LEGE nr. 117 din 15 martie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 25 din 26 iulie 2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., adoptată în temeiul art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se înfiinţează Compania Naţionala de Investiţii «C.N.I.» - S.A., denumita în continuare C.N.I., societate comercială pe acţiuni, sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) C.N.I. este persoana juridică română, se organizează şi funcţionează ca societate comercială pe acţiuni care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu. (3) Statutul C.N.I. va fi întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, şi cu alte prevederi legale şi va fi aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. (4) C.N.I. poate înfiinţa sucursale, reprezentante, agenţii şi alte subunitati în ţara şi în străinătate, în condiţiile legii. (5) Filiale ale C.N.I. pot fi înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea adunării generale extraordinare a acţionarilor."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Capitalul social iniţial al C.N.I. este de 4.000.000.000 lei, împărţit în 160.000 de acţiuni nominative, fiecare acţiune având o valoare de 25.000 lei, şi se constituie prin participarea cu aport de capital, în numerar, a societăţilor comerciale prevăzute în anexa, conform legii."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - C.N.I. poate deţine în proprietate, prin concesionare sau închiriere, bunuri imobile şi mobile, după caz, pe care le utilizează în vederea realizării scopului şi obiectului sau de activitate."4. Articolul 4 se abroga.5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - C.N.I. desfăşoară activităţi de interes public sau de interes social, scop în care poate propune Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei programe de investiţii privind derularea acestor activităţi."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) C.N.I. are, în principal, ca obiect de activitate: a) urmărirea, potrivit obiectului sau de activitate, a asigurării resurselor financiare pentru construcţiile de interes public sau social; b) executarea programelor de investiţii în domeniul construcţiilor de interes public sau social, aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; c) realizarea unor operaţiuni de marketing, publicitate, reclama, editare de publicaţii şi imprimate în domeniul sau de activitate; d) achiziţionarea, realizarea sau vânzarea de tehnologie în domeniul construcţiilor de interes public sau social; e) realizarea sau vânzarea de proiecte în domeniul construcţiilor de interes public sau social; f) prestarea de servicii specifice în domeniul construcţiilor de interes public sau social, pentru investitori care finanţează realizarea acestor construcţii. (2) Construcţiile de interes public sau social finanţate de la bugetul statului sau din credite garantate de stat vor fi amplasate pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a autorităţilor publice locale. (3) Construcţiile de interes public sau social cuprinse în programele de investiţii finanţate din alte surse vor putea fi amplasate şi pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice. (4) Realizarea investiţiilor se face de C.N.I. prin procedura de achiziţii publice, în condiţiile legii. (5) Supravegherea proiectării şi executării construcţiei se realizează de către C.N.I. (6) Recepţia lucrărilor se face de C.N.I. potrivit prevederilor legale în vigoare."7. La articolul 7, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Sursele de finanţare pentru realizarea programelor de investiţii privind construcţiile de interes public sau social administrate de C.N.I. se constituie din:"8. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) C.N.I. va întocmi anual un program de investiţii, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, care îi pun la dispoziţie terenuri cu acces la utilitatile necesare."9. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Programele de investiţii pentru realizarea construcţiilor de interes public sau social finanţate de la bugetul de stat prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pot fi derulate prin C.N.I., în baza ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei."10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - C.N.I. poate contracta credite garantate de stat, credite cu garanţie guvernamentală sau credite garantate cu bunurile deţinute în proprietate, pentru realizarea unor programe de investiţii proprii privind construirea unor obiective pe care le poate exploata în regim de închiriere sau le poate instraina în condiţiile legii."11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Personalul necesar în vederea desfăşurării activităţii C.N.I. va fi selectat pe bază de concurs sau examen. (2) Conducerea executivă a C.N.I. este asigurata de directorul general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie. Directorul general este numit de ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, care îi stabileşte şi salariul."12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă."13. Anexa va avea următorul cuprins:"ANEXALISTAcuprinzând societăţile comerciale participante la realizareacapitalului social iniţial al Companiei Naţionale deInvestiţii «C.N.I.» - S.A.1. Compania Naţionala «Administraţia Porturilor Maritime Constanta» - S.A.: 1 miliard lei2. Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa «C.F.R. Marfa» - S.A.: 1 miliard lei3. Compania Naţionala «Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni» - S.A.: 1,250 miliarde lei4. Compania Naţionala «Administraţia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta: 500 milioane lei5. Compania Naţionala «Administraţia Porturilor Dunării Maritime» - S.A. Galaţi: 250 milioane lei."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA--------