HOTĂRÎREA nr. 592 din 2 noiembrie 1993pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea investiţiilor publice
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 2 decembrie 1993    În temeiul prevederilor art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile de bunuri şi investiţii publice,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea investiţiilor publice, prevăzut în anexa.  +  Articolul 2Execuţia investiţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege în afară acestor bugete, din credite externe garantate sau contractate direct de stat, precum şi din surse proprii şi credite bancare acordate regiilor autonome, se adjudeca pe bază de licitaţie publică, în condiţiile stabilite de ordonanţele Guvernului nr. 12/1993 şi nr. 15/1993.  +  Articolul 3Prevederile prezentului regulament se aplică pentru investiţiile publice ale căror valori totale depăşesc 100 milioane lei. Acest cuantum valoric va fi actualizat la propunerea Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în funcţie de evoluţia preţurilor.  +  Articolul 4Pentru investiţiile publice ale căror valori totale depăşesc 6.000 milioane lei, contractanţii pot participa la procedura de licitaţie, indiferent de naţionalitate, în condiţiile stabilite potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993.  +  Articolul 5Veniturile realizate din execuţia investiţiilor publice pe teritoriul României de rezidenţi străini se supun impozitării potrivit legislaţiei române în materie, coroborat cu prevederile convenţiilor de evitare a dublei impuneri la care România este parte contractantă.  +  Articolul 6Se abroga Hotărârea Guvernului nr. 291/1991, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea lucrărilor publice.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Marin Cristea  +  Anexa 1 REGULAMENTprivind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea investiţiilor publice  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1.1.Scopul regulamentului este de a crea cadrul organizatoric şi de a asigura metodologia unitară de desfăşurare a licitaţiilor şi de adjudecare a investiţiilor publice.  +  Articolul 1.2.Regulamentul se referă la următoarele investiţii publice:- executarea de lucrări de construcţii, inclusiv instalaţiile aferente, de toate categoriile;- modernizări, transformări, extinderi şi consolidări la construcţii şi instalaţii;- reparaţii capitale, reparaţii curente şi demolări la construcţii şi instalaţii;- livrări şi montaje de utilaje şi echipamente tehnologice în cadrul investiţiilor noi, al modernizărilor, al transformărilor şi al extinderilor, precum şi în cazul reparaţiilor capitale;- lucrări de foraje, cartare a terenului, fotogrammetrie şi alte activităţi similare.  +  Articolul 1.3.Prin sistemul de licitare-ofertare-adjudecare se creează contractanţilor condiţii egale de contractare a investiţiilor publice şi se asigura entitatii achizitoare posibilitatea de a alege contractantul cel mai competitiv.  +  Articolul 1.4.Termenii utilizaţi în prezentul regulament sunt explicaţi în cap. 16.  +  Capitolul 2 Organizarea procedurilor de licitaţii  +  Articolul 2.1.Pentru investiţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile speciale constituite prin lege în afară acestor bugete, din credite externe garantate sau contractate direct de stat, precum şi din surse proprii şi credite bancare acordate regiilor autonome, funcţiile de îndrumare metodologică unitară, verificarea organizării, desfăşurării şi adjudecării licitaţiei, constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor şi avizarea deciziilor entitatii achizitoare, de soluţionare a contestaţiilor, revin Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 2.2.În activitatea de licitaţie a investiţiilor publice, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului au următoarele atribuţii: a) elaborează norme, prescripţii şi reglementări pentru conţinutul proiectelor şi al documentelor licitaţiilor, conţinutul ofertelor, organizarea, desfăşurarea şi adjudecarea licitaţiilor, contractarea investiţiilor publice; b) îndeplinesc funcţia de îndrumare metodologică unitară pentru toate licitaţiile organizate de entitatile achizitoare; c) controlează respectarea regulilor de organizare, desfăşurare şi adjudecare a licitaţiilor; d) constata contravenţiile prevăzute la art. 18 şi aplica sancţiunile stabilite la art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 entitatii achizitoare, organizatorilor sau persoanelor care s-au făcut vinovate de abaterile respective; e) avizează deciziile luate de entitatile achizitoare ca răspuns la contestaţiile contractanţilor; f) ţin "lista specială" cu contractanţii care au comis, ei sau prepuşii lor, vreo infracţiune ori contravenţie la prevederile legale privind licitaţiile şi care au interdicţie de a intra într-un contract de execuţie de investiţii publice pe o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare sau a actului de sancţionare contravenţională şi emit decizii privind includerea pe lista specială de interdicţie a ofertanţilor, ca urmare a sesizării entitatilor achizitoare sau organelor de control care au din oficiu obligaţia sesizării; g) la solicitarea entitatilor achizitoare, în baza notei justificative înaintate de acestea, emit avizul comun privind încredinţarea directa a investiţiilor publice; h) desemnează şi participa prin specialiştii săi, ca reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în comisiile de licitaţie; i) avizează eventualele modificări ale documentelor licitaţiei efectuate de entitatea achizitoare, după vânzarea lor contractanţilor; j) ţin evidenta activităţii de licitaţie pentru investiţiile publice, informaţii la zi privind listele de investiţii publice pe titluri, entitatile achizitoare şi finanţatori, stadiul derulării licitaţiilor, adjudecarea şi date sintetice privind ofertele câştigătoare; k) îndrumă activitatea de informare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii referitoare la licitaţii.  +  Articolul 2.3.Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de licitaţie, entitatea achizitoare numeşte prin decizie, pentru fiecare investiţie publică în parte, o comisie de licitaţie.  +  Articolul 2.4.Comisia de licitaţie răspunde de activitatea de deschidere, examinare, clarificare, evaluare şi adjudecare a ofertelor pentru licitaţia publică pentru care a fost înfiinţată, de respectarea procedurii desfăşurării acesteia, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi în conformitate cu precizările şi reglementările transmise de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 2.5.Comisia de licitaţie este compusa din minimum 5 membri şi va cuprinde:- preşedintele comisiei, care este, de regula, un specialist al entitatii achizitoare;- reprezentantul Ministerului Finanţelor;- reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;- alţi reprezentanţi, ca membri în comisia de licitaţie, care vor fi specialişti cu experienta profesională în domeniul achiziţiei publice respective şi cu probitate morala.  +  Articolul 2.6.Onorariile participanţilor în comisia de licitaţie, care nu sunt angajaţi permanenţi ai entitatii achizitoare, se suporta de către entitatea achizitoare şi cuantumul acestora se va stabili de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 2.7.Organizatorul licitaţiei poate fi însăşi entitatea achizitoare sau un agent economic de specialitate, angajat de entitatea achizitoare.Organizatorul licitaţiei răspunde de pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei, în limitele contractului încheiat cu entitatea achizitoare.  +  Articolul 2.8.Organizarea unei licitaţii de investiţii publice se poate face numai după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de lege pentru promovarea investiţiilor publice şi după obţinerea tuturor avizelor, acordurilor şi autorizaţiei de construire anterior deschiderii licitaţiei investiţiei publice.  +  Articolul 2.9.Entitatea achizitoare îşi va desfăşura activitatea numai pe baza procedurii de licitaţie, cu excepţia cazurilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993.Este interzisă împărţirea contractului de execuţie în mai multe contracte de valoare mai mica, în scopul de a evita organizarea unei proceduri de licitaţie.