LEGE nr. 274 din 15 mai 2002privind înfiinţarea Universitatii Româno-Americane din Bucureşti
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 22 mai 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se înfiinţează Universitatea Româno-Americana din Bucureşti ca instituţie de învăţământ superior, persoana juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Magheru nr. 1-3.  +  Articolul 2Universitatea se înfiinţează cu următoarele facultăţi şi specializări acreditate: a) Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predare în limba română; b) Facultatea de Economia Turismului Intern şi Internaţional, specializarea economia turismului intern şi internaţional, cu predare în limba română; c) Facultatea de Informatica Managerială, specializarea informatica managerială, cu predare în limba română; d) Facultatea de Management-Marketing, specializarea management şi marketing, cu predare în limba română; e) Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar-Bancare Interne şi Internaţionale, specializarea relaţii comerciale şi financiar-bancare interne şi internaţionale, cu predare în limba română.  +  Articolul 3După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura universitatii intra şi facultăţile, colegiile şi specializările, altele decât cele menţionate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.  +  Articolul 4Personalul didactic şi nedidactic din instituţia care a fost autorizata sa funcţioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la instituţia nou-înfiinţată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 5 (1) Universitatea înfiinţată dispune de patrimoniu propriu, înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Patrimoniul prevăzut în anexa este proprietatea universitatii prin efectul legii.  +  Articolul 6Patrimoniul universitatii va rămâne şi va fi utilizat numai în cadrul sistemului naţional de învăţământ. În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va propune încetarea activităţii de învăţământ şi desfiinţarea prin lege a universitatii.  +  Articolul 7Cheltuielile privind funcţionarea universitatii se suporta din veniturile proprii dobândite în condiţiile legii, precum şi din alte surse legale.  +  Articolul 8Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învăţământului superior, instituţia prevăzută la art. 1 este special monitorizata pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care se aproba prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA  +  Anexă                                   PATRIMONIUL   Universitatii Româno-Americane din Bucureşti, înfiinţată prin lege   În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universitatii                        înfiinţate este constituit din:
           
    PATRIMONIUL Universităţii Româno-Americane din Bucureşti, înfiinţată prin lege
    În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universităţii înfiinţate este constituit din:
    DenumireaAdresaValoarea  - milioane lei -Titlul în baza căruia este deţinut
    I. Bunuri imobile   196.615,0  
    Proiectare şi construcţie a campusului universitarBd. Expoziţiei nr. 1, sectorul 1172.867,2Autorizaţie de construcţie nr. 14E din 6 septembrie 2000
          Contract de proiectare nr. 120 din 29 martie 1999
          Contracte de construcţie nr. 140 din 10 februarie 2000 şi nr. 23 din 16 ianuarie 2002
    Centrală termică pentru noul sediuBd. Expoziţiei nr. 1, sectorul 11.841,8Contract nr. 556 din 6 noiembrie 2001
    Factură de achiziţie nr. 7.110.432 din 24 martie 2000
    TerenBd. Expoziţiei nr. 1, sectorul 121.810,8Contracte de vânzare-cumpărare:
        - nr. 776 din 26 februarie 1999
          - nr. 4.579 din 23 decembrie 1999
          - nr. 4.580 din 23 decembrie 1999
    Autoturisme:Bd. Expoziţiei nr. 1, sectorul 195,2Facturi de achiziţie:
    1 Cielo şi 2 Dacia Break   - nr. 4.722 din 27 octombrie 1995
          - nr. 2.514.170 din 23 aprilie 1997
          - nr. 1.646.962 din 7 septembrie 1999
    II. Bunuri imobile   4.210,8  
    Fişete metalice, fotolii etc.Bd. Expoziţiei nr. 1, sectorul 169,3Facturile de achiziţie
    Mobilier, birouri, mese student, scauneBd. Expoziţiei nr. 1, sectorul 1461,9Facturile de achiziţie
    Calculatoare, reţea de calculatoare (piese, imprimante)Bd. Expoziţiei nr. 1, sectorul 11.935,6Facturile de achiziţie
    Aparatură electrică şi electronicăBd. Expoziţiei nr. 1, sectorul 1805,9Facturile de achiziţie
    Manuale şi materiale de studiu româneşti şi străineBd. Expoziţiei nr. 1, sectorul 1898,1Facturile de achiziţie
    Alte bunuriBd. Expoziţiei nr. 1, sectorul 140,0Facturile de achiziţie
    III. Imobilizări financiare   192.118,6  
    Titluri de stat şi depozite   192.115,4Conturile de depozit la data de 10 decembrie 2001
    Garanţii furnizori   3,2  
    IV. Active circulante   23.018,6  
    Stocuri, furnizori-debitori, debitori diverşi Disponibilităţi în cont curent şi casă, avans de trezorerie     Facturile de achiziţie, conturile din bancă şi casă
  NOTĂ:Prezenta anexa are la baza protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Fundaţia Româno-Americana pentru Promovarea Educaţiei şi Culturii şi Universitatea Româno-Americana din Bucureşti, care se înfiinţează prin lege.Actele legalizate la notariat, în original, se afla la dosarul legii de înfiinţare a universitatii, la Camera Deputaţilor.──────────────────