NORME TEHNICE din 28 februarie 2002privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA-011
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 20 martie 2002  I. Domeniul de aplicare  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme tehnice se referă la colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti şi la epurarea şi evacuarea apelor uzate provenite din sectoarele industriale prevăzute în tabelul nr. 4. (2) Încărcarea cu poluanti a apelor uzate se exprima în echivalenti locuitor - e.I - şi se calculează pe baza încărcării medii maxime saptamanale în CBO(5) intrat în statia de epurare în cursul unui an, exceptând situaţiile de fenomene hidrometeorologice neobisnuite, cum sunt precipitatiile abundente.  +  Articolul 2DefiniţiiÎn sensul prezentelor norme tehnice, prin termenii înscrişi mai jos se înţelege:1. ape uzate orăşeneşti - ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale şi/sau ape meteorice;2. ape uzate menajere - ape uzate provenite din gospodării şi servicii, care rezultă de regula din metabolismul uman şi din activităţile menajere;3. ape uzate industriale - orice fel de ape uzate ce se evacueaza din incintele în care se desfăşoară activităţi industriale şi/sau comerciale, altele decât apele uzate menajere şi apele meteorice;4. staţii de epurare noi - staţii de epurare proiectate, construite şi date în exploatare după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri;5. staţii de epurare retehnologizate/modernizate - staţii de epurare care prin îmbunătăţirile şi completările făcute permit obţinerea condiţiilor de calitate stabilite prin avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor;6. punct de control - locul de unde se preleveaza probe de apa în vederea efectuării analizelor de laborator, acest loc fiind: a) în cazul evacuarilor în reţeaua de canalizare a localităţii a apelor uzate menajere şi industriale, ultimul cămin al canalizarii interioare a utilizatorului de apa înainte de debusarea în reţeaua de canalizare a localităţii; b) în cazul efluentilor din staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti, a apelor uzate industriale sau al evacuarilor directe, punctul de evacuare finala a apelor uzate în apa receptoare;7. reţea de canalizare - sistem de conducte şi/sau canale care colectează şi transporta apele uzate orăşeneşti şi/sau industriale;8. aglomerare umană - o zona în care populaţia şi/sau activităţile economice sunt suficient de concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate orăşeneşti şi dirijarea lor spre o statie de epurare sau spre un punct final de evacuare;9. un echivalent locuitor (e.I.) - încărcarea organică biodegradabila având un consum biochimic de oxigen la 5 zile - CBO(5) - de 60 g O(2)/zi;10. epurare primara - epurarea apelor uzate printr-un procedeu fizic şi/sau chimic care implica decantarea materiilor în suspensie sau prin alte procedee în care CBO(5) al apelor uzate influente este redus cu cel puţin 20%, iar materiile în suspensie, cu cel puţin 50%;11. epurare secundară - epurarea apelor uzate printr-un procedeu biologic cu decantare secundară sau printr-un alt procedeu care permite respectarea condiţiilor prevăzute în prezentele norme tehnice;12. epurare corespunzătoare - epurarea apelor uzate prin orice procedeu şi/sau sistem prin care la evacuare caracteristicile apelor uzate respecta condiţiile de calitate prevăzute în prezentele norme tehnice şi în avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor în vigoare;13. namol - namol rezidual, tratat sau netratat, care provine din statia de epurare a apelor uzate;14. eutrofizare - dezvoltarea accelerata a algelor şi a speciilor vegetale superioare, cauzată de imbogatirea apei cu elemente nutritive, în special compuşi ai azotului şi/sau ai fosforului, şi care produce o perturbare a echilibrului organismelor prezente, precum şi a calităţii apei respective;15. aviz de gospodărire a apelor - actul tehnico-juridic ce condiţioneaza finanţarea şi execuţia obiectivelor noi de investiţie, dezvoltarea, modernizarea sau retehnologizarea unor instalaţii existente ori procese tehnologice, precum şi realizarea de lucrări de interes public ce se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele;16. autorizaţie de gospodărire a apelor - actul tehnico-juridic ce condiţioneaza punerea în funcţiune sau