ACORD DE ÎMPRUMUT din 5 august 1996între România (Împrumutatul) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 29 august 1996  OPERAŢIUNEA Nr. 457(Proiectul pentru alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului) între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi DezvoltarePREAMBULAvând în vedere ca Banca a fost înfiinţată pentru a asigura finanţarea unor proiecte specifice care să sprijine tranzitia spre economia de piaţa libera şi sa promoveze iniţiativa antreprenoriala şi privată în ţările Europei Centrale şi de Est angajate spre şi aplicind principiile democraţiei multipartite, pluralismului şi economiei de piaţa,având în vedere ca Împrumutatul intenţionează sa implementeze proiectul descris în anexa nr. 1 a acestui Acord de împrumut (Proiectul), care este destinat sa sprijine finanţarea investiţiilor prioritare în infrastructura urbana şi promovarea viabilitatii financiare şi a eficientei economice a infrastructurii urbane în Valea Jiului,având în vedere ca Proiectul va fi realizat de către părţile locale (asa cum sunt definite în prezentul acord) cu asistenţa Împrumutatului şi, ca parte a acestei asistente, Împrumutatul va pune la dispoziţia părţilor locale sumele unui împrumut (împrumutul subsidiar), asa cum se prevede în prezentul acord,având în vedere ca Împrumutatul a solicitat sprijin Băncii în finanţarea unei părţi a Proiectului,având în vedere ca Împrumutatul a solicitat UE PHARE un credit nerambursabil pentru finanţarea serviciilor consultantilor la care se face referire în secţiunea 3.04 de mai jos şi pentru finanţarea contractelor selectate pentru livrarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor prevăzute în partea 1 a Proiectului (creditul nerambursabil UE PHARE),având în vedere ca Banca a convenit pe baza, inter alia, a celor de mai sus, sa acorde Împrumutatului un împrumut în valoare de 25.000.000 $ (împrumutul) în termenii şi în condiţiile stabilite în Acordul de împrumut şi în Acordul de proiect încheiate la aceeaşi dată între Banca şi părţile locale,părţile convin, prin prezentul acord, următoarele:  +  Articolul 1Termenii şi condiţiile standard; definiţii; titluriSecţiunea 1.01. - Încorporarea Termenilor şi condiţiilor standardToate prevederile Termenilor şi condiţiilor standard ale Băncii (Termenii şi condiţiile standard), datate septembrie 1994, sunt încorporate în prezentul Acord de împrumut şi sunt aplicabile acestuia, cu aceeaşi validitate şi efect ca şi în cazul în care ar fi fost în întregime cuprinse în textul sau.Secţiunea 1.02. - DefiniţiiOriunde sunt utilizaţi în prezentul Acord de împrumut sau în anexele la acesta, cu excepţia cazurilor când se stipulează altfel, termenii definiţi în preambul au semnificatiile atribuite în acesta, termenii definiţi în Termenii şi condiţiile standard au semnificatiile atribuite în acestea, iar termenii prezentaţi în continuare au următoarele semnificatii:- reprezentantul autorizat al Împrumutatului înseamnă ministrul finanţelor al Împrumutatului;- judeţ înseamnă judeţul Hunedoara;- dolar sau $ înseamnă moneda oficială a Statelor Unite ale Americii;- UE PHARE înseamnă programul de finanţare creat de Comunitatile Europene în conformitate cu Reglementările Consiliului (EEC) nr. 3906/89 din decembrie 1989, după cum va fi modificat, revizuit sau completat periodic;- lei înseamnă moneda oficială a României;- părţile locale înseamnă judeţul şi regia autonomă împreună, iar partea locală înseamnă oricare dintre aceste părţi;- M.F. înseamnă Ministerul Finanţelor al Împrumutatului;- M.L.P.A.T. înseamnă Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului al Împrumutatului;- rezerva I.I.D. înseamnă contul de rezerva care va fi deschis în conformitate cu prevederile paragrafului II d) din anexa nr. 4 al Acordul de proiect;- Programul de imbunatatire a performantelor şi veniturilor înseamnă Programul de imbunatatire a performantelor şi veniturilor, asa cum a fost definit în anexa nr. 4 din Acordul de proiect;- U.I.P. înseamnă unitatea de implementare a Proiectului, înfiinţată şi activind ca parte a regiei autonome în conformitate cu secţiunea 2.09 a Acordului de proiect şi a secţiunii 3.03 a prezentului acord;- M.P. înseamnă managerul de proiect numit şi actionind ca parte a regiei autonome în conformitate cu secţiunea 2.09 a Acordului de proiect;- asistenţii M.P. înseamnă persoanele, altele decît M.P. la care se face referire în secţiunea 2.09 a Acordului de proiect;- Acordul de proiect înseamnă acordul dintre Banca, pe de o parte, şi părţile locale, pe de altă parte, asa cum acest acord poate fi modificat periodic, iar acest termen include toate anexele la Acordul de proiect;- R.A.A.V.J. înseamnă Regia Autonomă a Apei Valea Jiului;- Regia autonomă înseamnă R.A.A.V.J.;- cont special înseamnă contul special la care se face referire în secţiunea 2.03 şi în anexa nr. 3;- Acordul subsidiar de împrumut şi garanţie înseamnă acordul care urmează să se încheie între Împrumutat şi părţile locale conform secţiunii 3.01 a) şi b), asa cum acesta poate fi modificat periodic;- Pagina Telerate 3750 înseamnă pagina de afisaj a ratelor interbancare oferite la Londra (denumite uzual LIBOR) de principalele bănci pentru depozitele în valută împrumutului, cunoscută ca pagina 3750 a Serviciului Telerate (sau orice alta pagina care va înlocui pagina Telerate 3750, în scopul de a afişa aceste rate LIBOR pentru depozitele în valută împrumutului.)Secţiunea 1.03. - TitluriTitlurile articolelor şi secţiunilor, ca şi cuprinsul, sunt inserate numai pentru înlesnirea referinţei şi nu vor fi utilizate pentru interpretarea acestui Acord de împrumut.  +  Articolul 2Principalii termeni ai împrumutuluiSecţiunea 2.01. - Suma împrumutului şi valuta împrumutuluiBanca este de acord sa imprumute Împrumutatului, în termenii şi în condiţiile stabilite sau la care se face referire în acest Acord de împrumut, o sumă de douăzeci şi cinci de milioane dolari (25.000.000 $).Secţiunea 2.02. - Alţi termeni financiari ai împrumutului a) Suma minima a trageriiSuma minima a tragerii, la care se face referire în secţiunea 3.01 b) a Termenilor şi condiţiilor standard, va fi de 50.000 $. b) Suma minima care poate fi plătită în avansSuma minima care poate fi plătită în avans, la care se face referire în secţiunea 3.07 d) a Termenilor şi condiţiilor standard, va fi de 1.000.000 $. c) Suma minima care poate fi anulatăSuma minima care poate fi anulată, la care se face referire în secţiunea 3.08 a) a Termenilor şi condiţiilor standard, va fi de 1.000.000 $. d) Datele de plată a dobinzii şi datele de restituire a împrumutuluiDatele de plată a dobinzii vor fi 24 martie şi 24 septembrie ale fiecărui an. Datele de restituire a împrumutului vor coincide cu datele de plată a dobinzii, începând cu 24 martie 2000. Împrumutatul va restitui împrumutul corespunzător schemei de amortizare prezentate mai jos:
       
    Data plăţii datorateSuma datorată, în dolari
    24 martie 20001.042.000
    24 septembrie 20001.042.000
    24 martie 20011.042.000
    24 septembrie 20011.042.000
    24 martie 20021.042.000
    24 septembrie 20021.042.000
    24 martie 20031.042.000
    24 septembrie 20031.042.000
    24 martie 20041.042.000
    24 septembrie 20041.042.000
    24 martie 20051.042.000
    24 septembrie 20051.042.000
    24 martie 20061.042.000
    24 septembrie 20061.042.000
    24 martie 20071.042.000
    24 septembrie 20071.042.000
    24 martie 20081.042.000
    24 septembrie 20081.042.000
    24 martie 20091.042.000
    24 septembrie 20091.042.000
    24 martie 20101.042.000
    24 septembrie 20101.042.000
    24 martie 20111.042.000
    24 septembrie 20111.034.000
    TOTAL:25.000.000
  e) Ultima data de disponibilizareUltima data de disponibilizare, la care se face referire în secţiunea 3.01 a) a Termenilor şi condiţiilor standard, va fi 24 martie 2001. f) Comision de angajamentRata comisionului de angajament, la care se face referire în secţiunea 3.05 a) a Termenilor şi condiţiilor standard, va fi de o jumătate de procent (0,5%) anual. g) Rata dobinziiÎmprumutul face obiectul unei rate variabile a dobinzii.Pentru scopurile secţiunii 3.04 b) a Termenilor şi condiţiilor standard, rata dobinzii relevante pe piaţa va fi rata oferită care apare pe pagina Telerate 3750 la ora 11,00 a.m., ora Londrei, la data relevanta de determinare a dobinzii pentru o luna, doua luni, trei luni, patru luni, cinci luni sau şase luni, oricare dintre aceste perioade este mai apropiată de durata perioadei relevante a dobinzii (sau, dacă doua perioade sunt egal apropiate de durata perioadei relevante a dobinzii, media celor două perioade).Secţiunea 2.03. - Tragerile şi contul special a) Suma pusă la dispoziţie poate fi trasa periodic, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la acest acord, pentru cheltuieli efectuate (sau, dacă Banca va fi de acord, care urmează să fie efectuate), cu privire la costul rezonabil al bunurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare Proiectului şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului.Împrumutatul a optat sa nu plătească comisionul iniţial din suma pusă la dispoziţie şi va plati, în schimb, acest comision iniţial din propriile sale resurse. b) Pentru scopurile Proiectului, Împrumutatul va deschide şi va menţine un cont special de depozit la o banca comercială acceptabilă pentru Banca, în dolari, în termeni şi în condiţii satisfăcătoare pentru Banca, inclusiv privind protecţia corespunzătoare împotriva compensării, sechestrării sau confiscării. Dacă Împrumutatul doreşte să efectueze trageri pentru a depozita sume în şi pentru a efectua plati directe din contul special [în loc să efectueze trageri conform subparagrafului a) de mai sus,] astfel de trageri se vor efectua conform prevederilor anexei nr. 3 la prezentul acord.Secţiunea 2.04. - Reprezentantul autorizat pentru scopul tragerilorMinistrul finanţelor al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant autorizat al Împrumutatului în scopul realizării oricăror acţiuni permise sau cerute în conformitate cu prevederile secţiunii 2.03 a prezentului acord şi al secţiunilor 3.01 şi 3.02 din Termenii şi condiţiile standard.
