HOTĂRÂRE nr. 261 din 13 martie 2002privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Monumentelor Istorice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 29 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, denumit în continuare Institut, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor şi este finanţat din alocaţii de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare. (2) Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, str. Ienachita Văcărescu nr. 16, sectorul 4.  +  Articolul 2 (1) Institutul are următoarele atribuţii principale: a) actualizează evidenta monumentelor istorice; b) elaborează şi propune actualizarea periodică a Listei cuprinzând monumentele istorice; c) elaborează normative şi metodologii pentru domeniul monumentelor istorice, care se aproba prin ordin al ministrului culturii şi cultelor; d) asigura fundamentarea ştiinţifică a deciziilor şi a avizelor Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice privind clasarea şi evidenta monumentelor istorice, la intervenţiile asupra acestora, precum şi în zonele lor de protecţie; e) propune Ministerului Culturii şi Cultelor iniţierea de acte normative în domeniul protejării monumentelor istorice; f) gestionează, în condiţiile legii, fondurile destinate evidentei, elaborării normelor şi metodologiilor pentru monumente istorice, investigatiilor, proiectelor-pilot, expertizelor, cercetărilor şi studiilor specifice; g) administrează baza naţionala de date a monumentelor istorice, arhiva, fototeca, fondul cartografic şi biblioteca monumentelor istorice, care sunt proprietate publică a statului român; h) colaborează cu Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice în vederea realizării obiectivelor privind protecţia monumentelor istorice; i) coordonează activitatea instituţiilor din teritoriu privind evidenta monumentelor istorice şi realizarea cadastrului acestora; j) propune şi iniţiază programe şi proiecte naţionale şi internaţionale cu aplicare în domeniul protejării monumentelor istorice, stabileşte contacte cu organizaţii din străinătate care au ca obiect de activitate protejarea monumentelor istorice; k) elaborează proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice, precum şi a zonelor de protecţie a acestora şi propune în acest sens colaborarea Ministerului Culturii şi Cultelor cu ministerele şi autorităţile de resort; l) propune Ministerului Culturii şi Cultelor proiecte de formare a specialiştilor în domeniul protejării monumentelor istorice; m) organizează şi participa la manifestări ştiinţifice, naţionale şi internaţionale, în domeniul protejării monumentelor istorice; n) editează Revista monumentelor istorice şi Buletinul monumentelor istorice, precum şi alte publicaţii de specialitate, pe orice tip de suport. (2) Institutul îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale.  +  Articolul 3 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin Institutul este abilitat să solicite şi sa primească de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniu, date şi documente necesare exercitării competentelor sale. (2) Institutul centralizează şi prelucreaza datele statistice primare referitoare la activităţile din domeniu. (3) Institutul colaborează cu instituţii de specialitate pentru realizarea unor studii şi cercetări privind evoluţia şi prognoza activităţilor din domeniu.  +  Articolul 4 (1) Institutul este condus de un director general numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, potrivit legii. (2) Directorul general al Institutului conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţara sau din străinătate. (3) Directorul general este ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestionează. (4) Directorul general numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul Institutului. (5) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite dispoziţii. (6) Pe lângă directorul general funcţionează Consiliul ştiinţific al Institutului, organism consultativ alcătuit din specialişti în domeniul protejării monumentelor istorice; componenta, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare a Consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică, numărul maxim de posturi, în limita celui prevăzut în nota de la cap. II al anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi statul de funcţii al Institutului se aproba prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (2) Personalul Institutului este salarizat potrivit reglementărilor aplicabile personalului din instituţiile bugetare. (3) Atribuţiile şi modul de funcţionare a compartimentelor din aparatul propriu al Institutului, precum şi relaţiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.  +  Articolul 6 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat. (2) Veniturile extrabugetare se obţin din activităţi realizate direct de Institut, şi anume din: a) cofinantari de programe şi proiecte; b) publicaţii pe orice tip de suport; c) prestaţii editoriale; d) studii, proiecte şi prestări de servicii; e) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare; f) alte activităţi specifice realizate de Institut, inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice. (3) Veniturile obţinute din activităţi direct de către Institut, inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, se gestionează în regim extrabugetar.  +  Articolul 7 (1) Încadrarea în numărul de posturi aprobat se realizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Până la data aplicării prevederilor alin. (1) personalul existent în cadrul fostului Centru de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Naţional este preluat de Institut pe bază de examen sau concurs.  +  Articolul 8 (1) Activul şi pasivul Centrului de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Naţional va fi preluat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol de predare-primire. (2) Institutul va elabora propriul regulament de organizare şi funcţionare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 9 (1) Institutul are dreptul la un autoturism în parc propriu, pentru transportul personalului, cu un consum lunar de maximum 350 de litri. (2) Pentru îndeplinirea activităţilor specifice Institutul are dreptul la doua autovehicule pentru transport de persoane şi marfa. Consumul lunar maxim de carburant este stabilit conform dispoziţiilor legale.  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La capitolul II - Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, după numărul curent 47^1 se introduce numărul curent 47^2 cu următorul cuprins:
           
      "472.Institutul Naţional al Monumentelor IstoriceVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat"
    2. Numărul curent 51^1 de la capitolul III - Instituţii publice finanţate din venituri extrabugetare, precum şi orice dispoziţii contrare din cuprinsul acestuia se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────────Ministrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul muncii şisolidarităţii sociale,Ion Giurescu,secretar de stat──────────────────