ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 13 martie 2002pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum şi a unor alte acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Sinteza cheltuielilor bugetare modificate pe anul 2002, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Numărul maxim de posturi aprobat prin anexele la Legea nr. 743/2001 se suplimenteaza cu 85 de posturi la Ministerul Afacerilor Externe, cu 10 posturi la Ministerul Culturii şi Cultelor şi se diminuează cu 35 de posturi la Ministerul Apărării Naţionale. (3) Bugetul modificat, în structura, al Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2002 este prevăzut în anexa nr. 2. (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite, veniturile proprii, alocaţiile de la bugetul de stat şi cheltuielile ce se suporta din acestea, veniturile şi cheltuielile gestionate în regim extrabugetar, intrările de credite externe, precum şi cheltuielile din fonduri externe nerambursabile, pe ordonatori principali de credite, pe anul 2002, sunt cele aprobate prin anexa nr. 3 la Legea nr. 743/2001, cu excepţia celor prevăzute în anexa nr. 3*) la prezenta ordonanţă de urgenţă.------------ Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior. (5) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, pot introduce modificări în structura posturilor şi a cheltuielilor cu salariile pe alineate, cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi în cheltuielile totale cu salariile, aprobate.  +  Articolul 2Sumele provenite din amenzile aplicate în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de către autorităţile administraţiei publice locale şi a amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale. Eventualele sume reţinute şi încasate, ca venituri extrabugetare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din amenzile aplicate de către unităţile din care fac parte agenţii constatatori, se utilizează, cu aprobarea ordonatorului principal de credite al acestora, pentru cheltuieli de capital.  +  Articolul 3Cheltuielile efectuate în anii anteriori de la bugetul de stat pentru unele acţiuni care au fost trecute în finanţarea bugetelor locale şi neregularizate cu bugetele locale rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat.  +  Articolul 4Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002, prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 743/2001, reprezentând plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţara, conform Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, se modifica la judeţele: Bihor cu +247.297 mii lei, Bistrita-Nasaud cu -247.297 mii lei, Maramures cu +384.684 mii lei şi Mehedinti cu -384.684 mii lei. Numărul maxim de posturi finanţat pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult, prevăzut în anexa nr. 10 la Legea nr. 743/2001, se suplimenteaza la judeţele Bihor cu 9 posturi şi, respectiv, Maramures cu 14 posturi şi se diminuează la judeţele Bistrita-Nasaud cu 9 posturi şi, respectiv, Mehedinti cu 14 posturi.  +  Articolul 5Articolul 12 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 29 decembrie 2001, se abroga.  +  Articolul 6În anul 2002, în execuţie, prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pot fi alocate lunar peste proportiile prevăzute, cu condiţia încadrării în aceste proporţii la nivelul anului.  +  Articolul 7Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificările aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în anexele la Legea nr. 743/2001.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1
                           
    SINTEZA
    cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli şi alineate, după caz, pe anul 2002
    - mii lei -
    CapitolSub- capitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
    AB123=1+2
    5000       TOTAL GENERAL301.468.821.852353.054.710301.821.876.562
        01     CHELTUIELI CURENTE236.929.711.818548.920.207237.478.632.025
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL36.996.570.957156.145.18837.152.716.145
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII35.031.935.123392.775.01935.424.710.142
        34       SUBVENŢII10.939.108.439   10.939.108.439
        36       PRIME701.000.000   701.000.000
        38       TRANSFERURI90.748.217.190   90.748.217.190
        49       DOBÂNZI61.473.825.000   61.473.825.000
        60       REZERVE1.039.055.109   1.039.055.109
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL39.338.298.264-195.865.49739.142.432.767
        79     ÎMPRUMUTURI ACORDATE102.715.360   102.715.360
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE25.098.096.410   25.098.096.410
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite24.738.096.410360.000.00025.098.096.410
        8501     Rambursări de credite externe17.870.194.110300.000.00018.170.194.110
        8502     Plăţi de dobânzi şi comisioane6.867.902.30060.000.0006.927.902.300
        88     Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora360.000.000-360.000.000  
        8801     Rambursări de credite interne300.000.000-300.000.000  
        8802     Plăţi de dobânzi şi comisioane60.000.000-60.000.000  
    5001       BUGET DE STAT237.817.230.648   237.817.230.648
        01     CHELTUIELI CURENTE198.361.286.712   198.361.286.712
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL35.483.708.275   35.483.708.275
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII24.528.355.415   24.528.355.415
        34       SUBVENŢII10.834.687.439   10.834.687.439
        36       PRIME701.000.000   701.000.000
        38       TRANSFERURI64.300.655.474   64.300.655.474
        49       DOBÂNZI61.473.825.000   61.473.825.000
        60       REZERVE1.039.055.109   1.039.055.109
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL14.615.132.166   14.615.132.166
        79     ÎMPRUMUTURI ACORDATE102.715.360   102.715.360
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE24.738.096.410   24.738.096.410
        85       Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite24.738.096.410   24.738.096.410
        8501       Rambursări de credite externe17.870.194.110   17.870.194.110
        8502       Plăţi de dobânzi şi comisioane6.867.902.300   6.867.902.300
    5101       AUTORITĂŢI PUBLICE14.321.553.666   14.321.553.666
        01     CHELTUIELI CURENTE12.596.056.222   12.596.056.222
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL9.005.751.901   9.005.751.901
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.786.002.368   2.786.002.368
        34       SUBVENŢII34.170.000   34.170.000
        38       TRANSFERURI770.131.953   770.131.953
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL959.047.304   959.047.304
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE766.450.140   766.450.140
        85       Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite766.450.140   766.450.140
        8501       Rambursări de credite externe627.918.280   627.918.280
