HOTĂRÎREA Nr. 379 din 30 iulie 1993pentru aprobarea şi punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind circulaţia materialelor lemnoase şi a altor produse ale pădurii
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 14 septembrie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile cu privire la circulaţia materialelor lemnoase şi a altor produse ale pădurii, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Punerea în aplicare a acestor instrucţiuni se va face de către personalul silvic de specialitate al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi al Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva", cu sprijinul organelor din subordinea Ministerului de Interne şi a Ministerului Transporturilor şi al autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Instrucţiunile nr. 839/1974 pentru aplicarea dispoziţiilor Codului silvic cu privire la circulaţia materialelor lemnoase, publicate în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 104 din 27 iulie 1974.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul apelor, pădurilor şiprotecţiei mediului,Aurel Constantin IlieMinistrul transporturilor,Paul TeodoruMinistru de interne,George Ioan Danescu  +  Anexa 1 INSTRUCŢIUNIcu privire la circulaţia materialelor lemnoase şi a altor produse ale pădurii  +  Articolul 1Potrivit prevederilor art. 35 din Codul silvic, materialele lemnoase de orice fel se pot transporta de la locul de tăiere sau depozitare numai pe baza documentelor de însoţire a mărfurilor pe durata transportului. În documentele respective se vor înscrie toate datele necesare, din care să rezulte cu claritate provenienţă materialelor lemnoase ce se transporta.  +  Articolul 2În sensul prezentelor instrucţiuni: a) prin materiale lemnoase de orice fel se înţelege:- lemnul de lucru, rotund sau despicat, araci, tutori şi lemnul de foc, obţinut ca rezultat al aplicării taierilor autorizate de produse principale, secundare, de igiena, accidentale şi din acţiunea de igienizare şi curatare a pădurilor, precum şi- cheresteaua rezultată în urma debitarii lemnului rotund; b) prin circulaţia materialelor lemnoase se înţelege acţiunea de transport al acestor produse de la locul de unde au fost obţinute sau depozitate la un alt loc, folosind în acest scop orice mijloc de transport pe drumurile publice şi pe orice cai de acces şi transport; c) prin provenienţă materialelor lemnoase se înţelege sursa de unde acestea au fost obţinute, respectiv din:- pădurile proprietate publică sau privată;- vegetatia forestieră situata pe terenurile din afară fondului forestier,necuprinse în amenajamentele silvice, reprezentind atât vegetatia supusă unor reguli tehnice silvice şi de paza potrivit prevederilor art. 4 din Codul silvic, cît şi cea care nu este supusă acestor reguli (zonele verzi, vegetatia lemnoasă din curţile locuinţelor şi altele asemenea, aflate în intravilanul localităţilor);- depozitele de materiale lemnoase de lucru sau de foc.  +  Articolul 3Documentele de însoţire a materialelor lemnoase de orice fel pe durata transportului sunt, după caz: bonul de vînzare, foaia de însoţire, avizul de expediţie sau avizul de plutarit. a) Bonul de vînzareDocumentul foloseşte la justificarea vinzarii materialelor lemnoase sau a altor produse ale pădurii de către unităţile silvice sau alţi deţinători, cu orice titlu, de asemenea materiale, către persoanele fizice sau juridice. Acest document însoţeşte marfa respectiva de la locul de desfacere (padure, tirg, piaţa, obor, magazin, depozite ale agenţilor economici) la locul indicat de cumpărător.Când materialul lemnos înscris în bonul de vînzare se procura din padure, acesta trebuie ridicat într-un termen de maximum 30 de zile de la data eliberării documentului. Pentru cazuri deosebite, bine justificate, şeful ocolului silvic poate aproba prelungirea acestui termen cu maximum 15 zile. Dacă materialul lemnos nu este ridicat în termenul stabilit, bonul de vînzare îşi pierde valabilitatea, iar contravaloarea înscrisă pe acesta se restituie cumpărătorului, la cerere.Ca document de însoţire a materialelor lemnoase pe durata transportului, bonul de vînzare este valabil o perioadă de timp necesară pentru a se ajunge la destinaţie, dar nu mai mult de 48 de ore din momentul plecării de la locul vinzarii. Se exceptează de la aceasta prevedere transportul cu mijloacele de transport feroviare şi navale, la care se iau în considerare termenele