea producţiei de furaje, astfel încît să asigure, pentru fiecare vacă şi bivolita, următoarele cantităţi de furaje concentrate:A. Unităţile de stat- 350 kg furaje concentrate pentru obţinerea a 3000 litri lapte.Cantitatea de 350 kg furaje concentrate se majorează cu:- 11 kg la o suta litri, pentru o producţie de lapte între 3.001-4.000 litri;- 15 kg la o suta litri, pentru o producţie de lapte între 4.001-5.000 litri;- 30 kg la o suta litri, pentru o producţie de lapte de peste 5.000 litri.Cantitatea de 350 kg furaje concentrate se reduce cu 11 kg pentru fiecare suta de litri lapte obţinut sub 3.000 litri.B. Unităţile agricole cooperatiste- 250 kg furaje concentrate pentru obţinerea a 2.000 litri lapteCantitatea de 250 kg furaje concentrate se majorează cu:- 11 kg la o suta litri, pentru o producţie de lapte între 2.001-3.000 litri;- 12 kg la o suta litri, pentru o producţie de lapte între 3.001-4.000 litri;- 15 kg la o suta litri, pentru o producţie de lapte între 4.001-5.000 litri;- 20 kg la o suta litri, pentru o producţie de lapte de peste 5.000 litri;Cantitatea de 250 kg furaje concentrate se reduce cu 11 kg pentru fiecare suta litri, obţinut sub 2.000 litri.  +  Articolul 21Membrilor cooperativelor agricole de producţie şi celorlalţi producători individuali care livreaza pe bază de contracte, la fondul de stat, lapte de vacă sau bivolita, li se acordă, contra cost, la preţul cu amănuntul, furaje concentrate după cum urmează:- pînă la 500 litri lapte livrat, cîte 10 kg furaje concentrate pentru fiecare 100 litri;- între 501 - 1000 litri lapte livrat, cîte 11 kg furaje concentrate pentru fiecare 100 litri;- între 1.001 - 1.500 litri lapte livrat, câte 12 kg furaje concentrate pentru fiecare 100 litri;- între 1.501 - 2.000 litri lapte livrat, cîte 14 kg furaje concentrate pentru fiecare 100 litri;- peste 2.000 litri lapte livrat, cîte 16 kg furaje concentrate pentru fiecare 100 litri;  +  Articolul 22Producătorilor individuali din zonele de deal şi munte care livreaza, la fondul de stat, pe bază de contracte, lapte de oaie sau capra, li se acordă, pentru fiecare 100 litri lapte livrat, cîte 15 kg furaje concentrate, contra cost, la preţul cu amănuntul.  +  Articolul 23În scopul sprijinirii membrilor cooperativelor agricole de producţie şi celorlalţi producători individuali în organizarea, în comun, a pasunatului oilor, precum şi pentru creşterea producţiei de lapte şi brînzeturi şi sporirea livrării acestora la fondul de stat, se vor constitui stîne cooperatiste.Stinele cooperatiste se organizează de întreprinderile de industrializare a laptelui, cooperativele agricole de producţie şi unităţile cooperaţiei de consum.Contractarea şi preluarea la fondul de stat a laptelui şi a brînzeturilor din lapte de oaie de la stinele cooperatiste se asigura de întreprinderile de industrializare a laptelui.  +  Articolul 24Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare vor lua măsuri pentru asigurarea cu prioritate a necesarului de păşuni pentru animalele contractate, precum şi pentru animalele producătorilor individuali de la care s-a contractat livrarea de lapte şi produse lactate la fondul de stat.  +  Capitolul 4 Contractările şi achiziţiile de alte produse animale  +  Articolul 25Contractările şi achiziţiile de lina, piei de animale, blanuri şi par de animale de la unităţile socialiste şi producătorii individuali se fac de Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlul Gospodăririi Fondurilor Fixe, prin unităţile sale.Contractările şi preluarile de lina de la unele unităţi agricole de stat se pot face şi prin unităţi ale Ministerului Industriei Uşoare.Abatoarele şi secţiile de tăiere a animalelor sînt obligate sa colecteze şi sa predea, potrivit sarcinilor de plan, pieile, lina şi parul rezultate din taierea animalelor.  +  Articolul 26Achiziţiile de oua de la producătorii individuali şi achiziţiile de pene de la unităţile socialiste şi producătorii individuali se fac de Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, prin unităţile sale.Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare este obligat sa ia măsuri pentru valorificarea, de către abatoarele de păsări, potrivit sarcinilor de plan, a întregii cantităţi de pene obţinute din taierea pasarilor.  +  Articolul 27Contractările şi achiziţiile de miere şi alte produse agricole de la unităţile socialiste se fac de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin Asociaţia Crescatorilor de Albine, iar de la producătorii individuali, de Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum şi de Asociaţia Crescatorilor de Albine, prin unităţile acestora.  +  Articolul 28Contractările de gogosi de mătase de la unităţile socialiste şi producătorii individuali se fac de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin unităţile Staţiunii centrale de producţie şi cercetări pentru sericicultura.  +  Articolul 29Preţurile de producţie, de contractare şi de achiziţie pentru miere de albine şi alte produse apicole, oua, pene, gogosi de mătase, lina, piei, blanuri şi par, celelalte avantaje de care beneficiază unităţile socialiste, membrii cooperativelor agricole de producţie şi ceilalţi producători individuali, precum şi condiţiile de încheiere şi executare a contractelor sînt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 30Pentru animalele, păsările şi produsele animale predate de producători peste numărul şi cantităţile contractate se aplică aceleaşi preţuri şi avantaje ca şi pentru cele preluate în cadrul contractelor.  +  Articolul 31Prezentul decret intră în vigoare la 1 ianuarie 1982.Pe aceeaşi dată se abroga actele normative prevăzute în anexa 4, precum şi orice alte dispoziţii legale anterioare din domeniul reglementat prin prezentul decret.  +  Articolul 32Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul decret.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 1                   PREŢURILE DE PRODUCŢIE, CONTRACTARE ŞI DE       ACHIZIŢIE, AVANTAJELE ŞI CONDIŢIILE DE ÎNCHEIERE ŞI EXECUTARE A        CONTRACTELOR LA BOVINE, PORCINE, OVINE, CAPRINE, CABALINE DE                       MACELARIE, IEPURI DE CASA ŞI PĂSĂRI    I. ANIMALE                                                                      lei/U.M.