LEGE nr. 121 din 15 martie 2002privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 123/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și al artelor plastice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 123 din 31 august 2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și al artelor plastice, adoptată în temeiul art. 1 lit. B pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, punctul 1 va avea următorul cuprins:1. Titlul legii va avea următorul cuprins:LEGEprivind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment 2. La articolul I, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Partea introductivă a articolului 1 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Cele 8 categorii de timbre ce formează obiectul prezentei legi se stabilesc astfel:3. La articolul I, punctul 3 va avea următorul cuprins:3. După litera f) a alineatului 1 al articolului 1 se introduc literele g) și h) cu următorul cuprins:g) timbrul arhitecturii, în valoare de 0,5(la mie) din valoarea investiției, indiferent de beneficiarul sau de destinația acesteia;h) timbrul de divertisment, în valoare de 3% din prețul unui bilet și care se adauga acestui preț.4. La articolul I, punctul 4 va avea următorul cuprins:4. După alineatul 3 al articolului 1 se introduc alineatele 4 și 5 cu următorul cuprins:Timbrul prevăzut la alin. 1 lit. g) se adauga la valoarea investiției și se achită o dată cu taxa pentru autorizația de construcție.Timbrul prevăzut la alin. 1 lit. h) se aplică pe fiecare bilet vândut la spectacolele artistico-sportive, altele decât cele la care se aplică alte timbre, și la spectacolele de circ organizate în țara și se adauga la prețul de vânzare a biletului.5. La articolul I, după punctul 5 se introduce punctul 5^1 cu următorul cuprins:5^1. Alineatul 2 al articolului 2 va avea următorul cuprins:În cazul în care, pentru un domeniu cultural exista mai multe organizații de creatori constituite potrivit dispozițiilor legale, sumele încasate se vor repartiza organizațiilor de creatori, în funcție de opțiunile titularilor de drepturi de autor sau titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, moștenitorilor acestora. Pentru operele clasice sau traducerile ale căror drepturi de autor nu se mai afla în perioada de protecție legală destinația sumelor încasate din aplicarea timbrului literar va fi hotărâtă de către editor. Pentru operele clasice ale căror drepturi de autor nu se mai afla în perioada de protecție legală destinația timbrului muzical, plătit de distribuitor, va fi hotărâtă astfel:a) în cazul filmului străin, contravaloarea timbrului se vărsa la Fondul cinematografic;b) în cazul înregistrărilor muzicale, de către producător;c) în cazul spectacolelor organizate în țara, de către producător, pentru partea aferentă dreptului de autor, care nu se mai afla în perioada de protecție legală, și de către titularii celorlalte drepturi de autor sau drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, de moștenitorii acestora.6. La articolul I, punctul 6 va avea următorul cuprins:6. După alineatul 3 al articolului 2 se introduc alineatele 4 și 5 cu următorul cuprins:Pentru a beneficia de sumele reprezentând valoarea timbrului organizațiile de creatori trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) cel puțin 90% din numărul membrilor acestora trebuie să fie titulari de drepturi de autor sau titulari de drepturi conexe dreptului de autor ori persoane care, prin profesiunea lor, participa nemijlocit la crearea operei din domeniul pentru care se colectează timbrul;b) în obiectivele stabilite prin statut să se regaseasca activități prevăzute la art. 3.Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. 4 de către organizațiile de creatori ce pot beneficia de sumele reprezentând valoarea timbrelor se va realiza de către o comisie constituită prin ordin al ministrului culturii și cultelor.7. La articolul I, după punctul 6 se introduce punctul 6^1 cu următorul cuprins:6^1. Partea introductivă a articolului 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Sumele care se cuvin organizațiilor de creatori vor fi utilizate pentru:»8. La articolul I, punctul 9 va avea următorul cuprins:9. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Încasările rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment nu sunt impozabile.9. La articolul I, punctul 11 va avea următorul cuprins:11. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite astfel încât, potrivit legii penale, sa constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei următoarele fapte:a) nesolicitarea optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moștenitorilor acestora, de către persoanele fizice sau juridice care au aceasta obligație;b) nerespectarea optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moștenitorilor acestora, de către persoanele fizice sau juridice care au aceasta obligație;c) neperceperea și nevirarea contravalorii timbrelor prevăzute în prezenta lege, de către persoanele juridice sau fizice care au aceasta obligație.Utilizarea sumelor reprezentând contravaloarea timbrelor în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 3 constituie contravenție, dacă nu este săvârșită astfel încât, potrivit legii penale, sa constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei.În cazul nevirarii la termen a sumelor încasate și datorate se aplică o penalizare de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat.Prevederile prezentului articol referitoare la contravenții se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu excepția art. 28 și 29.10. La articolul I, punctul 12 va avea următorul cuprins:12. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 6 se fac de către organele de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice.Reprezentanții mandatați ai organizațiilor de creatori, precum și reprezentanții serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii și Cultelor și reprezentanții Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor pot verifica modul în care persoanele fizice sau juridice care au aceste obligații au solicitat și au respectat opțiunile titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moștenitorilor acestora, precum și corectitudinea operațiunilor de percepere și virare a contravalorii timbrelor, cu obligația de a sesiza organele abilitate cu constatarea și sancționarea contravențiilor atunci când se evidențiază existenta unor nereguli.Împuterniciții Ministerului Culturii și Cultelor vor verifica utilizarea, potrivit destinațiilor prevăzute la art. 3, a sumelor încasate de către organizațiile de creatori din aplicarea timbrelor.11. Articolul II va avea următorul cuprins:  +  Articolul IIÎn termen de 90 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Culturii și Cultelor, în colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice și cu consultarea organizațiilor de creatori, va elabora norme metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta și controlul destinației sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, precum și procedura de solicitare și comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moștenitorilor acestora.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  PAUL PACURARU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  -------