ACORD DE ÎMPRUMUT din 2 august 1996între România (Împrumutatul) şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 29 august 1996  ÎMPRUMUTUL Nr. 4079 RO(Proiectul privind alimentarea cu apa a municipiului Bucureşti) între România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi DezvoltareAvând în vedere ca: (A) Împrumutatul, considera satisfăcătoare fezabilitatea şi prioritatea Proiectului descris în anexa nr. 2 la prezentul acord, a solicitat Băncii sa acorde asistenţa în finanţarea Proiectului; şi(B) Proiectul va fi realizat de Regia Generală de Apa Bucureşti (R.G.A.B.) cu asistenţa Împrumutatului şi, ca parte a acestei asistente, Împrumutatul va disponibiliza pentru R.G.A.B. sumele împrumutului, asa cum s-a prevăzut în prezentul acord; şiavând în vedere ca Banca a fost de acord, pe baza, inter alia, a celor de mai sus, sa acorde împrumutul Împrumutatului în termenii şi în condiţiile prevăzute în prezentul acord şi în Acordul de proiect încheiat între Banca şi R.G.A.B. al aceeaşi dată cu prezentul,părţile convin, prin prezentul, după cum urmează:  +  Articolul 1Condiţii generale; definiţiiSecţiunea 1.01 - Condiţii generale aplicabile acordurilor de împrumut şi de garanţie pentru împrumuturi într-o singura valuta ale Băncii, datate 30 mai 1995 (Condiţiile generale), constituie parte integrantă a prezentului acord;Secţiunea 1.02. - Dacă din context nu reiese altfel, cei câţiva termeni definiţi în Condiţiile generale şi în preambulul la prezentul acord au respectivele semnificatii atribuite în acestea, iar termenii suplimentari prezentaţi în continuare au următoarele semnificatii: a) lei înseamnă moneda naţionala a Împrumutatului; b) U.C.P. înseamnă unitatea de coordonare a Proiectului la care se face referire în secţiunea 2.06 din Acordul de proiect, înfiinţată în cadrul R.G.A.B.; c) Acord de proiect înseamnă acordul încheiat între Banca şi R.G.A.B., având aceeaşi dată cu prezentul, asa după cum acesta poate fi modificat periodic, şi un astfel de termen include toate anexele şi acordurile adiţionale la Acordul de proiect; d) R.G.A.B. înseamnă Regia Generală de Apa Bucureşti, o regie autonomă de interes local, înfiinţată în baza Deciziei Consiliului Local al Municipiului Bucureşti nr. 1.198, datată 10 decembrie 1990; e) cont special înseamnă contul la care se face referire în secţiunea 2.02 b) din prezentul acord; f) PATS înseamnă Programul de acţiuni pe termen scurt convenit cu Banca, la care se face referire în secţiunea 6.01 b) din prezentul acord; g) Acord de împrumut subsidiar şi de garanţie înseamnă acordul care urmează să se încheie între Împrumutat, R.G.A.B. şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu secţiunea 3.01 b) din prezentul acord, asa după cum acesta poate fi modificat periodic şi, un astfel de termen include toate anexele la Acordul de împrumut subsidiar şi de garanţie; şi h) împrumut subsidiar înseamnă împrumutul acordat în cadrul Acordului de împrumut subsidiar şi de garanţie.  +  Articolul 2ÎmprumutulSecţiunea 2.01. - Banca este de acord sa imprumute Împrumutatului, în termenii şi în condiţiile prevăzute sau la care se face referire în Acordul de împrumut, o sumă egala cu douăzeci şi cinci milioane dolari (25.000.000 $).Secţiunea 2.02. - a) Suma împrumutului poate fi trasa din contul împrumutului în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul acord, pentru cheltuieli efectuate (sau, dacă Banca va conveni astfel, care urmează a fi efectuate) în legătură cu costul rezonabil al bunurilor şi serviciilor necesare Proiectului descris în anexa nr. 2 la prezentul acord şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului. b) Împrumutatul