        8502       Plăţi de dobânzi şi comisioane138.531.860   138.531.860
      01       Administraţia Prezidenţială106.493.000   106.493.000
      02       Autorităţi legislative1.674.518.000   1.674.518.000
      03       Autorităţi judecătoreşti4.689.093.246   4.689.093.246
      04       Alte organe ale autorităţilor publice690.697.450   690.697.450
      05       Autorităţi executive7.160.751.970   7.160.751.970
    5401       APĂRARE NAŢIONALĂ23.231.105.604   23.231.105.604
        01     CHELTUIELI CURENTE15.562.810.100   15.562.810.100
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL8.420.059.327   8.420.059.327
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.216.826.803   6.216.826.803
        38       TRANSFERURI925.923.970   925.923.970
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL502.674.504   502.674.504
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE7.165.621.000   7.165.621.000
        85       Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite7.165.621.000   7.165.621.000
        8501       Rambursări de credite externe6.136.551.000   6.136.551.000
        8502       Plăţi de dobânzi şi comisioane1.029.070.000   1.029.070.000
      01       Administraţie centrală239.989.510   239.989.510
      02       Apărare naţională şi operaţiuni de menţinere a păcii14.936.150.963   14.936.150.963
      03       Acţiuni de integrare euroatlantică şi pentru constituirea forţei de reacţie rapidă7.177.392.896   7.177.392.896
      04       Parteneriat pentru pace165.741.958   165.741.958
      05       Plăţi compensatorii711.830.277   711.830.277
    5501       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ24.917.392.817   24.917.392.817
        01     CHELTUIELI CURENTE22.011.411.114   22.011.411.114
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL11.858.552.700   11.858.552.700
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.985.384.901   6.985.384.901
        34       SUBVENŢII2.442.068.898   2.442.068.898
        38       TRANSFERURI725.404.615   725.404.615
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL944.113.683   944.113.683
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.961.868.020   1.961.868.020
        85       Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite1.961.868.020   1.961.868.020
        8501       Rambursări de credite externe1.554.405.440   1.554.405.440
        8502       Plăţi de dobânzi şi comisioane407.462.580   407.462.580
      01       Administraţie centrală1.235.943.015   1.235.943.015
      02       Poliţie7.075.347.379   7.075.347.379
      03       Protecţie şi pază contra incendiilor1.058.687.164   1.058.687.164
      04       Paza şi supravegherea frontierei2.428.825.648   2.428.825.648
      05       Jandarmerie3.309.112.496   3.309.112.496
      06       Siguranţă naţională5.959.991.071   5.959.991.071
      07       Penitenciare2.641.201.135   2.641.201.135
      50       Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională1.208.284.909   1.208.284.909
    5701       ÎNVĂŢĂMÂNT12.770.709.059   12.770.709.059
        01     CHELTUIELI CURENTE10.318.917.524   10.318.917.524
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL2.217.922.404   2.217.922.404
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.411.476.433   1.411.476.433
        34       SUBVENŢII710.530.000   710.530.000
        38       TRANSFERURI5.978.988.687   5.978.988.687
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.891.746.905   1.891.746.905
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE560.044.630   560.044.630
        85       Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite560.044.630   560.044.630
        8501       Rambursări de credite externe203.272.880   203.272.880
        8502       Plăţi de dobânzi şi comisioane356.771.750   356.771.750
      01       Administraţie centrală44.068.530   44.068.530
      02       Învăţământ preşcolar162.258.641   162.258.641
      03       Învăţământ primar şi gimnazial1.211.661.945   1.211.661.945
      04       Învăţământ liceal662.877.241   662.877.241
      09       Învăţământ superior7.208.107.563   7.208.107.563
      10       Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice176.274.135   176.274.135
      14       Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi455.230.742   455.230.742
      25       Servicii publice descentralizate782.216.475   782.216.475
      50       Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ2.068.013.787   2.068.013.787
    5801       SĂNĂTATE9.807.876.580   9.807.876.580
        01     CHELTUIELI CURENTE4.250.862.560   4.250.862.560
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL1.091.104.224   1.091.104.224
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.377.691.240   1.377.691.240
        34       SUBVENŢII54.250.000   54.250.000
        38       TRANSFERURI1.727.817.096   1.727.817.096
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.194.632.390   1.194.632.390
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE4.362.381.630   4.362.381.630
        85       Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite4.362.381.630   4.362.381.630
        8501       Rambursări de credite externe3.383.867.060   3.383.867.060
        8502       Plăţi de dobânzi şi comisioane978.514.570   978.514.570
      01       Administraţie centrală750.000.000   750.000.000
      03       Spitale1.267.346.910   1.267.346.910
      05       Creşe1.966.524   1.966.524
      07       Centre de transfuzii sanguine450.000.000   450.000.000
      09       Centre de sănătate131.230.597   131.230.597
      25       Servicii publice descentralizate3.245.387.994   3.245.387.994
      50       Alte instituţii şi acţiuni sanitare3.961.944.555   3.961.944.555
    5901       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET3.801.494.629   3.801.494.629
        01     CHELTUIELI CURENTE3.634.733.231   3.634.733.231
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL197.629.500   197.629.500
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.013.159.313   1.013.159.313
        34       SUBVENŢII1.294.265.887   1.294.265.887
        38       TRANSFERURI1.129.678.531   1.129.678.531
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL156.321.398   156.321.398
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE10.440.000   10.440.000
        85       Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite10.440.000   10.440.000
        8502       Plăţi de dobânzi şi comisioane10.440.000   10.440.000
      01       Administraţie centrală144.700.767   144.700.767
      02       Biblioteci publice naţionale84.782.856   84.782.856
      04       Muzee209.906.257   209.906.257
      05       Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte290.190.908   290.190.908
      15       Culte religioase588.846.440   588.846.440
      20       Activitatea sportivă863.548.085   863.548.085