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Grupele de greutate U.M. Unităţi agricole Membrii cooperativelor agricole    şi calitatea de stat şi de producţie şi alţi                               cooperatiste producători individuali───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                           Preţuri de producţie Preţuri de Preţuri                            şi de contractare contractare de achiziţie                                                                    plafon─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A. TINERET BOVIN ÎN VIRSTA DE PÎNĂ LA 3 ani ŞI GREUTATE DE PÎNĂ LA 300 kg. VIU───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   301 - 350 kg viu─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - calitatea I Kg/viu 13.50 13.50 12.50 - calitatea a II-a Kg/viu 12.25 12.25 11.25 - sub calitatea a II-a Kg/viu 10.50 10.50 9.50───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   351 - 400 kg viu─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - calitatea I Kg/viu 17.50 17.50 16.50 - calitatea a II-a Kg/viu 16.25 16.25 15.25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   peste 400 kg viu─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - calitatea I Kg/viu 18.50 18.50 17.50 - calitatea a II-a Kg/viu 17.25 17.25 16.25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  B. VIŢEI ŞI TINERET BOVIN PENTRU CREŞTERE ŞI INGRASARE PÎNĂ LA 100 kg VIU─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - calitatea I Kg/viu 20.00 20.00 20.00 - calitatea a II-a Kg/viu 18.00 18.00 18.00───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   101-150 kg viu─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - calitatea I Kg/viu 14.00 14.00 14.00 - calitatea a II-a Kg/viu 12.50 12.50 12.50───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   151-220 kg viu─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - calitatea I Kg/viu 11.00 11.00 11.00 - calitatea a II-a Kg/viu 10.00 10.00 10.00 - sub calitatea a II-a Kg/viu 9.00 9.00 9.00───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   221-300 kg viu─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - calitatea I Kg/viu 12.00 12.00 12.00 - calitatea a II-a Kg/viu 11.00 11.00 11.00 - sub calitatea a II-a Kg/viu 10.00 10.00 10.00───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   C. BOVINE ADULTE─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - calitatea I Kg/viu 15.00 15.00 14.50 - calitatea a II-a Kg/viu 14.00 14.00 13.50 - sub calitatea a II-a Kg/viu 11.00 11.00 10.00───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   D.TINERET BUBALIN───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  pînă la 100 kg viu Kg/viu 13.00 13.00 13.00───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   101-150 kg viu─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - calitatea I Kg/viu 10.00 10.00 10.00 - calitatea a II-a Kg/viu 9.00 9.00 8.00───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Pentru tineretul bubalin de peste 150 kg viu şi pentru bubalinele adulte se vor practica preţurile prevăzute la lit. A, B, şi C.2. Prima prevăzută la art. 12. alin. 1 lit. b. din decret se plăteşte la încheierea contractului şi se recuperează în cazul în care producătorul nu preda animalul contractat, cu excepţia situaţiei în care animalul este tăiat în condiţiile speciale prevăzute la art. 9 din Legea nr. 41/1975, din dispoziţia organelor sanitar-veterinare, iar carnea se preda la abator.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Grupele de greutate U.M. Unităţi agricole Membrii cooperativelor agricole    şi calitatea de stat şi de producţie şi alţi                               cooperatiste producători individuali───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                           Preţuri de producţie Preţuri de Preţuri                            şi de contractare contractare de achiziţie                                                                    plafon─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - 90-100 kg viu kg/viu 11.00 11.00 11.00 - 101-110 kg viu kg/viu 15.00 15.00 15.00 - peste 110 kg viu Kg/viu 15.50 15.50 15.50───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Scroafele şi vierii reforma reconditionati se vor plati cu preţurile corespunzătoare grupei de greutate 101-110 kg viu2. Pentru porcii livraţi sub 90 kg preţul pe kg viu este de 8.50 lei─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Grupele de greutate U.M. Unităţi agricole Membrii cooperativelor agricole    şi calitatea de stat şi de producţie şi alţi                               cooperatiste producători individuali───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                           Preţuri de producţie Preţuri de Preţuri                            şi de contractare contractare de achiziţie                                                                    plafon───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  F. TINERET OVIN INGRASAT, ÎN VIRSTA DE PANA LA 1 AN─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - în greutate minima Kg/viu 15.50 15.50 -   de 30 kg viu - în grautate de Kg/viu 13.50 13.50 -   2029 kg viu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  G. MIEI ŞI IEZI PENTRU INGRASARE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  în perioada Kg/viu 15.00 15.00 15.00  1 decembrie -   10 aprilie  după 10 aprilie Kg/viu 13.00 13.00 13.00───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   H. OVINE ŞI IEZI ADULTE─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - calitatea I Kg/viu 12.50 12.50 11.50 - calitatea a II-a Kg/viu 11.50 11.50 10.50 - sub calitatea a II-a Kg/viu 10.00 10.00 9.00───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  I. BATALI─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - calitatea I Kg/viu 12.50 12.50 - - calitatea a II-a Kg/viu 11.50 11.50 - - sub calitatea a II-a Kg/viu 10.50 10.50 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  J. CABALINE DE MACELARIE DESTINATE EXPORTULUI─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - calitatea I Kg/viu 12.00 12.00 11.00 - calitatea a II-a Kg/viu 10.50 10.50 9.50 - calitatea a III-a Kg/viu 9.00 9.00 8.00───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  K. IEPURI DE CASA PENTRU TĂIERE─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - calitatea I Kg/viu 19.00 19.00 19.00 - calitatea a II-a Kg/viu 17.50 17.50 17.50───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    II. PĂSĂRI PENTRU TĂIERE─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Grupele de greutate U.M. Unităţi agricole Membrii cooperativelor agricole    şi calitatea de stat şi de producţie şi alţi                               cooperatiste producători individuali───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                           Preţuri de producţie Preţuri de Preţuri                            şi de contractare contractare de achiziţie                                                                    plafon───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  A. PUI DE GAINA─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - calitatea I kg/viu 14.00 13.50 13.50 - calitatea a II-a kg/viu 12.25 11.00 11.00 - calitatea a III-a kg/viu 9.10 - -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  B. GAINI ŞI COCOSI─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - calitatea I kg/viu 11.70 11.00 10.50 - calitatea a II-a kg/viu 9.45 - 8.50───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  C. RATE─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - calitatea I kg/viu 17.00 15.00 15.00 - calitatea a II-a kg/viu 15.00 13.00 13.00───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  D. GÂŞTE─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - indopate kg/viu 21.00 19.00 19.00 - ingrasate Calitatea I kg/viu 19.00 17.00 17.00 Calitatea a II-a kg/viu 17.00 15.00 15.00 - neingrasate kg/viu 14.00 12.00 12.00───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  E. CURCI ŞI