va putea deschide şi menţine, pentru scopurile Proiectului, un cont special de depozit în dolari la o banca comercială, în termeni şi condiţii satisfăcătoare pentru Banca, inclusiv protecţia adecvată împotriva compensării, confiscării sau sechestrului. Depozitele în şi plăţile din contul special vor fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 4 la prezentul acord.Secţiunea 2.03. - Data limita pentru efectuarea tragerilor va fi 30 iunie 2000 sau acea data ulterioară pe care Banca o va stabili. Banca va notifica cu promptitudine Împrumutatului acea data ulterioară.Secţiunea 2.04. - Împrumutatul va plati Băncii un comision de angajament la un nivel de trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) per annum, aplicat la suma capitalului împrumutului netrasa la un moment dat.Secţiunea 2.05. - a) Împrumutatul va plati dobinda aferentă sumei capitalului împrumutului, trasa şi nerambursata la un moment dat, la o rata egala, pentru fiecare perioada de dobinda, cu rata dobinzii cu baza LIBOR plus marja totală LIBOR. b) Pentru scopurile acestei secţiuni:(i) perioada de dobinda înseamnă perioada iniţială de la şi incluzind data prezentului acord până la, dar excluzând prima data de plată a dobinzii care survine după aceasta, şi, după perioada iniţială, fiecare perioada de la, şi incluzind o dată de plată a dobinzii până la, dar excluzând data de plată a dobinzii imediat următoare;(îi) data de plată a dobinzii înseamnă fiecare data specificată în secţiunea 2.06 din prezentul acord;(iii) rata dobinzii cu baza LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioada de dobinda, rata oferită pe piaţa interbancara londoneza la depozitele în dolari pe şase luni, valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobinda (sau, în cazul perioadei iniţiale de dobinda, valabilă pentru data de plată a dobinzii care survine la, sau care precede imediat prima zi a unei astfel de perioade de dobinda), asa după cum a fost determinata în mod rezonabil de către Banca şi exprimată ca procent per annum;(iv) marja totală LIBOR semnifica, pentru fiecare perioada de dobinda: jumătate dintr-un procent (1/2 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderată, pentru o astfel de perioada de dobinda, sub (sau peste) ratele oferite pe piaţa interbancara londoneza, sau alte rate de referinţa la depozite pe şase luni, cu privire la împrumuturile contractate de Banca şi nerambursate sau a părţilor din acestea, alocate de către Banca pentru finanţarea împrumuturilor într-o singura valuta, sau a părţilor din acestea acordate de ea care includ împrumutul, asa după cum a fost determinata în mod rezonabil de Banca şi exprimată ca procent per annum. c) Banca va notifica Împrumutatului asupra ratei dobinzii cu baza LIBOR şi asupra marjei totale LIBOR pentru fiecare perioada de dobinda, cu promptitudine după determinarea acestora. d) Ori de cîte ori Banca decide ca, urmare a schimbărilor din practica pieţei care afectează determinarea ratelor de dobinda la care se face referire în aceasta secţiune 2.05, este în interesul imprumutatilor săi luati în totalitate şi al Băncii să aplice o baza pentru determinarea ratelor de dobinda aplicabile Împrumutului, alta decît cea prevăzută în secţiunea menţionată, Banca poate modifica baza pentru determinarea ratelor de dobinda aplicabile împrumutului, prin notificarea Împrumutatului despre noua baza, cu cel puţin şase (6) luni înainte. Baza va deveni efectivă la expirarea perioadei de notificare, cu excepţia cazului în care Împrumutatul notifica Băncii, în timpul perioadei menţionate, asupra obiectiilor sale la aceasta, caz în care modificarea menţionată nu se va aplica împrumutului.Secţiunea 2.06. - Dobinda şi alte speze vor fi plătibile la 15 martie şi 15 septembrie ale fiecărui an.Secţiunea 2.07. - Împrumutatul va rambursa capitalul împrumutului în conformitate cu graficul de amortizare prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul acord.  +  Articolul 3Executarea ProiectuluiSecţiunea 3.01. - a) Împrumutatul se obliga sa îndeplinească obiectivele Proiectului asa cum sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezentul acord, şi, în acest scop, fără limitare sau restrictie asupra oricăreia din obligaţiile sale în cadrul Acordului de împrumut, va determina R.G.A.B. să-şi îndeplinească toate obligaţiile prevăzute în Acordul de proiect, va întreprinde sau va determina să fie întreprinse toate acţiunile, inclusiv asigurarea de fonduri, facilităţi, servicii şi alte resurse necesare sau adecvate pentru ca R.G.A.B. să-şi îndeplinească aceste obligaţii, şi nu va întreprinde sau nu va permite să fie întreprinse nici o acţiune care să împiedice sau să se interpuna unei astfel de indepliniri. b) Împrumutatul va subimprumuta R.G.A.B. sumele împrumutului în cadrul unui acord de împrumut subsidiar şi de garanţie care se va încheia între Împrumutat, R.G.A.B. şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în termeni şi în condiţii, care vor fi fost aprobaţi de Banca, şi care vor include următorii termeni principali: (i) suma împrumutului subsidiar se va rambursa în lei în valori echivalente (determinate la data sau la datele respective de rambursare, în conformitate cu anexa nr. 3 la prezentul acord) cu sumele trase din contul împrumutului sau plătite din contul special în contul bunurilor şi serviciilor finanţate din sumele împrumutului; (îi) capitalul împrumutului subsidiar va fi rambursat într-o perioadă nu mai mare de douăzeci (20) de ani, incluzind o perioadă de graţie nu mai mare de cinci (5) ani; şi (iii) R.G.A.B. va plati dobinda aferentă capitalului împrumutului subsidiar trasa şi nerambursata la un moment dat la o rata egala cu rata aplicabilă împrumutului în conformitate cu secţiunea 2.05 din prezentul acord. c) Împrumutatul îşi va exercita drepturile conform Acordului de împrumut subsidiar şi de garanţie astfel încât sa protejeze interesele Împrumutatului şi ale Băncii şi sa îndeplinească scopurile împrumutului şi, cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, Împrumutatul nu va transfera, amenda, abroga sau renunţa la Acordul de împrumut subsidiar şi de garanţie sau la oricare din prevederile acestuia.Secţiunea 3.02. - Cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor de consultanţa necesare Proiectului şi care se vor finanta din sumele împrumutului vor fi guvernate de prevederile anexei nr. 1 la Acordul de proiect.Secţiunea 3.03. - Banca şi Împrumutatul convin prin prezentul ca obligaţiile prevăzute la secţiunea 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 şi 9.09 din Condiţiile generale (cu privire la asigurare, utilizarea bunurilor şi serviciilor, scheme şi grafice, evidente şi rapoarte, întreţinere şi respectiv achizitionare de terenuri) cu privire la Proiect vor fi realizate de către R.G.A.B. în conformitate cu secţiunea 2.03 din Acordul de proiect.  +  Articolul 4Clauze financiareSecţiunea 4.01. - a) Pentru toate cheltuielile cu privire la care s-au efectuat trageri din contul împrumutului, pe baza situaţiilor de cheltuieli, Împrumutatul va trebui sau va determina R.G.A.B.:(i) sa menţină sau sa determine să fie menţinute, în conformitate cu practici contabile recunoscute, evidente şi conturi care să reflecte aceste cheltuieli;(îi) să asigure ca toate evidentele (contracte, comenzi, facturi, note de plată, chitanţe şi alte documente) reflectând astfel de cheltuieli sunt păstrate cel puţin un an după ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din contul împrumutului; şi(iii) să permită reprezentanţilor Băncii sa examineze aceste documente. b) Împrumutatul va trebui sau va determina R.G.A.B.:(i) să deţină evidentele şi conturile la care se face referire în paragraful a) (i) din aceasta secţiune, inclusiv acelea referitoare la contul special pentru fiecare an fiscal auditat, în conformitate cu principii adecvate de audit aplicate consecvent de către auditori independenţi acceptabili Băncii;(îi) sa transmită Băncii, cît mai curînd posibil, dar în orice caz nu mai tirziu de şase (6) luni de la sfârşitul fiecărui astfel de an, raportul unui astfel de audit efectuat de auditorii menţionaţi, cu un astfel de conţinut şi grad de detaliu, după cum va fi solicitat Banca în mod rezonabil, conţinând un aviz separat al auditorilor menţionaţi din care să rezulte ca situaţiile de cheltuieli transmise în cursul unui astfel de an fiscal, împreună cu procedurile şi controalele interne implicate de pregătirea lor, pot fi folosite ca fundamentare pentru tragerile la care se face referire; şi(iii) sa transmită Băncii alte asemenea informaţii cu privire la evidentele şi conturile menţionate şi la auditul acestora, asa după cum Banca va solicita periodic, în mod rezonabil.  +  Articolul 5Clauze asiguratorii pentru BancaSecţiunea 5.01. - În conformitate cu prevederile secţiunii 6.02 I) din Condiţii generale, sunt specificate următoarele evenimente suplimentare: a) R.G.A.B. nu va fi îndeplinit vreuna dintre obligaţiile sale asumate în cadrul Acordului de proiect; b) ca rezultat al unor evenimente care au apărut după data Acordului de împrumut, va fi apărut o situaţie extraordinară care va face imposibila îndeplinirea de către R.G.A.B. a obligaţiilor sale asumate prin Acordul de proiect; c) Decizia nr. 1.198 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, datată 10 decembrie 1990, va fi fost amendata, suspendată, abrogată, anulată sau va fi făcut obiectul unei derogări, astfel încât sa afecteze material şi negativ capacitatea R.G.A.B. de a-şi îndeplini oricare dintre obligaţiile sale asumate prin Acordul de proiect; d) PATS va fi fost amendat, suspendat sau anulat fără consimţământul Băncii. e) Împrumutatul sau oricare alta autoritate având competenţa jurisdicţională va fi luat o măsura pentru desfiinţarea sau dizolvarea R.G.A.B. sau pentru suspendarea operaţiunilor sale.Secţiunea 5.02. - În conformitate cu secţiunea 7.01 h) din Condiţiile generale, se specifică următoarele evenimente suplimentare: a) evenimentul la care se face referire în paragraful a) al secţiunii 5.01 din prezentul acord se va produce şi va continua pe o perioadă de şaizeci (60) de zile de la notificarea acestuia care va fi fost transmisă Împrumutatului de către Banca; şi b) se va produce evenimentele la care se face referire în paragrafele c), d) şi e) ale prezentului acord.  +  Articolul 6Data intrării în efectivitate; terminareaSecţiunea 6.01. - Următoarele evenimente sunt specificate drept condiţii suplimentare pentru intrarea în efectivitate a Acordului de împrumut, pentru scopurile secţiunii 12.01 c) din Condiţiile generale: a) Acordul de împrumut subsidiar şi de garanţie a fost semnat în numele Împrumutatului, al R.G.A.B. şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti; şi b) Împrumutatul a furnizat Băncii dovada satisfăcătoare ca PATS a fost aprobat în conformitate cu legislaţia Împrumutatului.Secţiunea 6.02. - Următoarele sunt specificate ca aspecte suplimentare, pentru scopurile secţiunii 12.02 