exploatarea obiectivelor noi ori a celor existente, construite pe ape sau care au legătură cu apele;17. ape costiere - apele din afară liniei de apa marina de joasa adancime;18. receptor natural - resursa de apa care primeşte apele uzate evacuate direct sau epurate.II. Colectarea apelor uzate  +  Articolul 3 (1) Proiectarea, construirea şi întreţinerea reţelelor de canalizare se realizează în conformitate cu standardele şi normele tehnice naţionale din domeniu, fără a antrena costuri excesive în ceea ce priveşte: a) volumul şi caracteristicile apelor uzate orăşeneşti; b) prevenirea pierderilor; c) limitarea poluarii receptorilor naturali determinate de fenomene hidrometeorologice neobisnuite. (2) Colectarea apelor uzate menajere şi industriale în reţelele de canalizare ale localităţilor sau în staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti se realizează în condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre - Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, NTPA-002/2002.III. Epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti  +  Articolul 4 (1) Înainte de a fi evacuate în receptorii naturali apele uzate colectate în reţelele de canalizare vor fi supuse unei epurari secundare sau corespunzătoare, în vederea conformarii cu prevederile art. 5 (tabelul nr. 1 şi/sau tabelul nr. 2). (2) Staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti la care se referă alin. (1) trebuie construite, exploatate şi întreţinute astfel încât să se asigure performanţe corespunzătoare în condiţiile climatice locale normale. La proiectarea statiilor de epurare se va ţine seama de variatiile sezoniere ale încărcării cu poluanti. (3) Cerinţele prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi modificate prin ordin emis de autoritatea publică centrala cu atribuţii în domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului, în funcţie de dezvoltarea tehnica specifică. (4) Respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice nu exclude obligaţia obţinerii avizelor şi a autorizaţiilor legale din domeniul apelor şi protecţiei mediului.  +  Articolul 5 (1) Evacuarile provenind din staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti, epurate conform art. 4 alin. (1), trebuie să corespundă prescripţiilor din tabelul nr. 1.Tabelul nr. 1
           
    Prescripţii referitoare la evacuările provenite din staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti
    Se aplică valorile de concentraţie sau procentele de reducere.
    Indicatori/ Parametrii de calitateConcentraţie1) [mg/dm3]Procentul minim de reducere2) [%]Metoda de determinare de referinţă
    Consum biochimic de oxigen (CBO5 la 20°C), fără nitrificare25 mg O2/dm370-90 40 în condiţiile art. 7 alin. (2) din anexăProbă omogenă, nefiltrată, nedecantată. Oxigenul dizolvat se determină înainte şi după 5 zile de incubaţie, la 20°C ± 1°C, în întuneric complet. Se adaugă un inhibitor de nitrificare.
    Consum chimic de oxigen (CCO)125 mg O2/dm375Probă omogenă, nefiltrată, nedecantată. Se utilizează metoda cu dicromat de potasiu.
    Materii în suspensie35 mg/dm3 35 în condiţiile art. 7 alin. (2) din anexă (peste 10.000 e.I.)90 90 în condiţiile art. 7 alin. (2) din anexă (peste 10.000 e.I.)Filtrarea unei probe reprezentative pe o membrană de 0,45 μm. Uscare la 105°C şi cântărire.
    Centrifugarea unei probe reprezentative [timp de cel puţin 5 minute, cu acceleraţie medie 2.800-3.200 g3)], uscare la 105°C şi cântărire.
      60 în condiţiile art. 7 alin. (2) din anexă (2.000-10.000 e.I.)70 în condiţiile art. 7 alin. (2) din anexă (2.000-10.000 e.I.)  
  ------------1) Valorile concentratiilor sunt din probe momentane; nu se admit valori medii.2) Reducere faţă de încărcarea influentului.3)g = acceleratie gravitationala. (2) Evacuarile din staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti în zonele sensibile supuse eutrofizarii, care au fost identificate conform art. 3 alin. (2) din anexa la prezentele norme tehnice, trebuie să respecte suplimentar prescripţiile din tabelul nr. 2.    Tabelul nr. 2    Prescripţii referitoare la evacuarile din staţiile de epurare a apelor    uzate orăşeneşti în zonele sensibile supuse eutrofizarii    În funcţie de condiţiile locale se vor aplica unul sau ambii indicatori.    Se aplica valorile de concentraţie sau procentele de reducere.
