NORME TEHNICE din 28 februarie 2002privind calitatea apelor pentru moluste
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 22 martie 2002   +  Articolul 1Prezentele norme tehnice reglementează calitatea apelor pentru moluste şi se aplică acelor ape marine şi salmastre desemnate de către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor ca necesitand protecţie şi ameliorare în scopul sustinerii vieţii şi dezvoltării speciilor de moluste bivalve şi moluste gasteropode.  +  Articolul 2 (1) Indicatorii de calitate aplicabili apelor marine şi salmastre pentru moluste, identificate de către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, precum şi metodele de analiza şi frecventa minima de prelevare şi măsurare sunt prezentate în anexa nr. 1. (2) Valorile indicatorilor de calitate, prezentate în anexa nr. 1, reprezintă valori recomandate, respectiv valori limita admisibile. (3) Pentru apele uzate evacuate în zonele marine populate de moluste se vor respecta prevederile normativului "NTPA-001". (4) Lista substanţelor organohalogenate şi limitele maxime admisibile pentru substantele organohalogenate se vor stabili prin ordin emis de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, pe baza unor studii specializate, conform legii. Pentru aceste substanţe se vor stabili limitele maxime admisibile atât pentru apa, cat şi pentru substratul sedimentar.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, împreună cu autoritatea publică centrala care răspunde de pescuit şi acvacultura, va identifica şi va cataloga, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, acele ape marine şi/sau salmastre pentru care se vor aplica prevederile prezentelor norme tehnice. (2) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor poate să facă ulterior identificari şi delimitari suplimentare. (3) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor poate revizui desemnarea şi delimitarea unor ape marine sau salmastre, în cazul apariţiei unor factori neprevazuti la momentul desemnării, ţinând seama de prevederile art. 9.  +  Articolul 4În scopul asigurării conformarii calitative a apelor desemnate autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor va stabili programe de măsuri, astfel încât fiecare apa salmastra sau zona a apelor marine identificata să respecte valorile indicatorilor de calitate prezentaţi în anexa nr. 1, în maximum 6 ani de la desemnare.  +  Articolul 5 (1) Zonele apelor marine şi apele salmastre desemnate vor fi considerate ca satisfac cerinţele prezentelor norme tehnice dacă probele, prelevate cu frecventa minima specificată în anexa nr. 1, în acelaşi punct de prelevare şi de-a lungul unei perioade de 12 luni, arata conformarea indicatorilor de calitate prevăzuţi în anexa nr. 1, astfel:- 100% pentru indicatorii "substanţe halogenate" şi "metale";- 95% pentru indicatorii "salinitate" şi "oxigen dizolvat";- 75% pentru ceilalţi indicatori enumerati în anexa nr. 1. (2) Dacă frecventa de prelevare pentru toţi indicatorii de calitate prevăzuţi în anexa nr. 1, cu excepţia substanţelor organohalogenate şi metalelor, este mai redusă decât cea prevăzută în anexa nr. 1, valorile indicatorilor de calitate trebuie să fie respectate pentru toate probele prelevate. (3) Dacă valorile indicatorilor de calitate nu se înscriu în limitele prevăzute, autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor va stabili dacă aceasta se datorează unor fenomene naturale sau poluarii şi va adopta măsurile corespunzătoare. (4) În situaţiile în care autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor identifica o calitate a apelor desemnate semnificativ mai buna decât cea indicată în conformitate cu prevederile art. 2, autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor va putea reduce frecventa de prelevare şi măsurare. (5) Acolo unde se constată că nu exista surse de poluare şi nu apare o deteriorare a calităţii apelor desemnate se poate decide sistarea operaţiunilor de monitorizare. (6) În condiţii geografice deosebite sau în cazul desfăşurării unor fenomene hidrometeorologice periculoase autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor poate stabili derogări de la prevederile prezentelor norme tehnice.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, prin unităţile sale teritoriale, este responsabilă pentru desfăşurarea activităţilor de prelevare şi analiza a probelor, cu o frecventa corespunzătoare cerinţelor indicate în anexa nr. 1. (2) Punctele de prelevare a probelor, distanţele acestora faţă de punctele de deversare a poluantilor şi adancimile de prelevare vor fi fixate de către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor în funcţie de condiţiile specifice din fiecare zona.  +  Articolul 7Metodele de analiza utilizate pentru determinarea calitativă şi cantitativă a indicatorilor de calitate a apelor pentru moluste sunt cele prezentate în anexa nr. 1. În cazul utilizării altor metode de analiza se vor lua măsuri ca rezultatele obţinute sa nu fie în contradictie cu principiile metodelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 8Atunci când zonele apelor marine sau apele salmastre desemnate traverseaza sau formează frontiera dintre România şi alte state, identificarea şi catalogarea, precum şi monitorizarea acestora se vor realiza în urma consultărilor cu autorităţile competente din statele respective.  +  Articolul 9Principalele specii de moluste cu valoare economică şi ecologica, prezente în apele costiere româneşti, sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.  +  Anexa 1