c) din Condiţiile generale, pentru a fi incluse în avizul sau avizele care urmează a fi transmise Băncii: a) Acordul de proiect a fost în mod corespunzător aprobat sau ratificat de către R.G.A.B. şi, în conformitate cu termenii săi, este obligatoriu din punct de vedere legal pentru R.G.A.B.; şi b) Acordul de împrumut subsidiar şi de garanţie a fost în mod corespunzător aprobat sau ratificat de către Împrumutat, R.G.A.B. şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi în conformitate cu termenii săi, este obligatoriu din punct de vedere legal pentru Împrumutat, R.G.A.B. şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.Secţiunea 6.03. - Data care survine după una suta douăzeci (120) de zile de la data prezentului acord este specificată în prezentul pentru scopurile secţiunii 12.04 din Condiţiile generale.  +  Articolul 7Reprezentantul Împrumutatului; adreseSecţiunea 7.01. - Ministrul finanţelor al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secţiunii 11.03 din Condiţiile generale.Secţiunea 7.02. - Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secţiunii 11.01 din Condiţiile generale:
       
    Pentru Împrumutat:
    Ministerul Finanţelor Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti
    RomâniaTelex: 11239
    Pentru Bancă:
    Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 1818, H Street, N. W. Washington, D.C. 20433 Statele Unite ale Americii
    Adresa telegrafică:Telex
    INTBAFRAD248423 (RCA)
    Washington, D.C.82987 (FTCC)
      64145 (WUI) sau
      197688 (TRT)
  Drept pentru care, părţile la prezentul acord, actionind prin reprezentanţii lor deplin autorizaţi, au dispus ca acest acord să fie semnat în numele lor, în Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, în ziua şi în anul înscrise mai sus.ROMÂNIADe către: Napoleon Pop,reprezentant autorizatBANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTAREDe către: Cristiaan Poortman,vicepreşedintele interimar pentru Regiunea Europa şi Asia Centrala.
   +  Anexa 1 TRAGEREA SUMELOR ÎMPRUMUTULUI1. Tabelul de mai jos precizează categoriile de poziţii care vor fi finanţate din sumele împrumutului, alocarea sumelor din împrumut pe fiecare categorie şi procentul de cheltuieli pentru poziţiile care vor fi astfel finanţate din fiecare categorie:
  Categoria Suma alocata din împrumut (exprimată în dolari) % din cheltuielile care vor fi finanţate
  (1) Bunuri 10.000.000 100% cheltuielile externe, 100% din cheltuielile loca- le (cost ex-factory) şi 70% din cheltuielile locale pentru alte poziţii achizi- tionate pe plan local
  (2) Lucrări 11.700.000 45%
  (3) Servicii de consultanţa 800.000 25%
  (4) Nealocate 2.500.000
  TOTAL: 25.000.000
  2. Pentru scopurile acestei anexe: a) termenul cheltuieli externe înseamnă cheltuieli în moneda oricărei tari, alta decît aceea a Împrumutatului, pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul oricărei tari, alta decît cea a Împrumutatului; şi b) termenul cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în moneda Împrumutatului sau pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Împrumutatului.3. Banca poate solicita ca tragerile din contul împrumutului să se facă pe baza situaţiilor de cheltuieli, pentru cheltuielile efectuate pentru: a) contractele de bunuri şi servicii al căror cost este mai mic decît echivalentul a 250.000 $ fiecare; şi b) contracte al căror cost este mai mic decît echivalentul a 100.000 $ fie pentru angajarea firmelor de consultanţa, şi echivalentul a 50.000 $ fiecare pentru angajarea consultantilor individuali, în astfel de termeni şi condiţii după cum Banca va specifică prin notificarea Împrumutatului.
