HOTĂRÎREA nr. 382 din 30 iulie 1993cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militari, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna iulie 1993
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 31 iulie 1993  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ca urmare a creşterii preţurilor de consum, se indexează cu 20%, începând cu luna iulie 1993, următoarele venituri ale populaţiei: a) pensiile de asigurări sociale de stat, inclusiv cele integrate în acest sistem, pensiile militarilor, I.O.V.R. şi cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicată; b) pensiile agricultorilor; c) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat şi pensiile suplimentare pentru pensionării militari; d) indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate; e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii; f) suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicată; g) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările ulterioare; h) ajutoarele băneşti trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990; i) ajutoarele pentru sotiile militarilor în termen; j) ajutoarele ocazionale care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957; k) alocaţiile de întreţinere pentru minorii dati în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unor familii ori persoane; l) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969; m) indemnizaţiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat; n) indemnizaţia lunară acordată în baza Legii nr. 51/1993.  +  Articolul 2Alocaţia de stat pentru copii se majorează cu 575 lei pentru fiecare copil.  +  Articolul 3Ajutorul ce se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau pensionarului de asigurări sociale de stat, militar şi I.O.V.R. se stabileşte la 26.500 lei, iar în cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 22.000 lei.  +  Articolul 4 (1) Alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţile sociale de stat se indexează în limita creşterii prognozate a preţurilor la produsele alimentare şi sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de singe, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 999/1990, republicată, indexate cu coeficientul de creştere prognozata a preţurilor la produsele alimentare se stabilesc la 2.500 lei pentru bonurile valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de singe şi la 10.400 lei pentru recompensele valorice acordate la fiecare a 5-a donare. (3) Drepturile prevăzute în alin. (2) se acordă începând cu data aplicării prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Premiile, primele şi alte drepturi de aceasta natura, prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 343/1993, cu aplicabilitate din 26 iulie 1993, rămân nemodificate.  +  Articolul 6Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexării sau în continuare se afla în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la un an sau în alte situaţii în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcţie de salariul de baza, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat şi cu compensaţia acordată pe baza Hotărârii Guvernului nr. 177/1993, dacă aceasta compensaţie nu a fost inclusă în salariul de baza.  +  Articolul 7 (1) Sumele rezultate în urma indexării se includ începând cu luna iulie 1993 în drepturile la care se referă, obţinându-se astfel noile cuantumuri ale acestora. (2) Sumele reprezentind rezultatele indexării se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile la care se aplică. (3) Sumele rezultate în urma indexării, conform prezentei hotărâri, cele reprezentind indexarea şi compensarea prevăzute de hotărârile Guvernului nr. 219/1991, 579/1991, 780/1991, 20/1992, 150/1992, 219/1992, 500/1992, 773/1992, 95/1993, 125/1993, 178/1993 şi 244/1993, precum şi sumele obţinute ca urmare a majorării pensiilor conform hotărîrilor Guvernului nr. 526/1991, 277/1992, 332/1993 şi 355/1993*) nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuinţe din fondul de stat, alocaţiile de stat pentru copii, contribuţiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate în instituţiile de asistenţa socială, ajutoarele băneşti trimestriale şi ocazionale, reducerile care se acordă salariaţilor şi pensionarilor pentru procurarea de proteze şi produse ortopedice. (4) Plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. (5) Costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana ce se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaţilor din unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de producţie, vor fi majorate în limita a 56,5%, reprezentind creşterea prognozata a preţurilor produselor alimentare.  +  Articolul 8Se recomanda societăţilor comerciale cu capital majoritar privat, precum şi organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, sistemelor de asigurări sociale - altele decît cel de stat -, să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă *) Hotărârea Guvernului nr. 355/1993, având caracter militar, a fost transmisă numai instituţiilor interesate. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 ALOCAŢIA ZILNICĂ DE HRANĂpentru consumul colectiv în unităţile sociale de stat