CURCANI─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - calitatea I kg/viu 17.80 17.80 17.80 - calitatea a II-a kg/viu 15.00 15.00 15.00───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Contractele pentru livrarea de animale se încheie cu unităţile agricole socialiste pe o durată de pînă la 5 ani, corespunzător prevederilor din planul privind dezvoltarea zootehniei în unităţile respective. Pe baza sarcinilor de plan se încheie şi contracte anuale.2. Contractele pentru livrarea de animale şi păsări se încheie cu producătorii individuali pe durate de pînă la:- 3 ani pentru tineretul bovin;- 1 an pentru bovinele adulte, oi, batali, tineret ovin ingrasat, iepuri de casa şi păsări;- 5 luni pentru miei şi iezi pentru ingrasare3. Pentru animalele şi păsările preluate pentru tăiere de la unităţile socialiste, precum şi prin contractari şi achiziţii de la producătorii individuali, condiţiile de calitate sînt cele prevăzute în standardele de stat. La animalele şi păsările pentru care condiţiile de calitate nu sînt prevăzute în standardele de stat, acestea se vor stabili de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.4. Preţurile prevăzute pentru animalele şi păsările preluate de la unităţile socialiste se înţeleg în condiţia de livrare loco furnizor, încărcate în mijlocul de transport. Pentru iepuri de casa şi păsări, preţurile se înţeleg exclusiv ambalajul de transport. Pentru animalele preluate de la producătorii individuali, preţurile de contractare şi achiziţie se înţeleg la greutatea preluată loco producător.5. Pentru animalele ce se preiau la fondul de stat, recepţia se face după un timp de nehranire de neadapare de 12 ore pentri bovine şi ovine şi 10 ore pentru porcine.6. Întreprinderile de industrializare a carnii sînt autorizate sa vinda animale pentru creştere şi ingrasare, în vederea contractării şi livrării la fondul de stat, precum şi pentru reproducţie unităţilor socialiste şi producătorilor individuali, la preţul de cumpărare, la care se adauga 5%, primele plătite, exclusiv cele de la buget, şi sporul de preţ, după caz, în condiţia de livrare loco unitatea furnizoare.7. În contractele încheiate cu producătorii individuali se vor stabili penalităţi de întîrziere în predarea-preluarea animalelor contractate. Penalităţile nu vor depăşi 3% din valoarea animalelor preluate sau predate cu o întîrziere de pînă la 40 de zile şi 5% în cazul predării sau preluării cu o întîrziere de peste 40 de zile.  +  Anexa 2            PREŢURILE DE PRODUCŢIE ŞI DE CONTRACTARE, CONDIŢIILE DE     ÎNCHEIERE ŞI EXECUTARE A CONTRACTELOR PENTRU LAPTE ŞI PRODUSE LACTATE─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea produsului U.M. Unităţi agricole Membrii cooperativelor agricole                                de stat şi de producţie şi alţi                               cooperatiste producători individuali───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                           Preţuri de producţie Preţuri de contractare                            şi de contractare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  A. LAPTE ŞI SMINTINA───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Lapte de vacă, cu  3,5% grasime─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - 1 mai - 31 octombrie hl 185 185 - 1 nov.- 30 aprilie hl 220 220─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Lapte de bivolita,  cu 7% grasime─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - 1 mai - 31 octombrie hl 300 300 - 1 nov. - 30 aprilie hl 375 375─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Lapte de oaie, cu 7% grasime hl 500 500─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Lapte de capra, cu 7% grasime hl 500 500─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Smîntînă din lapte de vacă şi bivolita, cu 35% grasime─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - 1 mai - 31 octombrie tone 15.000 15.000 - 1 nov.- 30 aprilie tone 17.500 17.500───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Pentru un conţinut de grasime mai mare sau mai mic decît cel prevăzut la produsele de la lit. A, preţurile vor fi majorate sau reduse în mod corespunzător. Preţurile de contractare pentru lapte şi smîntînă pentru unităţile agricole cooperatiste şi producătorii individuali, sînt preţuri plafon pentru achiziţii. Ministerul Agriculturii şi Industriei alimentare va putea stabili pentru achiziţii diferenţiate, în limita preţului plafon.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea produsului U.M. Unităţi agricole Membrii cooperativelor agricole                                de stat şi de producţie şi alţi                               cooperatiste producători individuali───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                           Preţuri de producţie Preţuri de contractare                            şi de contractare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  B. BRÎNZETURI─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Brinza telemea din lapte de vacă, cu maximum 5% umiditatea,  calitatea I─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - 1 mai - 31 oct. kg 12.80 12.80 - 1 nov - 30 aprilie kg 15.10 15.10─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cas gras din lapte de vacă, cu maximum 50% umiditate, calitatea I─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - 1 mai - 1 octombrie kg 13.70 13.70 - 1 nov - 30 aprilie kg 16.10 16.10─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Brinza telemea din lapte de oaie, cu maximum 52% umiditate, calitatea I kg 21.00 21.00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cas felii din lapte de oaie, în saramura, cu maximum 52% umiditate, calitatea I kg 21.40 21.40─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cas din lapte de oaie, cu maximum 50% umiditate, calitatea I kg 22.60 22.60─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Brinza burduf din lapte de oaie, în burduf de piele cu maximum 45% umiditate, calitatea I kg 29.20 29.20─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Urda din zer de oaie, cu maximum 60% umiditate, calitatea I kg 8.00 8.00───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C. SUBPRODUSE REZULTATE DIN INDUSTRIALIZAREA LAPTELUIPreţul de vînzare pentru subprodusele rezultate din industrializarea laptelui, ce se vînd producătorilor pentru furajarea animalelor, se stabileşte astfel:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                   În perioada În perioada                                                  1 mai-31 oct. 1 nov-30 apr.