LEGE nr. 253 din 29 aprilie 2002pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 20 mai 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 28 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1^1) al articolului 6^1 va avea următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1^1) Constituie, de asemenea, infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani următoarele fapte săvârşite de către un membru al Guvernului: a) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaţilor, Senatului sau comisiilor permanente ale acestora, în termen de 30 de zile de la solicitare, informaţiile şi documentele cerute de acestea în cadrul activităţii de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului, potrivit art. 110 alin. (1) din Constituţie; b) emiterea de ordine normative sau instrucţiuni cu caracter discriminatoriu pe temei de rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, convingeri, vârsta, sex sau orientare sexuală, apartenenţa politică, avere sau origine socială, de natura sa aducă atingere drepturilor omului."2. Alineatul (1^2) al articolului 6^1 se abroga.3. Alineatul (2) al articolului 6^1 va avea următorul cuprins:"(2) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) se pedepseşte."4. După articolul 13 se introduce articolul 13^1 cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - Preşedintele României va fi înştiinţat despre înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Camerei Deputaţilor sau a Senatului a raportului prevăzut la art. 10 alin. (1)."  +  Articolul 2Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU---------