      - lei/zi -
    Învăţământ  
    Copii în grădiniţe cu program prelungit470
    Copii în grădiniţe cu program săptămânal, în case de copii preşcolari şi grădiniţe speciale470
    Elevi şi tineri din casele de copii, din unităţile de ocrotire şi învăţământ special pentru deficienţi recuperabili şi parţial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienţilor şi invalizilor595
    Elevi din şcolile speciale de reeducare550
    Elevi din învăţământul primar şi gimnazial, din şcoli complementare şi de meserii, din şcoli profesionale, din licee şi şcoli postliceale595
    Studenţi690
    Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din şcoli speciale785
    Concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor la fazele judeţene şi finale, participanţilor la olimpiadele internaţionale690
    Copii în tabere, colonii şi excursii595
    Copii în tabere internaţionale690
    Sănătate  
    Bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare720
    Bolnavi internaţi în staţionare de zi375
    Copii nou-născuţi prematur, în maternităţi, secţii sau compartimente*)110
    Copii 0-3 ani internaţi în unităţi sanitare345
    Copii 3-16 ani internaţi în unităţi sanitare625
    Copii în creşe cu program zilnic360
    Copii în creşe cu program săptămânal550
    Copii în leagăne de copii550
    Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare940
    Bolnavi în leprozerii1.205
    Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare690
    Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte50
    Donatori de sânge1.250
    Bolnavii străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie2.350
    Asistenţă socială  
    Cămine de bătrâni şi pensionari580
    Cămine-spital pentru adulţi675
    Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori625
    Cantine de ajutor social550
  ---------------- Notă *) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia nou-nascutului poate beneficia mama copilului.Activitate sportivaI. Activitatea sportiva de performanţă:
          - lei/zi -
      AcţiuneaLa cantine (exclusiv regia)La restaurante*) (inclusiv regia)
    a)Competiţii sportive interne:    
      - etapa pe localitatepână la 1.540  
      - etapa judeţeanăpână la 2.110până la 3.545
      - etapa de zonă (interjudeţeană) şi divizia Bpână la 2.425până la 4.115
      - etapa finală, cupe, competiţii cu etape direct finale, divizia A, superligăpână la 2.730până la 4.790
    b)Cantonamente, semicantonamente şi tabere:    
      - organizate de cluburi şi asociaţii sportive cu sportivii din secţiile acestorapână la 2.750până la 4.975
      - organizate de Departamentul Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul învăţământului, federaţii, alte instituţii centrale, cu sportivii din loturile olimpice şi naţionalepână la 3.025până la 5.350
    c)Competiţii şi acţiuni sportive internaţionale, inclusiv mesele oficiale:    
      - organizate de cluburi şi asociaţii sportivepână la 3.310până la 6.070
      - organizate de Departamentul Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învăţământului, federaţii, alte instituţii centralepână la 3.615până la 6.430
    II.Acţiuni sportive, altele decât cele de performanţă:    
      - competiţii sportive interne995  
      - cantonamente, semicantonamente şi tabere1.050  
      - competiţii sportive internaţionale1.300  
    III.Drepturile stabilite la pct. 18 lit. k), l) şi m), precum şi cele pentru alimentaţia de efort prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 343/1993, cu aplicare din 26 iulie 1993, pot fi indexate de către Ministerul Tineretului şi Sportului cu 5,4%, corespunzător creşterii indicelui prognozat al preţurilor la produsele alimentare în perioada august-septembrie, faţă de luna iulie 1993.    
  Notă *) Alocaţiile de hrana conţin şi influenţa de 18% datorată aplicării taxei pe valoarea adăugată. NOTĂ:Nivelul alocaţiilor de hrana cuprinse în prezenta anexa poate fi depăşit la solicitarea beneficiarilor şi cu suportarea cheltuielilor de către aceştia.
   +  Anexa 2 PLAFOANEîn raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în creşe şi grădiniţe
      - lei -
    Plafoane prevăzute prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991Plafoane indexate
    până la 12.000până la 80.600
    12.001-20.00080.601-116.800
    peste 20.000peste 116.800
  ---------------