REGULAMENT din 17 aprilie 2002de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 16 mai 2002     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Instituţia Avocatul Poporului, denumita în continuare instituţie, se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor art. 55-57 din Constituţia României, ale Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 2Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, denumit în continuare regulament, stabileşte structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor de specialitate, procedura de primire şi de soluţionare a cererilor, statutul personalului, precum şi răspunderea disciplinară a acestuia.  +  Articolul 3Prevederile regulamentului sunt în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor legale aplicabile demnitarilor, funcţionarilor publici şi personalului angajat cu contract individual de muncă.  +  Capitolul 2 Conducerea instituţiei  +  Secţiunea 1 Avocatul Poporului  +  Articolul 4Avocatul Poporului conduce instituţia, exercitandu-şi autoritatea şi competenţa prevăzute de lege, având şi următoarele atribuţii: a) prezintă celor două Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora; b) exercita atribuţiile legale de autoritate de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal şi poate delega aceste atribuţii unor persoane din cadrul instituţiei; c) întocmeşte raportul asupra activităţii sale referitoare la protecţia datelor personale, în condiţiile Directivei Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene 95/46; d) semnează rapoartele, recomandările, răspunsurile la interpelări, precum şi orice alte acte necesare bunei desfăşurări a activităţii instituţiei; e) aproba statul de funcţii şi fişa postului pentru personalul din instituţie; f) aproba organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul instituţiei; g) numeşte, promovează, eliberează din funcţie personalul, potrivit dispoziţiilor legale; h) aproba trecerea personalului dintr-un departament în altul; i) aproba deplasarile personalului în străinătate; j) îndrumă şi coordonează programul de pregătire şi formare profesională a funcţionarilor publici; k) împuterniceşte funcţionarii publici cu îndeplinirea unora dintre atribuţiile sale, în scopul eficientizarii activităţii instituţiei; l) aproba planificarea şi efectuarea concediilor anuale de odihnă; m) aproba compensarea orelor prestate peste programul normal de lucru; n) stabileşte şi aproba programul de audiente; o) exercita orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor legate de activitatea interna a instituţiei Avocatul Poporului emite ordine, instrucţiuni, norme metodologice şi regulamente.  +  Secţiunea a 2-a Adjunctii Avocatului Poporului  +  Articolul 6Adjunctii Avocatului Poporului îndeplinesc următoarele atribuţii: a) îndrumă şi coordonează activitatea departamentelor subordonate; b) coordonează activitatea privind protecţia datelor cu caracter personal; c) informează Avocatul Poporului cu privire la activitatea departamentelor; d) repartizează cererile către departamente; e) aproba trecerea personalului de la un compartiment la altul, în cadrul departamentului pe care îl coordonează; f) avizează rapoartele, recomandările, răspunsurile la interpelări, precum şi orice alte acte supuse aprobării Avocatului Poporului; g) îndeplinesc, în ordinea stabilită de Avocatul Poporului, atribuţiile acestuia în caz de imposibilitate temporară a exercitării funcţiei; h) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Avocatul Poporului.  +  Secţiunea a 3-a Secretarul general  +  Articolul 7 (1) Secretarul general este funcţionar public numit, prin concurs sau examen, pe criterii de profesionalism, prin ordin al Avocatului Poporului. Secretarul general asigura prin delegare continuitatea conducerii, stabilitatea funcţionarii instituţiei şi realizarea legăturilor functionale în cadrul acesteia. (2) Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale secretarului general sunt următoarele: a) îndrumă şi răspunde de activitatea compartimentelor din subordine şi asigura comunicarea dintre Avocatul Poporului şi conducătorii acestora; b) colaborează cu secretarii generali din alte instituţii publice; c) urmăreşte şi controlează elaborarea raportarilor statistice periodice ale Avocatului Poporului, prevăzute de reglementările în vigoare; d) urmăreşte executarea deciziilor cu privire la managementul de resurse umane din cadrul instituţiei; e) organizează gestionarea patrimoniului instituţiei şi ia măsuri pentru asigurarea integrităţii acestuia; f) organizează activitatea de întreţinere, de dotare şi stabileşte măsuri pentru paza şi folosirea sediului instituţiei şi a bunurilor sale, prin structurile de resort; g) urmăreşte modul