   +  Anexa 2 DESCRIEREA PROIECTULUIObiectivele proiectului (cunoscut, pe teritoriul Împrumutatului, ca "Modernizarea sistemului de alimentare cu apa din municipiul Bucureşti") sunt:(i) de a îmbunătăţi siguranţa în exploatare a sistemului de alimentare cu apa şi calitatea apei furnizate în Bucureşti;(îi) de a contribui la reducerea pierderilor de apa (atât din punct de vedere fizic, cît şi comercial); şi(iii) de a consolida managementul R.G.A.B. în domeniile exploatării, evidentei clienţilor şi financiar, şi de a-l ajuta în dobindirea experienţei necesare pentru pregătirea şi punerea în aplicare a operaţiunilor viitoare.Proiectul consta în următoarele părţi, care vor face obiectul unor astfel de modificări după cum Împrumutatul şi Banca pot conveni periodic pentru realizarea acestor obiective:Partea A. - Îmbunătăţirea siguranţei în exploatare a sistemului de alimentare cu apa şi a calităţii apei1. Realizarea reabilitării statiilor de tratare a apei, inclusiv:(i) repararea filtrelor şi/sau înlocuirea echipamentelor de filtrare; şi(îi) instalarea noilor echipamente de clorurare şi de tratare chimica.2. Realizarea îmbunătăţirii controlului debitului în apeducte şi modernizarea rezervoarelor, inclusiv instalarea (i) vanelor de reglare a debitului, şi (îi) debitmetrelor.3. Realizarea reabilitării statiilor de pompare, inclusiv (i) achiziţionarea şi instalarea noilor pompe cu eficienta mare din punct de vedere al consumului energetic, (îi) reabilitarea pompelor existente, (iii) înlocuirea echipamentelor electrice, şi (iv) instalarea echipamentelor de control şi de contorizare pentru câteva staţii de pompare.Partea B. - Reducerea pierderilor de apa1. Realizarea repararii reţelei primare, inclusiv:(i) înlocuirea secţiunilor deteriorate din reţea,(îi) verificarea, repararea şi/sau înlocuirea vanelor, şi(iii) refacerea unui stoc minim de piese de schimb.2. Realizarea repararii reţelei secundare, inclusiv înlocuirea:(i) secţiunilor deteriorate din reţea, şi(îi) branşamentelor în câteva cartiere ale oraşului.3. Realizarea unui program de reînnoire a contoarelor prin achiziţionarea, instalarea şi/sau înlocuirea contoarelor de diferite dimensiuni pentru consumatori inclusiv, inter alia, pentru asociaţiile de locatari şi întreprinderile comerciale.Partea C. - Consolidarea instituţională a R.G.A.B.1. Iniţierea unei campanii de informare publică pentru reducerea pierderilor la consumatori, inclusiv pregătirea şi punerea în aplicare: (i) a unei campanii în mass media (presa, radio, televiziune) de sensibilizare a consumatorilor cu privire la problemele referitoare la economisirea apei, şi (îi) a măsurilor de asigurare de stimulente pentru consumatori în scopul reducerii consumului de apa în exces.2. Îmbunătăţirea sistemului de management comercial al R.G.A.B., inclusiv asistenţa tehnica pentru a continua eforturilor de reorganizare iniţiate cu asistenţa tehnica din partea altor donatori.3. Pregătirea profesională şi alte forme de asistenţa tehnica pentru R.G.A.B. pentru dezvoltarea cunoştinţelor de management în domeniile: (i) financiar şi contabil; (îi) resurselor umane; şi (iii) operaţiunilor tehnice.4. Supervizarea executării Proiectului, inclusiv servicii de consultanţa pentru sprijinirea UCP în managementul realizării Proiectului.***Se estimeaza ca Proiectul va fi încheiat până la data de 31 decembrie 1999.  +  Anexa 3                             GRAFIC DE AMORTIZARE
       
    Data plăţii datoratePlata capitalului împrumutului (exprimată în dolari)*)
    15 martie 2002535.000
    15 septembrie 2002550.000
    15 martie 2003570.000
    15 septembrie 2003585.000
    15 martie 2004600.000
    15 septembrie 2004620.000
    15 martie 2005635.000
    15 septembrie 2005655.000
    15 martie 2006675.000
    15 septembrie 2006690.000
    15 martie 2007710.000
    15 septembrie 2007735.000
    15 martie 2008755.000
    15 septembrie 2008775.000
    15 martie 2009795.000
    15 septembrie 2009820.000
    15 martie 2010845.000
    15 septembrie 2010870.000
    15 martie 2011895.000
    15 septembrie 2011920.000
    15 martie 2012945.000
    15 septembrie 2012970.000
    15 martie 20131.000.000
    15 septembrie 20131.030.000
    15 martie 20141.060.000
    15 septembrie 20141.090.000
    15 martie 20151.120.000
    15 septembrie 20151.150.000
    15 martie 20161.185.000
    15 septembrie 20161.215.000
  ------------ Notă *) Cifrele din aceasta coloana reprezintă suma în dolari de rambursat, cu excepţia celor prevăzute în secţiunea 4.04 d) din Condiţiile generale.
