LEGE nr. 233 din 23 aprilie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin posta electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice."3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate sa organizeze un compartiment distinct pentru relaţii cu publicul, care să primească, sa înregistreze, să se îngrijească de rezolvarea petitiilor şi sa expedieze răspunsurile către petitionari. (2) Compartimentul prevăzut la alin. (1) înaintează petitiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului. (3) Compartimentul prevăzut la alin. (1) este obligat sa urmărească soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului. (4) Expedierea răspunsului către petitionar se face numai de către compartimentul pentru relaţii cu publicul, care se îngrijeşte şi de clasarea şi arhivarea petitiilor."4. După articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - Petitiile greşit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către compartimentul prevăzut la art. 6 alin. (1) autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat despre aceasta."5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau în considerare şi se claseaza, potrivit prezentei ordonanţe."6. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(2) Pentru soluţionarea petitiilor transmise, potrivit art. 6^1, de la alte autorităţi sau instituţii publice, termenul de 30 de zile curge de la data înregistrării petiţiei la autoritatea sau instituţia publică competenţa."7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) În cazul în care un petitionar adresează aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice mai multe petiţii, sesizand aceeaşi problema, acestea se vor conexă, petentul urmând sa primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petitiile primite. (2) Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o noua petiţie de la acelaşi petitionar ori de la o autoritate sau instituţie publică greşit sesizată, cu acelaşi conţinut, aceasta se claseaza, la numărul iniţial făcându-se menţiune despre faptul ca s-a răspuns."8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Semnarea răspunsului se face de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori de persoana imputernicita de acesta, precum şi de şeful compartimentului care a solicitat petiţia. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate."9. La articolul 15, litera c) va avea următorul cuprins:"c) primirea direct de la petitionar a unei petiţii, în vederea rezolvarii, fără să fie înregistrată şi fără să fie repartizata de şeful compartimentului de specialitate."10. După articolul 15 se introduce articolul 15^1 cu următorul cuprins:"Art. 15^1. - Modul de soluţionare a petitiilor adresate Parlamentului şi Preşedintelui României se face potrivit reglementărilor proprii."11. Articolul 16 se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 5 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU------------