AL DOILEA PROTOCOL ADIŢIONAL din 17 martie 1978la Convenţia europeană de extrădare*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 14 mai 1997    -------------------- Notă *) Traducere.Statele membre al Consiliului Europei, semnatare ale prezentului protocol,dornice sa înlesnească aplicarea, în materie de infracţiuni fiscale, a Convenţiei europene de extrădare, deschisă spre semnare la Paris la 13 decembrie 1957, denumita în continuare convenţie,considerind, de asemenea, ca este oportuna completarea convenţiei în anumite alte privinte,au convenit după cum urmează:  +  Titlul I  +  Articolul 1Paragraful 2 al art. 2 al convenţiei se completează prin următoarea dispoziţie:"Aceasta facultate va fi deopotrivă aplicabilă unor fapte care nu sunt pasibile decît de o sancţiune de natura pecuniară."  +  Titlul II  +  Articolul 2Articolul 5 al convenţiei se înlocuieşte prin următoarele dispoziţii:"Infracţiuni fiscale1. În materie de taxe şi impozite, de vama şi de schimb valutar, extrădarea va fi acordată între părţile contractante, conform dispoziţiilor convenţiei, pentru fapte la care corespund, potrivit legii părţii solicitate, infracţiuni de aceeaşi natură.2. Extrădarea nu va putea fi refuzată pentru motivul ca legislaţia părţii solicitate nu impune acelaşi tip de taxe sau impozite sau nu cuprinde acelaşi tip de reglementare în materie de taxe şi impozite, de vama şi de schimb valutar cu legislaţia părţii solicitante."Titlul III  +  Articolul 3Convenţia se completează cu următoarele dispoziţii:"Judecarea în lipsa1. Când o parte contractantă cere unei alte părţi contractante extrădarea unei persoane în vederea executării unei pedepse sau măsuri de siguranţă pronunţate printr-o hotărâre data în lipsa împotriva sa, partea solicitată poate refuza extrădarea în acest scop, dacă, după părerea sa, procedura de judecată nu a satisfăcut minimul de drepturi de apărare recunoscute oricărei persoane invinuite de o infracţiune. Totuşi extrădarea se va acorda, dacă partea solicitanta da asigurări apreciate ca suficiente spre a garanta persoanei a carei extrădare este cerută dreptul la o noua procedura de judecată care să-i salvgardeze drepturile de apărare. Aceasta hotărâre indreptateste partea solicitanta fie să execute judecata în cauza, dacă cel condamnat nu se împotriveşte, fie sa urmărească pe extrădat în caz contrar.2. Când partea solicitată comunică persoanei a carei extrădare este cerută hotărârea data în lipsa împotriva sa, partea solicitanta nu va considera aceasta comunicare ca o notificare atragind efecte faţă de procedura penală în acest stat."Titlul IV  +  Articolul 4Convenţia se completează cu următoarele dispoziţii:"AmnistieExtrădarea nu se admite pentru o infracţiune acoperită de amnistie în statul solicitat, dacă acesta avea competenţa sa urmărească aceasta infracţiune potrivit propriei sale legi penale."Titlul V  +  Articolul 5Paragraful 1 al articolului 12 al convenţiei este înlocuit prin următoarele dispoziţii:"Cererea va fi formulată în scris şi adresată de Ministerul Justiţiei al părţii solicitante Ministerului Justiţiei al părţii solicitate; totuşi calea diplomatică nu se exclude. O alta cale va putea fi convenită prin înţelegere directa între doua sau mai multe părţi."Titlul VI  +  Articolul 61. Prezentul protocol este deschis semnării de către statele membre ale Consiliului Europei care au semnat convenţia. El va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare se vor depune pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.2. Protocolul va intra în vigoare după 90 de zile de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare.3. El va intra în vigoare, faţă de oricare stat semnatar care îl va ratifica, accepta sau aproba ulterior, după 90 de zile de la data depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare sau de aprobare.4. Un stat membru al Consiliului Europei nu poate ratifica, accepta sau aproba prezentul protocol fără ca, totodată sau anterior, sa fi ratificat convenţia.  +  Articolul 71. Oricare stat care a aderat la convenţie poate adera la prezentul protocol după intrarea în vigoare a acestuia.2. Aderarea se va efectua prin depunerea, pe lângă secretarul general al Consiliului Europei, a unui instrument de aderare care va produce efect după 90 de zile de la data depunerii sale.  +  Articolul 81. Oricare stat poate, o dată cu semnarea sau depunerea instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa desemneze teritoriul sau teritoriile cărora li se vor aplica prevederile prezentului protocol.2. Oricare stat poate, o dată cu depunerea instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare sau oricând ulterior, sa extindă aplicarea prezentului protocol, prin declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, oricărui alt teritoriu desemnat în declaraţie şi căruia îi asigura relaţiile internaţionale sau pentru care este abilitat sa stipuleze.3. Orice declaraţie facuta în temeiul paragrafului precedent va putea fi retrasă, în ceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în aceasta declaraţie, prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va produce efect după 6 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 91. Rezervele formulate de un stat, privind o dispoziţie a convenţiei, se vor aplica, de asemenea, prezentului protocol, în afară de cazul în care acest stat nu-şi exprima intenţia contrară o dată cu semnarea sau cu depunerea instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.2. Oricare stat poate, o dată cu semnarea sau cu depunerea instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa declare ca îşi rezerva dreptul: a) de a nu accepta titlul I; b) de a nu accepta titlul II sau de a-l accepta numai cît priveşte unele infracţiuni sau categorii de infracţiuni vizate la art. 2; c) de a nu accepta titlul III sau de a nu accepta decît paragraful 1 al art. 3; d) de a nu accepta titlul IV; e) de a nu accepta titlul V.3. Oricare parte contractantă, care a formulat o rezervă în temeiul paragrafului precedent, o poate retrage prin mijlocirea unei declaraţii adresate secretarului general al Consiliului Europei şi care va produce efect de la data primirii sale.4. O parte contractantă, care a aplicat prezentului protocol o rezervă formulată cu privire la o dispoziţie a convenţiei sau care a formulat o rezervă cu privire la o dispoziţie a prezentului protocol, nu poate cere aplicarea acestei dispoziţii de către o altă parte contractantă; ea poate totuşi, dacă rezerva este parţială sau condiţională, sa ceara aplicarea acestei dispoziţii în măsura în care a acceptat-o.5. Nici o rezervă nu se admite la dispoziţiile prezentului protocol.  +  Articolul 10Comitetul European pentru Problemele Penale al Consiliului Europei va urmări executarea prezentului protocol şi va înlesni, pe cît este necesar, reglementarea amiabila a oricărei dificultăţi generate de executarea prezentului protocol.  +  Articolul 111. Oricare parte contractantă va putea, în ceea ce o priveşte, sa denunţe prezentul protocol, adresind o notificare secretarului general al Consiliului Europei.2. Denunţarea va produce efect după 6 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.3. Denunţarea convenţiei atrage automat denunţarea prezentului protocol.  +  Articolul 12Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale consiliului şi oricărui stat care a aderat la convenţie: a) orice semnare a prezentului protocol; b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare; c) orice data de intrare în vigoare a prezentului protocol, potrivit art. 6 şi 7; d) orice declaraţie primită în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2 şi 3 ale art. 8; e) orice declaraţie primită în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 al art. 9; f) orice rezerva formulată în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2 al art. 9; g) retragerea oricărei rezerve efectuate în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 3 al art. 9; h) orice notificare primită în aplicarea dispoziţiilor art. 11 şi data de la care denunţarea va produce efect.Drept pentru care, subsemnaţii, legal împuterniciţi în acest scop, au semnat prezentul protocol.Întocmit la Strasbourg la 17 martie 1978, în limbile franceza şi engleza, ambele texte având aceeaşi valabilitate, într-un singur exemplar care se va depune în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va comunică o copie certificată pentru conformitate de pe acesta fiecăruia dintre statele semnatare şi aderente.-----------