HOTĂRÎREA nr. 587 din 2 noiembrie 1993cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 8 noiembrie 1993  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pensiile de asigurări sociale de stat şi I.O.V.R., cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, şi pensiile agricultorilor se indexează astfel: a) cu 30% pensiile de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vârsta cu vechime integrală; b) cu 25% pensiile pentru munca depusa şi limita de vârsta cu vechime incompleta, pensiile de invaliditate de toate gradele, inclusiv indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pensiile de urmaş; c) cu 28% pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat; d) cu 28% pensiile agricultorilor.  +  Articolul 2Cu procentul mediu de 28% se indexează următoarele categorii de venituri ale populaţiei: a) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii; b) suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicată; c) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările ulterioare; d) ajutoarele băneşti trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990; e) ajutoarele pentru sotiile militarilor în termen; f) ajutoarele ocazionale care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957; g) alocaţiile de întreţinere pentru minorIi dati în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unor familii ori persoane; h) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969; i) indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat; j) indemnizaţia lunară acordată în baza Legii nr. 51/1993; k) indemnizaţiile lunare de 2.000 lei acordate în baza art. 16 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.  +  Articolul 3Alocaţia de stat pentru copii, în cuantumul reglementat prin Legea nr. 61/1993, devine 4.150 lei lunar pentru fiecare copil.  +  Articolul 4Ajutorul ce se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau pensionarului de asigurări sociale de stat şi I.O.V.R. se stabileşte la 34.500 lei, iar în cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 28.500 lei.  +  Articolul 5 (1) Alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţilor sociale de stat se indexează în limita creşterii prognozate a preţurilor la produsele alimentare şi sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de singe potrivit Hotărârii Guvernului nr. 999/1990, republicată, indexate cu coeficientul de creştere prognozata a preţurilor la produsele alimentare, se stabilesc la 3.400 lei pentru bonurile valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de singe şi la 14.100 lei pentru recompensele valorice acordate la fiecare a cincea donare.  +  Articolul 6Premiile, primele şi alte drepturi de aceasta natura, prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 343/1993, se indexează cu 17,8% .  +  Articolul 7Cuantumurile burselor, ajutoarele sociale, precum şi alte drepturi pentru elevi şi studenţi, rezultate în urma indexării potrivit prezentei hotărâri, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 8Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexării sau în continuare se afla în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la un an sau în alte situaţii în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcţie de salariul de baza, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat şi cu compensaţia acordată în baza Hotărârii Guvernului nr. 177/1993, dacă aceasta compensaţie nu a fost inclusă în salariul de baza.  +  Articolul 9 (1) Sumele rezultate în urma indexării se includ, începând cu luna octombrie 1993, în drepturile la care se referă, obţinându-se astfel noile cuantumuri ale acestora. (2) Sumele reprezentind rezultatele indexării se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile la care se aplică şi nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuinţe din fondul de stat, contribuţiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate în instituţii de asistenţa socială, ajutoarele băneşti trimestriale şi ocazionale, reducerile care se acordă salariaţilor şi pensionarilor pentru procurarea de proteze şi produse ortopedice. (3) Plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 10Se recomanda societăţilor comerciale cu capital majoritar privat, precum şi organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, sistemelor de asigurări sociale - altele decît cele de stat - să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 11Prezenta hotărâre se aplică de la 1 octombrie 1993.  +  Articolul 12Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 ALOCAŢIA ZILNICA DE HRANApentru consumul colectiv în unităţile sociale de stat
      - lei/zi -
    Învăţământ  
    Copii în grădiniţe cu program prelungit635
    Copii în grădiniţe cu program săptămânal, în case de copii preşcolari şi în grădiniţe speciale755
    Elevi şi tineri din casele de copii, din unităţile de ocrotire şi învăţământ special pentru deficienţi recuperabili şi parţial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienţilor şi invalizilor805
    Elevi din şcolile speciale de reeducare745
    Elevi din învăţământul primar şi gimnazial, din şcoli complementare şi de meserii, din şcoli profesionale, din licee şi şcoli postliceale805
    Studenţi930
    Elevi bolnavi T.B.C. cu forme stabilizate, din şcoli speciale1.060
    Participanţi la concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor la fazele judeţene şi finale şi la olimpiadele internaţionale930