În cazul în care unele obiecte din componenta obiectivului de investiţie publică pot funcţiona independent, entitatea achizitoare poate proceda la organizarea licitaţiei pentru obiectele respective, cu avizul prealabil al Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 2.10.Anterior lansării documentelor de licitaţie, entitatea achizitoare are obligaţia sa transmită un exemplar din acestea, gratuit, reprezentanţilor Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului pentru a fi studiate.  +  Capitolul 3 Formele de licitaţie  +  Articolul 3.1.Organizatorii licitaţiilor, în funcţie de valoarea şi complexitatea investiţiilor publice, pot folosi una dintre următoarele forme de licitaţie:- licitaţie publică deschisă fără preselecţie;- licitaţie publică deschisă cu preselecţie;- licitaţie publică restrînsa.  +  Articolul 3.2.Licitaţia publică deschisă fără preselecţie se organizează într-o singura etapa, pentru investiţiile publice la care poate participa un număr nelimitat de contractanţi interni şi externi şi care îndeplinesc condiţiile din documentele de licitaţie, impuse de organizator.  +  Articolul 3.3.Licitaţia publică deschisă cu preselecţie este licitaţia organizată în doua etape distincte: în prima etapa participa toţi contractanţii interesaţi, care răspund anunţului publicitar, iar în a doua etapa participa numai contractanţii selecţionaţi de organizatori în baza îndeplinirii condiţiilor de competitivitate solicitate.Aceasta forma se aplică pentru investiţiile publice complexe, la care entitatea achizitoare doreşte sa selecţioneze în prealabil contractanţii potenţiali competitivi, în care caz scopul primei etape este întocmirea listei contractanţilor selecţionaţi.În vederea preselecţiei, organizatorul licitaţiei transmite prin posta sau prin ridicare directa de la sediul organizatorului informaţii tehnice şi economice privind viitoarea licitaţie, precum şi instrucţiunile de prezentare a documentelor de preselecţie.Documentele de preselecţie constau în informaţii privind calificarea contractanţilor conform cap. 8.După primirea documentelor de preselecţie de la contractanţi, în prima etapa, organizatorul le studiază, compara performanţele acestora şi întocmeşte lista contractanţilor selecţionaţi.Organizatorul licitaţiei are obligaţia de a comunică tuturor contractanţilor participanţi, în scris, rezultatul preselecţiei.Numărul minim de contractanţi selecţionaţi trebuie să fie 3 (trei).Entitatea achizitoare va face cunoscut fiecărui contractant care a înaintat o cerere de preselecţie, indiferent dacă respectivul contractant a fost selecţionat sau nu, numele contractanţilor care au fost selecţionaţi.Entitatea achizitoare va comunică, la cerere, contractanţilor care nu au fost selecţionaţi motivele respingerii, dar nu este obligată să ofere dovezi sau justificări privind faptele concrete care au fundamentat respingerea.Entitatea achizitoare poate cere unui contractant selecţionat să-şi reconfirme calificarea în concordanta cu aceleaşi criterii utilizate pentru preselecţia respectivului contractant.Entitatea achizitoare va descalifica orice contractant selecţionat care nu reuşeşte să-şi reconfirme calificarea şi poate descalifica în orice moment un contractant dacă descoperă ca informaţia furnizată pentru preselecţie sau reconfirmare a fost falsa sau inexactă.Entitatea achizitoare va face cunoscut în mod prompt fiecărui contractant căruia i s-a cerut să-şi reconfirme calificarea dacă acesta a reuşit sau nu să-şi reconfirme calificarea.  +  Articolul 3.4.Licitaţia publică restrînsa se aplică atunci când:- investiţia publică, datorită specificului acesteia, poate fi executată, de regula, de un număr restrîns de contractanţi specializaţi;- a existat o licitaţie publică deschisă anterioară, nefinalizată prin încheierea unui contract;- apar motive de păstrare a caracterului secret al investiţiei publice.Numărul minim de participanţi la licitaţia publică restrînsa trebuie să fie 3 (trei).Anunţarea licitaţiei se face prin invitaţii adresate direct contractanţilor care răspund condiţiilor prevăzute la alineatele de mai sus.  +  Capitolul 4 Achiziţia dintr-o singura sursa (încredinţare directa)  +  Articolul 4.1.Achiziţia dintr-o singura sursa (încredinţare directa) a realizării investiţiilor publice se practica cu titlu de excepţie pe baza unei singure cereri de oferta adresată unui singur contractant care îndeplineşte condiţiile de contractare.  +  Articolul 4.2.Este admisă achiziţia dintr-o singura sursa (încredinţare directa) în următoarele circumstanţe:- investiţiile publice pot fi realizate doar de un singur contractant, care are drepturi exclusive în privinta investiţiilor publice respective, cum ar fi lucrările artistice speciale şi lucrările sub protecţia drepturilor de autor;- din cauze de forta majoră (calamitati naturale, conflagraţii etc.) care fac imposibila aplicarea procedurii de licitaţie publică;- entitatea achizitoare care a achiziţionat bunuri, echipamente sau tehnologie de la un anumit contractant hotărăşte ca o serie de elemente adiţionale trebuie procurate de la acelaşi contractant din motive de standardizare sau pentru ca se doreşte compatibilitatea cu echipamente sau tehnologia deja existente, luând în considerare eficienta achiziţiei iniţiale în ceea ce priveşte satisfacerea nevoilor entitatii achizitoare, dimensionarea restrînsa a respectivei achiziţii în raport cu achiziţia iniţială, preţul rezonabil şi inexistenta unei alternative privind achiziţionarea echipamentelor în cauza, precum şi investiţiile publice care nu pot fi realizate decît de contractantul iniţial al lucrării;- în cazul în care la doua licitaţii publice deschise, consecutive, nu s-a prezentat decît un singur contractant cu o ofertă corespunzătoare;- în cazul în care entitatea achizitoare realizează investiţii publice cu forte proprii;- achiziţii dintr-o singura sursa (încredinţări directe), stabilite la nivel naţional, ca urmare a unor relaţii internaţionale şi acorduri între guverne.  +  Articolul 4.3.Entitatea achizitoare care utilizează aceasta metoda va include în dosarul achiziţiei o nota justificativă aprobată de conducătorul acesteia privind motivele şi circumstanţele pe care s-a bazat pentru a alege respectiva metoda de achiziţie, împreună cu avizul comun al Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Capitolul 5 PublicitateaOrganizatorul licitaţiei, în funcţie de importanţa investiţiei publice şi de interesele entitatii achizitoare, face anunţuri publicitare pentru licitaţiile investiţiilor publice în presa interna şi, după caz, în presa internationala.Anunţurile publicitare se fac cu minimum 30 de zile înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertei.  +  Articolul 5.1.Anunţul în presa interna şi internationalaPublicitatea anunţurilor referitoare la licitaţii se face prin cel puţin 3 anunţuri în cotidiene de larga circulaţie şi, după caz, în publicaţiile de specialitate.În situaţia în care se urmăreşte şi atragerea contractanţilor străini, licitaţia va fi cu participare internationala, caz în care publicarea anunţului de licitaţie se face şi în cel puţin un cotidian de larga circulaţie internationala şi, după caz, într-o publicaţie internationala de specialitate.În cazul finanţării investiţiilor publice de către organisme internaţionale bancare sau alţi finanţatori externi, precum şi în cazul cofinanţării, publicarea anunţului de licitaţie se va face şi în conformitate cu instrucţiunile finanţatorului.Conţinutul minim al anunţului licitaţiei este:- numele entitatii achizitoare şi al organizatorului licitaţiei (dacă este cazul) şi sediile acestora;- locul de unde se pot obţine documentele licitaţiei şi alte informaţii;- obiectul licitaţiei şi descrierea sintetică a investiţiei publice;- data şi ora limita a depunerii ofertelor, adresa de depunere a acestora, precum şi data, ora şi locul deschiderii licitaţiei publice.După caz, anunţul licitaţiei poate fi completat cu:- forma şi cuantumul garanţiilor solicitate;- preţul şi modul de obţinere a documentelor licitaţiei.  +  Articolul 5.2.În cazul unei investiţii publice complexe unde apare necesitatea unei informări suplimentare sau a vizitarii prealabile a amplasamentului cu scopul de a obţine un nivel competitiv ridicat, aceasta se realizează prin preaviz de licitaţie în presa şi cu respectarea prevederilor art. 5.1.Preavizul de licitaţie poate să conţină:- denumirea şi sediul entitatii achizitoare şi ale organizatorului licitaţiei publice;- descrierea succintă a obiectului licitaţiei publice;- localizarea amplasamentului şi modul în care acesta poate fi vizitat;- data anunţului publicitar.Informarea prealabilă, prin acţiunile care decurg din aceasta, nu da naştere la nici o obligaţie între părţi, contractanţii fiind înregistraţi pe lista contractanţilor posibili numai după înscrierea pentru participare, în conformitate cu anunţul publicitar al licitaţiei.  +  Articolul 5.3.Publicitatea anunţului pentru forma de licitaţie publică deschisă cu preselecţie se face în mod similar anunţului descris la art. 5.1., cu precizarea suplimentară ca se organizează preselecţia contractanţilor.  +  Articolul 5.4.Invitaţiile de participare la licitaţia publică se fac de către entitatea achizitoare sau organizatorul licitaţiei pentru:- etapa a doua a licitaţiei publice deschise cu preselecţie;- forma de licitaţie publică restrînsa.Invitaţiile de participare la licitaţia publică se transmit numai contractanţilor selecţionaţi.Contractanţii care primesc invitaţia de participare la licitaţie, dacă doresc sa participe, transmit în scris organizatorului cererea de includere pe lista contractanţilor potenţiali.Contractanţii care nu primesc invitaţii nu pot participa la licitaţie.  +  Capitolul 6 Documentele licitaţiei  +  Articolul 6.1.În vederea organizării licitaţiei pentru realizarea unei investiţii publice, entitatea achizitoare are obligaţia sa elaboreze documentele licitaţiei, care se pun la dispoziţia contractanţilor pentru întocmirea ofertelor.Documentele licitaţiei se pun la dispoziţie numai contractanţilor care au transmis organizatorului cererea de includere pe lista contractanţilor potenţiali, în cazul licitaţiei publice deschise, sau numai contractanţilor selecţionaţi care au primit invitaţii de participare.  +  Articolul 6.2.Documentele licitaţiei pot fi elaborate şi de către organizator sau alt agent economic de specialitate (consultant, proiectant etc.), angajat de entitatea achizitoare în acest scop.  +  Articolul 6.3.Documentele licitaţiei sunt:- anunţul publicitar şi/sau invitaţia de participare la licitaţie;- instrucţiunile pentru contractanţi (conform cap. 7);- formularele de oferta;- formularul de contract;- condiţiile generale de contractare;- condiţiile suplimentare de contractare şi condiţiile speciale de contractare;- proiectul tehnic cu piese scrise şi desenate selecţionate în scopul licitaţiei;- caietul/caietele de sarcini (specificaţii tehnice cu caracter general şi special, probe, încercări şi standarde ce trebuie respectate);- listele cu cantităţi de lucrări;- listele cu cantităţi de utilaje şi echipamente;- graficul general de realizare a investiţiei publice, livrări, recepţii;- alte condiţii sau precizări de elaborare şi de prezentare a ofertelor, pe care entitatea achizitoare sau organizatorul licitaţiei le considera necesare (date cu privire la starea terenului, a drumurilor, a situaţiei hidrologice, a reţelelor sub şi supraterane, alte particularităţi ale amplasamentului etc.).  +  Articolul 6.4.Documentele licitaţiei se pun la dispoziţia contractanţilor, contra cost, de către organizatorul licitaţiei.Preţul de vînzare al documentelor licitaţiei nu poate depăşi costul multiplicării acestora.  +  Articolul 6.5.Modificarea conţinutului documentelor licitaţiei, după vânzarea lor, poate fi facuta numai de către entitatea achizitoare în situaţii deosebite şi cu avizul Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 6.6.Notificarea modificării documentelor licitaţiei se face de către organizatorul licitaţiei înainte de termenul de depunere a ofertelor şi obligatoriu tuturor contractanţilor care au cumpărat documentele licitaţiei.  +  Articolul 6.7.În cazul în care, ca urmare a modificării documentelor licitaţiei, este necesar să se prelungească termenul de depunere a ofertelor, noul termen se va comunică de către organizatorul licitaţiei tuturor contractanţilor, o dată cu notificarea modificării, pe baza aprobării prealabile a entitatii achizitoare.  +  Capitolul 7 Instrucţiuni pentru contractanţi  +  Articolul 7.1.Instrucţiunile pentru contractanţi fac parte din documentele licitaţiei şi cuprind date şi informaţii asupra organizării şi desfăşurării licitaţiei, precum şi precizări asupra modului de întocmire şi prezentare a ofertei.  +  Articolul 7.2.Aceste instrucţiuni au caracter obligatoriu, iar nerespectarea lor de către contractanţi atrage după sine descalificarea automată a ofertei.  +  Articolul 7.3.Instrucţiunile pentru contractanţi cuprind:- lista (borderoul) documentelor licitaţiei;- informaţii generale (se vor înscrie informaţii generale privind obiectul contractului, scopul investiţiei), precum şi informaţii importante privind lucrările şi elementele particulare ale amplasamentului şi anume:- denumirea investiţiei;- entitatea achizitoare (denumirea, sediul);- proiectantul (denumirea, sediul sau domiciliul);- consultantul (denumirea, sediul sau domiciliul );- organizatorul licitaţiei (denumirea, sediul);- localitatea;- topografia;- climatul şi fenomenele naturale specifice zonei;- geologia, descrierea solurilor, nivelul freatic;- împrejurimile, vecinii;- perioada de execuţie;- accesul la amplasament, drumuri, cai ferate, aeroport, ape etc.;- telecomunicaţii;- asistenţa socială şi servicii medicale;- organizarea de şantier;- limba folosită în corespondenta şi relaţiile dintre părţi;- alte informaţii speciale;- descrierea investiţiei (se va face o descriere sintetică generală a lucrărilor care privesc obiectul contractului, informaţiile trebuind sa corespundă cu desenele şi piesele scrise ale proiectului tehnic);- informaţii financiare care vor cuprinde sursele de finanţare.Dacă se cere contractanţilor sa participe cu credit şi sub ce forma la constituirea surselor de finanţare, se va preciza valoarea creditelor de participare sau procente din valoarea totală a ofertei etc. În acest caz se vor face precizările necesare privind perioadele de rambursare a creditelor, nivelul dobinzii, moneda, spezele bancare etc.;- cerinţe impuse de entitatea achizitoare privind forma de contract şi formele de organizare a contractanţilor participanţi la licitaţie şi la execuţia lucrărilor;- criteriile de calificare şi eligibilitate pentru contractanţi (conform cap. 8);- precizări privind prezentarea autorizaţiilor de funcţionare, înregistrări, taxe, asigurări etc.;- specificaţii referitoare la modul de prezentare a ofertei tehnice, ofertei valorice şi de transmitere şi depunere a acestora;- precizări referitoare la valabilitatea preţurilor şi tarifelor pentru resursele ce se vor utiliza la analizele de preţ cuprinse în listele cu cantităţi de lucrări;- precizări referitoare la modul de prezentare a valorii ofertei (total şi/sau parţial), exprimată în lei şi/sau în valută indicată de entitatea achizitoare;- instrucţiuni privind forma de prezentare a garanţiei pentru oferta depusa (de participare) şi a garanţiei de buna execuţie, precum şi valorile şi durata de valabilitate a acestora;- precizări privind modul de completare şi de semnare a contractului şi eventualele negocieri ale clauzelor contractuale;- termene pentru recepţii parţiale, pe faze şi perioade;- precizări privind prezentarea ofertei pe secţiuni, pe capitole sau categorii de lucrări.În cazul licitaţiei cu participare internationala, atunci când unele dintre documentele licitaţiei sunt redactate în mai multe limbi, se va preciza în mod explicit ca limba română va avea prioritate;- data şi ora limita a depunerii ofertelor;- adresa de depunere a ofertelor şi modul de înregistrare a depunerii;- condiţii privind retragerea ofertei, despăgubiri;- semnăturile şi parafele necesare pe documentele ofertei;- precizări privind procedura de deschidere a ofertelor, ziua, ora, locul şi condiţiile de reprezentare;- informaţii privind examinarea, selectarea, compararea şi adjudecarea ofertelor, criteriile de selecţie, tehnica de calcul şi punctajul sau coeficienţii ce vor fi folosiţi la evaluarea şi departajarea ofertelor;- menţionarea dreptului organizatorului licitaţiei de a accepta sau de a respinge orice oferta sau toate ofertele şi în situaţiile în care condiţiile tehnice şi/sau economice prezentate de contractanţi sunt inacceptabile pentru entitatea achizitoare;- menţinerea dreptului entitatii achizitoare de a modifica unele termene, livrări sau lucrări şi în ce condiţii;- precizarea modului de notificare a organizatorului licitaţiei către contractant privind adjudecarea acesteia;- alte informaţii şi precizări pe care entitatea achizitoare şi/sau organizatorul licitaţiei le considera necesare.  +  Capitolul 8 Condiţii de calificare a contractanţilor  +  Articolul 8.1.Contractantul este admis sa participe la licitaţie în condiţiile în care este declarat calificat de către entitatea achizitoare.  +  Articolul 8.2.Criteriile de stabilire a calificării contractanţilor sunt: a) calitatea de agent economic autorizat şi înregistrat în domeniul investiţiei publice supuse licitaţiei (certificat emis de Camera de Comerţ şi Industrie - Oficiul Registrului comerţului); b) informaţiile generale despre contractant (sediul ofertantului şi al filialelor acestuia, capitalul social, principalele lucrări sau afaceri pe domenii de activitate etc.); c) performanţele anterioare în domeniu; d) lipsa sancţiunilor penale sau contravenţiilor pentru săvârşirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau alte abateri prevăzute în Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale; e) asigurarea cu personal de specialitate care poate fi disponibilizat pentru realizarea investiţiei publice; f) dotarea tehnica cu utilaje şi echipamente care pot fi disponibilizate pentru realizarea investiţiei şi care sunt în stare de funcţionare; g) situaţia financiară pe baza datelor din ultimul bilanţ şi valoarea lucrărilor rămase de executat la investiţiile în derulare la care este executant; h) sa nu fie insolvabili, blocati financiar, în stare de faliment, sau afacerile lor sa nu fie administrate de un judecător sindic, activităţile lor sa nu fie suspendate, iar ei sa nu facă obiectul unei anchete legale pentru una dintre faptele menţionate mai sus; i) îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi a contribuţiei pentru asigurări sociale; j) sa nu se afle în situaţia prevăzută la art. 2.2 lit. e) din prezentul regulament; k) informaţiile privind asocierea cu alţi agenţi economici; l) capacitatea şi resursele de executare a investiţiei respective; m) certificatele de buna execuţie; n) scrisorile de recomandare; o) naţionalitatea contractantului; p) agentul economic care a elaborat proiectul tehnic nu poate fi declarat eligibil ca contractant pentru realizarea investiţiei publice respective.  +  Articolul 8.3.În vederea participării la licitaţie, este de datoria contractanţilor să se informeze dacă sunt eligibili sau nu.  +  Articolul 8.4.Organizatorul licitaţiei, la solicitarea oricărui contractant, este obligat sa răspundă asupra aprecierii dacă acesta este calificat sau nu.  +  Articolul 8.5.Contractant eligibil nu înseamnă şi contractant selecţionat.  +  Capitolul 9 Oferta  +  Articolul 9.1.Oferta reprezintă angajamentul ferm al contractantului în conformitate cu documentele licitaţiei, este secreta şi se depune, în vederea participării la licitaţie, la organizatorul acesteia.Oferta se întocmeşte de contractant sau de către alta societate comercială de specialitate (de consultanţa, proiectare etc.) angajata de contractant în acest scop, cu condiţia păstrării caracterului secret al acesteia.  +  Articolul 9.2.Modul de structurare a documentaţiei şi modul de prezentare a ofertei vor respecta întocmai prevederile din documentele licitaţiei (cap. 6).  +  Articolul 9.3.Oferta trebuie să fie ferma, să aibă caracter definitiv şi obligatoriu asupra conţinutului documentaţiei pe care o alcătuieşte pe toată perioada de valabilitate precizată.  +  Articolul 9.4.Oferta este supusă clauzelor juridice şi financiare înscrise în documentele care o alcătuiesc.  +  Articolul 9.5.Organizatorul licitaţiei are dreptul de a descalifica orice contractant care nu îndeplineşte prin oferta prezentată una sau mai multe cerinţe din documentele licitaţiei, din instrucţiunile pentru contractant şi din condiţiile de calificare.  +  Articolul 9.6.Depunerea ofertei reprezintă manifestarea voinţei contractantului de a realiza investiţia publică în conformitate cu documentele licitaţiei şi de a semna contractul cu entitatea achizitoare.  +  Articolul 9.7.Adjudecarea unei oferte reprezintă manifestarea voinţei entitatii achizitoare de a incredinta investiţia publică contractantului, a cărui oferta a fost declarata câştigătoare şi de a semna contractul cu acesta.  +  Articolul 9.8.Revocarea ofertei de către contractant, după deschiderea acesteia şi înainte de adjudecare, atrage după sine pierderea garanţiei pentru oferta depusa (de participare).  +  Articolul 9.9.Revocarea de către contractantul câştigător a ofertei după adjudecare atrage pierderea garanţiei pentru oferta depusa (de participare), precum şi suportarea de către contractant a altor despăgubiri stabilite prin documentele licitaţiei.  +  Articolul 9.10.Contractanţii care sunt dovediţi ca deţin informaţii despre valoarea altor oferte din licitaţie sau au stabilit cu alţi contractanţi înţelegeri pentru falsificarea rezultatului licitaţiei, spre a obţine preţuri mai mari, vor fi excluşi automat de la licitaţie.  +  Articolul 9.11.Data şi ora limita până la care pot fi depuse ofertele sunt denumite termenul de închidere a depunerii ofertelor. Ofertele depuse după termenul de închidere sunt automat excluse de la licitaţie şi se restituie contractanţilor nedesfăcute.  +  Articolul 9.12.Perioada de timp necesară elaborării ofertelor (de la data anunţului publicitar sau de la data expedierii invitaţiilor, până la data depunerii ofertelor) se stabileşte de organizatorul licitaţiei, dar nu va fi mai mica de 30 de zile calendaristice, iar în cazul unor lucrări de mare complexitate va fi de minimum 60 de zile calendaristice.  +  Articolul 9.13.Durata de valabilitate a ofertei se stabileşte de către organizatorul licitaţiei ţinând seama ca aceasta se considera de la data deschiderii ofertelor şi până la data semnării de către ambele părţi a contractului.  +  Articolul 9.14.La stabilirea duratei de valabilitate a ofertei, organizatorul licitaţiei va avea în vedere o perioadă de timp necesară pentru: studierea şi compararea ofertelor; luarea deciziei de adjudecare; comunicarea deciziei de adjudecare; soluţionarea contestaţiilor; finalizarea negocierilor şi semnarea contractului.  +  Articolul 9.15.Oferta trebuie să conţină, în mod expres, durata de valabilitate a acesteia, în conformitate cu precizările cuprinse în cap. 7.  +  Articolul 9.16.În situaţii excepţionale, înainte de expirarea duratei iniţiale de valabilitate a ofertelor, entitatea achizitoare poate să ceara contractanţilor o prelungire a acestei durate. Solicitarea şi răspunsul se vor face în scris sau telegrafic.Contractantului care accepta solicitarea nu i se va cere şi nici nu i se va permite să-şi modifice oferta, ci sa extindă în mod corespunzător valabilitatea garanţiei sale pentru oferta depusa (de participare). Prevederile art. 9.8, referitoare la plata şi pierderea garanţiei pentru oferta depusa (de participare), vor fi valabile şi pe durata de extindere a valabilităţii ofertei.În situaţia în care durata de prelungire a valabilităţii ofertei este mai mare de 30 de zile, entitatea achizitoare poate solicita contractanţilor şi modificarea valorii ofertelor.Contractantul poate să refuze prelungirea duratei de valabilitate a ofertei fără pierderea garanţiei pentru oferta depusa (de participare).  +  Articolul 9.17.Valoarea totală şi pe secţiuni a investiţiei publice care face obiectul ofertei, denumita în continuare valoarea ofertei, se înscrie de către contractant în formularele de oferta.  +  Articolul 9.18.Valoarea ofertei se stabileşte de către contractant, de regula prin aplicarea preţurilor sale unitare, care vor fi înmulţite cu cantităţile din listele cu cantităţi de lucrări, de utilaje şi echipament (primite de la organizatorul licitaţiei prin documentele licitaţiei) după care acesta va stabili valorile pe capitole de lucrări, secţiuni, cheltuieli generale şi, în final, valoarea totală a ofertei, conform instrucţiunilor pentru contractanţi.  +  Articolul 9.19.Articolele din listele cu cantităţi de lucrări şi din listele cu utilaje şi echipamente, nespecificate de către organizatorii licitaţiilor prin documentele licitaţiei, se vor înscrie şi se vor cota de către contractant separat, fără a fi incluse în valoarea ofertei.  +  Articolul 9.20.Articolele din listele cu cantităţi de lucrări şi din listele cu utilaje şi echipamente necotate de către contractant nu vor fi plătite de entitatea achizitoare şi se considera ca acestea sunt incluse în alte preţuri ale cantităţilor de lucrări cuprinse în liste, deci rămân în obligaţia contractantului şi se includ în valoarea ofertei.  +  Articolul 9.21.Valoarea ofertei se poate stabili de către contractant şi prin alte metode, atunci când documentele licitaţiei le precizează.  +  Articolul 9.22.În valoarea ofertei contractantul va include şi contravaloarea taxelor, impozitelor, asigurărilor etc., în conformitate cu prevederile condiţiilor contractuale.  +  Articolul 9.23.Preţurile unitare şi totale pe articole şi capitole de lucrări ale ofertei pot fi:- fixe, în cazul în care condiţiile contractuale prevăd ca acestea sa ramina nemodificate pe întreaga durata a contractului;- modificabile (indexate), atunci când valorile cotate de contractant pot fi modificate pe durata contractului.În acest caz, entitatea achizitoare, prin documentele licitaţiei (instrucţiunile pentru contractanţi şi condiţiile speciale de contractare), va face precizări speciale privind redactarea valorii ofertei, precum şi, în situaţiile în care accepta indexarea preţurilor, procedura de indexare.  +  Articolul 9.24.Valoarea totală şi parţială a ofertei se va prezenta în lei, şi după caz, în valută, conform instrucţiunilor pentru contractanţi, şi de regula:- în lei pentru lucrările, utilajele şi echipamentele care se procura din ţara;- în valută indicată pentru lucrările, utilajele şi echipamentele procurate din alte tari.  +  Articolul 9.25.Cu privire la eventualele modificări ale preţurilor şi ale legislaţiei în vigoare până la data depunerii ofertelor, în perioada de valabilitate a ofertei şi în perioada de realizare a investiţiei publice, în scopul de a nu se produce diverse interpretări de către contractanţi la stabilirea valorii ofertei, se vor face precizări clare de către organizatorul licitaţiei în instrucţiunile pentru contractanţi şi în condiţiile speciale de contractare.  +  Articolul 9.26.Contractantului i se recomanda sa viziteze şi sa examineze amplasamentul investiţiei publice şi împrejurimile acesteia şi să obţină pentru el însuşi, pe proprie răspundere, toate informaţiile necesare pentru elaborarea ofertei şi încheierea contractului. Costul acestei vizite va fi suportat de contractant.  +  Articolul 9.27.Entitatea achizitoare va permite contractantului şi personalului acestuia sau agenţilor săi sa pătrundă în incinta şi pe terenurile respective, în scopul efectuării acestei vizite, dar numai cu condiţia expresă ca contractantul, personalul sau agenţii săi sa suporte eventualele daune cauzate ca urmare a vizitei.  +  Articolul 9.28.Contractanţii care doresc să ofere alternative tehnico-economice nesolicitate (faţă de cerinţele din documentele licitaţiei) trebuie mai întâi sa întocmească oferta de baza pentru cerinţele tehnice incluse în documentele licitaţiei, după care să furnizeze suplimentar toate elementele necesare pentru o evaluare completa a ofertelor alternative, inclusiv calculele proiectului, specificaţiile tehnice, listele cu cantităţi de lucrări, de utilaje şi echipamente şi preţurile lor parţiale şi totale, metodologia de execuţie propusă şi alte detalii relevante.Comisia de licitaţie va lua în considerare ofertele alternative, dacă acestea sunt acceptate din punctul de vedere al soluţiilor şi exigenţelor de calitate de către entitatea achizitoare şi proiectant.  +  Articolul 9.29.Oferta va cuprinde, de regula: scrisoarea de transmitere a ofertei; formularul de oferta; garanţia pentru oferta depusa (de participare); liste cu cantităţi de lucrări; liste cu cantităţi de utilaje şi echipamente; tabele cu informaţii suplimentare; informaţii şi documente despre eligibilitatea şi calificări; oferte alternative (dacă se prezintă); documente nominalizate de reprezentare şi orice alte materiale care se cer a fi completate şi transmise conform instrucţiunilor pentru contractanţi.  +  Articolul 9.30.Ofertele se depun de contractant, în conformitate cu instrucţiunile pentru contractanţi, în doua exemplare, un exemplar în original şi o copie.Se pot prezenta şi mai multe copii (dacă organizatorul licitaţiei o cere prin instrucţiuni), în scopul folosirii lor de către finanţator.  +  Articolul 9.31.Contractantul va introduce originalul şi fiecare copie, separat, în cîte un plic interior, acestea introducîndu-se într-un plic exterior, notând corespunzător plicurile interioare cu "original" şi "copie".  +  Articolul 9.32.Pe plicuri se va scrie, clar şi citeţ, în conformitate cu prezentările din instrucţiuni: a) Pe plicul exterior:- sediul organizatorului licitaţiei;- titlul investiţiei publice sau obiectul contractului şi numărul acestuia, dacă exista;- cuvintele: a nu se deschide înainte de (ora şi data);- nici o alta inscripţie nu se insereaza pe plicul exterior. b) Pe plicul interior:- se vor înscrie denumirea şi sediul contractantului, pentru ca oferta să poată fi returnată nedeschisă, în cazul în care aceasta a fost trimisa prea tirziu sau nu a fost acceptată din orice alt motiv.  +  Articolul 9.33.Plicul exterior şi plicul interior vor fi sigilate de către contractant. Dacă plicul exterior nu este sigilat şi notat conform art. 9.32., organizatorul licitaţiei nu va purta nici o răspundere pentru adresarea gresita. Organizatorul licitaţiei va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate sau desfăcute, indiferent din vina cui s-au produs acestea.  +  Articolul 9.34.Contractantul va suporta toate cheltuielile aferente elaborării şi prezentării ofertei sale. Entitatea achizitoare nu va fi, în nici un caz, răspunzătoare pentru aceste costuri, indiferent de derularea sau rezultatul obţinut la adjudecarea ofertei.  +  Capitolul 10. Deschiderea, examinarea şi clarificarea ofertelor  +  Articolul 10.1.Ofertele depuse de contractanţi până la data şi ora precizată pentru depunere se vor păstra de organizatorul licitaţiei sub cheie, după ce s-a verificat în prealabil dacă plicurile şi sigiliile sunt intacte.  +  Articolul 10.2.La data, ora şi locul anunţate pentru deschiderea licitaţiei vor fi prezenţi membrii comisiei de licitaţie, reprezentanţii contractanţilor, care vor prezenta şi documentele de împuternicire, reprezentanţii entitatii achizitoare şi, după caz, alţi specialişti invitaţi.Toţi cei prezenţi vor semna de participare.  +  Articolul 10.3.La deschiderea licitaţiei, preşedintele comisiei de licitaţie va anunta numele contractanţilor, după care va deschide ofertele (plicurile), inclusiv documentele introduse în acestea.În continuare va anunta clar: numele contractanţilor; valorile ofertelor totale şi pe secţiuni; propunerile de oferte alternative, inclusiv valorile şi caracteristicile principale ale acestora; notificările în scris referitoare la modificările şi retragerile de oferte (dacă exista); existenta garanţiilor pentru oferta depusa (de participare) solicitate; orice alte detalii pe care comisia le considera necesare.  +  Articolul 10.4.După deschiderea licitaţiei şi anunţarea contractanţilor, conform art. 10.3, pentru propriile sale evidente, comisia de licitaţie va întocmi un proces-verbal care se va citi în prezenta participanţilor, în care se va menţiona:- lista ofertelor; denumirea şi sediile contractanţilor; valorile totale şi pe secţiuni ale ofertelor; notificările în scris referitoare la modificările şi retragerile de oferte; existenta garanţiilor pentru oferta depusa (de participare), precum şi alte informaţii dezvăluite;- lista ofertelor respinse ca urmare a unor lipsuri sau neconformităţi faţă de prevederile documentelor licitaţiei.Procesul-verbal va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitaţie, de reprezentanţii contractanţilor şi, după caz, de invitaţi.  +  Articolul 10.5.Ofertele pentru care s-au transmis notificările de retragere, ofertele întârziate sau ofertele care nu prezintă garanţia pentru oferta depusa (de participare) la licitaţii conform instrucţiunilor pentru contractanţi se vor înapoia contractanţilor respectivi, nedeschise.  +  Articolul 10.6.După deschiderea în public a ofertelor, acestea se vor păstra sub cheie.  +  Articolul 10.7.Orice încercare a unui contractant de a influenţa comisia de licitaţie în procesul de examinare, clarificare, evaluare şi comparare a ofertelor şi în luarea deciziilor cu privire la încredinţarea contractului poate avea ca rezultat respingerea ofertei respective.  +  Articolul 10.8.Comisia de licitaţie procedează, în continuare, pe loc sau în zilele următoare, cu respectarea prevederilor art. 10.6 şi 10.7, la stabilirea situaţiilor în care fiecare oferta răspunde sau nu cerinţelor prevăzute în documentele licitaţiei şi după aceea trece la examinarea, clarificarea şi evaluarea de detaliu a ofertelor.  +  Articolul 10.9.În scopul examinării, evaluării şi comparării obiective a ofertelor, comisia de licitaţie poate să ceara contractanţilor, individual, să-şi clarifice ofertele, inclusiv sa defalce preţurile unitare.Solicitarea de clarificare şi răspunsul aferent se vor face în scris, telegrafic, prin telex sau telefax, dar nu se va permite nici o modificare a valorii sau conţinutului ofertei, excepţind cazurile în care se solicita corecţia erorilor aritmetice descoperite de comisia de licitaţie în cursul examinării ofertelor.  +  Articolul 10.10.Dacă o ofertă nu răspunde cerinţelor documentelor licitaţiei, aceasta va fi respinsă de către comisia de licitaţie, în situaţia în care contractantul nu poate corecta sau clarifica ulterior, conform art. 10.9., erorile sau omisiunile din oferta, spre a deveni corespunzătoare.  +  Articolul 10.11.Se interzice factorilor care participa la activitatea de licitaţie aducerea la cunoştinţa contractanţilor sau a altor persoane fizice şi juridice a unor informaţii suplimentare despre licitaţie, în afară informaţiilor rezultate cu ocazia deschiderii ofertelor (art. 10.3 şi art. 10.4) şi a anunţului final de încredinţare a contractului în favoarea contractantului câştigător.  +  Capitolul 11 Evaluarea şi compararea ofertelor  +  Articolul 11.1.Comisia de licitaţie va evalua şi va compara ofertele stabilite ca fiind corespunzătoare, inclusiv cele care au fost corectate de către contractanţi (la cererea comisiei), ale căror corecturi au fost acceptate şi care răspund în mod substanţial cerinţelor din documentele licitaţiei.  +  Articolul 11.2.Evaluarea ofertelor se face de către comisia de licitaţie prin aprecierea simpla a calităţilor tehnice şi valorice sau aprecierea prin punctaj, care reprezintă rezultatul aplicării unor coeficienţi la elementele principale ale ofertelor, stabiliţi în prealabil de către entitatea achizitoare împreună cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, delegaţi în comisiile de licitaţie, şi înscrise în instrucţiunile pentru contractanţi.  +  Articolul 11.3.Criteriile de selecţie şi punctajele care se acordă fiecărui criteriu se stabilesc, după caz, în ordinea importantei lor, pentru:- valoarea ofertei;- durata de execuţie a investiţiei;- competitivitatea echipamentelor şi utilajelor tehnologice care fac parte din investiţie;- asigurarea service-ului şi pieselor de schimb;- facilităţi financiare asigurate de contractant;- performanţele tehnice şi bonitatea contractantului;- situaţia financiară a contractantului;- performanţele contractantului în domeniu;- calificarea personalului disponibilizat pentru execuţia investiţiei;- asigurarea utilajelor şi echipamentelor pentru realizarea investiţiei, eficienta şi competitivitatea acestora;- eficienta metodelor tehnologice şi organizarea şantierului;- performanţe de calitate asumate de contractant pentru realizarea investiţiei publice.  +  Articolul 11.4.Sistemul de punctaj, coeficienţii de evaluare şi modul de aplicare a acestora se vor comunică în prealabil contractanţilor prin documentele licitaţiei.  +  Articolul 11.5.În cazul aprecierii simple, oferta adjudecată (desemnată câştigătoare) reprezintă acea oferta cu valoarea cea mai scăzută, în condiţiile calităţii tehnice, respectării documentelor licitaţiei, precum şi demonstrării eligibilităţii şi capacităţii contractantului de a executa investiţia publică.  +  Articolul 11.6.În cazul aprecierii prin punctaj, oferta adjudecată (desemnată câştigătoare) reprezintă acea oferta care prin însumare totalizează punctajul maxim, cuantificind elementele precizate la art. 11.3.  +  Articolul 11.7.Atât în cazul evaluării ofertelor prin metoda aprecierii simple, cît şi prin metoda aprecierii prin punctaj, oferta adjudecată (desemnată câştigătoare) reprezintă oferta cea mai competitivă, conform prevederilor art. 11.5 şi 11.6, cu condiţia ca contractantul să aibă capacitatea şi resursele se execute contractul în mod eficient.  +  Articolul 11.8.În cazul prezentării ofertelor alternative, comisia de licitaţie va cota atât oferta de baza, cît şi oferta alternativa prezentată; adjudecarea se va face pe criteriul definit la art. 11.2 şi 11.3, contractantul respectiv participind la licitaţie cu doua oferte.  +  Capitolul 12 Adjudecarea, informarea şi semnarea contractului  +  Articolul 12.1.Comisia de licitaţie întocmeşte o hotărâre de adjudecare în 4 (patru) exemplare, care va cuprinde:- numele membrilor comisiei de licitaţie şi al specialiştilor invitaţi care au participat la evaluarea şi compararea ofertelor;- nominalizarea contractantului a cărui oferta a fost adjudecată;- justificarea criteriilor tehnice şi economice ale hotărârii de adjudecare;- semnăturile tuturor membrilor comisiei de licitaţie şi, după caz, ale invitaţilor.  +  Articolul 12.2.Hotărârea întocmită şi semnată conform art. 12.1 se va transmite:- 1 (un) exemplar (originalul) entitatii achizitoare;- 1 (un) exemplar Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;- 1 (un) exemplar Ministerului Finanţelor;- 1 (un) exemplar rămâne pentru evidenta la dispoziţia comisiei de licitaţie.  +  Articolul 12.3.Hotărârea de adjudecare în favoarea contractantului câştigător se supune la vot de către membrii comisiei de licitaţie şi se adjudeca cu minimum 2/3 din numărul voturilor membrilor acesteia, în care se vor include în mod obligatoriu şi voturile reprezentanţilor entitatii achizitoare, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 12.4.Imediat după întocmirea hotărârii de adjudecare, organizatorul licitaţiei va anunta atât contractantul câştigător, cît şi contractanţii necâştigători, telegrafic, prin telex sau telefax, precum şi printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, semnată de entitatea achizitoare.În cazul în care nu s-au depus contestaţii în 7 zile de la notificarea scrisă, entitatea achizitoare invita contractantul câştigător pentru încheierea contractului şi constituirea garanţiei de buna execuţie.În cazul primirii uneia sau mai multor contestaţii, acest termen se prelungeşte cu încă 10 zile până la soluţionarea contestaţiilor de către entitatea achizitoare, cu avizul Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.În cazul în care contestatorii acţionează în justiţie în termenul de 10 zile de la data comunicării deciziei de soluţionare prealabilă a contestaţiilor, termenul de încheiere a contractului se poate suspenda pe o perioadă de maximum 30 de zile.Comunicarea, denumita scrisoare de acceptare, va conţine:- notificarea referitoare la acceptarea ofertei;- valoarea ofertei acceptate şi deci valoarea investiţiei publice şi a contractului;- notificarea încredinţării contractului;- invitaţia către contractantul câştigător ca acesta sa constituie garanţia de buna execuţie şi de semnare a documentelor contractului pe durata de valabilitate a ofertei.După constituirea de către contractantul câştigător a garanţiei de buna execuţie, organizatorul licitaţiei va comunică prin scrisori semnate de el şi entitatea achizitoare, celorlalţi contractanţi, ca, ofertele lor fiind necâştigătoare, li se restituie garanţia pentru oferta depusa (de participare).  +  Articolul 12.5.Hotărârea de adjudecare a comisiei de licitaţie în favoarea unui contractant constituie actul în baza căruia entitatea achizitoare va incredinta acestuia contractul de realizare a investiţiei publice.  +  Articolul 12.6.După notificarea printr-o scrisoare de acceptare a ofertei către contractantul câştigător se procedează la semnarea contractului, care include toate acordurile şi documentele între părţi, şi se procedează la constituirea garanţiei de buna execuţie, conform art. 14.4, art. 14.5, art. 14.7 şi prevederilor din documentele licitaţiei.Semnarea documentelor contractuale (contractul, condiţiile generale de contractare, condiţiile suplimentare şi speciale de contractare şi anexele acestora) se face prin negociere la sediul uneia dintre părţi, cu care ocazie părţile vor prezenta şi documentele de împuternicire în vederea semnării, dacă este cazul.  +  Articolul 12.7.Dacă contractantul câştigător, după ce a primit scrisoarea de acceptare conform art. 12.4, nu semnează contractul şi documentele acestuia conform art. 12.5 şi 12.6 şi nu constituie garanţia de buna execuţie conform art. 14.4, unul dintre aceste doua refuzuri constituie un motiv de anulare a încredinţării contractului şi de pierdere a garanţiei pentru oferta depusa (de participare), precum şi de plată a daunelor determinate şi dovedite. În acest caz, comisia de licitaţie poate adjudeca realizarea investiţiei publice contractantului clasat pe locul al doilea.  +  Capitolul 13 Anularea sau amînarea licitaţiei  +  Articolul 13.1.De regula, nu se permite anularea licitaţiei.În mod excepţional, anularea licitaţiei se face:- în cazul în care diferenţa dintre valoarea investiţiei publice estimate anterior de entitatea achizitoare şi valoarea ofertei prezentate de contractanţi nu poate fi acceptată de entitatea achizitoare;- în cazul unor nereguli importante, din care cauza entitatea achizitoare, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului anulează licitaţia;- în cazul unor contestaţii ale contractanţilor întemeiate, admise;- în alte cazuri specificate în mod expres prin documentele licitaţiei.Amînarea deschiderii licitaţiei se poate face în cazurile în care documentele de licitaţie sunt incomplete sau nu respecta prevederile prezentului regulament şi precizările metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 13.2.În cazul anulării licitaţiei, organizatorul comunică hotărârea, în scris, tuturor contractanţilor participanţi şi se înapoiază garanţiile pentru oferta prezentată (de participare) integral.Dacă este cazul, se organizează o noua licitaţie conform prezentului regulament.  +  Capitolul 14 Garanţiile  +  Articolul 14.1.În vederea participării la licitaţie, contractantul este obligat să depună la entitatea achizitoare garanţia pentru oferta depusa (de participare), pentru ca entitatea achizitoare să fie asigurată, în cazul adjudecării ofertei în favoarea unui contractant, şi de semnarea contractului.  +  Articolul 14.2Contractanţilor necâştigători ai licitaţiei li se restituie garanţia pentru oferta depusa (de participare), fără nici un fel de reţineri, direct sau pe bază de scrisoare din partea organizatorului licitaţiei. Confirmarea pentru restituire trebuie să fie cît mai prompta posibil.  +  Articolul 14.3.Garanţia pentru oferta depusa (de participare) se pierde în următoarele cazuri:- dacă contractantul îşi retrage oferta în cursul duratei de valabilitate a acesteia;- în cazul contractantului câştigător, dacă acesta, pe durata de valabilitate a ofertei nu semnează contractul sau, după caz, nu depune garanţia de restituire a avansului şi garanţia de buna execuţie.  +  Articolul 14.4.Contractantul căruia i s-a adjudecat oferta este obligat sa constituie o garanţie de buna execuţie în scopul asigurării entitatii achizitoare de realizare la calitatea convenită prin contract şi la termen a investiţiei publice.  +  Articolul 14.5.Modul de restituire a garanţiei de buna execuţie se precizează prin condiţiile contractuale convenite.  +  Articolul 14.6.Cuantumul garanţiilor se stabileşte de entitatea achizitoare şi reprezintă un anumit procent din valoarea investiţiei publice.  +  Articolul 14.7.Formele de constituire a garanţiilor pot fi:- sume cash depuse la casieria organizatorului licitaţiei contra unei chitanţe;- dispoziţie de plată sau cecuri acceptate la o banca indicată de organizatorul licitaţiei, scrisori de garanţie bancară, acreditive sau alte forme stabilite de organizatorul licitaţiei (cu acordul entitatii achizitoare) prin documentele licitaţiei; acestea se vor depune separat, nefiind introduse în plicurile sigilate.  +  Capitolul 15 Dispoziţii finale  +  Articolul 15.1.Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului vor elabora norme, prescripţii şi reglementări pentru: conţinutul proiectelor tehnice, al documentelor de licitaţii, al ofertelor; contractarea investiţiei publice; organizarea, desfăşurarea şi adjudecarea licitaţiilor, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 15.2.Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile de bunuri şi investiţii publice.  +  Capitolul 16 Termeni utilizaţi1. Entitate achizitoare (investitor)2. Consultant3. Contractant (ofertant)3.1. Contractant (antreprenor sau antreprenor general)3.2. Contractant de specialitate (antreprenor sau subantreprenor de specialitate)3.3. Furnizor- furnizor general- furnizor de specialitate4. Licitaţia5. Caietul de sarcini (specificaţii tehnice)6. Proiectul tehnic7. Adjudecarea ofertei realizării investiţiilor publice8. Contractul8.1. Contract "la cheie"8.2. Contract global8.3. Contract separat8.4. Subcontract8.5. Contracte pentru servicii de consultanţa şi asistenţa tehnica8.6. Condiţii generale de contractare8.7. Condiţii suplimentare de contractare8.8. Condiţii speciale de contractare8.9. Grafic general de realizare a investiţiei9. Grafic de execuţie.1. Entitatea achizitoare (investitorul)Entitatea achizitoare este investitorul care, având sursele de finanţare asigurate, contractează cu un contractant realizarea investiţiei publice.2. ConsultantulConsultantul poate fi o regie autonomă, o societate comercială de proiectare sau o persoană fizica autorizata, imputernicita de entitatea achizitoare (investitorul) sa o reprezinte în realizarea investiţiilor publice.În cazul în care entitatea achizitoare (investitorul) considera necesar, aceasta poate angaja un consultant - persoana juridică (societate comercială, regie autonomă) sau persoana fizica - care să-i reprezinte interesele pe toată durata derulării contractului.Consultantul poate supraveghea direct sau prin reprezentantul sau desfăşurarea lucrărilor pe şantier.În cazul în care entitatea achizitoare (investitorul) este organizată corespunzător, nu apelează la consultant.Relaţiile entitatii achizitoare (investitorul) cu contractantul (antreprenorul) sunt directe sau prin intermediul consultantului sau reprezentantului acestuia.Reprezentantul consultantului va fi răspunzător în faţa consultantului pentru urmărirea şi supravegherea lucrărilor, precum şi pentru testarea şi examinarea materialelor care vor fi folosite; de asemenea, va fi răspunzător şi pentru oricare din împuternicirile pentru care consultantul l-a investit.Consultantul mai poate executa, la cererea entitatii achizitoare (investitorului), pe bază de contract, studii de prefezabilitate, de fezabilitate, tehnico-economice, de teren etc., proiectare, specificaţii tehnice şi cantitative de lucrări, liste cu utilaje şi echipamente, documentele licitaţiei, întreaga pregătire şi organizare a licitaţiei, în care caz îndeplineşte funcţia de organizator; sa reprezinte entitatea achizitoare (investitorul) pe parcursul execuţiei investiţiei publice în conducerea şi coordonarea lucrărilor (proiect, management), precum şi în alte servicii de consultanţa şi asistenţa tehnica.3. Contractantul (ofertantul)Este regia autonomă, societatea comercială sau o firma străină organizată şi dotată corespunzător pentru realizarea execuţiei investiţiei publice, care are dreptul legal de a desfăşura acest gen de activitate şi de a semna şi derula contracte având ca obiect realizarea acesteia.Contractantul (ofertantul) depune oferta pentru participarea la licitaţie şi, în cazul în care i-a fost adjudecată oferta realizării investiţiei publice, încheie cu entitatea achizitoare (investitorul) contractul pentru execuţia acestor lucrări şi le executa în conformitate cu cele convenite prin acest contract.Contractantul (ofertantul), în sensul în care a fost definit mai sus, poate să îndeplinească funcţia de contractant (antreprenor sau antreprenor general), contractant de specialitate (antreprenor sau subantreprenor de specialitate), furnizor general sau furnizor de specialitate, în funcţie de specificul şi complexitatea investiţiei publice ce urmează să facă obiectul contractului.3.1. Contractantul (antreprenorul sau antreprenorul general)Este contractantul (antreprenorul) care are capacitatea tehnica şi organizatorică de a se angaja exclusiv în nume propriu în relaţii contractuale cu entitatea achizitoare (investitorul), pentru execuţia de lucrări complexe pe care urmează să le execute prin forte proprii sau pe baze contractuale împreună cu alţi contractanţi (antreprenori de specialitate) şi furnizori. Aceştia din urma vor avea faţă de contractantul (antreprenorul sau antreprenorul general) statut de contractanţi (antreprenori sau subantreprenori de specialitate), respectiv furnizori de specialitate.3.2. Contractantul (antreprenorul sau subantreprenorul de specialitate)Este contractantul (antreprenorul) care are ca obiect de activitate execuţia unui anumit gen de activităţi din domeniul investiţiilor publice, pentru care este specializat.3.3. FurnizorulEste regia autonomă sau societatea comercială care asigura, pe bază de oferte şi contracte, livrarea de materiale, utilaje şi echipamente şi, după caz, montarea acestora. După complexitatea sarcinilor pe care le contractează şi le realizează, furnizorul poate fi: furnizor general sau furnizor de specialitate.4. LicitaţiaEste un concurs la care entitatea achizitoare (investitorul), direct sau prin intermediul organizatorului licitaţiei, pe baza documentelor licitaţiei, invita contractanţi (ofertanţi) care să prezinte oferte în scopul adjudecării realizării investiţiei publice, în favoarea celui mai competitiv contractant (ofertant).5. Caietul de sarcini (specificaţii tehnice)Este documentaţia scrisă care însoţeşte proiectul tehnic elaborat de proiectant şi care detaliază condiţiile tehnice de execuţie şi de montaj al lucrărilor: calităţile materialelor, utilajelor şi echipamentelor, standarde care trebuie respectate, tolerante de execuţie şi montaj, protecţia muncii, protecţia mediului, tehnologii, transporturi, inspecţii, teste, verificări, modificări, măsurători, întreţinere etc.