LEGE nr. 126 din 18 martie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001-2002
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 33 din 16 august 2001 privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001-2002, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 23 august 2001, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTAprivind acordarea de rechizite şcolare"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se acorda rechizite şcolare, în temeiul prevederilor prezentei ordonanţe, elevilor care sunt înscrişi în învăţământul de stat, primar şi gimnazial, la cursuri de zi şi care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe ţara."3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Sumele alocate vor fi actualizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării la începutul fiecărui an şcolar."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Rechizitele şcolare vor fi acordate pe bază de cerere, formulată de părintele sau tutorele legal al elevului, care se înregistrează în termen de 5 zile de la data începerii anului şcolar la şcoala la care elevul este înscris. (2) Cererea va fi însoţită de actele doveditoare privind venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a anului respectiv."5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - În termen de 15 zile de la începerea fiecărui an şcolar directorii de şcoli vor stabili elevii care urmează sa beneficieze de rechizite şcolare în condiţiile prezentei ordonanţe şi vor face publică lista acestora."6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Directorii de şcoli vor transmite de îndată lista prevăzută la art. 6 la inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, care vor stabili necesarul de rechizite şcolare la nivelul judeţului şi, respectiv, al municipiului Bucureşti."7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Achiziţionarea rechizitelor şcolare se organizează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, astfel încât distribuirea acestora să se poată finaliza până la data de 1 octombrie a fiecărui an."8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Rechizitele şcolare vor fi repartizate pe şcoli de către inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Directorii de şcoli împreună cu primării vor organiza distribuirea la beneficiari."9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Fondurile necesare achiziţionării şi distribuirii rechizitelor şcolare în condiţiile prezentei ordonanţe se asigura din bugetul alocat Ministerului Educaţiei şi Cercetării."10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Metodologia de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe se aproba prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în termen de 10 zile de la data publicării legii de aprobare a ordonanţei în Monitorul Oficial al României, Partea I."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia Romanei.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA────────────────────