    Copii în tabere, colonii şi excursii805
    Copii în tabere internaţionale930
    Sănătate  
    Bolnavi adulţi internaţi, în unităţi sanitare970
    Bolnavi internaţi în staţionare de zi505
    Copii nou-născuţi prematur, în maternităţi, secţii sau compartimente*)150
    Copii 0-3 ani internaţi în unităţi sanitare465
    Copii 3-16 ani internaţi în unităţi sanitare845
    Copii în creşe cu program zilnic485
    Copii în creşe cu program săptămânal745
    Copii în leagăne de copii745
    Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare1.270
    Bolnavi în leprozerii1.630
    Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare930
    Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte68
    Donatori de sânge1.690
    Bolnavi străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie3.175
    Asistenţă socială  
    Cămine de bătrâni şi pensionari785
    Cămine-spital pentru adulţi910
    Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori845
    Cantine de ajutor social745
    ___________  *) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia nou-născutului poate beneficia mama copilului.
    Activitate sportivă
    I. Activitatea sportivă de performanţă  
      - lei/zi -
    AcţiuneaLa cantine (exclusiv regia)La restaurante (inclusiv regia)
    a) Competiţii sportive interne:    
    - etapa pe localitatepână la 2.080-
    - etapa judeţeanăpână la 2.850până la 4.785
    - etapa de zonă (interjudeţeană) şi divizia Bpână la 3.275până la 5.555
    - etapa finală, cupe, competiţii cu etape direct finale, divizia A, superligapână la 3.685până la 6.465
    b) Cantonamente, semicantonamente şi tabere:    
    - organizate de cluburi şi asociaţii sportive cu sportivii din secţiile acestorapână la 3.715până la 6.715
    - organizate de Departamentul sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învăţământului, federaţii, alte instituţii centrale, cu sportivii din loturile olimpice şi naţionalepână la 4.085până la 7.225
    c) Competiţii şi acţiuni sportive internaţionale, inclusiv mesele oficiale:    
    - organizate de cluburi şi asociaţii sportivepână la 4.470până la 8.195
    - organizate de Departamentul sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învăţământului, federaţii, alte instituţii centralepână la 4.880până la 8.680
    II. Acţiuni sportive, altele decât cele de performanţă:  
    - competiţii sportive interne1.345
    - cantonamente, semicantonamente şi tabere1.420
    - competiţii sportive internaţionale1.755
    III. Drepturile stabilite la pct. 18 lit. k), l) şi m), precum şi cele pentru alimentaţia de efort prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 343/1993, în vigoare la 30 septembrie 1993, pot fi indexate de către Ministerul Tineretului şi Sportului cu 35%, corespunzător creşterii indicelui prognozat al preţurilor la produsele alimentare.  
  NOTĂ:Nivelul alocaţiilor de hrana cuprinse în prezenta anexa poate fi depăşit la solicitarea beneficiarilor şi cu suportarea cheltuielilor de către aceştia.
   +  Anexa 2 BURSE, AJUTOARE SOCIALE ŞI ALTE DREPTURI PENTRU ELEVI ŞI STUDENŢI
    I.Burse- lei lunar -
    1.Bursa pentru elevi9.700
    2.Bursa de merit pentru elevi2.900
    3.Bursa de merit pentru studenţi27.100
    4.Bursa de studiu pentru studenţi23.600
    5.Bursa socială pentru studenţi21.200
    6.Burse pentru tineri români din Republica Moldova şi Ucraina, primiţi la studii în România:  
      - pentru studenţi28.000
      - pentru postuniversitari30.700
  II. Ajutoarele sociale şi alte drepturi acordate studenţilor potrivit Hotărârii Guvernului nr. 285/1993, precum şi cele cuvenite elevilor drept sprijin financiar pentru procurarea de rechizite conform Hotărârii Guvernului nr. 284/1993 se indexează cu 17,8%, iar nivelurile absolute vor fi stabilite de către Ministerul Învăţământului.
   +  Anexa 3 PLAFOANELEîn raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe - lei -
    Plafoanele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 360/1991Plafoanele indexate
    până la 12.000până la 95.000
    12.001-20.00095.001-138.000
    peste 20.000peste 138.000
  -------------