   +  Anexa 4 CONTUL SPECIAL1. Pentru scopurile acestei anexe: a) termenul categorii eligibile înseamnă categoriile (1) - (3) prevăzute în tabelul de la paragraful 1 al anexei nr. 1 la acest acord: b) termenul cheltuieli eligibile înseamnă cheltuielile efectuate în legătură cu costul rezonabil al bunurilor şi serviciilor necesare pentru Proiect şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului, alocate periodic categoriilor eligibile, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord; şi c) termenul alocaţie autorizata înseamnă o sumă egala cu 2.000.000 $, care va fi trasa din contul împrumutului şi depozitata în contul special în conformitate cu paragraful 3 a) al acestei anexe, cu condiţia ca, totuşi, dacă Banca nu va conveni altfel, alocaţia autorizata va fi limitată la o sumă egala cu 1.000.000 $ până când suma totală a tragerilor din contul împrumutului plus suma totală a tuturor angajamentelor speciale neachitate, emise de Banca, în conformitate cu secţiunea 5.02 din Condiţiile generale, va fi egala sau va depăşi echivalentul a 3.000.000 $.2. Plăţile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuielile eligibile, în conformitate cu prevederile acestei anexe.3. După ce Banca a primit dovezi satisfăcătoare privind deschiderea corespunzătoare a contului special, tragerile din alocaţia autorizata şi cele ulterioare pentru realimentarea contului special vor fi efectuate după cum urmează: a) Pentru tragerile alocaţiei autorizate, Împrumutatul va remite Băncii o cerere sau cereri pentru un depozit sau depozite care nu vor depăşi suma totală a alocaţiei autorizate. Pe baza unei sau unor astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului şi va depozita în contul special acea suma sau acele sume pe care Împrumutatul le va solicita. b) (i) Pentru realimentarea contului special, Împrumutatul va remite Băncii cereri pentru depozite în contul special la acele intervale de timp pe care Banca le va specifică.(îi) Înainte de sau la momentul efectuării unei astfel de cereri, Împrumutatul va remite Băncii documentele şi alte evidente justificative necesare, în conformitate cu paragraful 4 al acestei anexe, pentru plata sau plăţile cu privire la care este solicitată realimentarea. Pe baza fiecărei astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului şi va depozita în contul special acea suma pe care Împrumutatul o va fi cerut şi care va fi fost fundamentată prin documentele menţionate şi prin alte evidente justificative pentru a fi plătită din contul special pentru cheltuieli eligibile.Toate aceste depozite vor fi trase de Banca din contul împrumutului, în cadrul categoriilor eligibile respective şi în sumele respective echivalente, asa cum vor fi fost fundamentate prin documentele menţionate şi prin alte evidente justificative.4. Pentru fiecare plata efectuată de Împrumutat din contul special, Împrumutatul, ori de cîte ori Banca va solicita în mod rezonabil, va remite Băncii astfel de documente şi alte evidentei justificative care să demonstreze ca acea plata a fost efectuată exclusiv pentru cheltuieli eligibile.5. Fără ca cele ce urmează să fie considerate o încălcare a prevederilor paragrafului 3 din aceasta anexa, Băncii nu i se va cere să efectueze noi depozite în contul special: a) dacă, la un moment dat, Banca va fi stabilit ca toate tragerile ulterioare efectuate de către Împrumutat direct din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile art. V din Condiţiile generale şi ale paragrafului a) al secţiunii 2.02. din prezentul acord; b) dacă Împrumutatul nu va fi remis Băncii, în cadrul perioadei