   +  Articolul 3Executarea proiectuluiSecţiunea 3.01. - Clauzele ProiectuluiÎn plus faţă de înţelegerile generale stabilite în art. IV al Termenilor şi condiţiilor standard, Împrumutatul, dacă Banca nu convine altfel: a) va subimprumuta părţilor locale sumele împrumutului, printr-un acord subsidiar de împrumut şi garanţie care se va încheia între Împrumutat, pe de o parte, şi judeţ şi R.A.A.V.J., pe de altă parte; toţi termenii şi condiţiile acestuia vor fi aprobaţi de Banca şi vor include termenii şi condiţiile prevăzute în anexa nr. 4; b) va percepe subimprumutatului o rata a dobinzii la împrumutul subsidiar, care va fi egala cu rata dobinzii la împrumut plus un minimum de 0,5% pe an, care va reprezenta comisionul de risc; acest comision va reflecta costul împrumutului, cît şi riscul neîndeplinirii obligaţiilor de către subimprumutat; acordul subsidiar de împrumut şi garanţie va specifică procentul comisionului de risc, asa cum acesta va fi convenit în final între Împrumutat şi părţile locale; c) îşi va exercita drepturile în conformitate cu Acordul subsidiar de împrumut şi garanţie în acest fel încât sa protejeze interesele Împrumutatului şi ale Băncii, să respecte prevederile acestui Acord de împrumut şi sa îndeplinească scopurile împrumutului şi, dacă Banca nu va conveni altfel, Împrumutatul nu va delega, amenda, abroga sau renunţa la Acordul subsidiar de împrumut şi garanţie sau la oricare dintre prevederile acestuia; d) va determina părţile locale sa îndeplinească, în conformitate cu prevederile Acordului de proiect, toate obligaţiile fiecărei părţi locale, specificate în respectivul Acord de proiect, şi va lua sau va determina să fie luate toate măsurile necesare pentru a asigura fonduri pentru acele aspecte ale Proiectului şi pentru finanţarea acestuia, care sunt în responsabilitatea Împrumutatului, incluzind, în special, asigurarea transferurilor de la bugetul de stat către judeţ, asa cum va fi necesar scopurilor Proiectului; şi e) va întreprinde sau va determina să se întreprindă toate acţiunile, inclusiv asigurarea de fonduri, terenuri, facilităţi, servicii şi alte resurse, necesare sau corespunzătoare, astfel încât sa dea posibilitatea părţilor locale să-şi îndeplinească obligaţiile care le revin, asa cum sunt specificate în Acordul de proiect.Secţiunea 3.02. - AchiziţionareaPentru scopurile secţiunii 4.03. a Termenilor şi condiţiilor standard, prevederile anexei nr. 5 la prezentul acord vor guverna, dacă Banca nu va conveni altfel, achiziţionarea de bunuri, lucrări şi servicii necesare pentru Proiect şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului.Secţiunea 3.03. - Implementarea Proiectului a) În scopul de a coordona, de a administra, de a urmări şi de a evalua toate aspectele implementarii şi administrării financiare ale Proiectului, inclusiv achiziţionarea de bunuri, lucrări şi servicii pentru Proiect, Împrumutatul va determina R.A.A.V.J. sa înfiinţeze o unitate de implementare a Proiectului (U.I.P.) M.F. va specifică în Acordul subsidiar de împrumut şi garanţie un mecanism prin care va superviza implementarea Proiectului realizată de U.I.P. b) M.F. va desemna un reprezentant, la nivel de director, responsabil pentru urmărirea implementarii Proiectului şi comunicarea cu direcţiile de resort din minister, în scopul de a usura punerea în aplicare a atribuţiilor lor statutare referitoare la Proiect, şi care va acţiona ca interlocutor al Băncii în problemele specificate în Acordul de împrumut. c) U.I.P. va acţiona permanent pe durata executării Proiectului cu resurse adecvate şi personal calificat în mod corespunzător, în conformitate cu termenii de referinţa acceptabili Băncii şi M.F.Secţiunea 3.04. - ConsultanţiiÎmprumutatul va coopera cu consultanţii la care se face referire în paragraful 2.03 al Acordului de proiect şi va pună la dispoziţia fiecărui consultant, fără a percepe vreo plata, toate facilităţile şi suportul necesar pentru ca aceştia să-şi realizeze atribuţiile, incluzind toate documentele, materialele şi alte informaţii care pot fi relevante pentru activitatea lor.Secţiunea 3.05. - Frecventa de raportare şi cerinţele de inaintare a rapoartelor a) Rapoartele periodice asupra Proiectului, la care se face referire în secţiunea 4.04 a) (iv) a Termenilor şi condiţiilor standard, vor fi înaintate trimestrial, în maximum treizeci (30) de zile de la sfârşitul perioadei asupra căreia se raportează, până la terminarea Proiectului. Aceste rapoarte vor avea următoarele trasaturi caracteristice:(i) Informaţii generale:(A) progresul fizic realizat în implementarea Proiectului până la data raportarii şi pe întreaga perioadă a raportarii, inclusiv programul de lucrări, cuprinzând lucrările de construcţii civile şi livrările de bunuri, precum şi tragerile efective în precedentele 3 (trei) luni;(B) programul de lucrări efectuate şi motivele pentru care exista abateri faţă de Programul de implementare a Proiectului;(C) programul de lucrări pentru următoarele 3 luni;(D) schimbările care se asteapta a interveni în datele de finalizare a Proiectului;(E) utilizarea sumelor împrumutului subsidiar şi utilizarea transferurilor bugetare la care se face referire în secţiunea 3.01 d);(F) schimbările în ceea ce priveşte personalul-cheie al părţilor locale, U.I.P., consultanţii şi contractorii;(G) aspecte care ar putea influenţa costul Proiectului; şi(H) orice activitate de dezvoltare care ar putea afecta viabilitatea economică a Proiectului sau a oricărei părţi a acestuia care trebuie realizată în judeţ.