DECRET nr. 335 din 13 iulie 1957pentru modificarea şi completarea unor articole din Decretul nr. 142/1953, privind construirea, modificarea, întreţinerea şi administrarea drumurilor publice
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 19 din 26 iulie 1957    Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române, decretează:  +  Articolul 1Articolele 1, 9, 10, 11, 12, 20, 23 (alineatul penultim), 28, 29 şi 38 din Decretul nr. 142/1953, privind construirea, modificarea, întreţinerea şi administrarea drumurilor publice, publicat în Buletinul Oficial nr. 13 bis din 20 aprilie 1953, se modifica şi vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - Sînt drumuri publice căile de comunicaţii terestre, altele decît căile ferate, corespunzător amenajate pentru circulaţia vehiculelor, oamenilor şi animalelor.Art. 9. - Străzi sînt drumurile publice din interiorul oraşelor şi comunelor.Art. 10. - Un drum se considera ca urmează fără întrerupere în traversarea oraşelor şi comunelor. Portiunile în traversare servesc şi ca străzi.Art. 11. - Delimitarea suprafeţei totale a unui drum, cuprinzînd elementele arătate la art. 2, se fixează, de la caz la caz, în funcţie de situaţia de pe teren, prin planurile de situaţie sau proiecte de construire, modernizare sau modificare a drumurilor, întocmite pe baza normelor în vigoare.Exproprierea terenurilor proprietate particulară, precum şi trecerea de terenuri în administrarea organelor care administrează drumurile, se va face potrivit dispoziţiilor în vigoare, numai pe măsura necesităţii amenajării efective pe aceste terenuri a diferitelor elemente care compun drumul.Art. 12. - Prin clasificare, drumurile vor fi încadrate în una din categoriile arătate la art. 3.Clasificarea unui drum în una din aceste categorii, precum şi trecerea unui drum clasificat dintr-o categorie la alta categorie, se face în felul următor:- pentru drumurile naţionale, de către Consiliul de Miniştri, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi cu avizul Ministerului Forţelor Armate;- pentru drumurile regionale şi raionale, de către comitetele executive ale sfaturilor populare regionale respective, cu avizul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi al Ministerului Forţelor Armate;- pentru drumurile comunale, industriale şi agricole, de către comitetele executive ale sfaturilor populare regionale respective. La clasificarea unui drum industrial sau agricol sau la scoaterea lor din această categorie se va lua acordul organului central care tuteleaza pe beneficiarul drumului.Art. 20. - Plantaţiile aflate pe zonele drumurilor de toate categoriile nu sînt supuse legii regimului silvic şi vor fi administrate după criteriile tehnice specifice drumurilor, de către organul care are în sarcina drumul. Circulaţia materialului lemnos ce se va extrage de pe aceste zone se face în conformitate cu Decretul nr. 201 din 1953, completat cu Decretul nr. 633/1956.În proiectele de construcţie, modernizare şi modificare a drumurilor, vor fi prevăzute plantaţiile pe zone, perdelele de protecţie contra inzapezirilor şi lucrările de consolidări prin plantaţii.Gospodărirea benzilor de padure cu rol de protecţie de o parte şi alta a drumurilor publice în traversarea pădurilor, se face de către organele silvice, cu consultarea organului care administrează drumul, în vederea asigurării condiţiilor pentru buna exploatare a drumului.Cantoanele drumurilor nu sînt supuse regimului privind normarea, repartizarea şi folosirea suprafeţei locative; chiriile se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 29 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1509 din 1953.Art. 23 (alin. penultim)Pentru asigurarea spaţiului necesar folosirii şi dezvoltării drumurilor se interzice executarea oricărui fel de noi construcţii, fără avizul organului care administrează drumul, la o distanta mai mica de 25 m de la axul drumului pentru drumurile naţionale, de 22 m pentru cele regionale şi de 20 m pentru cele raionale şi comunale, excepţie făcînd strazile în care se vor respecta prevederile planului de sistematizare.Art. 28. - Taxele pentru folosinţă zonei drumurilor, traversarilor şi accesoriilor lor, se stabilesc de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor cu acordul Ministerului Finanţelor şi al Comitetului pentru Preţuri.Art. 29. - Pentru asigurarea materialului pietros necesar construirii şi întreţinerii drumurilor, organele care administrează drumurile pot deschide şi exploata, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, cariere şi balastiere. Deschiderea şi exploatarea acestor cariere şi balastiere nu este supusă vreunor taxe.Art. 38. - Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor elaborează instrucţiuni cuprinzînd reguli pentru respectarea bunei stări şi bunei folosiri a drumurilor."  +  Articolul 2Denumirea "Ministerul Transporturilor Navale şi Aeriene" din cuprinsul Decretului nr. 142/1953, privind construirea, modificarea, întreţinerea şi administrarea drumurilor publice, se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor".Sub capitolul II va figura titlul: "Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al administrării", suprimîndu-se subtitlurile din acest capitol.  +  Articolul 3Articolele 13, 14 şi 33 din Decretul nr. 142 din 1953, se abroga.  +  Articolul 4Decretul nr. 142 din 20 aprilie 1953, privind construirea, modificarea, întreţinerea şi administrarea drumurilor publice, cu modificările aduse prin prezentul Decret, se va republica, dîndu-se şi o noua numerotare articolelor.PreşedintelePrezidiului Marii Adunări Naţionale,PETRU GROZASecretarulPrezidiului Marii Adunări Naţionale,AVRAM BUNACIU-------------