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a ) Lapte smîntînit şi zara - unităţi agricole de stat, unităţi cooperatiste   şi producători individuali 35 lei/hl 43 lei/hl b) Zer - unităţi agricole de stat, unităţi cooperatiste   şi producători individuali 6 lei/hl 6 lei/hl───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Condiţia de livrare pentru subprodusele din lapte, indiferent de beneficiar, este loco furnizorNOTĂ:1. Brînzeturile care nu se încadrează la caitatea I pot fi preluate la calitatea a II-a şi plătite cu preţ redus cu 5% faţă de preţul calităţii I.2. Criteriile de majorare sau reducere a preţurilor şi modul lor de aplicare, pentru laptele şi produsele lactate ce se vor livra peste sau sub prevederile calitative ale standardelor şi normelor în vigoare, cu excepţia conţinutului în grasime, se stabilesc de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri.3. Cantităţile de lapte şi produse lactate predate de către producătorii contractanţi peste cantităţile prevăzute în contracte vor fi preluate de către întreprinderile de industrializare a laptelui, în condiţiile, la preţurile şi cu avantajele prevăzute pentru contracte.4. Preţurile de producţie şi de cotractare la laptele şi produsele lactate livrate de unităţile socialiste se înţeleg în condiţia de livrare loco furnizor, drum accesibil, încărcate în mijlocul de transport, la punctele stabilite prin contract.Pentru ceilalţi producători, condiţia de livrare este loco unitatea de receptionare a laptelui.În cazul în care beneficiarul nu se prezintă pentru recepţia laptelui la termenele stabilite prin graficul de livrare şi, datorită intirzierii, laptele se depreciaza, acesta va fi preluat de beneficiar în starea în care se găseşte şi va fi plătiţi după conţinutul de grasime.Dacă graficul de livrare nu se respecta de către unitatea producătoare, aceasta este obligată sa plătească taxele de stationare suplimentară a vehiculului, conform tarifului legal.5. Contractele se vor încheia pe termen de 1 an cu unităţile socialiste de stat, de 1 pînă la 5 ani cu unităţile agricole cooperatiste şi pe termen de pînă la 3 ani cu producătorii individuali.6. Veniturile obţinute de producătorii individuali din vînzarea la fondul de stat a animalelor, laptelui şi produselor lactate, nu se iau în consideraţie la stabilirea veniturilor din surse agricole pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copil sau a burselor şcolare.  +  Anexa 3            PREŢURILE DE PRODUCŢIE, DE CONTRACTARE ŞI DE ACHIZIŢII,                    AVANTAJELE ŞI CONDIŢIILE DE ÎNCHEIERE ŞI          EXECUTARE A CONTRACTELOR LA MIERE DE ALBINE ŞI ALTE PRODUSE        APICOLE, OUA, PENE, GOGOSI DE MĂTASE, LINA, PIEI, BLANURI ŞI PAR    A. MIERE DE ALBINE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Denumirea sortimentului Preţ de producţie, de contractare                                                   şi de achiziţie lei/kg─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Miere de albine superioară 26.00 - Miere de albine calitatea I 22.00 - Miere de albine calitatea a II-a 17.00 - Miere de faguri în secţiuni, calitatea I 36.00 - Miere de faguri în secţiuni, calitatea a II-a 33.00 - Faguri cu miere în rame 32.00───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Preţurile de producţie, de contractare şi de achiziţie pentru celelalte produse apicole se stabilesc de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri.Preţurile de producţie, de contractare şi de achiziţie se înţeleg în condiţia de livrare loco producător.Preluarea mierii de la producători se va face pe tipuri şi calităţiMinisterul Agriculturii şi Industriei Alimentare va asigura producerea şi aprovizionarea cu biostimulatori pe bază de zahăr a crescatorilor de albine care încheie contract cu unităţile Asociaţiei crescatorilor de albine şi cu unităţile cooperaţiei de consum, pentru predarea de miere de albine către fondul de stat, precum şi pentru creşterea efectivelor şi combaterea bolilor. Distribuirea cantităţilor de biostimulatori se face de către Asociaţia crescatorilor de albine şi Uniunea Cooperativelor de Consum, în raport cu sarcinile ce le revin pentru constituirea fondului de stat la miere de albine. De asemenea, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va stabili destinaţia producţiei anuale de ceara, asigurind cu prioritate cantităţile necesare pentru producerea fagurilor artificiali.Unităţile socialiste şi producătorii individuali care contractează pentru fondul de stat miere şi ceara, precum şi roiuri şi familii de albine, beneficiază de următoarele:- credite sau avansuri de bani, potrivit legii, în raport cu valoarea produselor contractate;- acordarea cu prioritate a bazei melifere pentru stuparitul pastoral, după ce se vor asigura suprafeţele cu flora melifera necesare unităţilor de stat cu activitate apicola;- aprovizionarea cu prioritate cu roiuri, familii de albine, matci selecţionate, faguri artificiali, stupi şi piese de stupi, unelte şi materiale apicole specializate;- scutire de taxe pentru amplasarea stupilor în stuparitul pastoral;- transportul stupilor la flora melifera prin grija organizaţiilor de contractare, costul transportului urmînd a fi plătit, după recolta, în proporţie de cel puţin 50% cu produse aplicole, iar restul în numerar.B. OUAPreţurile de achiziţie la oua de gaina, pentru consum alimentar, de la producătorii individuali, se stabilesc pe perioade, loco producător, astfel:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Perioada Oua mari, peste 50 g/buc Oua mici, între 40-50g/buc                                - lei/buc - - lei/buc -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  12 martie - 28 mai 0.80 0.70  29 mai - 12 septembrie 0.70 0.60  13 sept. - 29 oct. 0.80 0.70  30 oct. - 1 martie 1.00 0.90───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pentru ouăle livrate de producătorii individuali la statia de destinaţie sau la unitatea de desfacere a ouălor, aceştia vor primi preţul cu amănuntul, mai puţin rabatul comercial.C. PENEPreţurile de achiziţie pentru pene se stabilesc de Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri.Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, prin achizitorii săi, poate plati penele achiozitionate de la populaţie şi prin articole casnice şi de bucatarie sau prin alte produse industriale, la preţurile de vînzare cu amănuntul din comerţul socialist.Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum va obţine aceste produse în cadrul reglementării privind mărfurile destinate fondului pieţei.   D. GOGOSI DE MĂTASE CRUDE, DE DUD, DIN HIBRIZI ŞI POLIHIBRIZI CU GOGOSI ALBE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      CALITATEA───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      I II───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Preţuri de producţie şi de contractare (lei/kg) 100 75───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Preţurile de producţie şi de contractare pentru gogosi de mătase crude se înţeleg în condiţia de livrare loco producătorPentru sortimentele de gogosi de mătase de ricin şi de stejar, crude, preţurile se stabilesc de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri.Gogosile de mătase de calitatea I destinate reproductiei, preluate pe baza contractelor încheiate de Staţiunea Centrala de producţie şi cercetări pentru sericicultura, se vor plati la preţurile de producţie şi contractare majorate cu 10%.Preluarea gogosilor de mătase crude se va face potrivit prevederilor standardelor de stat.Producătorii care încheiere contracte pentru livrarea gogosilor de mătase beneficiază, în condiţiile prevăzute de lege, în mod gratuit de saminta de viermi de mătase, larve în virstele mici, hirtie de asternut, dezinfectante pentru spaţiile de creştere a viermilor de mătase şi combustibilul necesar pentru incubare.De asemenea, producătorii care livreaza prin contractari gogosi de mătase primesc contra cost 0,250 kg fire bumbac taranesc pentru fiecare kilogram de gogosi de mătase calitatea I şi a II-a preluat la fondul de stat.Producătorii contractanţi care transporta gogosi de mătase la centrele de receptionare primesc contravaloarea transportului pentru întreaga distanta, la tarifele în vigoare, corespunzătoare mijloacelor de transport folosite.    