      21       Activitatea de tineret70.000.000   70.000.000
      25       Servicii publice descentralizate89.413.929   89.413.929
      50       Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret1.460.105.387   1.460.105.387
    6001       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII27.278.483.522   27.278.483.522
        01     CHELTUIELI CURENTE27.161.951.573   27.161.951.573
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL294.362.000   294.362.000
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.844.208.636   1.844.208.636
        34       SUBVENŢII18.279.765   18.279.765
        38       TRANSFERURI25.005.101.172   25.005.101.172
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL60.840.749   60.840.749
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE55.691.200   55.691.200
        85       Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite55.691.200   55.691.200
        8501       Rambursări de credite externe13.922.800   13.922.800
        8502       Plăţi de dobânzi şi comisioane41.768.400   41.768.400
      01       Administraţie centrală182.789.800   182.789.800
      08       Centre de primire a minorilor2.644.250   2.644.250
      09       Ajutor social40.000.000   40.000.000
      14       Alocaţia de încredinţare şi plasament familial237.800.000   237.800.000
      15       Alocaţia de stat pentru copii9.893.960.447   9.893.960.447
      17       Ajutoare pentru soţii de militari în termen7.348.320   7.348.320
      18       Centre de primire, triere şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat10.312.059   10.312.059
      19       Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii957.847.000   957.847.000
      20       Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte categorii de beneficiari5.378.392.412   5.378.392.412
      21       Pensii militari5.278.804.132   5.278.804.132
      25       Servicii publice descentralizate247.864.665   247.864.665
      29       Concediu plătit pentru creşterea copiilor până la 2 ani3.674.160   3.674.160
      37       Ajutoare speciale1.255.634.477   1.255.634.477
      38       Indemnizaţii nevăzători salariaţi9.389.520   9.389.520
      43       Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului251.830.910   251.830.910
      48       Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap27.500.000   27.500.000
      50       Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii3.492.691.370   3.492.691.370
    6301       SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE4.637.307.375   4.637.307.375
        01     CHELTUIELI CURENTE1.609.100.000   1.609.100.000
        38       TRANSFERURI1.609.100.000   1.609.100.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.129.833.595   1.129.833.595
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.898.373.780   1.898.373.780
        85       Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite1.898.373.780   1.898.373.780
        8501       Rambursări de credite externe1.427.087.000   1.427.087.000
        8502       Plăţi de dobânzi şi comisioane471.286.780   471.286.780
      08       Locuinţe2.039.833.595   2.039.833.595
      50       Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe2.597.473.780   2.597.473.780
    6401       MEDIU ŞI APE2.137.356.546   2.137.356.546
        01     CHELTUIELI CURENTE457.172.840   457.172.840
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL231.918.000   231.918.000
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII83.382.920   83.382.920
        38       TRANSFERURI141.871.920   141.871.920
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.550.005.526   1.550.005.526
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE130.178.180   130.178.180
        85       Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite130.178.180   130.178.180
        8502       Plăţi de dobânzi şi comisioane130.178.180   130.178.180
      01       Administraţie centrală80.808.750   80.808.750
      02       Dezvoltare surse de apă, acumulări şi amenajări hidrotehnice1.395.529.336   1.395.529.336
      03       Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea şi controlul poluării647.227.910   647.227.910
      04       Prospecţiuni geologice privind sursele de apă1.020.750   1.020.750
      05       Controlul activităţilor nucleare12.769.800   12.769.800
    6601       INDUSTRIE7.634.466.514   7.634.466.514
        01     CHELTUIELI CURENTE5.220.440.764   5.220.440.764
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL109.461.000   109.461.000
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII201.647.376   201.647.376
        34       SUBVENŢII3.089.611.600   3.089.611.600
        38       TRANSFERURI1.819.720.788   1.819.720.788
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL2.335.710.000   2.335.710.000
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE78.315.750   78.315.750
        85       Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite78.315.750   78.315.750
        8501       Rambursări de credite externe14.618.940   14.618.940
        8502       Plăţi de dobânzi şi comisioane63.696.810   63.696.810
      01       Administraţie centrală303.919.654   303.919.654
      02       Prospecţiuni şi lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale130.000.000   130.000.000
      03       Combustibili minerali solizi1.820.708.000   1.820.708.000
      06       Resurse minerale, altele decât combustibili2.900.549.534   2.900.549.534
      07       Industrie prelucrătoare535.995.129   535.995.129
      50       Alte cheltuieli în domeniul industriei1.943.294.197   1.943.294.197
    6701       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ11.617.196.149   11.617.196.149
        01     CHELTUIELI CURENTE10.779.104.123   10.779.104.123
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL700.759.000   700.759.000
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII993.223.937   993.223.937
        34       SUBVENŢII2.863.400.000   2.863.400.000
        36       PRIME701.000.000   701.000.000
        38       TRANSFERURI5.520.721.186   5.520.721.186
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL648.045.806   648.045.806
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE190.046.220   190.046.220
        85       Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite190.046.220   190.046.220
        8501       Rambursări de credite externe114.863.100   114.863.100
        8502       Plăţi de dobânzi şi comisioane75.183.120   75.183.120
      01       Administraţie centrală109.564.515   109.564.515
      02       Amendare soluri acide şi alcaline50.000.000   50.000.000
      03       Acoperire sume fixe la seminţe409.400.000   409.400.000
      04       Combatere dăunători şi boli în sectorul vegetal281.606.260   281.606.260
      05       Reproducţie şi selecţie animale199.992.598   199.992.598