de timp specificată în secţiunea 4.01 b) (îi) a prezentului acord, oricare dintre rapoartele de audit, necesar a fi remis Băncii în conformitate cu prevederile secţiunii menţionate, referitoare la auditul evidentelor şi conturilor pentru contul special; c) dacă, la un moment dat, Banca va fi notificat Împrumutatul asupra intentiei sale de a suspenda, în totalitate sau în parte, dreptul Împrumutatului de a efectua trageri din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile secţiunii 6.02 din Condiţiile generale; sau d) o dată cu suma totală netrasa a împrumutului alocata categoriilor eligibile, mai puţin suma oricărui angajament special neachitat cu privire la Proiect, emis de Banca în conformitate cu prevederile secţiunii 5.02 din Condiţiile generale, va egala echivalentul dublului sumei alocaţiei autorizate.După aceea, tragerea din contul împrumutului a sumelor rămase netrase din împrumut, alocate categoriilor eligibile, va urma acele proceduri pe care Banca le va specifică printr-o notificare adresată Împrumutatului. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai după ce în măsura în care Banca va fi fost satisfacuta ca toate aceste sume rămase ca depozit în contul special la data unei astfel de notificări vor fi utilizate în efectuarea de plati pentru cheltuieli eligibile.6. a) Dacă Banca va fi stabilit, la un moment dat, ca orice plata din contul special:(i) a fost efectuată pentru o cheltuiala sau într-o sumă neeligibila în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al acestei anexe; sau(îi) nu a fost justificată prin documentele remise Băncii, Împrumutatul, imediat după primirea notificării din partea Băncii: (A) va remite astfel de documente suplimentare pe care Banca le poate solicita; sau (B) va depune în contul special (sau, dacă Banca va solicita astfel, va restitui Băncii) o sumă egala cu suma unei astfel de plati sau părţi din aceasta, care nu este eligibilă sau justificată. Dacă Banca nu va conveni altfel, nu se va mai efectua nici un depozit ulterior de către Banca în contul special până când Împrumutatul nu va fi remis acele documente sau va fi făcut acel depozit sau restituire, după caz. b) Dacă Banca va fi stabilit, la un moment dat, ca orice suma neutilizata din contul special nu va fi necesară pentru a acoperi plati viitoare pentru cheltuieli eligibile, Împrumutatul, imediat după primirea notificării de la Banca, va restitui Băncii acea suma neutilizata. c) Împrumutatul poate, prin notificare adresată Băncii, sa restituie Băncii toate sau o parte din fondurile depozitate în contul special. d) Restituirile către Banca efectuate în conformitate cu paragrafele 6 a), b) şi c) ale acestei anexe vor credita contul împrumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, în conformitate cu prevederile corespunzătoare ale prezentului acord, incluzind Condiţiile generale.  +  Anexa 5 LISTAamendamentelor convenite de România şi Banca Europeană de Investiţiila Acordul de împrumut, în valoare de 30 milioane ECU,semnat la Luxemburg şi la Bruxelles la 10 mai 1993 a) La art. 1.02 A şi 1.06 (1) din Acordul de împrumut se decaleaza data finala pentru alocarea creditului cu 12 luni, de la 15 mai 1996 la 15 mai 1997. b) La art. 1.02 A şi 1.06 (1) din Acordul de împrumut se decaleaza data finala pentru tragerea creditului cu 18 luni, de la 15 noiembrie 1996 la 15 mai 1998. c) La art. 1.06 (3) din Acordul de împrumut se decaleaza data finala pentru realocarea cu 12 luni, de la 15 august 1996 la 15 august 1997.Celelalte prevederi ale Acordului de împrumut mai sus menţionat rămân neschimbate.--------------------