HOTĂRÎREA nr. 381 din 30 iulie 1993cu privire la indexarea pe trimestrul III 1993 a salariului mediu brut de calcul pe baza căruia se stabileşte fondul de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în cazul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, precum şi a salariilor pentru personalul din instituţiile publice
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 31 iulie 1993  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pentru perioada iulie - septembrie 1993 ca urmarea a creşterii, peste nivelul prognozat, a preţurilor de consum în perioada mai - iunie 1993, precum şi a creşterii prognozate a preţurilor de consum în perioada iulie - septembrie 1993, valoarea indexării medii pe salariat, calculată pe baza salariului mediu brut la nivelul economiei, este de 13.200 lei lunar brut.  +  Articolul 2 (1) Salariul mediu brut de calcul pentru stabilirea fondului de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în lunile iulie - septembrie 1993 se va determina pe baza salariului mediu brut de calcul aferent lunii mai 1993, la care se va adauga, potrivit art. 2 alin. (4) şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1993, valoarea medie bruta a indexării de 16.000 lei, care cuprinde şi valoarea medie bruta a indexării de 2.800 lei, stabilită potrivit Hotărârii Guvernului nr. 243/1993, pentru luna iunie 1993. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome la care, în baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1993, fondul de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar se corecteaza potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 299/1993, cu modificările şi completările ulterioare, şi la care salariul mediu brut de calcul aferent lunilor iulie - septembrie 1993 se determina astfel: a) În lunile în care corecţia medie pe salariat, rezultată în baza Hotărârii Guvernului nr. 299/1993, cu modificările şi completările ulterioare, este mai mare de 13.200 lei lunar brut, la salariul mediu brut de calcul nu se mai adauga şi suma de 13.200 lei lunar brut. b) În lunile în care corecţia medie pe salariat, rezultată în baza Hotărârii Guvernului nr. 299/1993, cu modificările şi completările ulterioare, este mai mica de 13.200 lei lunar brut, la salariul mediu brut de calcul se adauga diferenţa dintre suma de 13.200 lei lunar brut şi valoarea corectiei medii pe salariat.  +  Articolul 3Consiliul de administraţie al fiecărei societăţi comerciale cu capital majoritar de stat sau regii autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, cu consultarea sindicatelor şi, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, va stabili modul concret de indexare a salariilor, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în limita fondului ce poate fi destinat plăţii salariilor, rezultat în raport cu producţia sau volumul de activitate realizat, fără ca prin aceasta unitatea sa înregistreze pierderi şi fără ca indexarea salariilor sa constituie temei pentru majorarea preţurilor şi tarifelor. La regiile autonome, cărora li se acordă subvenţie, indexarea se va face şi cu încadrarea în subvenţiile aprobate potrivit legii.  +  Articolul 4Salariile de baza şi celelalte sporuri sau indemnizaţii acordate în suma fixa personalului din instituţiile publice se indexează, începând cu luna iulie 1993, cu un coeficient de 24% care cuprinde 20% pentru indexarea propriu-zisa şi 4% efectul neindexarii sumei de 10.160 lei lunar brut acordată separat, fără a fi inclusă în salariul de baza, sub forma de compensaţie de la 1 mai 1993.  +  Articolul 5Prevederile art. 4 se aplică în mod corespunzător şi la regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile sunt aprobate prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 6Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul instituţiilor publice, precum şi pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit, vor fi calculate şi transmise acestora de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 7 (1) Salariul de baza minim brut pe ţara se menţine la nivelul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 208/1993. (2) Personalul din cadrul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi din regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, încadrat la data de 30 iunie 1993 la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, poate beneficia de indexarea prevăzută în prezenta hotărâre, în condiţiile stabilite de unitatea în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea. (3) Drepturile care se stabilesc în raport cu salariul de baza minim brut pe ţara, potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, Legii nr. 1/1991, republicată, Legii nr. 53/1992, se vor determina în continuare în raport cu salariul de baza minim de 30.000 lei lunar brut, după care se va aplica indexarea stabilită potrivit art. 4 din prezenta hotărâre.  +  Articolul 8Pentru somerii aflaţi în plata, precum şi pentru persoanele cărora li se deschide dreptul la ajutorul de şomaj sau la alocaţia de sprijin, până la data apariţiei prezentei hotărâri, conform prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată, drepturile respective se vor acorda indexate cu coeficientul de 20%, începând cu luna iulie 1993 sau, după caz, de la data stabilirii acestora.  +  Articolul 9Noile transe de venituri lunare impozabile ce se aplică începând cu drepturile salariale ale lunii iulie 1993 sunt cele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor pot emite precizări. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa TRANŞELE DE VENITURI IMPOZABILE ŞI COTELE DE IMPOZITce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna iulie 1993
    Venitul lunar impozabilImpozitul lunar
    până la 3.400 lei5%
    3.401 - 3.700 lei170 + 8% pentru ceea ce depăşeşte 3.400 lei
    3.701 - 5.000 lei194 + 14% pentru ceea ce depăşeşte 3.700 lei
    5.001 - 8.500 lei376 + 17% pentru ceea ce depăşeşte 5.000 lei
    8.501 - 13.800 lei971 + 18% pentru ceea ce depăşeşte 8.500 lei
    13.801 - 20.600 lei1.925 + 19% pentru ceea ce depăşeşte 13.800 lei
    20.601 - 34.900 lei3.217 + 20% pentru ceea ce depăşeşte 20.600 lei
    34.901 - 48.600 lei6.077 + 21% pentru ceea ce depăşeşte 34.900 lei
    48.601 - 69.100 lei8.954 + 22% pentru ceea ce depăşeşte 48.600 lei
    69.101 - 103.700 lei13.464 + 25% pentru ceea ce depăşeşte 69.100 lei
    103.701 - 138.500 lei22.114 + 28% pentru ceea ce depăşeşte 103.700 lei
    138.501 - 173.000 lei31.858 + 32% pentru ceea ce depăşeşte 138.500 lei
    173.001 - 198.100 lei42.898 + 36% pentru ceea ce depăşeşte 173.000 lei
    peste 198.100 lei51.934 + 40% pentru ceea ce depăşeşte 198.100 lei
  NOTĂ:Nivelul sumei prevăzute la art. 6 lit. c) şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 29 iunie 1993, se stabileşte la 9.600 lei, iar suma de la alin. 2 al art. 7 din legea sus-menţionată este de 378.000 lei.--------------