      -------
  la normele tehnice
  ------------------
                               INDICATORI DE CALITATE
                              ai apelor pentru moluste
  Nr. crt. Indicator de calitate U.M. Limite recomandate Limite maxime admisibile Metode de analiza Esantionari minime, frecventa măsurători- lor
  1. pH Unitate de pH - 7-9 Electrometrie Măsurătorile se desfăşoară în situ imediat după prelevarea probelor. Trimestrial
  2. Temperatura °C O descar- care a eflu enţilor care afec- teaza apele pentru moluste nu trebuie să ducă la o creştere a temperatu- rii apei cu mai mult de 2°C faţa de tempera- tura apei neafectate. - Termometrie. Măsurătorile se desfăşoară în situ imediat după prelevarea probelor. Trimestrial
  3. Culoarea (după filtrare) mg Pt/l - O descărcare a efluentilor care afectează apele pentru moluste nu trebuie să cauzeze o variatie a cu- lorii apei după filtrare cu mai mult de 10 mg Pt/l faţă de culoarea apelor neafectate. Filtrarea pe o membrana de 0,45 æm. Metoda fotometrica, folosindu-se scara Pt/Co Trimestrial
  4. Suspensii solide mg/l - O descărcare a efluentilor care afectează apele pentru moluste nu tre- buie sa cauzeze o creştere a concentratiei suspensiilor solide cu mai mult de 30% faţă de conti- nutul din apele neafectate. Filtrare pe o membrana de 0,45 æm, us- care la 105°C şi cantarire. Centrifugare (minimum 5 minute cu o acceleratie medie de 2.800-3.200 m/s), uscare la 105°C şi cantarire Trimestrial
  5. Salinitate la mie 12-38 la mie ≤ 40 la mie O descărcare care afectează apele pentru moluste nu tre- buie sa cauzeze o creştere a salinitatii cu mai mult de 10% faţă de salini tatea apelor neafectate. Conducto- metrie Lunar
  6. Oxigen dizolvat Satura- tie % ≥ 80% ≥ 70% Dacă analiza unei anumite probe indica o valoare mai mi- ca de 70%, se va reface măsurarea. Nici o proba nu trebuie să pre- zinte valoare mai mica de 60%, numai dacă nu exista consecinţe ne- favorabile pen- tru dezvolta- rea coloniilor de moluste. Metoda Winkler. Metoda elec- trochimica Lunar, cu minimum o proba reprezenta- tiva pentru condiţii de conţinut redus de oxigen în ziua prelevarii probelor. Acolo unde se suspec- teaza varia tii zilnice semnifica- tive se vor preleva minimum do- ua probe în ziua de prelevare.
  7. Hidrocar- buri - Hidrocarburile nu trebuie să existe în apele pentru moluste în asemenea cantităţi încât: - sa formeze o pelicula vizi- bila pe supra- faţa apei şi/ sau să se depoziteze pe corpul molustelor; - sa producă efecte dăuna- toare asupra molustelor. Examinare vizuala Trimestrial
  8. Substanţe organo- halogenate Concentra- tia fieca- rei sub- stante în carnea mo- lustelor trebuie limitată astfel în- cat să se asigure calitatea corespun- zatoare a produselor derivate destinate consumului uman. Concentraţia fiecărei sub- stante în apele pentru moluste sau în carnea molustelor nu trebuie să atinga sau sa depăşească un nivel care să induca efecte nedorite asupra molustelor sau larvelor acestora. Gaz cromato- grafie în ur- ma extractiei cu solventi şi purificare Semestrial
  9. Metale: Argint (Ag) Arseniu (As Cadmiu (Cd) Crom (Cr) Cupru (Cu) Mercur (Hg) Nichel (Ni) Plumb (Pb) Zinc (Zn) mg/l Concentra- tia fieca- rei substan te în car- nea molus- telor tre- buie limi- tata astfel încât să se asigure ca- litatea corespunza- toare a pro duselor derivate destinate consumului uman. Concentraţia fiecărei sub- stante în apele pentru moluste sau în carnea molustelor nu trebuie să atinga sau sa depăşească un nivel care să induca efecte nedorite asupra molustelor sau larvelor acestora. Efectele siner- gice ale aces- tor metale trebuie luate în considerare. Spectrometrie cu absorbţie, precedată, du pa caz, de concentrate sau extracţie Semestrial
  10. Coliformi fecali Nr./100 ml ≤ 300 în carnea molustelor şi în li- chidul interlarvar - Metoda dilu- tiei cu fer- mentarea în substanţe li- chide în cel puţin 3 tu- buri în 3 dilutii. Subcultura tuburilor pozitive pe mediul de confirmare. Numărarea după numărul cel mai pro- babil. Incu- barea la 44°C ± 0,5°C Trimestrial
  11. Substanţe care afectează gustul molustelor - Concentraţie mai mica decât cea capabilă sa afecteze gustul molustelor Examinarea molustelor prin degus- tare, acolo unde se presupune existenta unor sub- stante care pot afecta gustul -
  12. Saxitoxina (produsă de dinoflage- late) - - - -
   +  Anexa 2
      -------
  la normele tehnice
  -----------------
                      Principalele specii de moluste prezente
                            în zona costiera românească
  Mytilus galloprovincialis Lamark - midia
  Mya arenaria Linnaeus
  Corbula mediteranea maeotica Milaschevich
  Moluste bivalve (scoici) Scapharca inequivalvis Bruguire
  Cerastoderma edule lamarki Reeve
  Crassostrea gigas Thunberg - stridia japoneza*)
  Gastropode (melci) Rapana venosa - Valenciennes Rapana
  ---------
      *) Molusca bivalva în curs de aclimatizare în apele marine române.
  -----------