legale de executare a contractului de transport. b) Foaia de însoţireDocumentul însoţeşte transportul materialelor lemnoase sau al altor produse ale pădurii, justificind cantităţile şi sortimentele ce se transporta, în următoarele situaţii:- pentru materialele lemnoase rezultate în urma taierilor autorizate, executate în păduri proprietate publică sau în păşuni împădurite, care se transporta din parchete până la depozitele finale, ori între depozitele respective;- pentru materialele lemnoase provenite din păduri proprietate privată sau de pe terenuri cu vegetaţie forestieră din afară fondului forestier, necuprinse în amenajamentele silvice, proprietatea persoanelor fizice sau juridice, când transportul se face de pe aceste fonduri la locul stabilit de proprietarul în cauza;- pentru materialul lemnos destinat vinzarii sau transformarii în cherestea sau alte sortimente similare, transportat de la, ori la locul de vînzare sau la instalaţiile de debitare autorizate;- pentru alte produse ale pădurii precizate la art. 4 din prezentele instrucţiuni, transportate din padure până la depozit sau la centrul de prelucrare şi valorificare.Foaia de însoţire este valabilă 48 de ore de la data eliberării, cu excepţia transportului cu mijloacele de transport feroviare sau navale, pentru care se ia în considerare termenul legal de executare a contractului de transport.Materialele lemnoase care se transporta succesiv cu mai multe mijloace de transport, timp de mai multe zile, trebuie să fie însoţite de cîte o foaie de însoţire pentru fiecare mijloc de transport în parte, eliberata de persoanele prevăzute la art. 5. c) Avizul de expediţieDocumentul este utilizat pentru justificarea materialelor lemnoase expediate în baza unei comenzi, de către unităţile silvice sau de către alţi deţinători, cu orice titlu, de asemenea materiale, precum şi de către unităţile autorizate sa debiteze material lemnos în cherestea.Expedierea poate avea loc pe calea ferată (normală, forestieră sau industriala), cu mijloace auto sau navale. d) Avizul de plutaritDocumentul este folosit pentru justificarea materialelor lemnoase transportate prin plutarit organizat, pe riuri sau lacuri.Completarea documentului de mai sus se face pe baza evidentelor primare de provenienţă a materialelor lemnoase (acte de inventariere a arborilor, de recepţie tehnica şi altele asemenea), din care trebuie să rezulte, prin datele pe care le conţin, provenienţă materialelor lemnoase respective.Transportul traverselor de cale ferată şi al stilpilor de telegraf, de la unităţile de impregnat la locul de folosire, se va efectua potrivit prevederilor din normele stabilite de Ministerul Transporturilor şi Ministerul Comunicaţiilor.  +  Articolul 4Documentele prevăzute la art. 3 vor servi, de asemenea, şi la insotirea transportului produselor accesorii ale pădurii, cum sunt rasina, coaja, liberul de tei, cetina, nuielele de rachita, fructele de padure, ciupercile comestibile şi altele de acest fel, precum şi al exemplarelor de rasinoase şi foioase care se valorifica, după caz, ca pomi pentru sărbătorile Craciunului sau pentru spaţii verzi. Recoltarea acestor produse se va face, potrivit prevederilor art. 19 din Codul silvic, pe baza unei autorizaţii eliberate de filialele şi ocoalele silvice din structura Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva".Fără documentele de transport prevăzute la art. 3 din prezentele instrucţiuni se pot transporta produse ale pădurii cum ar fi fructele de padure, ciupercile comestibile, plantele medicinale şi altele asemenea, culese ocazional şi care prin volumul lor sunt destinate numai consumului uzual al unei familii. Se considera a fi destinată consumului uzual al unei familii o cantitate de maximum 3 kg din fiecare produs menţionat.  +  Articolul 5Potrivit prevederilor art. 35 din Codul silvic, eliberarea documentelor menţionate la art. 3 din prezentele instrucţiuni se face de către: a) filialele şi ocoalele silvice din structura Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" sau de către agenţii economici de exploatare a lemnului, din parchetele sau depozitele pe care le au în gestiune; b) agenţii silvici special împuterniciţi de şeful ocolului silvic, pentru materialele lemnoase provenite din: păduri proprietate privată, vegetatia forestieră supusă unor reguli tehnice silvice şi de paza, situata pe terenuri din afară fondului forestier, necuprinse în amenajamentele silvice, precum şi din păşuni împădurite; c) primării, pentru materialul lemnos din vegetatia forestieră situata pe terenuri din afară fondului forestier necuprinse în amenajamentele silvice, aflată în intravilanul localităţilor; de asemenea, pentru materialul lemnos provenit de pe terenuri proprietate privată, care se vinde de către persoane fizice în tîrguri, oboare, pieţe şi altele asemenea; d) gestionării depozitelor de materiale lemnoase de lucru sau de foc, aflate în localităţi şi de la care acestea au fost cumpărate. Bonurile de vînzare eliberate vor purta, în mod obligatoriu, menţiunea achitat.Personalul care eliberează documentele de însoţire răspunde de întocmirea corespunzătoare a acestora şi de exactitatea datelor înscrise, potrivit legii.  +  Articolul 6Pentru a proba provenienţă materialelor lemnoase care se transporta, documentele menţionate al art. 3 vor cuprinde următoarele date: a) emitentul documentului; b) locul de unde provin produsele transportate (denumirea ocolului silvic, partida, unitatea de producţie, unitatea amenajistica; denumirea pădurii proprietate privată; denumirea şi categoria vegetatiei forestiere situate pe terenuri care nu fac parte din fondul forestier şi nu sunt cuprinse în amenajamentele silvice; denumirea şi sediul depozitului de materiale lemnoase); c) denumirea produsului şi cantitatea; la lemnul de lucru se indica, pe specii, numărul de piese, iar pentru fiecare piesa, diametrul, lungimea şi volumul; lemnul de foc se înscrie pe grupe de specii, iar cantităţile se exprima în unităţi convenţionale; d) numele şi prenumele sau denumirea şi domiciliul ori sediul cumpărătorului; e) numele şi prenumele şi domiciliul persoanei delegate ca însoţitor al transportului, dacă este cazul; f) locul de destinaţie a materialului lemnos transportat şi mijloacele de transport utilizate, respectiv denumirea şi, dacă este cazul, numărul de înmatriculare; g) data emiterii actului, precum şi ziua şi ora plecării transportului cu materiale lemnoase; h) menţiuni speciale: pentru lemnul de lucru se va menţiona: Fiecare piesa a fost însemnată cu marca ...; i) sigiliul şi semnatura emitentului.  +  Articolul 7Completarea datelor pe formularele respective se va face cu cerneala, pasta pix sau creion chimic, scrise citeţ, fără ştersături sau adăugiri ulterioare.Documentele de însoţire pe durata transportului, care nu poarta sigiliul emitentului, sunt expirate, au corecturi necertificate, nu sunt completate la toate rubricile sau prevăd alte produse decît cele transportate (sortimente, specii, cantităţi), se reţin, împreună cu produsele respective, în vederea efectuării cercetărilor pentru stabilirea provenientei acestora.Originalul documentului de însoţire a materialelor lemnoase sau a produselor accesorii pe durata transportului (unicatul) va însoţi transportul.Întocmirea şi folosirea de documente false se sancţionează potrivit legii penale.  +  Articolul 8Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva" asigura tipărirea formularelor documentelor prevăzute la art. 3. Numai aceste formulare vor fi folosite în circulaţia materialelor lemnoase.Primării, deţinătorii instalaţiilor de debitat lemn rotund în cherestea, precum şi gestionării de materiale lemnoase vor procura formularele documentelor de însoţire care le sunt necesare, contra cost, de la unităţile silvice din zona.  +  Articolul 9Materialul lemnos de lucru care se vinde direct din padure sau din vegetatia forestieră situata pe terenurile din afară fondului forestier, necuprinse în amenajamentele silvice, se va insemna prin marcare la capete, pe fiecare piesa. Marcarea se va face cu un dispozitiv (marca) de forma dreptunghiulara, care se va afla în dotarea fiecărui padurar sau agent silvic împuternicit a elibera material lemnos de lucru dintr-o gestiune sau care eliberează documente de însoţire a transportului pentru asemenea materiale lemnoase de pe proprietăţile private.Dispozitivele respective de marcat vor purta un număr care va avea următoarea semnificaţie: primele doua cifre - codul filialei, următoarele doua - codul ocolului, ultimele doua - codul cantonului silvic din raza căruia provine materialul lemnos.  +  Articolul 10Deţinătorii instalaţiilor de prelucrat lemn rotund în cherestea sunt obligaţi sa ţină la zi evidenta cantităţilor de lemn primite spre prelucrare, cu specificarea documentelor din care rezultă provenienţă materialelor lemnoase respective. Aceste documente se ţin la dispoziţia organelor de control timp de 2 ani de la primirea lor.Ori de cîte ori se primesc spre debitare materiale lemnoase, neinsotite de documente din care să rezulte provenienţă lor, se va anunta ocolul silvic cel mai apropiat care, pe aceasta baza, este obligat sa cerceteze provenienţă materialelor respective. Totodată, se va refuza debitarea atât timp cît aceasta nu va fi încuviinţată de unitatea silvică sesizată cu privire la lipsa documentelor de provenienţă.În cazul în care prevederile alin. 1 şi 2 nu sunt respectate, organul constatator va aplica sancţiunile prevăzute în Decretul nr. 257/1982 privind regimul vegetatiei forestiere de pe terenurile situate în afară fondului forestier şi funcţionarea instalaţiilor de prelucrat lemn rotund în cherestea. Totodată, va anunta organul care a autorizat funcţionarea instalaţiei respective, în vederea luării măsurilor ce se impun.  +  Articolul 11Personalul silvic este autorizat să efectueze controlul provenientei materialelor lemnoase aflate la instalaţiile de prelucrat lemn rotund în cherestea, precum şi al modului în care sunt respectate prevederile prezentelor instrucţiuni, la eliberarea documentelor de însoţire a cherestelei pe timpul transportului.  +  Articolul 12În situaţia în care se utilizează mijloace de transport cu tracţiune hipo, auto sau tractoare cu remorci şi acestea se defecteaza în timpul transportului, ori se ivesc unele împrejurări care determina depăşirea termenului maxim acordat potrivit prevederilor art. 3 lit. a) şi b), beneficiarul transportului sau reprezentantul acestuia se va adresa ocolului silvic în a cărui raza de activitate s-a produs evenimentul pentru a se consemna despre aceasta pe documentul de însoţire a materialelor lemnoase. Consemnarea se va face sub semnatura delegatului ocolului silvic respectiv şi prin aplicarea sigiliului (ştampilei). Prezentarea la ocolul silvic pentru obţinerea vizei va avea loc în termen de maximum 36 de ore din momentul întreruperii transportului.Întreruperea transportului, în asemenea condiţii, nu poate fi mai mare de 5 zile. Continuarea transportului după înlăturarea evenimentului care a produs întreruperea să se va face cu viza aceluiaşi organ silvic care va indica în scris pe document data de la care transportul va continua.Agenţii economici specializaţi în transportul materialelor lemnoase pot continua transportul întrerupt din cauza unor evenimente neprevăzute, pe baza documentului de însoţire iniţial, anexat la documentul de transport (scrisoare de trasura, conosament, scrisoarea de transport) fără a mai anunta ocolul silvic. Pentru aceste unităţi, documentele de însoţire menţionate, coroborate cu foile de parcurs, trebuie să ateste împrejurarea care a împiedicat desfăşurarea normală a transportului.  +  Articolul 13În scopul protejării populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, nu este permisă comercializarea materialelor lemnoase cumpărate pentru nevoi proprii din pădurile proprietate publică.  +  Articolul 14Materialele lemnoase neinsotite pe durata transportului de documentele prevăzute la art. 3 din prezentele instrucţiuni vor fi reţinute şi date în custodie de organele de control competente, pentru stabilirea provenientei lor, potrivit prevederilor art. 36 alin. 1 şi art. 37 alin. 1 din Codul silvic.Şefii statiilor de cale ferată sau capitanii de port, după caz, vor refuza primirea materialelor lemnoase prezentate spre expediere, dacă acestea nu au documentele de însoţire menţionate la art. 3 din prezentele instrucţiuni. Totodată, vor sesiza imediat cele constatate organului de urmărire penală cel mai apropiat.În cazul în care, în cursul transportului pe calea ferată, organele de control competente constata ca materialele lemnoase nu au documentele de însoţire prevăzute în prezentele instrucţiuni vor dispune reţinerea acestora după sosirea lor în statia de destinaţie, la locul prevăzut pentru descărcare. Totodată, statia de cale ferată va aviza destinatarul despre aceasta reţinere. Acţiunea de descărcare a materialelor lemnoase se va face de către destinatar în termenul stabilit în Tariful local de mărfuri, iar reţinerea materialelor respective pentru stabilirea provenientei lor se va face de organele competente.  +  Articolul 15Potrivit prevederilor art. 37 din Codul silvic, materialele lemnoase reţinute de organele silvice sau de poliţie vor fi date în custodie, după împrejurări, ocolului, districtului, brigazii sau cantonului silvic cel mai apropiat, ori unui alt custode care dispune de spaţiu necesar şi de mijloacele de paza corespunzătoare.Când materialele lemnoase găsite fără documente de însoţire pe timpul transportului se afla în mijloace cu tracţiune hipo, tractoare cu remorci sau auto, cărăuşul respectiv este obligat să le ducă la locul de păstrare în custodie stabilit de organul de constatare.  +  Articolul 16Pentru materialele lemnoase reţinute în condiţiile prevăzute la art. 14 de mai sus se încheie, în patru exemplare, procesul-verbal de dare în custodie, care va cuprinde următoarele date: a) numele, prenumele şi calitatea celui ce a făcut constatarea şi a dispus reţinerea materialelor lemnoase; b) numele şi prenumele sau denumirea şi domiciliul sau sediul destinatarului ori, dacă este cazul, ale persoanei care însoţeşte transportul; c) motivul reţinerii; d) cantitatea şi sortimentele reţinute, desfăşurate pe specii, iar în cazul lemnului de lucru, pe număr de piese şi dimensiuni; e) denumirea ocolului silvic, a districtului, brigazii sau cantonului silvic, ori a altui custode care preia materialele lemnoase reţinute, precum şi numele, prenumele, domiciliul şi actul de identitate ale persoanei care are calitatea de custode; f) termenul în care persoana care a însoţit transportul s-a obligat să prezinte actele necesare doveditoare ale legalităţii provenientei materialelor lemnoase; g) toate datele referitoare la împrejurările în care s-a interceptat transportul nelegal, cum sunt locul unde a fost găsit, explicaţii date de cărăuş sau de însoţitor cu privire la provenienţă materialului lemnos transportat, data la care a început transportul şi orice alte date care pot fi utile în cauza.Procesul-verbal de custodie se semnează de cel care a dispus reţinerea materialelor lemnoase, de custode, de destinatar sau de însoţitorul transportului şi de martori.Termenul maxim ce se poate admite pentru prezentarea actelor doveditoare a provenientei materialelor lemnoase transportate este de 3 zile.  +  Articolul 17Cele patru exemplare ale procesului-verbal de custodie astfel întocmit se repartizează următorilor: persoanei care a făcut constatarea, custodelui, ocolului silvic pe raza căruia s-a interceptat transportul şi destinatarului sau persoanei care a însoţit (sau a executat) transportul.  +  Articolul 18Persoana de la care s-a reţinut materialul lemnos este obligată ca, în termenul stabilit, să facă dovada provenientei legale a acestuia, prin prezentarea documentelor doveditoare.În situaţia în care, în termenul de 3 zile, s-a făcut persoanelor prevăzute la art. 20 dovada provenientei legale a materialelor lemnoase sau în care, în urma cercetărilor întreprinse ori a judecării cauzei respective de către instanţele competente, s-a stabilit provenienţă licita a materialelor lemnoase reţinute, acestea vor fi restituite proprietarului, încheindu-se în acest scop un proces-verbal de predare-primire.În cazul în care provenienţă legală a materialelor lemnoase reţinute nu a putut fi stabilită pe bază de acte, acestea se vor confisca în condiţiile legii, aplicindu-se, după caz, prevederile legii penale sau ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 19Pomii de Craciun şi produsele accesorii perisabile ale pădurii, care au fost confiscate, se vor valorifica la preţul pieţei, într-un termen care să evite deprecierea lor. Materialul lemnos confiscat se valorifica, cu prioritate, la cerere, creselor, gradinitelor, căminelor de batrini, şcolilor, spitalelor şi consiliilor locale, pentru nevoi proprii.  +  Articolul 20Urmărirea respectării prevederilor din prezentele instrucţiuni se va efectua de următoarele persoane: a) inginerii, tehnicienii, brigadierii şi padurarii de la ocoalele silvice şi secţiile silvocinegetice; b) personalul de specialitate din cadrul Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva", precum şi cel din cadrul Departamentului pădurilor din Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.De asemenea, organele de poliţie şi primării au obligaţia de a exercita, în limitele atribuţiilor stabilite prin lege, controlul asupra circulaţiei materialelor lemnoase.Totodată, unităţile silvice vor solicita, ori de cîte ori va fi nevoie, în baza prevederilor Codului silvic, participarea directa a organelor de poliţie, precum şi a primarilor la acţiunile de control al circulaţiei materialelor lemnoase.-----------------