      06       Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole83.188.730   83.188.730
      07       Subvenţionare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli120.000.000   120.000.000
      10       Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli5.996.486.193   5.996.486.193
      14       Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului1.686.227.330   1.686.227.330
      15       Silvicultură348.874.969   348.874.969
      17       Prevenirea şi combaterea bolilor la animale şi combaterea epizootiilor517.223.937   517.223.937
      25       Servicii publice descentralizate1.405.161.472   1.405.161.472
      50       Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii409.470.145   409.470.145
    6801       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII18.469.158.742   18.469.158.742
        01     CHELTUIELI CURENTE9.246.038.083   9.246.038.083
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL172.255.512   172.255.512
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII128.632.736   128.632.736
        34       SUBVENŢII25.150.140   25.150.140
        38       TRANSFERURI8.919.999.695   8.919.999.695
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL2.397.816.029   2.397.816.029
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE6.825.304.630   6.825.304.630
        85       Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite6.825.304.630   6.825.304.630
        8501       Rambursări de credite externe3.823.897.020   3.823.897.020
        8502       Plăţi de dobânzi şi comisioane3.001.407.610   3.001.407.610
      01       Administraţie centrală644.427.002   644.427.002
      02       Aviaţie civilă2.618.138.016   2.618.138.016
      03       Navigaţie civilă1.041.259.862   1.041.259.862
      05       Drumuri şi poduri5.413.637.930   5.413.637.930
      06       Transport feroviar6.930.044.184   6.930.044.184
      07       Transport în comun1.634.381.850   1.634.381.850
      08       Aeroporturi de interes local29.355.000   29.355.000
      09       Aviaţie civilă finanţată din venituri cu destinaţie specială148.966.153   148.966.153
      10       Comunicaţii7.848.745   7.848.745
      50       Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor1.100.000   1.100.000
    6901       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE7.118.938.108   7.118.938.108
        01     CHELTUIELI CURENTE6.362.869.330   6.362.869.330
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL154.001.302   154.001.302
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII394.201.046   394.201.046
        34       SUBVENŢII214.254.384   214.254.384
        38       TRANSFERURI5.600.412.598   5.600.412.598
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL130.586.988   130.586.988
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE625.481.790   625.481.790
        85       Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite625.481.790   625.481.790
        8501       Rambursări de credite externe522.105.000   522.105.000
        8502       Plăţi de dobânzi şi comisioane103.376.790   103.376.790
      01       Administraţie centrală1.188.208.008   1.188.208.008
      02       Rezerve materiale naţionale şi de mobilizare351.219.636   351.219.636
      03       Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri1.474.939   1.474.939
      04       Meteorologie şi hidrologie757.221.525   757.221.525
      05       Stimulare producţie de export şi a exportului1.000.000.000   1.000.000.000
      06       Acţiuni de cooperare economică internaţională4.000.000   4.000.000
      07       Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii144.000.000   144.000.000
      10       Sistemul Naţional Antigrindină3.800.000   3.800.000
      13       Promovarea şi dezvoltarea turismului180.814.000   180.814.000
      18       Fondul Naţional de Preaderare3.343.200.000   3.343.200.000
      50       Alte cheltuieli pentru acţiuni economice145.000.000   145.000.000
    7101       CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ3.035.243.925   3.035.243.925
        01     CHELTUIELI CURENTE2.882.652.127   2.882.652.127
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL553.490.813   553.490.813
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII890.500.286   890.500.286
        34       SUBVENŢII12.492.765   12.492.765
        38       TRANSFERURI1.426.168.263   1.426.168.263
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL152.591.798   152.591.798
      01       Administraţie centrală111.211.556   111.211.556
      02       Cercetare fundamentală442.478.213   442.478.213
      03       Cercetare aplicativă şi experimentală2.197.682.668   2.197.682.668
      50       Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică283.871.488   283.871.488
    7201       ALTE ACŢIUNI2.493.646.943   2.493.646.943
        01     CHELTUIELI CURENTE1.824.582.012   1.824.582.012
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL476.440.592   476.440.592
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII202.017.420   202.017.420
        34       SUBVENŢII76.214.000   76.214.000
        38       TRANSFERURI1.069.910.000   1.069.910.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL561.165.491   561.165.491
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE107.899.440   107.899.440
        85       Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite107.899.440   107.899.440
        8501       Rambursări de credite externe47.685.590   47.685.590
        8502       Plăţi de dobânzi şi comisioane60.213.850   60.213.850
      01       Administraţie centrală vamală şi unităţi teritoriale373.109.000   373.109.000
      05       Sistemul naţional de decoraţii20.000.000   20.000.000
      06       Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaţionale3.768.732   3.768.732
      07       Protecţie civilă172.804.892   172.804.892
      08       Executarea silită a creanţelor bugetare15.000.000   15.000.000
      10       Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului potrivit dispoziţiilor legale849.800.000   849.800.000
      11       Onorarii pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal15.000.000   15.000.000
      12       Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi celorlalte unităţi vamalea 555.829.440   555.829.440
      13       Programe de informare şi prezentare a imaginii României215.000.000   215.000.000
      18       Măsuri active pentru combaterea şomajului2.500.000   2.500.000
      19       Zboruri speciale76.214.000   76.214.000
      20       Fondul Român de Dezvoltare Socială86.370.000   86.370.000
      50       Alte cheltuieli108.250.879   108.250.879
    7501       CHELTUIELI DIN FONDURI LA DISPOZIŢIA GUVERNULUI29.705.000   29.705.000
        01     CHELTUIELI CURENTE29.705.000   29.705.000
        38       TRANSFERURI29.705.000   29.705.000
      01       Cheltuieli din fondul de intervenţie29.705.000   29.705.000