(îi) Situaţii financiare care prezintă detaliile privind cheltuielile pentru diversele componente ale Proiectului şi tragerile din împrumut, alături de o situaţie care să prezinte:(A) estimarile de cost iniţiale;(B) estimarile de cost revizuite, dacă exista, şi motivele pentru care apar modificări;(C) estimarile iniţiale de cheltuieli, până la data raportarii;(D) motivele pentru care exista variatii la (C) de mai sus, faţă de cheltuielile efective;şi(E) cheltuielile estimate pentru următoarele trimestre ale anului respectiv.(iii) O scurta prezentare privind stadiul îndeplinirii fiecărei clauze din Acordul de împrumut şi din Acordul de proiect. b) Într-o perioadă de 60 de zile de la sfârşitul fiecărui an calendaristic, un raport anual referitor la probleme aferente Proiectului privind protecţia mediului, sănătatea muncitorilor şi protecţia muncii va fi prezentat într-o formă satisfăcătoare Băncii, care va include un rezumat al modificărilor, dacă vor exista, în legile şi regulile aplicabile şi o analiza a stadiului îndeplinirii reglementărilor aplicabile privind protecţia mediului, sănătatea şi protecţia muncitorilor.  +  Articolul 4Clauze financiareSecţiunea 4.01. - Înregistrările financiare şi raportarile a) Împrumutatul va menţine sau va determina să fie menţinute proceduri, înregistrări şi conturi adecvate pentru a reflecta, corespunzător standardelor contabile internaţional acceptate, resursele şi cheltuielile privind operaţiunile aferente Proiectului (inclusiv costurile şi beneficiile care vor fi obţinute din Proiect). b) Împrumutatul va trebui sau va determina părţile locale:(i) sa păstreze înregistrările, conturile şi situaţiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni, inclusiv înregistrările şi conturile referitoare la contul special, pregătite şi auditate, pentru fiecare an fiscal, în concordanta cu principiile şi standardele de audit internaţional acceptate, aplicate frecvent, de auditori independenţi acceptabili Băncii;(îi) sa furnizeze Băncii, imediat ce este disponibil, dar nu mai tirziu de 6 (şase) luni după sfârşitul fiecărui an fiscal, raportul de audit al auditorilor mai sus menţionaţi, cu un asemenea grad de amploare şi detaliu, după cum Banca va solicita în mod rezonabil; şi(iii) sa furnizeze Băncii orice alte informaţii referitoare la respectivele înregistrări, conturi şi situaţii financiare, ca şi la auditul acestora, asa cum Banca va solicita, periodic, în mod rezonabil.  +  Articolul 5Suspendarea; accelerarea scadentei; anulareaSecţiunea 5.01. - Suspendarea şi accelerarea scadenteiUrmătoarele sunt specificate ca evenimente suplimentare pentru suspendarea dreptului Împrumutatului de a efectua trageri de împrumut, în scopul secţiunii 7.01 a) (xiii) a Termenilor şi condiţiilor standard şi ca evenimente suplimentare pentru accelerarea scadentei, în scopul secţiunii 7.06 f) a Termenilor şi condiţiilor standard: a) cadrul legislativ şi normativ aplicabil oricăreia dintre părţile locale va fi fost modificat sau se va fi luat orice alta măsura, de către Împrumutat, care va avea ca efect modificarea capacităţii oricăreia dintre părţile locale:(i) de a angaja obligaţii şi de a realiza Proiectul; sau(îi) de a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute în secţiunea 3.04 a Acordului de proiect; sau(iii) de a-şi îndeplini oricare alte obligaţii asumate în cadrul Acordului de proiect; b) oricare dintre părţile locale nu va reusi să-şi îndeplinească oricare dintre obligaţiile asumate prin Acordul subsidiar de împrumut şi garanţie; sau c) oricare dintre părţile locale nu va reusi să-şi îndeplinească oricare dintre obligaţiile asumate prin Acordul de proiect.Secţiunea 5.02. - AnulareaDacă, în orice moment, Banca decide ca o plata din, sau orice utilizare a contului special, a fost facuta necorespunzător faţă de cerinţele cuprinse în anexa nr. 3 şi stabileşte suma din împrumut care a fost necorespunzător utilizata, Banca poate, informind în scris pe Împrumutat, sa anuleze dreptul Împrumutatului de a efectua trageri pentru suma respectiva. După transmiterea acestei informări, suma respectiva din împrumut va fi anulată.  +  Articolul 6Intrarea în efectivitateSecţiunea 6.01. - Condiţii prealabile intrării în efectivitateUrmătoarele sunt specificate ca fiind condiţii suplimentare pentru intrarea în efectivitate a acestui Acord de împrumut, pentru scopurile secţiunii 9.02 c) a Termenilor şi condiţiilor standard: a) Acordul de proiect a fost corespunzător autorizat, semnat şi inminat şi acest acord este legal obligatoriu pentru părţile locale respective şi este aplicabil în conformitate cu prevederile lui; b) Acordul subsidiar de împrumut şi de garanţie a fost corespunzător autorizat, semnat şi inminat, în numele Împrumutatului şi al părţilor locale, şi acest acord este obligatoriu în mod legal pentru ambele părţi şi este aplicabil în conformitate cu prevederile lui; c) prevederile secţiunii 3.03 au fost puse în aplicare în mod satisfăcător pentru Banca; şi d) toate cerinţele legale, normative, instituţionale şi alte cerinţe oficiale au fost satisfacute şi toate aprobările sau avizele pentru constituirea rezervei I.I.D. au fost obţinute; e) tarifele pentru alimentare cu apa şi canalizare în zona deservita de R.A.A.V.J. au fost majorate cu minimum 25% peste inflaţie faţă de nivelurile tarifelor în vigoare la 1 ianuarie 1996; f) autorizaţiile referitoare la protecţia mediului, necesare conform legislaţiei româneşti pentru executarea părţii 1 a Proiectului, au fost obţinute.Secţiunea 6.02. - Aviz juridicPentru scopurile secţiunii 9.03 a Termenilor şi condiţiilor standard, avizul sau avizele experţilor juridici trebui emise de către ministrul justiţiei al Împrumutatului [excepţie fac avizul sau avizele juridice asupra aspectelor la care se face referire în paragraful b) de mai jos, care pot fi emise de secretarul de stat abilitat din M.F.], iar următoarele sunt specificate ca fiind aspecte suplimentare, necesar a fi incluse în avizul sau avizele care vor fi furnizate Băncii: a) Acordul de proiect la care se face referire în secţiunea 6.01 a) a fost corespunzător autorizat sau ratificat şi este obligatoriu, din punct de vedere legal, pentru părţile locale şi este aplicabil în conformitate cu prevederile lui; b) Acordul subsidiar de împrumut şi de garanţie, la care se face referire în secţiunea 6.01 b), a fost corespunzător autorizat sau ratificat de către Împrumutat şi părţile locale şi este obligatoriu din punct de vedere legal pentru Împrumutat şi părţile locale şi este aplicabil în conformitate cu prevederile lui.Secţiunea 6.03. - Încetarea din cauza neintrarii în efectivitateData care survine la 90 de zile după data semnării Acordului de împrumut este specificată pentru intrarea în efectivitate a Acordului de împrumut, pentru scopurile secţiunii 9.04 a Termenilor şi condiţiilor standard.  +  Articolul 7DiverseSecţiunea 7.01. - NotificăriUrmătoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secţiunii 10.01 a Termenilor şi condiţiilor standard:Pentru Împrumutat-----------------Ministerul FinanţelorStr. Apolodor nr. 17,Sectorul 5, BucureştiRomâniaÎn atenţia directorului general al Direcţiei generale a relaţiilor financiare cu organismele internaţionaleTelefax: 401-3126792401-3121630Telex: 11239 MIFINPentru Banca:-------------European Bank for Reconstruction and DevelopmentOne Exchange SquareLondon EC 2A 2EHEnglandAttention: Operation Administration UnitTelephone: (44-171) 338 6000Telefax: (44-171) 338 6100Telex: 881 2161 EBRD L GSecţiunea 7.02. - Taxe şi costuriÎmprumutatul va suporta orice taxa şi costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb apărute în pregătirea, semnarea şi înregistrarea acestui acord şi a oricărui document legat de acesta.Drept pentru care, părţile la prezentul acord, actionind prin reprezentanţii lor legal autorizaţi, au convenit ca acest Acord de împrumut să fie semnat în numele lor la data înscrisă mai sus, în patru exemplare, şi inminat la Londra, Anglia, în ziua şi anul înscrise mai sus.ROMÂNIADe către:Numele: Florin GeorgescuFuncţia: ministru de stat, ministrul finanţelorBANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTAREDe către:Numele: Johan BastinFuncţia: director, Direcţia infrastructura municipala şi mediu  +  Anexa 1 DESCRIEREA PROIECTULUI1. Scopul Proiectului este de a sprijini pe Împrumutat şi părţile locale în: a) reabilitare infrastructurii municipale privind alimentarea cu apa şi tratarea apei reziduale şi îmbunătăţirea calităţii şi disponibilizarii apei potabile şi serviciilor de canalizare în Valea Jiului; b) stabilirea unui mecanism de finanţare care va promova recuperarea costurilor în asigurarea serviciilor locale; c) consolidarea performantelor operationale şi financiare ale R.A.A.V.J. care să-i permită să-şi imbunatateasca credibilitatea financiară; d) reducerea poluarii Riului Jiu datorată deversarii apelor reziduale netratate.2. Proiectul consta în următoarele părţi, asa cum sunt descrise în anexa nr. 1 şi anexa nr. 4 al Acordului de proiect, sub rezerva acelor modificări pe care Banca şi Împrumutatul le pot conveni periodic:Partea 1: - Programul de investiţii pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apa