HOTĂRÂRE nr. 471 din 16 mai 2002privind atribuirea unui imobil cu destinaţia de sediu pentru Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul de comerţ exterior şi promovare economică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 23 mai 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, precum şi ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă utilizarea imobilului aflat în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", situat în municipiul Bucureşti, str. Ion Campineanu nr. 16, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca sediu al Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul de comerţ exterior şi promovare economică.  +  Articolul 2Cheltuielile privind folosinţă şi întreţinerea imobilului se suporta de către Ministerul Afacerilor Externe, pe bază de contract de prestări de servicii încheiat cu Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 3Se aprobă suplimentarea bugetului pe anul 2002 al Ministerului Afacerilor Externe la capitolul "Autorităţi publice" cu suma de 3,0 miliarde lei din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, astfel: 2,0 miliarde lei la titlul "Cheltuieli de capital" - "dotări independente" - şi 1,0 miliarde lei la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii".  +  Articolul 4Mijloacele fixe şi obiectele de inventar, exclusiv tehnica de calcul şi birotica, aflate în folosinţă Departamentului de comerţ exterior şi promovare economică, vor fi preluate fără plata de către Ministerul Industriei şi Resurselor, pe bază de protocol încheiat cu Ministerul Afacerilor Externe, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexă                          DATELE DE IDENTIFICARE                 a spaţiilor din imobilul aflat în proprietatea             privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome                  "Administraţia Patrimoniului Protocolului de                Stat", atribuite Ministerului Afacerilor Externe    ca sediu pentru Departamentul de comerţ exterior şi promovare economică
           
    Adresa imobilului care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului
    Municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 16, sectorul 1, 1/2 parter, etajele 4, 5, 6 şi 7Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"Ministerul Afacerilor ExterneSuprafaţa desfăşurată = 1.473,50 m2
  ------------