E. LINA NESPALATA───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Sortimentul Calitatea Preţuri (lei/kg)────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────                                     de producţie şi contractare│ de achiziţie────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────       1 2 3 4───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Lina merinos super 90 -                      I 75 68                      II 59 53                      III 34 31  Lina spanca I 63 57                      II 50 45                      III 30 27  Lina tigaie alba I 57 51                      II 44 40                      III 29 26  Lina tigaie neagra I 48 43                      II 38 34                      III 26 23 Lina stogose alba I 56 50                      II 41 37                      III 24 21 Lina stogose neagra I 41 37                      II 31 28                      III 21 19 Lina turcana alba I 55 50                      II 40 36                      III 22 20 Lina turcana neagra I 40 36                      II 30 27                      III 19 17───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTALivrarea şi recepţia se fac:- loco furnizor pentru cantităţile de lina care se preiau pe bază de analize organoleptice, în situaţia cînd cantitatea de lina ce se livreaza este sub 2.500 kg, unitatea beneficiara avînd obligaţia se efectueze transportul;- loco beneficiar, pe baza randamentului la spalare determinat în laborator în situaţia cînd producătorii livreaza peste 2.500 kg lina de aceeaşi rasa, unităţile furnizoare fiind obligate sa transporte produsul cu mijloace proprii sau închiriate, iar cele beneficiare sa suporte contravaloarea acestuia la tarifele legale în vigoare.    F. PIEI BRUTE DE BOVINE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Denumirea pieilor şi Calitatea Preţuri de achiziţie de la caracteristicile tehnice C.A.P., membri C.A.P. şi alţi                                          producători individuali (lei/kg)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Felul Tipul   pieilor pieilor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      1 2 3 4─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Piei de vitel - I 34.35                      - II 29.35                      - III 20.55                      - IV 10.55 - Piei de minzati 12 I 21.80                                 II 18.00                                 III 13.65                                 IV 6.10 - Piei de minzati 16 I 18.00                                 II 15.55                                 III 12.35                                 IV 4.85 - Piei de vite 20 I 14.25                                 II 11.75                                 III 9.85                                 IV 3.60 - Piei de vite 25 I 12.35                                 II 10.55                                 III 8.65                                 IV 3.00- Piei de vite 30 I 11.75                                 II 10.55                                 III 9.25                                 IV 5.45 - Piei de vite 35 I 11.15                                 II 9.85                                 III 8.65                                 IV 4.85 - Piei de vite 40 I 10.55                                 II 9.25                                 III 7.95                                 IV 4.85 - Piei de vite 45 I 9.85                                 II 8.65                                 III 7.95                                 IV 4.20 - Piei de vite 46 I 9.25                                 II 7.95                                 III 7.35                                 IV 4.25 - Piei de taur 45 T I 7.95                                 II 7.35                                 III 6.10                                 IV 3.60 - Piei de taur 46 T I 5.50                                 II 4.85                                 III 4.20                                 IV 2.30 - Piei de malaci 12 I 18.00                                 II 15.55                                 III 10.55                                 IV 4.85 - Piei de tumaci 16 T I 14.25                                 II 11.75                                 III 7.95                                 IV 3.60 - Piei de bivol 24 B I 10.65                                 II 9.25                                 III 7.95                                 IV 4.85 - Piei de bivol 32 B I 9.25                                 II 7.95                                 III 7.35                                 IV 4.20 - Piei de bivol 40 B I 9.25                                 II 7.95                                 III 7.35                                 IV 4.20 - Piei de bivol 41 B I 5.50                                 II 4.85                                 III 4.20                                 IV 2.30 - Piei bracuri 0.75   (toate tipurile)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  G. PIEI BRUTE DE PORCINE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Piei întregi - piei de porcine 2 I 13.00                                 II 10.50                                 III 7.00 - piei de pocine 6 I 13.00                                 II 10.50                                 III 7.00 - piei de porcine 7 I 13.00                                 II 10.50                                 III 7.00 - piei de porcine 20 V I 6.00                                 II 4.00                                 III 2.00───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Piei bracuri 2.00  (tipurile 3,6,7)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Bucăţi de piele─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - piei de porcine 7.50───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  H. PIEI BRUTE DE     CABALINE─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Piei de avortoni A I 15.15                                 II 12.90                                 III 10.65                                 IV 6.15 Piei de minji 160 I 24.50                                 II 22.35                                 III 20.00                                 IV 15.50 Piei de cai 180 I 29.50                                 II 26.50                                 III 23.75                                 IV 18.00 Piei de cai 200 I 34.50                                 II 31.00                                 III 27.75                                 IV 21.00 Piei de cai 220 I 39.50                                 II 35.50                                 III 31.75                                 IV 24.00 Piei de cai 