În cazul unor investiţii publice mai simple, se pot organiza licitaţii la care proiectul tehnic se întocmeşte de către contractanţi (ofertanţi), pe baza unui caiet de sarcini elaborat de entitatea achizitoare (investitor) şi pus la dispoziţia contractanţilor (ofertanţilor) o dată cu celelalte documente ale licitaţiei.În acest caz, durata de elaborare a ofertei poate fi mai mare. Valoarea proiectului elaborat de contractant (ofertant), în cazul în care se precizează prin documentele licitaţiei, va fi inclusă în valoarea ofertei.6. Proiectul tehnicEste documentaţia scrisă şi desenată care se elaborează la solicitarea entitatii achizitoare (investitorului), pe bază de contract, de către regii autonome, societăţi comerciale de proiectare sau consultanţa, care fac parte din documentele licitaţiei şi pe baza cărora se elaborează ofertele.Se întocmeşte, de regula, pe baza studiului de fezabilitate şi/sau a studiului tehnico-economic aprobat şi trebuie să conţină, în principal: planurile şi toate detaliile necesare stabilirii cantităţilor de lucrări, listele cu cantităţi de lucrări, listele cu cantităţi de utilaje şi echipamente, capacităţi de producţie, planuri de ansamblu şi de montaj, indicatori tehnico-economici, soluţii constructive, studii de teren, autorizaţii, avize etc.Listele cu cantităţi de lucrări şi listele cu cantităţi de utilaje şi echipamente fac parte din proiect şi din documentele licitaţiei şi pe baza lor se întocmesc ofertele. Aceste liste trebuie să conţină: numărul curent, codul articolului de deviz, descrierea lucrărilor, unitatea de măsura, cantitatea.Formularele acestor liste conţin în ultimele coloane şi rubricile de preţ unitar şi preţ total, dar fără valori, acestea urmînd a fi înscrise de către contractant (ofertant).Dacă din descrierea utilajelor şi echipamentelor nu rezultă clar datele necesare întocmirii ofertelor, la aceste liste se anexează fişele tehnice ale acestor utilaje şi echipamente.7. Adjudecarea ofertei realizării investiţiilor publiceStabilirea, pe bază de licitaţie, a contractantului (ofertantului) căruia i se încredinţează investiţia publică pe care urmează sa o realizeze pe bază de contract încheiat cu entitatea achizitoare (investitorul).8. ContractulEste actul juridic încheiat prin acordul de voinţa între entitatea achizitoare (investitor) şi contractantul (ofertantul) în favoarea căruia s-a adjudecat investiţia publică, în vederea realizării acesteia.Forma de contract este, de regula, cea din condiţiile generale de contractare, transmise contractanţilor (ofertanţilor) de către entitatea achizitoare (investitor) prin documentele licitaţiei.În unele cazuri, până la încheierea contractului acesta poate trece prin următoarele faze: forma de contract propusă de entitatea achizitoare (investitor) şi care face parte din documentele licitaţiei; forma de contract acceptată de contractant (ofertant) şi care însoţeşte oferta; forma finala de contract definitivat şi semnat de părţi după adjudecare şi negociere.Contractul este compus din formularul de contract, din condiţii generale, suplimentare şi speciale de contractare şi celelalte documente precizate în formularul de contract în accepţiunea prezentului regulament. Contractele pot fi: "la cheie", globale, separate, subcontracte, precum şi contracte pentru servicii de consultanţa şi asistenţa tehnica.8.1. Contractul "la cheie"Este cel mai complex contract care se încheie între entitatea achizitoare (investitor) şi un contractant (antreprenor general), în scopul realizării complete a unei investiţii publice, inclusiv punerea în funcţiune a acesteia.8.2. Contractul globalContractul global se încheie între entitatea achizitoare (investitor), pe de o parte, şi contractant (antreprenorul general) şi furnizorul general, pe de altă parte, aceştia din urma asumându-şi răspunderea realizării în ansamblu a investiţiei publice, având dreptul sa încheie contracte de subantrepriză (subcontracte) cu contractanţi (antreprenori) sau furnizori de specialitate. Acelaşi contract global se poate încheia între entitatea achizitoare (investitor) atât cu contractantul (antreprenorul general), cît şi cu furnizorul general, în care caz între contractantul (antreprenorul general) şi furnizorul general intervine un contract de asociere, răspunderile fiind delimitate în acest contract.8.3. Contracte separateContractele separate se încheie între entitatea achizitoare (investitor) şi mai mulţi contractanţi (antreprenori) şi furnizori, cîte un contract cu fiecare din aceştia, în cazul în care entitatea achizitoare (investitorul) are capacitatea tehnica şi organizatorică de a îndeplini funcţiile de furnizor şi de contractant (antreprenor general).În acest caz răspunderea generală de realizare în totalitate a investiţiei publice rămâne în sarcina entitatii achizitoare (investitorului), contractanţii (antreprenorii) şi furnizorii raspunzind strict pentru lucrările, livrările şi serviciile contractate separat.8.4. SubcontractulSubcontractele se încheie între contractanţii (antreprenorii generali) şi/sau furnizorii generali, pe de o parte, şi contractanţii (antreprenorii) şi furnizorii de specialitate, pe de altă parte, pentru realizarea diverselor secţiuni (părţi) din investiţia publică, ce fac obiectul contractului global sau "la cheie".8.5. Contracte pentru servicii de consultanţa şi asistenţa tehnicaAceste contracte se încheie de către entitatea achizitoare (investitor) cu agenţi economici de proiectare şi/sau consultanţa pentru întocmirea de: studii de fezabilitate, studii tehnico-economice, proiecte tehnice, liste cu cantităţi de lucrări, liste cu cantităţi de utilaje şi echipamente, caiete de sarcini (specificaţii tehnice), condiţii speciale contractuale, documentaţii pentru licitaţii, oferte s.a.De asemenea, se pot încheia contracte şi pentru: organizarea licitaţiilor, reprezentarea entitatii achizitoare (investitorului) şi/sau furnizorului pe parcursul execuţiei în conducerea şi coordonarea lucrărilor, alte servicii de consultanţa şi asistenţa tehnica etc.8.6. Condiţii generale de contractareDocumentul care pune la dispoziţia părţilor contractuale principiile generale aplicabile pentru contractarea lucrărilor de construcţii. În toate cazurile, ele devin parte integrantă a unui contract de executare a lucrărilor de construcţii.8.7. Condiţii suplimentare de contractareDocumentul complementar la condiţiile generale de contractare, prin care se fixează clauze specifice contractelor încheiate de o anumită entitate achizitoare (investitor).8.8. Condiţii speciale de contractareDocumentul care completează sau, eventual, modifica condiţiile generale de contractare şi condiţiile suplimentare de contractare, aplicabile unui anumit contract.8.9. Graficul general de realizare a investiţieiDocumentul care indica datele de începere şi terminare a investiţiei, termene intermediare, precum şi intervenţiile diferiţilor participanţi.9. Graficul de execuţieDocumentul detaliat care se înscrie în termenele intermediare ale graficului general de realizare a investiţiei. El precizează termenele pentru diferitele faze ale realizării investiţiei publice, participanţii, categoriile de lucrări şi etapele intervenţiei participanţilor.----------------