de executare a contractelor pentru asigurarea utilităţilor (apa, căldură, energie electrica, telefon etc.); h) dispune măsuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul instituţiei şi prezintă Avocatului Poporului un raport asupra acestui inventar; i) răspunde de respectarea dispoziţiilor legale privind utilizarea fondurilor cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi de întocmirea proiectului bugetului anual al instituţiei; j) răspunde de organizarea şi de realizarea sistemului informatic general al instituţiei; k) dispune măsurile ce trebuie luate cu privire la circulaţia şi la transferul bunurilor; l) organizează activitatea de prevenire şi de stingere a incendiilor, precum şi activitatea de protecţie a muncii; m) răspunde de acţiunile de relaţii externe şi de protocol ale instituţiei, întocmeşte şi asigura executarea planului de relaţii externe; n) aproba valoarea de inventar a cărţilor primite gratuit; o) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de Avocatul Poporului.  +  Capitolul 3 Structura organizatorică  +  Articolul 8 (1) Structura organizatorică a instituţiei este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament. (2) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al Avocatului Poporului, se pot organiza direcţii, servicii, birouri, alte categorii de compartimente sau comisii cu activitate temporară, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, atribuţiile, precum şi personalul necesar pentru fiecare compartiment, în raport cu competenţa instituţiei, stabilită de lege. (3) În funcţie de atribuţiile ce îi revin, potrivit Legii nr. 35/1997, cu modificările şi completările ulterioare, Avocatul Poporului poate organiza, cu aprobarea Biroului permanent al Senatului, birouri teritoriale.  +  Articolul 9 (1) În cadrul instituţiei funcţionează Consiliul consultativ, în componenta căruia intra Avocatul Poporului, adjunctii şi consilierii săi, secretarul general, precum şi alte persoane desemnate, prin ordin, de Avocatul Poporului. (2) Consiliul consultativ se convoacă de către Avocatul Poporului.  +  Articolul 10Activitatea de audit este organizată şi se desfăşoară în directa subordonare a Avocatului Poporului, potrivit legii.  +  Articolul 11Consilierii Avocatului Poporului îndeplinesc următoarele atribuţii: a) examinează şi propun soluţii în problemele care privesc organizarea şi funcţionarea instituţiei; b) întocmesc sau participa la întocmirea unor note, studii, evaluări, lucrări de sinteza legate de specificul activităţii instituţiei şi furnizează datele de sinteza privind activitatea legislativă; c) avizează ordinele, instrucţiunile, regulamentele, contractele şi orice alte acte emise de Avocatul Poporului, adjunctii acestuia şi secretarul general, în exercitarea atribuţiilor legate de activitatea instituţiei; d) participa la activitatea de pregătire a rapoartelor anuale şi speciale, inclusiv prin centralizarea periodică a cererilor şi dosarelor aflate în lucru; e) informează Avocatul Poporului cu privire la aspectele sociale care pot constitui obiectul autosesizarilor, colaborand, după caz, cu departamentele; f) participa la activitatea de redactare a corespondentei Avocatului Poporului; g) sesizează cu operativitate şi participa la redactarea raspunsurilor la întrebările şi problemele ridicate de/şi în mass-media cu privire la activitatea instituţiei; h) reprezintă Avocatul Poporului în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe jurisdicţionale; i) asigura, cu aprobarea ordonatorului de credite, achiziţionarea la fondul de documentare ştiinţifică a culegerilor de acte normative şi orice alte lucrări necesare desfăşurării activităţii instituţiei, urmărind modul de gestionare, prelucrare şi evidenta în cadrul bibliotecii (punctului de documentare); j) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de lege şi de Avocatul Poporului.  +  Articolul 12 (1) Departamentele din structura instituţiei sunt:I. Departamentul privind protecţia drepturilor civile şi politice;II. Departamentul privind protecţia drepturilor sociale, economice şi culturale. (2) Fiecare departament este coordonat de un adjunct al Avocatului Poporului.  +  Capitolul 4 Funcţionarea instituţiei  +  Secţiunea 1 Registrele instituţiei  +  Articolul 13 (1) Registrele instituţiei sunt următoarele: a) registrul general de intrare-ieşire a corespondentei în care se înregistrează, în ordine, toate documentele care intra şi ies din instituţie, primind număr şi data de înregistrare; b) registrele de dosare în care se înregistrează toate lucrările în legătură cu soluţionarea cererilor; c) registrul de audiente; d) registrul de acte emise de Avocatul Poporului în exercitarea atribuţiilor legate de activitatea interna a instituţiei, în care acestea se înregistrează şi li se da număr, în ordine cronologică; e) registrul special de corespondenta secreta şi confidenţială, în care se înregistrează documentele având acest caracter; f) opisul alfabetic; g) registrul de arhiva; h) registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal. (2) Evidentele din opisul alfabetic vor fi realizate şi în format electronic. (3) La sfârşitul fiecărui an, după ultima operaţiune din fiecare registru, se va întocmi un proces-verbal de închidere, care va fi contrasemnat de secretarul general.  +  Articolul 14În scopul desfăşurării eficiente a activităţii instituţiei, Avocatul Poporului poate aproba şi întocmirea altor registre în afară celor prevăzute la art. 13, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Secţiunea a 2-a Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor.Procedura în cazul sesizării din oficiu  +  Articolul 15 (1) Cererile adresate Avocatului Poporului trebuie formulate în scris, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, şi pot fi transmise prin posta, inclusiv cea electronică, fax ori pot fi depuse personal sau prin mandatar. (2) În cazul în care cererea se depune prin mandatar se vor solicita datele de identificare ale acestuia. (3) Pentru motive temeinice, la solicitarea petitionarului, acestuia i se poate incuviinta să îşi prezinte oral sau prin serviciul dispecerat cererea, care va fi consemnată de către personalul din cadrul compartimentului desemnat în acest scop pe formularele-tip prezentate în anexele nr. 2 şi 3 la prezentul regulament.  +  Articolul 16 (1) Cererile, având ataşate şi plicurile, se depun la registratura unde, în aceeaşi zi, sunt trecute în registrul general de intrare-ieşire a corespondentei şi primesc număr şi data de înregistrare, după care se predau adjunctului Avocatului Poporului, în ordinea desemnată de către Avocatul Poporului. (2) Adjunctul Avocatului Poporului repartizează cererile compartimentelor de specialitate în funcţie de domeniul de activitate al acestora, prin curier şi pe bază de condica. (3) În situaţia în care obiectul unei cereri intră în domeniul de activitate a doua sau mai multe compartimente, adjunctul Avocatului Poporului va desemna compartimentul responsabil cu soluţionarea cererii, mentinandu-se totodată obligaţia celorlalte compartimente de a colabora. (4) Predarea şi primirea cererilor se fac sub semnatura, prin condica.  +  Articolul 17 (1) Persoana căreia i-a fost repartizata cererea, denumita în continuare titularul lucrării, analizează obiectul acesteia şi propune un proiect de răspuns pe care îl supune spre analiza şi avizare şefului compartimentului din care face parte. (2) În situaţia în care cererea nu intră în obiectul de activitate al Avocatului Poporului, proiectul de răspuns se aproba şi se semnează de către şeful compartimentului desemnat. (3) Dacă cererea intră în obiectul de activitate al Avocatului Poporului, titularul lucrării verifica dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege şi, dacă este cazul, solicita, cu aprobarea şefului compartimentului, informaţii suplimentare, telefonic sau în scris, de la petitionar ori de la autoritate. Atunci când este necesar se poate solicita prezenta petitionarului. În acest caz se va deschide un dosar care va purta numărul de înregistrare al cererii, acordat conform art. 16.  +  Articolul 18În situaţia în care, în urma cercetărilor preliminare, rezultă necesitatea efectuării unei anchete, titularul lucrării face propunerea şi o supune spre avizare şefului de departament. Avocatul Poporului aproba efectuarea anchetei şi împuterniceşte persoanele care o vor efectua.  +  Articolul 19 (1) Avocatul Poporului poate întrerupe efectuarea anchetei ori de câte ori constata ca cererea a fost soluţionată amiabil sau ca au încetat temeiurile pentru care a fost dispusă. (2) Încetarea procedurii se aduce la cunoştinţa petitionarului.  +  Articolul 20 (1) Potrivit aceleiaşi proceduri, în cazul în care, în urma cercetărilor preliminare sau a anchetelor, se constată că cererea persoanei lezate este intemeiata, Avocatul Poporului va sesiza autoritatea administraţiei publice, care a încălcat drepturile petitionarului, cerandu-i în scris sa reformeze sau sa revoce actul administrativ şi sa repare pagubele produse, precum şi sa repuna persoana lezata în situaţia anterioară. (2) În cazul în care se constata încălcarea grava a drepturilor petitionarului sau ilegalitatea actului administrativ, Avocatul Poporului emite o recomandare adresată autorităţii administraţiei publice, care a încălcat drepturile respective sau a emis actul ilegal.  +  Articolul 21 (1) În situaţia în care autoritatea administraţiei publice în cauza îşi însuşeşte recomandarea, Avocatul Poporului sau persoana desemnată de acesta aproba propunerea de închidere a dosarului. (2) În caz contrar Avocatul Poporului va proceda la sesizarea autorităţilor ierarhic superioare. (3) În ambele cazuri rezultatele finale se aduc la cunoştinţa petitionarului.  +  Articolul 22 (1) Cererile anonime nu se înregistrează. (2) În cazul cererilor prin care se revine fără a se aduce noi dovezi, titularul lucrării propune şefului ierarhic arhivarea acestora. Arhivarea se decide de către şeful compartimentului desemnat.  +  Articolul 23 (1) Avocatul Poporului poate aproba sesizarea din oficiu atunci când afla, prin orice mijloace, ca au fost incalcate drepturi sau libertăţi cetăţeneşti. (2) Sesizarea din oficiu se înregistrează în registrul general de intrare-ieşire a corespondentei. (3) Procedura de soluţionare este cea prevăzută în prezenta secţiune. (4) Procedura desfăşurată ca urmare a sesizării din oficiu încetează şi la solicitarea persoanei lezate în drepturile şi libertăţile sale.  +  Capitolul 5 Statutul personalului instituţiei  +  Secţiunea 1 Categorii de personal  +  Articolul 24În instituţie îşi desfăşoară activitatea următoarele categorii de personal: demnitari, funcţionari publici şi personal încadrat cu contract individual de muncă.  +  Secţiunea a 2-a Drepturile personalului instituţiei  +  Articolul 25Funcţionarii publici beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcţia publică.  +  Articolul 26Salarizarea personalului se face potrivit legii privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar şi potrivit asimilarilor stabilite în legea de organizare şi funcţionare a instituţiei.  +  Articolul 27 (1) Personalul instituţiei are dreptul la un concediu de odihnă plătit, stabilit în raport cu vechimea în munca prin regulamentul privind concediile de odihnă, aprobat de Avocatul Poporului. (2) Personalul este îndreptăţit sa primească, potrivit legii, o compensare în bani, corespunzătoare numărului de zile de concediu neefectuat, potrivit regulamentului prevăzut la alin. (1). (3) Personalul instituţiei beneficiază, în condiţiile legii, de concedii de studii, concedii suplimentare, concedii medicale, concedii fără plata, zile libere plătite şi ore suplimentare.  +  Secţiunea a 3-a Îndatoririle personalului instituţiei  +  Articolul 28În exercitarea atribuţiilor sale personalul instituţiei trebuie să acţioneze cu profesionalism, loialitate, corectitudine, promptitudine şi să îşi perfecţioneze permanent pregătirea profesională.  +  Articolul 29În relaţia cu cetăţenii personalul instituţiei are următoarele îndatoriri: a) sa manifeste solicitudine şi politete; b) să asigure în procesul de elaborare şi de aplicare a deciziilor, precum şi de soluţionare a cererilor petitionarilor egalitatea de tratament a acestora, fără privilegii şi fără discriminări; c) sa exercite atribuţiile conferite funcţiei numai în scopul prevăzut de lege; d) sa nu fie influentat în conduita sa de interese personale sau de intervenţii politice; e) să asigure accesul cetăţenilor la documente în conformitate cu dispoziţiile legale; f) sa poarte ecuson.  +  Secţiunea a 4-a Răspunderea disciplinară  +  Articolul 30 (1) Încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară a personalului instituţiei. (2) Abaterile disciplinare pe care le pot săvârşi categoriile de personal din instituţie sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare specifică funcţiei publice şi raportului juridic de muncă. (3) Sancţiunile disciplinare aplicabile în cazul săvârşirii abaterilor prevăzute la alin. (2) sunt următoarele: a) avertismentul; b) mustrarea; c) diminuarea drepturilor salariale sau reducerea indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni, cu 5-10%; d) amânarea dreptului de promovare (avansare) pe o perioadă de 1-3 ani; e) trecerea într-o funcţie inferioară, pe o perioadă de 6-12 luni, cu diminuarea corespunzătoare a salariului; f) încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, după caz. (4) Procedura de cercetare, aplicare şi contestare a sancţiunilor disciplinare este cea prevăzută de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 31Situaţiile de încetare a raporturilor de serviciu şi eliberare din funcţie sunt cele prevăzute de lege pentru demnitari, funcţionari publici şi personal încadrat cu contract individual de muncă.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 32Avocatul Poporului întreţine relaţii cu autorităţi similare din alte state şi poate participa la activitatea unor organizaţii internaţionale din domeniul sau de activitate ori poate să devină membru al acestora.  +  Articolul 33Normativele de cheltuieli pentru protocol, deplasări în străinătate, dotări cu autoturisme şi consum lunar de carburanţi se stabilesc prin ordin al Avocatului Poporului, potrivit legii.  +  Articolul 34Prezentul regulament intră în vigoare de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I, după adoptarea sa de către Biroul permanent al Senatului.  +  Articolul 35 (1) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 19 august 1999. (2) De la data intrării în vigoare a prezentului regulament dispoziţiile acestuia se aplică întregului personal al instituţiei. (3) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1  +  Anexa 2-------la regulament-------------1. Numele şi prenumele (cu majuscule) ................, domiciliat în (reşedinţa ori alta adresa unde puteti fi găsit) .........., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. .., telefon ........................2. Data la care aţi luat cunoştinţa despre încălcarea drepturilor dumneavoastră ......................................3. Prezentarea succintă a drepturilor şi libertăţilor incalcate:................................................................................................................................4. Autoritatea administrativă sau funcţionarul public reclamat:................................................................................................................................5. Descrierea succintă a faptelor invocate, prin care vi s-au încălcat drepturile:................................................................................................................................................................................................(puteti continua pe o alta pagina, pe care să o anexati la cerere)6. Autorităţile publice care au fost sesizate anterior:................................................................................................................................7. Răspunsul primit şi motivele pentru care va consideraţi în continuare nedreptatit:................................................................................................................................8. În dovedirea celor afirmate depun următoarele acte (în copie, nu în original):................................................................................................................................9. Menţiunea obligatorie dacă cererea face obiectul unei cauze aflate pe rolul unei instanţe judecătoreşti sau dacă a format obiectul unei judecati:................................................................................................................................10. Doresc ca toate informaţiile şi rezultatele acestei cereri sa rămână confidenţiale:DA NU11. Cererea este depusa[] Personal[] Prin mandatarData ..... Semnatura .......  +  Anexa 3-------la regulament-------------AVOCATUL POPORULUIDispeceratF I S ANumele şi prenumele (cu majuscule) ................................................., domiciliat în (reşedinţa ori alta adresa unde poate fi găsit) .........................., str. ............................. nr. .., bl. ...., sc. ..., ap. ...., telefon ....Data la care persoana a luat cunoştinţa despre pretinsa încălcare a drepturilor sau a libertăţilor sale: .............................Drepturile şi libertăţile pretins incalcate:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Autoritatea administrativă sau funcţionarul public care a încălcat dreptul ori libertatea reclamantului sau a altei persoane: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................Descrierea succintă a faptelor invocate, prin care s-au încălcat drepturile ori libertăţile invocate: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................Autorităţile publice care au fost sesizate anterior:................................................................................................................................................................................................................................................................Răspunsul primit şi motivele pentru care petiţionarul se considera nedreptatit:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................În dovedirea celor afirmate au fost invocate următoarele acte:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Cazul respectiv face sau a făcut obiectul unei cauze aflate pe rolul unei instanţe judecătoreşti sau al unei anchete penale:................................................................................................................................................................................................................................................................Soluţia recomandată: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................A consemnat:............................(Numele şi prenumele)(Expert)Data ....................------------