240 I 44.50                                 II 40.00                                 III 35.50                                 IV 27.00 Piei de cai 260 I 50.50                                 II 45.50                                 III 40.50                                 IV 30.50 Piei de cai 280 I 55.50                                 II 50.00                                 III 44.50                                 IV 33.50 Piei de cai 281 I 60.50                                 II 54.50                                 III 48.50                                 IV 36.50 Piei de minji A şi 160 B I 30.00 pentru blana II 25.00                                 III 20.00                                 IV 15.00 Piei bracuri (toate tipurile) 0.00────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  I. PIEI BRUTE DE OVINE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea pieilor şi Câte- Suprafaţa Calitatea Preţuri de achiziţie   caracteristicile goria dm.p. de la C.A.P., membrii      tehnice C.A.P. şi alţi producători                                                      individuali (- lei/buc -)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Felul pieilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            1 2 3 4 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Piei de avortoni, toate rasele 1 46 I 15                                                II 11 Piei de avortoni, toate rasele 1 610 I 15                                                II 11 Piei de avortoni, toate rasele 1 peste 10 I 15                                                II 11──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Piei de ovine cu lina, rasele merinos şi spanca──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - piei de miei 2 pînă                               la 20 I 40                                                II 30                                                III 15 - piei de miei 3 20-30 I 40                                                II 30                                                III 15 - piei de miei 4 30-40 I 60                                                II 45                                                III 23 Piei de miei şi  cirlani 5 40-50 I 60                                                II 45                                                III 23 Piei de cirlani, oi şi berbeci 6 50-60 I 83                                                II 62                                                III 30 Piei de oi şi berbeci 7 peste 60 I 83                                                II 62                                                III 30──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Piei de ovine cu lina, rasa tigaie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - piei de miei 2 pînă la 20 I 35                                                II 26                                                III 13 - piei de miei 3 20-30 I 35                                                II 26                                                III 13 - piei de miel 4 30-40 I 50                                                II 37                                                III 20 Piei de miel şi cirlani 5 40-50 I 50                                                II 37                                                III 20 Piei de cirlani, oi şi berbeci 6 50-60 I 75                                                II 55                                                III 28 Piei de oi şi berbeci 7 peste 60 I 75                                                II 55                                                III 28──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Piei de ovine cu lina, rasa turcana──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - piei de miel 2 pînă la 20 I 30                                                II 22                                                III 11 - piei de miel 3 20-30 I 30                                                II 22                                                III 11 - piei de miel 4 30-40 I 40                                                II 30                                                III 15 Piei de miel şi cirlani 5 40-50 I 40                                                II 30                                                III 15 Piei de cirlani, oi şi berbeci 6 50-60 I 60                                                II 45                                                III 22 Piei de oi şi berbeci Peste 60 I 60                                                II 45                                                III 22──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Piei de oi tunse, toate rasele──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - piei ovine 4 30-40 I 18                                                II 13                                                III 7 - piei de ovine 5 40-50 I 18                                                II 13                                                III 7 - piei de ovine 6 50-60 I 26                                                II 18                                                III 10 - piei de ovine 7 peste 60 I 26                                                II 18                                                III 10 Piei de ovine bracuri pînă la 50 2                               peste 50 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   J. PIELICELE BRUTE CARACUL, METIS, ŞI TURCANA BRUMARIE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Denumirea pieilor şi Calitatea Preţuri de achiziţie de la C.A.P.,   caracteristicile tehnice membrii C.A.P. şi alţi                                               producători individuali                                                    (- lei/buc -)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Felul pieilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Pielicele brute caracul şi metis caracul, negre extra 280                               I 220                               II 160                               III 120                               IV 90                               V 60                               VI 37 Pielicele brute caracul şi metis caracul, brumarii extra 280                               I 220                               II 160                               III 120                               IV 90                               V 51 Pielicele brute de turcana brumarie extra 160                               I 120                               II 90                               III 60                               IV 29                               V 60 Hirsii I 35                               II 25 Piei bracuri (toate tipurile) 10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  K. PIEI BRUTE DE CAPRINE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea pieilor şi Câte- Suprafaţa Calitatea Preţuri de achiziţiecaracteristicile tehnice goria dm.p. de la C.A.P., membrii                                                      C.A.P. şi alţi producători                                                             