ACORD din 19 februarie 2002între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind notificarea rapida a unui accident nuclear şi schimbul de informaţii asupra instalaţiilor nucleare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 14 mai 2002    Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace, denumite în continuare părţi contractante,constiente de importanţa cooperării internaţionale în domeniul garantarii folosirii energiei atomice în condiţii de siguranţă,constiente de necesitatea prevenirii accidentelor nucleare şi a limitării consecinţelor lor transfrontaliere,făcând referire la Convenţia cu privire la notificarea rapida a unui accident nuclear (denumita în continuare Convenţia AIEA), adoptată la Viena la data de 26 septembrie 1986, şi la Convenţia cu privire la asistenţa în caz de accident nuclear sau urgenta radiologica, adoptată la Viena la 26 septembrie 1986,având în vedere ca România şi Republica Slovaca sunt părţi la Convenţia privind securitatea nucleara, adoptată la Viena la 17 iunie 1994, şiferm hotărâte sa încheie pe aceasta baza un instrument legal bilateral care să faciliteze notificarea rapida a unui accident nuclear produs pe teritoriile statelor părţilor contractante şi să asigure schimbul de informaţii asupra instalaţiilor nucleare,au convenit cele ce urmează:  +  Articolul 1Domeniul de aplicare1. Prevederile prezentului acord se aplică accidentelor nucleare care implica instalaţiile şi activităţile menţionate la art. 1 alin. 1 din Convenţia AIEA, precum şi în cazurile menţionate la art. 2 alin. 3 din prezentul acord.2. Schimbul de informaţii asupra instalaţiilor nucleare, potrivit prevederilor prezentului acord, se limitează la instalaţiile menţionate la art. 1 alin. 2 din Convenţia AIEA.3. În scopurile prezentului acord, imediat după intrarea sa în vigoare fiecare parte contractantă va stabili şi va pune la dispoziţie celeilalte părţi contractante lista cuprinzând instalaţiile şi activităţile referitoare la aplicatiile paşnice ale energiei atomice, situate sau desfăşurate pe teritoriul statului sau. Aceasta lista va fi actualizată de îndată ce a început construcţia unei noi instalaţii sau se întreprinde o noua activitate.  +  Articolul 2Notificarea unui accident nuclear1. În caz de accident nuclear pe teritoriul statului uneia dintre părţile contractante, survenit în instalaţiile sau ca rezultat al activităţilor menţionate la art. 1 din Convenţia AIEA, accident care este sau poate fi la originea unei degajari transfrontaliere de materiale radioactive pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, partea contractantă pe teritoriul statului căreia a avut loc accidentul va informa operativ cealaltă parte contractantă, furnizandu-i toate informaţiile disponibile, conform art. 5 din Convenţia AIEA. Informaţiile vor conţine următoarele date, pe măsura ce devin disponibile: a) momentul, localizarea exactă, dacă este cazul, şi natura accidentului nuclear; b) date privind instalatia sau activitatea implicata; c) cauza presupusa sau cunoscută şi evoluţia previzibila a accidentului nuclear; d) caracteristicile generale ale degajarilor de substanţe radioactive, incluzând, în măsura în care este posibil şi adecvat, natura, forma fizica şi chimica probabila şi cantitatea, compozitia şi înălţimea efectivă a degajarilor de substanţe radioactive, precum şi comportarea lor în timp; e) informaţii privind condiţiile meteorologice şi hidrologice existente la acea data şi de prognoza, necesare pentru prevederea degajarilor transfrontaliere de substanţe radioactive; f) rezultatele măsurătorilor de mediu, relevante pentru degajarile transfrontaliere de substanţe radioactive; g) măsurile de protecţie luate sau planificate în afară amplasamentelor; h) comportarea prevăzută în timp a degajarilor de substanţe radioactive.2. Informaţiile menţionate la alin. 1 vor fi suplimentate în conformitate cu evoluţia situaţiei, atât timp cat exista circumstanţele menţionate la art. 2 alin. 1 din prezentul acord.3. Dacă sistemul de monitorizare radioactiva al uneia dintre părţile contractante detecteaza o creştere a nivelului de radiatii peste nivelul normal, care nu este cauzată de degajari radioactive provenite din instalaţii nucleare aflate pe teritoriul statului sau ori din activităţi derulate pe teritoriul statului sau, aceasta parte contractantă va notifica operativ celeilalte părţi contractante.4. Prima informare, redactată în limba engleza, va fi primită direct de punctele de contact oficiale. Părţile contractante se vor informa reciproc prin notificare scrisă, prin autorităţile competente, asupra punctelor de contact oficiale şi asupra modificării acestora.5. La cerere, părţile contractante se vor informa reciproc asupra oricărui eveniment referitor la instalaţii nucleare şi activităţi, altele decât cele specificate la art. 1 din Convenţia AIEA.  +  Articolul 3Schimbul de informaţii şi consultări1. Părţile contractante vor face schimb de informaţii privind instalaţiile nucleare aflate în operare, instalaţiile nucleare planificate a fi construite ori aflate în faza de construcţie, punere în funcţiune, dezafectare ori dezafectate deja, care sunt amplasate pe teritoriul statelor lor, precum şi informaţiile privind activităţile nucleare respective.2. Părţile contractante pot organiza consultări inter alia cu privire la experienta de exploatare a instalaţiilor nucleare, planificarea în situaţii de urgenta radiologica, la reglementările privind radioprotectia şi securitatea nucleara, precum şi asupra rezultatelor privind expunerea la radiatii a lucrătorilor, populaţiei şi a mediului. Astfel de consultări pot fi organizate la cererea fiecărei părţi contractante.3. Autorităţile competente vor desemna coordonatori pentru schimbul de informaţii şi de experienta. Autorităţile competente îşi vor notifica reciproc, în scris, nominalizarea coordonatorilor. Autorităţile competente îşi vor notifica în scris orice modificare a coordonatorilor.  +  Articolul 4Confidenţialitatea informaţiilorDacă partea contractantă care transmite informaţii va considera cerinţa privind confidenţialitatea acestora ca fiind indispensabila, va indica în mod clar celeilalte părţi contractante natura confidenţială a informatiei. Informaţiile confidenţiale vor fi utilizate doar în cadrul autorităţilor competente ale părţilor contractante specificate la art. 5 din prezentul acord. Aceste informaţii vor fi difuzate altor organisme guvernamentale ale părţii contractante, cu acordul scris prealabil al părţii contractante care le transmite. Astfel de informaţii confidenţiale nu pot fi aduse la cunoştinţa unei terţe părţi fără acordul scris al părţilor contractante. Informaţiile care nu au natura confidenţială pot fi utilizate liber.  +  Articolul 5Autorităţile competente1. Autorităţile competente ale părţilor contractante pentru aplicarea prevederilor prezentului acord sunt:- pentru România: Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare;- pentru Republica Slovaca: Autoritatea de Reglementare Nucleara a Republicii Slovace.2. Părţile contractante se vor informa reciproc asupra oricărei schimbări privind autorităţile lor competente menţionate la alin. 1.3. Autorităţile competente ale părţilor contractante pot stabili înţelegeri cu caracter administrativ pentru a facilita aplicarea efectivă a prezentului acord.  +  Articolul 6Reglementarea diferendelorOrice diferende între părţile contractante privind interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord se vor soluţiona prin negocieri între părţile contractante.  +  Articolul 7Raportul faţă de alte acorduri internaţionalePrezentul acord nu afectează drepturile şi obligaţiile statelor părţilor contractante, ce decurg din alte acorduri internaţionale în acest domeniu, la care acestea sunt părţi.  +  Articolul 8Dispoziţii tranzitorii şi finalePrezentul acord poate fi modificat ori amendat în orice moment, cu consimţământul părţilor contractante. Orice modificări sau amendamente vor intra în vigoare prin notificare scrisă, în conformitate cu art. 9 din prezentul acord.  +  Articolul 91. Prezentul acord va fi supus procedurii de aprobare în conformitate cu legislaţia interna a părţilor contractante şi va intra în vigoare la data primirii ultimei note diplomatice privind îndeplinirea procedurii de aprobare.2. Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată. Fiecare parte contractantă poate denunta în orice moment prezentul acord printr-o notificare scrisă. Acordul va inceta să fie în vigoare după trecerea unei perioade de 12 luni de la data primirii notificării de către cealaltă parte contractantă.Semnat la Bucureşti la 19 februarie 2002, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română, slovaca şi engleza, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenta de interpretare va prevala textul în limba engleza.Pentru Guvernul României,Lucian Biro,preşedintele Comisiei Naţionalepentru Controlul Activităţilor Nucleare din RomâniaPentru Guvernul Republicii Slovace,Lubomir Kuchta,preşedintele interimar al Autorităţiide Reglementare Nucleara a Republicii Slovace--------------