           
    Indicatori/ Parametrii de calitateConcentraţie1)Procentul minim de reducere2)Metoda de determinare de referinţă
    Fosfor total2 mg/l  (10.000-100.000 e.I.)80%spectrofotometrie prin absorbţie moleculară
    1 mg/l  (peste 100.000 e.I.)
    Azot total3)15 mg/l  (10.000-100.000 e.I.)70% - 80%spectrofotometrie prin absorbţie moleculară
    10 mg/l  (peste 100.000 e.I.)
  1)Valorile concentratiilor sunt din probe momentane; nu se admit valori medii.2)) Reducere faţă de valorile de intrare.3)) Înseamnă azotul total obţinut prin metoda Kjeldahl (azot organic + azot amoniacal), azotul din azotat şi azotul din azotit. (3) Pentru a se asigura ca resursele de apa, care sunt şi receptoare pentru apele uzate, corespund, din punct de vedere al calităţii, reglementărilor în domeniu, autoritatea competentă poate stabili în avizele/autorizaţiile de gospodărire a apelor prescripţii mai severe decât cele prezentate în tabelele nr. 1 şi 2, asa cum se arata şi în art. 4 alin. (2) din anexa nr. 3 la hotărâre. (4) În funcţie de specificul apelor uzate industriale care intră în reţelele de canalizare, de utilizarile din aval şi de obiectivele de calitate ale receptorului natural, autoritatea competentă, prin autorităţile bazinale de gospodărire a apelor, poate stabili şi alte condiţii de calitate pentru efluentii statiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti, suplimentar celor prevăzute în tabelele nr. 1 şi 2. Stabilirea acestor condiţii se va face având ca nivel de referinţa concentratiile maxim admisibile prevăzute în anexa nr. 3 la hotărâre - Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanti a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002. (5) Punctele de evacuare pentru apele uzate orăşeneşti se aleg avându-se în vedere maxima reducere a efectelor asupra receptorului.
   +  Articolul 6 (1) Apele uzate epurate se vor reutiliza ori de câte ori acest lucru este posibil, cu avizul autorităţilor în domeniu, în funcţie de origine şi de domeniul de utilizare. Reutilizarea acestor ape trebuie să se facă în condiţiile reducerii la minimum a efectelor negative asupra mediului. (2) Namolurile provenite din epurarea apelor uzate se depozitează în mod corespunzător sau se utilizează ori de câte ori acest lucru este posibil. Modul de depozitare sau de utilizare a acestora trebuie să reducă la minimum efectele negative asupra mediului şi se precizează în avizele/autorizaţiile de gospodărire a apelor. (3) Utilizarea namolurilor se poate face numai cu avizul autorităţilor competente, în funcţie de origine şi de domeniul de utilizare.  +  Articolul 7Apele uzate industriale provenind din sectoarele industriale nominalizate în tabelul nr. 4 vor respecta condiţiile prevăzute la art. 5, înainte de evacuarea în receptorii naturali.IV. Monitorizarea evacuarilor din staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti sau industriale în receptorii naturali  +  Articolul 8 (1) Apele uzate orăşeneşti sau industriale, înainte de a fi evacuate în receptorii naturali, trebuie monitorizate în concordanta cu procedurile de control stabilite la art. 10. (2) Monitorizarea constituie obligaţia tuturor prestatorilor/operatorilor de servicii publice ai reţelelor de canalizare şi/sau ai statiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti, ai statiilor de epurare a apelor uzate industriale şi ai oricăror evacuari directe în receptorii naturali.  +  Articolul 9Staţiile de epurare vor fi proiectate sau modificate astfel încât din punctele de control stabilite să se poată preleva probe reprezentative din influentul statiei şi din efluentul epurat sau din efluentul final, înainte de evacuarea în receptori.  +  Articolul 10 (1) Metodele de monitorizare utilizate sunt metode standard în vigoare, care trebuie să corespundă cel puţin cu nivelurile de referinţa prevăzute la alin. (2) pct. 2 şi 3. (2) Din punctele de control se preleveaza probe pe o perioadă de 24 de ore sau la intervale regulate de timp, proporţionale cu debitul, la evacuare - dacă se considera necesar, şi la intrarea în statia de epurare - pentru a se urmări conformarea cu prescripţiile stabilite prin prezentele norme tehnice, după cum urmează:1. La prelevarea probelor se aplică practicile naţionale şi, după caz, internaţionale de laborator - respectiv metodele ISO sau EN - pentru ca gradul de degradare a probelor între momentul prelevarii şi cel al analizarii să fie cat mai mic posibil.2. Numărul minim de probe de prelevat, la intervale regulate de timp, în cursul unui an, se fixează în funcţie de mărimea statiei de epurare, după cum urmează: a) pentru 2.000-9.999 e.l - 12 probe în cursul primului an şi 4 probe în următorii ani, dacă se poate demonstra ca în timpul primului an apele respecta prescripţiile din prezentele norme tehnice; dacă una dintre cele 4 probe nu corespunde normelor tehnice, în anul următor se vor preleva 12 probe; b) pentru 10.000-49.999 e.l - 12 probe; c) pentru 50.000 e.l. sau mai mult - 24 de probe.3. Se considera ca apa uzata epurata respecta valorile maxim admisibile fixate pentru parametrii relevanti/de interes, dacă pentru fiecare parametru relevant, luat individual, probele de apa arata ca acesta respecta valoarea fixată astfel: a) pentru indicatorii/parametrii din tabelul nr. 1 numărul maxim de probe care pot sa nu corespundă valorilor fixate, exprimate în concentratii sau procente de reducere, este prevăzut în tabelul nr. 3; b) se considera probe necorespunzătoare acele probe prelevate în condiţii normale de exploatare, în care concentratiile găsite pentru indicatorii CBO(5) şi CCO(Cr) din tabelul nr. 1 se abat cu cel mult 100% de la valorile fixate, iar pentru indicatorul Total suspensii solide, cu cel mult 150%; c) pentru indicatorii prevăzuţi în tabelul nr. 2 media anuală a probelor, pentru fiecare indicator, trebuie să respecte valorile fixate.4. Pentru cele menţionate la pct. 1, 2 şi 3 se pot folosi metode alternative dacă se demonstreaza ca acestea permit obţinerea de rezultate echivalente.5. Nu se iau în considerare valorile extreme pentru calitatea apei respective dacă acestea sunt rezultatul unor situaţii neobisnuite, cum ar fi ploile torentiale.    Tabelul nr. 3
       
    Numărul de probe prelevate în cursul unui anNumărul maxim de probe permise a se abate de la cerinţe
    4 - 71
    8 - 162
    17 - 283
    29 - 404
    41 - 535
    54 - 676
    68 - 817
    82 - 958
    96 - 1109
    111 - 12510
    126 - 14011
    141 - 15512
    156 - 17113
    172 - 18714
    188 - 20315
    204 - 21916
    220 - 23517
    236 - 25118
    252 - 26819
    269 - 28420
    285 - 30021
    301 - 31722
    318 - 33423
    335 - 35024
    351 - 36525
      V. Sectoare industriale    Tabelul nr. 4
    Nr. crt.Denumirea sectorului industrialCondiţii de aplicare
    1.Prelucrarea laptelui  
    2.Fabricarea produselor din fructe şi legume  
    3.Fabricarea şi îmbutelierea băuturilor alcoolice  
    4.Prelucrarea cartofilorPeste 4.000 e.l.  (dacă evacuează mai mult de 240 kg CBO5/zi)
    5.Prelucrarea şi industrializarea cărnii
    6.Fabrici de bere
    7.Producerea alcoolului şi a băuturilor aloolice
    8.Fabricarea hranei pentru animale din produse vegetale  
    9.Fabricarea gelatinei şi a cleiului din piele şi oase  
    10.Fabrici de malţ  
    11.Prelucrarea şi industrializarea peştelui  
   +  Articolul 11Tabelele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.  +  Articolul 12Planul de acţiune privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme tehnice.  +  Anexă-------la normele tehnice------------------PLAN 28/02/2002