    8501       TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT1.900.000.000   1.900.000.000
        01     CHELTUIELI CURENTE1.900.000.000   1.900.000.000
        38       TRANSFERURI1.900.000.000   1.900.000.000
      03       Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe1.900.000.000   1.900.000.000
    8601       ÎMPRUMUTURI102.715.360   102.715.360
        79     ÎMPRUMUTURI ACORDATE102.715.360   102.715.360
      02       Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale50.000.000   50.000.000
      05       Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă2.233.440   2.233.440
      11       Microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale50.481.920   50.481.920
    8801       DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI61.473.825.000   61.473.825.000
        01     CHELTUIELI CURENTE61.473.825.000   61.473.825.000
        49       DOBÂNZI61.473.825.000   61.473.825.000
      01       Dobânzi aferente datoriei publice interne28.705.625.000   28.705.625.000
      02       Dobânzi aferente datoriei publice externe7.345.000.000   7.345.000.000
      03       Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii10.753.800.000   10.753.800.000
      04       Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe12.259.400.000   12.259.400.000
      05       Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne2.410.000.000   2.410.000.000
    9501       FONDURI DE REZERVĂ1.039.055.109   1.039.055.109
        60       REZERVE1.039.055.109   1.039.055.109
      01       Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului450.760.109   450.760.109
      02       Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului470.295.000   470.295.000
      03       Fond la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova118.000.000   118.000.000
    9901       DEFICIT-59.410.122.248   -59.410.122.248
    5050       FONDURI SPECIALE - TOTAL11.864.904.511   11.864.904.511
        01     CHELTUIELI CURENTE6.064.904.511   6.064.904.511
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.964.904.511   5.964.904.511
        38       TRANSFERURI100.000.000   100.000.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL5.440.000.000   5.440.000.000
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE360.000.000   360.000.000
        85       Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite   360.000.000360.000.000
        8501       Rambursări de credite externe   300.000.000300.000.000
        8502       Plăţi de dobânzi şi comisioane   60.000.00060.000.000
        88       Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora360.000.000-360.000.000  
        8801       Rambursări de credite interne300.000.000-300.000.000  
        8802       Plăţi de dobânzi şi comisioane60.000.000-60.000.000  
    5011       FOND SPECIAL PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI ENERGETIC4.300.000.000   4.300.000.000
        01     CHELTUIELI CURENTE100.000.000   100.000.000
        38       TRANSFERURI100.000.000   100.000.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL3.840.000.000   3.840.000.000
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE360.000.000   360.000.000
        85       Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite   360.000.000360.000.000
        8501       Rambursări de credite externe   300.000.000300.000.000
        8502       Plăţi de dobânzi şi comisioane   60.000.00060.000.000
        88       Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora360.000.000-360.000.000  
        8801       Rambursări de credite interne300.000.000-300.000.000  
        8802       Plăţi de dobânzi şi comisioane60.000.000-60.000.000  
    6611       INDUSTRIE4.200.000.000   4.200.000.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL3.840.000.000   3.840.000.000
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE360.000.000   360.000.000
        85       Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite   360.000.000360.000.000
        8501       Rambursări de credite externe   300.000.000300.000.000
        8502       Plăţi de dobânzi şi comisioane   60.000.00060.000.000
        88       Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora360.000.000-360.000.000  
        8801       Rambursări de credite interne300.000.000-300.000.000  
        8802       Plăţi de dobânzi şi comisioane60.000.000-60.000.000  
      05       Electricitate şi alte forme de energie finanţate din venituri cu destinaţie specială4.200.000.000   4.200.000.000
    8411       TRANSFERURI CĂTRE BUGETELE LOCALE100.000.000   100.000.000
        01     CHELTUIELI CURENTE100.000.000   100.000.000
        38       TRANSFERURI100.000.000   100.000.000
      23       Transferuri din bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic către bugetele locale100.000.000   100.000.000
    5012       FOND SPECIAL AL DRUMURILOR PUBLICE7.564.904.511   7.564.904.511
        01     CHELTUIELI CURENTE5.964.904.511   5.964.904.511
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.964.904.511   5.964.904.511
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.600.000.000   1.600.000.000
    6812       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII7.564.904.511   7.564.904.511
        01     CHELTUIELI CURENTE5.964.904.511   5.964.904.511
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.964.904.511   5.964.904.511
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.600.000.000   1.600.000.000
      05       Drumuri şi poduri7.564.904.511   7.564.904.511
    5014       CREDITE EXTERNE29.182.754.824   29.182.754.824
        01     CHELTUIELI CURENTE12.932.498.619238.591.52513.171.090.144
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL19.943.5762.720.74222.664.318
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII187.216.591235.870.783423.087.374
        34       SUBVENŢII104.421.000   104.421.000
        38       TRANSFERURI12.620.917.452   12.620.917.452
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL16.250.256.205-238.591.52516.011.664.680
    5114       AUTORITĂŢI PUBLICE600.420.751   600.420.751
        01     CHELTUIELI CURENTE175.618.719   175.618.719
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL278.456   278.456
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII31.778.791   31.778.791
        38       TRANSFERURI143.561.472   143.561.472
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL424.802.032   424.802.032
      05       Autorităţi executive600.420.751   600.420.751
    5414       APĂRARE NAŢIONALĂ4.255.223.972   4.255.223.972
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL4.255.223.972   4.255.223.972
      02       Apărare naţională şi operaţiuni de menţinere a păcii4.255.223.972   4.255.223.972
    5514       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ2.350.979.703   2.350.979.703