individuali                                                            (- lei/buc -)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Felul pieilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            1 2 3 4 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Piei de avortoni 1 46 I 4                                                II 2 Piei de avortoni 1 6-10 I 4                                                II 2 Piei de avortoni 1 peste 10 I 4                                                II 2 Piei de iezi 2 pînă la 30 I 13                                                II 9                                                III 4 Piei de iezi 3 30-40 I 16                                                II 11                                                III 7 Piei de iezi, vatui şi capre 4 40-50 I 50                                                II 11                                                III 7 Piei de capre 5 50-70 I 67                                                II 48                                                III 9 Piei de capre 6 peste 70 I 84                                                II 60                                                III 9 Piei de tapi 7 peste 50 I 25                                                II 18                                                III 9 Piei de caprine brac (toate categoriile) pînă la 50 2                               peste 50 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  L. PIEI BRUTE CANINE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea pieilor şi Câte- Suprafaţa Calitatea Preţuri de achiziţiecaracteristicile tehnice goria dm.p. - lei/buc -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Felul pieilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            1 2 3 4 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Piei de cîini 1 10-15 I 6                                                II 4                                                III 2 Piei de cîini 2 15-30 I 10                                                II 7                                                III 4 Piei de cîini 3 peste 30 I 15                                                II 9                                                III 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   M. PIEI DE PISICI────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Denumirea pieilor şi Calitatea Preţuri de achiziţie caracteristici tehnice lei/buc────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Felul pieilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Piei de pisici de casa ci blana de iarna,  piei întregi I 5                                                 II 4 Piei de pisici de casa cu blana de iarna,  piei jumătăţi III 3                                                 IV 1.50 Piei de pisici de casa cu blana de vara, piei întregi I 2.50                                                 II 2 Piei de pisici de casa cu blana de vara,  piei jumătăţi III 1.50                                                 IV 0.75────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  N. PAR DE ANIMALE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Sortimentul U.M. Preţuri de achiziţie                                                            (- lei/U.M. -)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Par de porc baltaret kg 75.00 Par de porc smulsatura manuală kg 42.50 Par de porc oparitura vara kg 5.00 Par de porc oparitura iarna kg 10.00 Par de porc de pe cap şi picioare kg 2.50 Par de porc recoltat cu masina kg 67.50 Par de cal, coada kg 50.00 Par de cal, coama kg 35.00 Par de capra, tunsura kg 5.00 Par brut din cozi bovine kg 30.00 Par brut urechi bovine kg 60.00 Par brut frunti bovine kg 20.00 Cozi bovine mari buc 1.50 Cozi bovine mici buc 0.60────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   O. BLANURI BRUTE DE ANIMALE DE CRESCATORIEI────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Calitatea, Preţuri de producţie, de contractare şi de achiziţie   lungimea blanii - lei / buc -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               Blanuri fără defecte Blanuri cu defecte────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                       mic mijlocii mari────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   BLANURI DE NURCI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Blanuri masculi──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── peste 71 cm 1.160 975 800 480 65 - 71 cm 1.040 870 710 430 I. 59 - 64 cm 920 770 630 390 53 - 58 cm 800 670 540 340 47 - 52 cm 680 570 450 290 sub 47 cm 560 470 380 240 peste 71 cm 820 675 530 390 65 - 71 cm 720 590 460 350 59 - 64 cm 630 510 400 310 II. 53 - 58 cm 530 430 330 270 47 - 52 cm 430 350 260 230 sub 47 cm 340 270 210 190 peste 71 cm 430 390 340 190 65 - 71 cm 390 350 300 170 III. 59 - 64 cm 350 310 270 150 53 - 58 cm 270 270 240 130 47 - 52 cm 260 230 200 110 sub 47 cm 220 190 170 90──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) Blanuri de femele──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── peste 71 cm 1.000 840 690 410 65 - 71 cm 900 760 580 370 59 - 64 cm 800 680 560 330 I. 53 - 58 cm 690 580 480 290 47 - 52 cm 590 500 400 250 sub 47 cm 510 420 350 210 Peste 71 cm 720 580 450 330 65 - 71 cm 630 510 400 290 59 - 64 cm 540 410 310 260 II. 53 - 58 cm 490 370 280 240 47 - 52 cm 370 310 220 200 sub 47 cm 310 230 170 150 peste 71 cm 370 330 290 160 65 - 71 cm 330 290 260 140 59 - 64 cm 290 260 230 130 III. 53 - 58 cm 260 230 200 110 47 - 62 cm 220 190 170 100 sub 47 cm 180 160 140 80────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pentru blanurile brute de nurci de culoare hedlund, safir, perla, silver sau alte nuante deschise se va acorda peste preţurile de mai sus un spor de preţ de 12%.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                           BLANURI DE NUTRII────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Calitatea, Preţuri   lungimea blanii - lei / buc -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               Blanuri fără defecte Blanuri cu defecte────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                       mic mijlocii mari──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── peste 70 cm 610 520 370 220 60 - 70 cm 530 450 310 180 I, 40 - 59 cm 450 380 260 140 sub 40 cm 350 300 180 90 peste 70 cm 490 410 290 180 60 - 70 cm 430 360 250 140 II. 40 - 59 cm 360 300 200 110 sub 50 cm 280 230 150 70 peste 70 cm 260 220 180 100 6070 cm 220 190 160 90 III. 4059 cm 180 160 130 65 sub 40 cm 130 110 90 40────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pentru blanurile de nutrii de culoare alba, safir, perla sau alte nuante deschise se va acorda peste preţurile prevăzute mai sus un spor de preţ de 15%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Calitatea, Preţuri de producţie, de contractare şi de achiziţie   lungimea blanii - lei / buc -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               Blanuri fără defecte Blanuri cu defecte────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                       mic mijlocii