PROTOCOL ADIŢIONAL din 15 octombrie 1975la Convenţia europeană de extrădare*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 14 mai 1997    -------------- Notă *) Traducere.Statele membre al Consiliului Europei, semnatare ale prezentului protocol,vazind dispoziţiile Convenţiei europene de extrădare, deschisă spre semnare la Paris la 13 decembrie 1957, denumita în continuare convenţia, îndeosebi art. 3 şi 9 ale acesteia,considerind ca este oportun să se completeze aceste articole în vederea intaririi protecţiei comunităţii umane şi a persoanelor,au convenit după cum urmează:Titlul I  +  Articolul 1Pentru aplicarea prevederilor art. 3 al convenţiei, nu vor fi considerate infracţiuni politice: a) crimele împotriva umanităţii prevăzute de Convenţia pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid, adoptată la 9 decembrie 1948 de Adunarea generală a Naţiunilor Unite; b) infracţiunile prevăzute la art. 50 al Convenţiei de la Geneva din 1949 pentru îmbunătăţirea soartei răniţilor şi bolnavilor din forţele armate în campanie, la art. 51 al Convenţiei de la Geneva din 1949 pentru îmbunătăţirea soartei răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor forţelor armate maritime, la art. 130 al Convenţiei de la Geneva din 1949 cu privire la tratamentul prizonierilor de război şi la art. 147 al Convenţiei de la Geneva din 1949 cu privire la protecţia persoanelor civile în timp de război; c) orice violari analoage ale legilor războiului, în vigoare la data intrării în vigoare a prezentului protocol şi a cutumelor războiului existente în acel moment, care nu sunt deja prevăzute prin dispoziţiile sus-menţionate ale convenţiilor de la Geneva.  +  Titlul II  +  Articolul 2Articolul 9 al convenţiei se completează prin textul următor, articolul 9 original al convenţiei alcatuind paragraful 1, iar dispoziţiile de mai jos, paragrafele 2, 3 şi 4:"2. Extrădarea unei persoane care a format obiectul unei judecati definitive într-un stat terţ, parte contractantă la convenţie, pentru fapta sau faptele în vederea cărora cererea este prezentată, nu se va acorda: a) când menţionată judecata a pronunţat achitarea sa; b) când pedeapsa privativă de libertate sau alta măsura aplicată:(i) a fost executată integral;(îi) a format obiectul unei gratieri sau amnistii, purtind asupra totalităţii sale sau asupra părţii neexecutate; c) când judecătorul a constatat vinovăţia autorului infracţiunii fără sa pronunţe vreo sancţiune.3. Totuşi, în cazurile prevăzute la paragraful 2, extrădarea va putea fi acordată: a) dacă fapta care a dat loc judecaţii a fost comisă împotriva unei persoane, instituţii sau bun având caracter public în statul solicitant; b) dacă persoana care a format obiectul judecaţii avea ea însăşi un caracter public în statul solicitant; c) dacă fapta care a dat loc judecaţii a fost comisă în total sau în parte pe teritoriul statului solicitant sau într-un loc asimilat teritoriului sau.4. Dispoziţiile paragrafelor 2 şi 3 nu împiedica aplicarea dispoziţiilor naţionale mai largi, cu privire la efectul non bis în idem legat de hotărârile judiciare pronunţate în străinătate."Titlul III  +  Articolul 31. Prezentul protocol este deschis semnării de către statele membre ale Consiliului Europei, care au semnat convenţia. El va fi ratificat, acceptat sau aprobat. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare se vor depune pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.2. Protocolul va intra în vigoare după 90 de zile de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare.3. El va intra în vigoare faţă de oricare stat semnatar care îl va ratifica, accepta sau aproba ulterior, după 90 de zile de la data depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare sau de aprobare.4. Nici un stat membru al Consiliului Europei nu va putea ratifica, accepta sau aproba prezentul protocol fără ca, totodată sau anterior, sa fi ratificat convenţia.  +  Articolul 41. Oricare stat care a aderat la convenţie poate adera la prezentul protocol după intrarea în vigoare a acestuia.2. Aderarea se va efectua prin depunerea, pe lângă secretarul general al Consiliului Europei, a unui instrument de aderare care va produce efect după 90 de zile de la data depunerii sale.  +  Articolul 51. Oricare stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa desemneze teritoriul sau teritoriile cărora li se aplică prevederile prezentului protocol.2. Oricare stat poate, în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare sau oricând mai tirziu, sa extindă aplicarea prezentului protocol, prin declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, oricărui alt teritoriu desemnat în declaraţie şi ale cărui relaţii internaţionale le asigura sau pentru care este abilitat sa stipuleze.3. Orice declaraţie facuta în temeiul paragrafului precedent va putea fi retrasă, cît priveşte orice teritoriu desemnat în aceasta declaraţie, în condiţiile prevăzute la art. 8 din prezentul protocol.  +  Articolul 61. Oricare stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa declare că nu accepta unul sau altul dintre titlurile I sau II din prezentul protocol.2. Oricare parte contractantă poate retrage o declaraţie formulată de ea în temeiul paragrafului precedent, pe calea unei declaraţii adresate secretarului general al Consiliului Europei şi care va produce efect de la data primirii sale.3. Nici o rezervă nu este admisă faţă de dispoziţiile prezentului protocol.  +  Articolul 7Comitetul European pentru Problemele Penale al Consiliului Europei va urmări executarea prezentului protocol şi va înlesni, pe cît este necesar, reglementarea amiabila a oricărei dificultăţi generate de executarea protocolului.  +  Articolul 81. Oricare parte contractantă va putea, în ceea ce o priveşte, sa denunţe prezentul protocol, adresind o notificare secretarului general al Consiliului Europei.2. Denunţarea va produce efect după 6 luni de la data primirii notificării de către secretarul general.3. Denunţarea convenţiei atrage automat denunţarea prezentului protocol.  +  Articolul 9Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale consiliului şi oricărui stat care a aderat la convenţie: a) orice semnatura; b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare; c) orice data de intrare în vigoare a prezentului protocol, potrivit art. 3; d) orice declaraţie primită în aplicarea dispoziţiilor art. 5 şi orice retragere a unei asemenea declaraţii; e) orice declaraţie formulată în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 al art. 6; f) retragerea oricărei declaraţii efectuate în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2 al art. 6; g) orice notificare primită în aplicarea dispoziţiilor art. 8 şi data de la care denunţarea va produce efect.Drept pentru care, subsemnaţii, legal împuterniciţi în acest scop, au semnat prezentul protocol.Întocmit la Strasbourg la 15 octombrie 1975, în limbile franceza şi engleza, ambele texte având aceeaşi valabilitate, într-un exemplar care se va depune în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va comunică o copie certificată pentru conformitate de pe aceasta fiecăruia dintre statele semnatare şi aderente.-----------