şi tratare a apei reziduale în Valea Jiului, incluzind următoarele componente:Reabilitarea reţelei de alimentare cu apa, echipamente şi sistem de modernizarePartea 1.1. - Achiziţionarea materialelor pentru reabilitarea reţelei de alimentare cu apa;Partea 1.2. - Montarea materialelor pentru reabilitarea aductiunii principale;Partea 1.3. - Montarea materialelor pentru reabilitarea reţelelor de distribuţie din părţile de Est şi de Vest ale Vaii Jiului;Partea 1.4. - Achiziţionarea de echipament pentru măsurarea presiunii, dispecerizare şi transmisie radio şi sisteme geografice informatizate pentru reţea; sistem de tip SCADA;Partea 1.5. - Achiziţionarea de echipament de detectie a pierderilor şi a conductelor, echipament auxiliar de întreţinere şi vehicule de teren.Staţii de tratare a apei, rezervoare şi staţii de pomparePartea 1.6. - Modernizarea statiilor de tratare a apei de la Tăia, Valea Morii şi Aninoasa;Partea 1.7. - Modernizarea rezervoarelor la Vulcan, Iscroni şi Braia;Partea 1.8. - Modernizarea statiilor de pompare de la Petrila, Iscroni/Aninoasa şi Uricani.Achizitionare şi montare apometrePartea 1.9. - Achiziţionarea şi montarea apometrelor la consumatori şi executarea branşamentelor interioare pentru apometre.Reţeaua de canalizarePartea 1.10.*) - Reabilitarea reţelei de canalizare;Partea 1.11. - Achiziţionarea echipamentelor de spalare sub presiune;Partea 1.12. - Achiziţionarea echipamentelor video de inspecţie a conductelor de canalizare.Statia de tratare a apelor reziduale şi echipament de laboratorPartea 1.13.*) - Modernizarea statiei de tratare a apelor reziduale;Partea 1.14. - Achiziţionarea de echipament de laborator.Partea a 2-a - Programul de imbunatatire a performantelor şi veniturilor3. Proiectul se estimeaza să fie finalizat până la 31 decembrie 2000.---------------- Notă *) Se estimeaza să fie finanţate din creditul nerambursabil - UE PHARE.  +  Anexa 2 CATEGORII ŞI TRAGERI1. Tabelul atasat prezentei anexe detaliază categoriile de poziţii care vor fi finanţate din sumele împrumutului, alocarea sumelor din împrumut pe fiecare categorie din procentul de cheltuieli pentru poziţiile care vor fi astfel finanţate în cadrul fiecărei categorii.2. Fără ca acest lucru să fie considerat o încălcare a prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu se va face pentru: a) plata unor cheltuieli care s-au efectuat înainte de data prezentului Acord de împrumut; b) cheltuielile părţilor locale într-un an fiscal dat, cu excepţia cazului în care Banca a primit evidente satisfăcătoare în sensul că transferurile bugetare la care se face referire în secţiunea 3.01 d) au fost alocate în bugetul de stat al Împrumutatului pentru acel an fiscal.
                                TABEL
  Categoria Suma din împrumut alocata în valută împrumutului % din cheltuielile care urmează să fie finanţate
  (1) Bunuri pentru par- tile 1.1, 1.4, 1.5, 1.9, 1.11, 1.12 şi1.14 ale Proiectului 17.806.000 100% din valoarea contractu lui, exclusiv toate sumele reprezentind taxe vamale şi impozite indirecte
  (2) Lucrări pentru părţile 1.2 şi 1.3 ale Proiectului 3.255.000 "
  (3) Servicii 100.000 "
  (4) Nealocate 3.839.000
  TOTAL: 25.000.000
   +  Anexa 3 CONTUL SPECIAL1. Pentru scopurile acestei anexe, următorii termeni vor avea următoarele semnificatii:. categorie eligibilă înseamnă în categoria (1): părţile 1.4, 1.5, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14, categoria (2) partea 1.2 şi categoria (3), prezentate în tabelul de la paragraful 2 al anexei nr. 2 la prezentul acord;. cheltuieli eligibile înseamnă cheltuielile efectuate pentru un cost rezonabil al bunurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare pentru Proiect şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului alocate periodic pentru categoriile eligibile, în concordanta cu prevederile anexei nr. 2 la prezentul acord;. soldul maxim al contului special înseamnă o sumă egala cu 600.000 $;. suma minima a tragerii în contul special înseamnă o sumă egala cu 100.000 $.2. Plăţile din contul special se vor face exclusiv pentru cheltuieli eligibile, în concordanta cu prevederile prezentei anexa.3. După ce Banca a primit evidente satisfăcătoare pentru ea referitoare la deschiderea corespunzătoare a contului special, în concordanta cu termeni şi condiţii acceptabile pentru Banca, inclusiv protecţia adecvată împotriva compensării, sechestrării sau confiscării, Împrumutatul poate trage din suma disponibilă şi depozita în contul special o sumă iniţială care nu trebuie să depăşească soldul maxim al contului special şi nici nu trebuie să fie mai mica decît suma minima a tragerii în contul special.4. După aceea, Împrumutatul poate trage sume suplimentare din suma disponibilă şi poate depozita aceste sume în contul special, cu condiţia respectării limitelor specificate în paragraful 6 de mai jos şi satisfacind următoarele condiţii pentru