mari──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── BLANURI DE VULPI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Blanuri de vulpi albastre──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── peste 97 cm 1.250 1.060 930 710 88 - 97 cm 1.000 850 750 650 I. 79 -87 cm 930 790 700 610 70 - 78 cm 870 740 660 560 sub 70 cm 810 690 610 530 peste 97 cm 1.000 850 750 650 88 - 97 cm 800 690 600 520 II. 7986 cm 750 630 500 490 70 - 78 cm 700 590 520 450 sub 70 cm 650 550 490 420 peste 97 cm 660 560 500 430 88 - 97 cm 530 450 400 340 III. 7987 cm 500 420 370 320 70 - 78 cm 460 390 350 300 sub 70 cm 430 370 320 270 b) Blanuri de vulpi platinate peste 85 cm 1.450 1.200 1.060 920 60 - 85 cm 1.060 900 790 690 I. sub 60 cm 920 780 690 600 peste 85 cm 1.200 990 370 760 II. 60 - 85 cm 870 740 660 570 sub 60 cm 760 640 560 490 peste 85 cm 830 710 620 540 III. 60 - 85 cm 620 530 460 400 sub 60 cm 540 460 410 350 c ) Blanuri de vulpi argintii peste 85 cm 1.660 1.450 1.250 1.080 I. 60 - 85 cm 1.250 1.060 930 810 sub 60 cm 1.080 920 810 700 peste 85 cm 1.450 1.200 1.060 920 II. 60 - 85 cm 1.060 900 790 690 sub 60 cm 920 780 690 600 peste 85 cm 1.080 920 930 810 III. 60 - 85 cm 810 690 600 530 sub 60 cm 700 600 530 460──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── BLANURI DE IEPURI DE CASA Preţuri (lei/buc)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── calitatea I 24 calitatea a II-a 17 calitatea a III-a 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pentru blanurile de nurci, nutrii, vulpi şi iepuri de casa, condiţia de livrare este franco depozit furnizor, exclusiv ambalajul de transport, pentru unităţile de stat şi cooperatiste, şi loco centrul de achiziţie pentru producătorii individuali.  +  Anexa 4ACTELE NORMATIVE ŞI PREVEDERILE DIN UNELE ACTE NORMATIVE, CARE SE ABROGA*)1. Decretul Consiliului de Stat nr. 410 din 13 iulie 1973 privind îmbunătăţirea sistemului de contractare şi achiziţii la animale, păsări, peste şi oua, precum şi modificarea preţurilor cu amănuntul la carne, produse din carne, păsări, peste şi oua, publicat în Buletinul Oficial nr. 103 din 13 iulie 1973, art. 8.2. Decretul Consiliului de Stat nr. 59 din 27 februarie 1974 privind modificarea anexei la Decretul Consiliului de Stat nr. 388/1972 şi stabilirea preţurilor de producţie şi contractare la gogosi de mătase de dud crude, publicat în Buletinul Oficial, Partea a III-a, nr. 74 din 7 martie 1972, art. 23. Decretul Consiliului de Stat nr. 170 din 31 decembrie 1975 privind modificarea anexei 2 la Decretul nr. 410/1973, precum şi a anexei la Decretul nr. 388/1972, publicat în Buletinul Oficial nr. 141 din 31 decembrie 1975.4. Decretul Consiliului de Stat nr. 15 din 3 februarie 1976 privind extinderea la cooperatia de consum a activităţii de contractari şi achiziţii de produse agricole de la gospodăriile populaţiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 11 din 10 februarie 1976.5. Decretul Consiliului de Stat nr. 189 din 18 iunie 1980 privind modificarea anexei nr. 2 la Decretul nr. 410/1973 privind îmbunătăţirea sistemului de contractare şi achiziţii de animale, păsări, peste şi oua, precum şi modificarea preţurilor cu amănuntul la carne, produse din carne, păsări, peste şi oua, publicat în Buletinul Oficial nr. 49 din 20 iunie 1980.6. Decretul Consiliului de Stat nr. 393 din 23 decembrie 1980 privind actualizarea şi îmbunătăţirea corelării, pe principii economice, a preţurilor de producţie, contractare şi achiziţie la unele produse agricole, publicat în Buletinul Oficial nr. 115 din 26 decembrie 1980, anexa nr. 27. Decretul prezidential nr. 167 din 20 august 1974 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de achiziţie a cabalinelor de macelarie destinate exportului, publicat în Buletinul Oficial nr. 113 din 22 august 1974.8. Decretul prezidential nr. 234 din 19 iulie 1976 privind modificarea preţurilor de producţie, contractarea, achiziţiile şi cu amănuntul la mierea de albine, anexa nr. 1, pct. 19. Decretul prezidential nr. 35/1977 privind stabilirea preţurilor de contractare, achiziţie şi de producţie la ovine şi caprine vii, viţei sub 150 kg, lina, lapte de oaie şi seminţe de dovleac, precum şi a preţurilor cu amănuntul la carnea şi pastrama de ovine şi caprine, brînzeturile din lapte de oaie, ulei de seminţe de dovleac, precum şi la covoare din lina şi lina în amestec lucrate mecanic, anexa nr. 110. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 122/1957 privind extinderea şi îmbunătăţirea sistemului de contractare şi achiziţii de animale, lapte şi produse lactate, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 13 din 29 ianuarie 1957.11. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 127/1957 privind stabilirea regimului de contractare şi achiziţie de lina, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 16 din 1 februarie 1957.12. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 511 din 165 iunie 1963 privind sistemul de contractare şi achiziţii de animale, republicată în Buletinul Oficial nr. 117 din 2 octombrie 1970.13. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 922/1963 privind unele măsuri pentru stimularea contractarilor de carne şi lapte, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 42 din 2 decembrie 1963.14. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 14/1965 privind aplicarea preţurilor de contractare prevăzute în Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 511/1963 şi livrărilor de animale efectuate de organizaţiile agricole de stat, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii al Consiliului de Miniştri nr. 1 din 18 ianuarie 1965.15. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 415 din 17 mai 1965 privind regimul de cumpărare la lapte şi la produsele lactate, republicată în Buletinul Oficial nr. 127 din 27 octombrie 1970.16. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 211 din 7 februarie 1969 privind stimularea contractarilor de animale ingrasate la cooperativele agricole de producţie din zonele de deal şi munte, publicată în Buletinul Oficial nr. 23 din 14 februarie 1969.17. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 232 din 12 februarie 1969 privind unele măsuri pentru stimularea creşterii iepurilor de casa, publicată în Buletinul Oficial nr. 23 din 14 februarie 1969.18. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1519/1969 privind regimul de preţuri pentru păsările cumpărate de Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum.19. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 368 din 12 aprilie 1972 privind unele măsuri în legătură cu asigurarea fondului de stat, contractarea, achiziţionarea şi valorificarea produselor apicole, publicată în Buletinul Oficial nr. 38 din 18 aprilie 1972.20. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1757 din 31 decembrie 1974 privind stabilirea avantajelor pentru contractanţii de animale, produse animaliere şi plante tehnice, publicată în Buletinul Oficial nr. 7 din 13 ianuarie 1975.------------ Notă *) Actele normative cuprinse în prezenta anexa se abroga cu modificările şi completările ce le-au fost aduse ulterior adoptării lor.---------------