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL2.350.979.703   2.350.979.703
      02       Poliţie1.740.350.000   1.740.350.000
      06       Siguranţă naţională610.629.703   610.629.703
    5714       ÎNVĂŢĂMÂNT1.819.013.820   1.819.013.820
        01     CHELTUIELI CURENTE571.530.940238.591.525810.122.465
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL   2.720.7422.720.742
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII   235.870.783235.870.783
        38       TRANSFERURI571.530.940   571.530.940
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.247.482.880-238.591.5251.008.891.355
      02       Învăţământ preşcolar62.374.145   62.374.145
      03       Învăţământ primar şi gimnazial873.238.015   873.238.015
      04       Învăţământ liceal311.870.720   311.870.720
      09       Învăţământ superior571.530.940   571.530.940
    5814       SĂNĂTATE3.485.110.047   3.485.110.047
        01     CHELTUIELI CURENTE59.171.900   59.171.900
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL17.403.500   17.403.500
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII41.768.400   41.768.400
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL3.425.938.147   3.425.938.147
      03       Spitale3.425.938.147   3.425.938.147
      50       Alte instituţii şi acţiuni sanitare59.171.900   59.171.900
    5914       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET73.090.000   73.090.000
        01     CHELTUIELI CURENTE73.090.000   73.090.000
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII73.090.000   73.090.000
      50       Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret73.090.000   73.090.000
    6014       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII172.612.682   172.612.682
        01     CHELTUIELI CURENTE153.226.923   153.226.923
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL400.977   400.977
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII13.276.546   13.276.546
        38       TRANSFERURI139.549.400   139.549.400
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL19.385.759   19.385.759
      01       Administraţie centrală6.640.000   6.640.000
      25       Servicii publice descentralizate26.423.282   26.423.282
      43       Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului139.549.400   139.549.400
    6314       SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE2.540.911.000   2.540.911.000
        01     CHELTUIELI CURENTE1.496.701.000   1.496.701.000
        38       TRANSFERURI1.496.701.000   1.496.701.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.044.210.000   1.044.210.000
      08       Locuinţe1.044.210.000   1.044.210.000
      50       Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe1.496.701.000   1.496.701.000
    6414       MEDIU ŞI APE1.044.210.000   1.044.210.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.044.210.000   1.044.210.000
      02       Dezvoltare surse de apă, acumulări şi amenajări hidrotehnice1.044.210.000   1.044.210.000
    6614       INDUSTRIE396.799.800   396.799.800
        01     CHELTUIELI CURENTE396.799.800   396.799.800
        38       TRANSFERURI396.799.800   396.799.800
      01       Administraţie centrală396.799.800   396.799.800
    6714       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ184.129.030   184.129.030
        01     CHELTUIELI CURENTE44.901.030   44.901.030
        38       TRANSFERURI44.901.030   44.901.030
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL139.228.000   139.228.000
      15       Silvicultură139.228.000   139.228.000
      50       Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii44.901.030   44.901.030
    6814       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII11.615.245.270   11.615.245.270
        01     CHELTUIELI CURENTE9.408.444.460   9.408.444.460
        38       TRANSFERURI9.408.444.460   9.408.444.460
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL2.206.800.810   2.206.800.810
      01       Administraţie centrală1.322.666.000   1.322.666.000
      02       Aviaţie civilă133.310.810   133.310.810
      03       Navigaţie civilă1.029.280.000   1.029.280.000
      05       Drumuri şi poduri5.737.350.170   5.737.350.170
      06       Transport feroviar2.348.428.290   2.348.428.290
      07       Transport în comun1.044.210.000   1.044.210.000
    6914       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE349.810.350   349.810.350
        01     CHELTUIELI CURENTE349.810.350   349.810.350
        34       SUBVENŢII104.421.000   104.421.000
        38       TRANSFERURI245.389.350   245.389.350
      01       Administraţie centrală106.161.350   106.161.350
      04       Meteorologie şi hidrologie243.649.000   243.649.000
    7214       ALTE ACŢIUNI295.198.399   295.198.399
        01     CHELTUIELI CURENTE203.203.497   203.203.497
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL1.860.643   1.860.643
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII27.302.854   27.302.854
        38       TRANSFERURI174.040.000   174.040.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL91.994.902   91.994.902
      12       Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale97.459.601   97.459.601
      18       Măsuri active pentru combaterea şomajului23.698.798   23.698.798
      20       Fondul Român de Dezvoltare Socială174.040.000   174.040.000
    5003       SUME ALOCATE DIN VENITURI EXTRABUGETARE8.730.288.312335.495.4879.065.783.799
        01     CHELTUIELI CURENTE6.353.253.317292.769.4596.646.022.776
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL1.473.715.388153.424.4461.627.139.834
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.873.087.929139.345.0134.012.432.942
        38       TRANSFERURI1.006.450.000   1.006.450.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL2.377.034.99542.726.0282.419.761.023
    5103       AUTORITĂŢI PUBLICE461.800.00046.226.028508.026.028
        01     CHELTUIELI CURENTE378.500.00018.000.000396.500.000
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL153.750.000   153.750.000
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII224.750.00018.000.000242.750.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL83.300.00028.226.028111.526.028
      03       Autorităţi judecătoreşti90.000.000   90.000.000
      04       Alte organe ale autorităţilor publice3.000.000   3.000.000
      05       Autorităţi executive368.800.00046.226.028415.026.028
    5403       APĂRARE NAŢIONALĂ883.539.001   883.539.001
        01     CHELTUIELI CURENTE499.634.001   499.634.001
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL130.041.000   130.041.000
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII369.593.001   369.593.001
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL383.905.000   383.905.000
      02       Apărare naţională şi operaţiuni de menţinere a păcii883.539.001   883.539.001
    5503       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ894.331.805249.269.4591.143.601.264