fiecare cerere de tragere: a) Împrumutatul va fi trimis Băncii extrase de cont, documente şi orice alte dovezi cerute de Banca, pentru a demonstra ca sumele trase din contul special au fost utilizate corespunzător. b) După efectuarea tragerii solicitate din suma disponibilă şi depozitarea sumei tragerii în contul special, soldul contului special nu trebuie să depăşească soldul maxim al contului special. c) Cu excepţia cazurilor cu care, în mod periodic, Banca poate fi de acord, suma solicitată a fi trasa din suma disponibilă, pentru a fi depozitata în contul special, nu trebuie să fie mai mica decît suma minima a tragerii în contul special.5. Fără ca acest lucru să fie considerat o încălcare a cerinţelor paragrafului 4 a) de mai sus, Împrumutatul va furniza, oricând Banca va cere în mod rezonabil, un raport asupra soldului şi altor detalii cu privire la contul special, inclusiv extrasele de cont şi orice alte documente şi dovezi pe care Banca le poate cere pentru a demonstra ca plăţile efectuate din contul special au fost efectuate conform cerinţelor stabilite în prezenta anexa.6. Fără ca acest lucru să fie considerat o încălcare a prevederilor paragrafului 4 al prezentei anexe, Împrumutatul nu va trage sume din suma disponibilă pentru a le depozita în contul special, dacă Banca nu va conveni altfel: a) dacă, la un moment dat, Banca va fi decis ca orice trageri ulterioare din suma disponibilă trebuie efectuate conform prevederilor secţiunii 2.03 a) a prezentului acord; sau b) când suma disponibilă alocata categoriilor eligibile va fi egala cu dublul soldului maxim al contului special.Ulterior, tragerile din suma disponibilă alocata categoriilor eligibile vor urma procedurile specifice pe care Banca le va comunică, în scris, Împrumutatului. Asemenea trageri ulterioare se vor efectua numai după ce şi în măsura în care Banca va fi asigurata ca sumele rămase în depozit în contul special la data respectivei comunicări urmează a fi utilizate pentru efectuarea de plati privind cheltuieli eligibile.7. a) Dacă Banca va fi decis, în orice moment, ca o plata din sau o utilizare a contului special:(i) a fost facuta pentru o cheltuiala sau într-o sumă care nu este considerată eligibilă conform paragrafului 2 din prezenta anexa; sau(îi) nu a fost justificată printr-o dovadă furnizată Băncii; b) atunci Banca va putea cere Împrumutatului:(i) sa furnizeze acea dovada suplimentară pe care Banca o poate solicita; sau(îi) sa depoziteze în contul special (sau, dacă Banca va cere astfel, se restituie Băncii) o sumă egala cu suma plăţii respective sau cu partea acesteia care nu poate fi considerată eligibilă sau justificată.În cazul în care Banca stabileşte existenta cazurilor a) (i) sau (îi) de mai sus, nici o tragere ulterioară nu se va efectua din suma disponibilă pentru depozitarea în contul special (dacă Banca nu va conveni altfel) până în momentul în care Împrumutatul (x) a depozitat în contul special sau a restituit Băncii o sumă egala cu suma plăţii respective (sau a părţii acesteia) care a fost determinata ca nefiind eligibilă sau justificată sau (y) a furnizat dovezi suplimentare, care să satisfacă Banca, în sensul că sumele anterior plătite din contul special au fost utilizate corect.8. a) Dacă Banca va fi stabilit, în orice moment, ca o sumă rămasă neutilizata în contul special nu va mai fi necesară pentru plata în continuare a unor cheltuieli eligibile, atunci Împrumutatul va plati Băncii, în avans, cu promptitudine, după ce Banca îl va informa, suma rămasă neutilizata. De asemenea, dacă Banca va solicita Împrumutatului sa restituie Băncii o sumă corespunzătoare paragrafului 7 b) (îi), atunci Împrumutatul va plati în avans Băncii, cu promptitudine, după ce Banca îi va comunică în scris, suma respectiva. În aceste scopuri, cerinţa ca plăţile în avans din împrumut să se efectueze la datele de plată ale dobinzii este anulată, sub rezerva paragrafului 8 c) de mai jos. b) Împrumutatul, pe baza comunicării prealabile trimise către Banca în conformitate cu secţiunea 3.07 a) a Termenilor şi condiţiilor standard, poate plati în avans la oricare dintre datele de plată a dobinzii toate sau numai o parte din fondurile depozitate în contul special. c) Orice plata în avans a unor sume identificate în subparagrafele a) şi b) de mai sus se va efectua în concordanta cu secţiunea 3.07 a Termenilor şi condiţiilor standard, cu condiţia ca, astfel de plati în avans sa nu facă obiectul sumei minime de plată în avans specificată în secţiunea 2.02 b) a prezentului acord şi cu condiţia ca, pentru orice alte plati în avans care nu se fac la datele de plată a dobinzii, Împrumutatul sa plătească costurile tranzacţiei, asa cum vor fi ele evaluate de Banca şi comunicate Împrumutatului. În plus, plăţile în avans identificate în subparagrafele a) şi b) de mai sus vor fi aplicate de către Banca asa cum se stipulează în secţiunea 3.07 d) (îi) a Termenilor şi condiţiilor standard.  +  Anexa 4 TERMENII ŞI CONDIŢIILEAcordului subsidiar de împrumut şi garanţieAcordul subsidiar de împrumut şi garanţie va include termeni şi condiţii satisfăcătoare pentru Banca, inclusiv următoarele:Împrumutul subsidiar (1) Identificarea părţilor Proiectului care vor fi finanţate prin intermediul împrumutului subsidiar şi al fondurilor ce vor fi asigurate prin bugetul de stat şi prin bugetul local. (2) Suma împrumutului subsidiar, care va fi determinata după cum urmează:
       