        01     CHELTUIELI CURENTE806.731.805233.269.4591.040.001.264
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL134.810.000129.989.446264.799.446
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII671.921.805103.280.013775.201.818
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL87.600.00016.000.000103.600.000
      02       Poliţie303.775.000   303.775.000
      04       Paza şi supravegherea frontierei21.000.000   21.000.000
      05       Jandarmerie275.500.000249.269.459524.769.459
      06       Siguranţă naţională13.556.805   13.556.805
      50       Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională280.500.000   280.500.000
    5703       ÎNVĂŢĂMÂNT4.148.678.000   4.148.678.000
        01     CHELTUIELI CURENTE2.735.428.000   2.735.428.000
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL925.145.960   925.145.960
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.809.832.040   1.809.832.040
        38       TRANSFERURI450.000   450.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.413.250.000   1.413.250.000
      04       Învăţământ liceal235.000   235.000
      06       Învăţământ postliceal1.955.700   1.955.700
      09       Învăţământ superior2.166.180.000   2.166.180.000
      14       Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi274.660.600   274.660.600
      50       Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ1.705.646.700   1.705.646.700
    5803       SĂNĂTATE103.000.00040.000.000143.000.000
        01     CHELTUIELI CURENTE97.000.00041.500.000138.500.000
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL1.300.00023.435.00024.735.000
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII95.700.00018.065.000113.765.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL6.000.000-1.500.0004.500.000
      01       Administraţie centrală15.000.00040.000.00055.000.000
      03       Spitale88.000.000   88.000.000
    5903       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET384.614.750   384.614.750
        01     CHELTUIELI CURENTE253.307.755   253.307.755
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL32.144.230   32.144.230
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII221.163.525   221.163.525
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL131.306.995   131.306.995
      20       Activitatea sportivă200.000.000   200.000.000
      25       Servicii publice descentralizate5.000.000   5.000.000
      50       Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret179.614.750   179.614.750
    6003       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII423.720   423.720
        01     CHELTUIELI CURENTE313.720   313.720
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL266.398   266.398
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII47.322   47.322
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL110.000   110.000
      50       Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii423.720   423.720
    6303       SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE50.000.000   50.000.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL50.000.000   50.000.000
      08       Locuinţe50.000.000   50.000.000
    6403         MEDIU ŞI APE120.000.000   120.000.000
        01     CHELTUIELI CURENTE57.500.000   57.500.000
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL18.450.000   18.450.000
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII39.050.000   39.050.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL62.500.000   62.500.000
      03       Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea şi controlul poluării103.000.000   103.000.000
      05       Controlul activităţilor nucleare17.000.000   17.000.000
    6603       INDUSTRIE18.500.000   18.500.000
        01     CHELTUIELI CURENTE15.500.000   15.500.000
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL9.500.000   9.500.000
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.000.000   6.000.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL3.000.000   3.000.000
      01       Administraţie centrală18.500.000   18.500.000
    6703       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ1.019.070.000   1.019.070.000
        01     CHELTUIELI CURENTE1.016.070.000   1.016.070.000
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL830.000   830.000
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII9.240.000   9.240.000
        38       TRANSFERURI1.006.000.000   1.006.000.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL3.000.000   3.000.000
      10       Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli1.006.000.000   1.006.000.000
      15       Silvicultură13.070.000   13.070.000
    6903       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE205.831.000   205.831.000
        01     CHELTUIELI CURENTE144.943.000   144.943.000
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL39.727.800   39.727.800
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII105.215.200   105.215.200
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL60.888.000   60.888.000
      02       Rezerve materiale naţionale şi de mobilizare42.307.200   42.307.200
      50       Alte cheltuieli pentru acţiuni economice163.523.800   163.523.800
    7103       CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ25.500.000   25.500.000
        01     CHELTUIELI CURENTE19.125.000   19.125.000
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL4.950.000   4.950.000
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII14.175.000   14.175.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL6.375.000   6.375.000
      01       Administraţie centrală150.000   150.000
      02       Cercetare fundamentală18.850.000   18.850.000
      50       Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică6.500.000   6.500.000
    7203       ALTE ACŢIUNI415.000.036   415.000.036
        01     CHELTUIELI CURENTE329.200.036   329.200.036
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL22.800.000   22.800.000
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII306.400.036   306.400.036
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL85.800.000   85.800.000
      01       Administraţie centrală vamală şi unităţi teritoriale390.000.036   390.000.036
      50       Alte cheltuieli25.000.000   25.000.000
    5030       FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE13.873.643.55717.559.22313.891.202.780
        01     CHELTUIELI CURENTE13.217.768.65917.559.22313.235.327.882
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL19.203.718   19.203.718
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII478.370.67717.559.223495.929.900
        38       TRANSFERURI12.720.194.264   12.720.194.264
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL655.874.898   655.874.898
    5130       AUTORITĂŢI PUBLICE297.296.731   297.296.731