    R.A.A.V.J.Echivalent dolari
    TOTAL:25.000.000
  (3) Împrumutul subsidiar va fi acordat R.A.A.V.J., care va fi răspunzător pentru rambursarea împrumutului, plata dobinzilor şi tuturor celorlalte sume plătibile conform Acordului subsidiar de împrumut şi garanţie, iar Judeţul va garanta ca debitor principal, şi nu numai ca garant, plata tuturor acestor sume. (4) Perioada de rambursare a împrumutului subsidiar (care nu va depăşi perioada de rambursare a împrumutului), inclusiv perioada de graţie (care nu va depăşi perioada de graţie a împrumutului). (5) Împrumutul subsidiar va fi denominat în dolari şi rambursabil în lei (părţile locale îşi vor asuma riscurile derivînd din fluctuatia cursului de schimb între dolar şi leu). (6) Rata dobinzii aplicabilă împrumutului subsidiar va fi rata dobinzii aplicabilă împrumutului, conform secţiunii 2.02 g) a prezentului acord, plus un comision de risc în conformitate cu secţiunea 3.01 b). (7) R.A.A.V.J. va plati un comision de angajament, comisionul iniţial şi acele speze ce vor fi aplicate împrumutului subsidiar, care vor fi echivalente comisioanelor, spezelor şi taxelor plătibile de Împrumutat în conformitate cu prezentul acord.Tragerile (8) Aranjamentele pentru tragerile din împrumutul subsidiar. (9) Anularea părţilor neutilizate din împrumutul subsidiar. (10) Suma totală a împrumutului subsidiar va fi disponibilă, pentru a fi trasa, începând cu data intrării în efectivitate, până la ultima data de disponibilizare. (11) Sumele împrumutului subsidiar vor fi utilizate exclusiv pentru finanţarea plăţilor pentru bunurile, lucrările şi serviciile achiziţionate în concordanta cu prevederile prezentului acord şi ale Acordului de proiect.Alte prevederi (12) Planul de finanţare pentru Proiect (reflectând costul estimat pentru fiecare componenta a Proiectului şi modul de finanţare din sumele împrumutului subsidiar, transferurile bugetare de la Împrumutat şi fondurile cu care vor contribui părţile locale). (13) Neîndeplinirea obligaţiei de plată a dobinzii. (14) Evidente şi conturi. (15) Cerinţe de raportare (după cum se va conveni între Împrumutat şi părţile locale). (16) Dreptul de inspecţie din partea Împrumutatului şi a Băncii. (17) Cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor şi măsuri asiguratorii. (18) Data intrării în efectivitate a Acordului de împrumut subsidiar şi garanţie.
   +  Anexa 5 ACHIZITIONAREPentru scopurile secţiunii 4.03 a Termenilor şi condiţiilor standard, următoarele prevederi se vor aplica, excepţind cazul în care Banca va conveni altfel, achiziţiilor de bunuri şi lucrări necesare realizării Proiectului şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului: a) Bunurile şi lucrările (incluzind pe cele cuprinse în partea 1.3 a Proiectului) vor fi achiziţionate prin licitaţie internationala deschisă, cu următoarele excepţii:(i) contractele pentru bunuri gata fabricate estimate sa coste mai puţin decît echivalentul a 200.000 ECU, într-o sumă totală care să nu depăşească 520.000 $ (exclusiv taxe şi impozite), vor fi achiziţionate prin cumpărare, urmînd o procedură conform căreia minimum trei cotaţii de preţ sunt primite, incluzind cel puţin două de la furnizori externi;(îi) contractele pentru lucrări necesare pentru realizarea părţii 1.2 a Proiectului pot fi adjudecate prin procedurile licitaţiei competitive locale acceptabile Băncii. b) Pentru scopurile paragrafului a) de mai sus, procedurile privind licitaţiile internaţionale deschise, cumpărările şi licitaţiile competitive locale sunt descrise în capitolul 3 al Regulilor de achizitionare ale B.E.R.D.; c) Următoarele contracte vor face obiectul unei aprobări prealabile în conformitate cu procedurile specificate în Regulile de achizitionare ale B.E.R.D.:(i) toate contractele adjudecate prin licitaţie internationala deschisă;(îi) contractele pentru serviciile consultantilor estimate sa coste echivalentul a 50.000 ECU sau mai mult; d) Toate contractele vor face obiectul procedurilor de analiza descrise în anexa nr. 1 la Regulile de achizitionare ale B.E.R.D.; e) Pentru orice contract a cărui plata se va face din contul special, procedurile de achiziţie vor fi urmate în asa fel încât să se asigure ca cerinţele privind analiza prevăzute în paragrafele c) şi d) din prezenta anexa vor fi satisfacute înainte de efectuarea primei plati din contul special pentru acel contract.------------