        01     CHELTUIELI CURENTE188.407.578   188.407.578
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL19.203.718   19.203.718
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII142.550.060   142.550.060
        38       TRANSFERURI26.653.800   26.653.800
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL108.889.153   108.889.153
      04       Alte organe ale autorităţilor publice15.821.000   15.821.000
      05       Autorităţi executive281.475.731   281.475.731
    5530       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ361.780.845   361.780.845
        01     CHELTUIELI CURENTE4.542.300   4.542.300
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.542.300   4.542.300
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL357.238.545   357.238.545
      07       Penitenciare60.172.125   60.172.125
      50       Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională301.608.720   301.608.720
    5730       ÎNVĂŢĂMÂNT239.103.729   239.103.729
        01     CHELTUIELI CURENTE239.103.729   239.109.729
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII18.514.500   18.514.500
        38       TRANSFERURI220.589.229   220.589.229
      50       Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ239.103.729   239.103.729
    5930       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET58.698.360   58.698.360
        01     CHELTUIELI CURENTE53.722.360   53.722.360
        38       TRANSFERURI53.722.360   53.722.360
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL4.976.000   4.976.000
      21       Activitatea de tineret30.397.360   30.397.360
      50       Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret28.301.000   28.301.000
    6030       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII735.629.31717.559.223753.188.540
        01     CHELTUIELI CURENTE735.629.31717.559.223753.188.540
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII118.479.31717.559.223136.038.540
        38       TRANSFERURI617.150.000   617.150.000
      01       Administraţie centrală12.329.31717.559.22329.888.540
      43       Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului723.300.000   723.300.000
    6430       MEDIU ŞI APE338.112.700   338.112.700
        01     CHELTUIELI CURENTE232.087.000   232.087.000
        38       TRANSFERURI232.087.000   232.087.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL106.025.700   106.025.700
      02       Dezvoltare surse de apă, acumulări şi amenajări hidrotehnice106.025.700   106.025.700
      03       Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea şi controlul poluării232.087.000   232.087.000
    6630       INDUSTRIE53.975.824   53.975.824
        01     CHELTUIELI CURENTE53.975.824   53.975.824
        38       TRANSFERURI53.975.824   53.975.824
      01       Administraţie centrală53.975.824   53.975.824
    6730       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ5.284.472.298   5.284.472.298
        01     CHELTUIELI CURENTE5.284.472.298   5.284.472.298
        38       TRANSFERURI5.284.472.298   5.284.472.298
      10       Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli5.284.472.298   5.284.472.298
    6830       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII3.603.671.183   3.603.671.183
        01     CHELTUIELI CURENTE3.603.671.183   3.603.671.183
        38       TRANSFERURI3.603.671.183   3.603.671.183
      05       Drumuri şi poduri1.298.141.145   1.298.141.145
      06       Transport feroviar2.305.530.038   2.305.530.038
    6930       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE2.422.560.000   2.422.560.000
        01     CHELTUIELI CURENTE2.422.560.000   2.422.560.000
        38       TRANSFERURI2.422.560.000   2.422.560.000
      01       Administraţie centrală2.422.560.000   2.422.560.000
    7130       CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ205.312.570   205.312.570
        01     CHELTUIELI CURENTE205.312.570   205.312.570
        38       TRANSFERURI205.312.570   205.312.570
      03       Cercetare aplicativă şi experimentală205.312.570   205.312.570
    7230       ALTE ACŢIUNI273.030.000   273.030.000
        01     CHELTUIELI CURENTE194.284.500   194.284.500
        20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII194.284.500   194.284.500
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL78.745.500   78.745.500
      12       Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale273.030.000   273.030.000
   +  Anexa 2MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
                             
    BUGETUL
    Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2002
    - mii lei -
    CapitolSub- capitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorilorProgram 2002InfluenţeProgram rectificat
        A   BCDE
    0011       VENITURI-TOTAL4.500.000.000   4.500.000.000
    2511         I. VENITURI CURENTE4.500.000.000   4.500.000.000
    3311           A. VENITURI FISCALE4.500.000.000   4.500.000.000
    1211             A2. IMPOZITE INDIRECTE4.500.000.000   4.500.000.000
    1711               ALTE IMPOZITE INDIRECTE4.500.000.000   4.500.000.000
      19               Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice4.500.000.000   4.500.000.000
    5011       CHELTUIELI-TOTAL4.300.000.000   4.300.000.000
        01     CHELTUIELI CURENTE100.000.000   100.000.000
        38       TRANSFERURI100.000.000   100.000.000
        39         Transferuri consolidabile100.000.000   100.000.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL3.840.000.000   3.840.000.000
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE360.000.000   360.000.000
    6711       Partea a V-a - ACŢIUNI ECONOMICE4.200.000.000   4.200.000.000
    6611       INDUSTRIE4.200.000.000   4.200.000.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL3.840.000.000   3.840.000.000
        73     Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat3.840.000.000   3.840.000.000
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE360.000.000   360.000.000
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite   360.000.000360.000.000
        8501   Rambursări de credite externe   300.000.000300.000.000
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane   60.000.00060.000.000
        88     Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora360.000.000-360.000.000  
        8801   Rambursări de credite interne300.000.000-300.000.000  
        8802   Plăţi de dobânzi şi comisioane60.000.000-60.000.000  
      05     Electricitate şi alte forme de energie4.200.000.000   4.200.000.000
    8411       TRANSFERURI CĂTRE BUGETELE LOCALE100.000.000   100.000.000
        39     Transferuri consolidabile100.000.000   100.000.000
        3923     Transferuri din bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic către bugetele locale100.000.000   100.000.000
    9811       EXCEDENT/DEFICIT200.000.000   200.000.000
  -----------