ACORD DE GARANŢIE din 5 august 1996între România (Garantul) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 29 august 1996    (Proiectul de modernizare şi introducere a taxarii pe autostrada Bucureşti - Pitesti) între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi DezvoltarePREAMBULAvând în vedere ca Garantul şi Administraţia Naţionala a Drumurilor (Împrumutatul) au solicitat asistenţa din partea Băncii pentru finanţarea unei părţi a Proiectului,având în vedere ca, printr-un acord de împrumut, având aceeaşi dată cu prezentul acord, între Banca şi Împrumutat (Acordul de împrumut), Banca a convenit sa acorde Împrumutatului un împrumut în suma de cincizeci şi trei de milioane una suta mii dolari S.U.A. (53.100.000 U.S.D) (împrumutul), în termenii şi în condiţiile prezentate în Acordul de împrumut, dar numai cu condiţia ca Garantul să fie de acord sa garanteze obligaţiile Împrumutatului în legătură cu împrumutul, asa cum se prevede în acest Acord de garanţie, şiavând în vedere ca Garantul, luând în considerare încheierea Acordului de împrumut dintre Banca şi Împrumutat, a fost de acord sa garanteze astfel de obligaţii ale Împrumutatului,părţile convin, prin prezentul, după cum urmează:  +  Articolul 1Termenii şi condiţiile standard; definiţii; titluriSecţiunea 1.01Încorporarea Termenilor şi condiţiilor standardToate prevederile Termenilor şi condiţiilor standard, datate septembrie 1994, sunt încorporate în şi aplicabile prezentului Acord de garanţie, cu aceeaşi valabilitate şi efect, ca şi cum ar fi fost în întregime prezentate în cuprinsul sau (prevederile menţionate fiind numite în cele ce urmează Termenii şi condiţiile standard).Secţiunea 1.02DefiniţiiOriunde sunt utilizaţi în prezentul Acord de garanţie sau în anexele la acesta, cu excepţia cazului când se specifică altfel, termenii definiţi în preambul au semnificatiile atribuite în acesta, termenii definiţi în Termenii şi condiţiile standard şi în Acordul de împrumut vor avea respectivele semnificatii atribuite în acestea, şi termenii prezentaţi în continuare au următoarele semnificatii:- reprezentantul autorizat al Garantului este ministrul finanţelor al Garantului.Secţiunea 1.03TitluriTitlurile articolelor şi secţiunilor, cît şi cele ale cuprinsului sunt inserate numai pentru înlesnirea referinţei şi nu vor fi utilizate în interpretarea prezentului Acord de garanţie.  +  Articolul 2Garanţia; obligaţiile GarantuluiSecţiunea 2.01GaranţiaGarantul, prin prezentul, garantează necondiţionat, ca debitor primar şi nu numai ca garant, plata datorată şi la scadenta a oricăror şi a tuturor sumelor datorate în cadrul Acordului de împrumut, fie la scadenta stabilită, fie ca urmare a accelerarii acesteia sau altfel, şi îndeplinirea la timp a tuturor celorlalte obligaţii ale Împrumutatului, asa cum sunt prezentate în Acordul de împrumut.Secţiunea 2.02Finalizarea ProiectuluiGarantul este de acord ca, ori de cîte ori exista un motiv întemeiat să se considere ca fondurile aflate la dispoziţia Împrumutatului vor fi insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor estimate ca fiind necesare pentru realizarea Proiectului, Garantul va întreprinde măsuri satisfăcătoare Băncii pentru a determina asigurarea către Împrumutat de astfel de fonduri, asa cum sunt necesare pentru acoperirea unor astfel de cheltuieli şi necesitaţi.Secţiunea 2.03Alte obligaţii a) Garantul va discuta cu Banca alocarea responsabilităţilor între Garant şi Direcţia autostrăzi privind punerea în aplicare a politicii privind autostrazile în domeniul planificarii, cadrului legislativ, managementului, construcţiei şi exploatării şi, de comun acord cu Banca, va decide asupra aranjamentelor organizatorice viitoare, până la data de 31 decembrie 1996 sau orice altă dată ulterioară pe care Banca şi Împrumutatul o pot conveni. b) Garantul va garanta ca Împrumutatul va furniza Băncii, cît mai curînd posibil, dar în nici un caz mai tirziu de 30 noiembrie a fiecărui an (începând cu anul 1996), spre analiza şi comentarii, la un astfel de grad de detaliu pe care Banca îl poate solicita în mod rezonabil:(i) programul de cheltuieli propus al Împrumutatului pentru întreţinere, reabilitare şi construcţii noi pentru anul următor;(îi) Programul de investiţii în sectorul drumuri pentru anul următor; şi(iii) sursele de finanţare propuse în legătură cu programul de investiţii în sectorul drumuri pentru anul următor. c) Garantul va asigura ca nici o investiţie sau emiterea nici unei garanţii de credit pentru nici un proiect de drumuri al Împrumutatului nu va afecta în mod negativ Programul de investiţii în sectorul drumuri sau orice parte a acestuia şi nu va reduce disponibilitatea de fonduri în contrapartida necesare pentru realizarea unui astfel de program şi pentru întreţinerea reţelei de drumuri existente la un nivel rezonabil. d) Garantul va asigura ca toate investiţiile Garantului sau ale Împrumutatului în sectorul drumuri, care depăşesc echivalentul a 5.000.000 ECU, vor avea o rata economică interna de rentabilitate de cel puţin 15% . e) Garantul va menţine, în orice moment în cursul perioadei începând cu 1 ianuarie 1997 şi sfîrşind cu 31 decembrie 2001, o alocaţie de la bugetul de stat pentru Împrumutat, în sume suficiente:(i) să asigure întreţinerea adecvată a reţelei naţionale de drumuri (la un nivel al cheltuielilor nu mai mic decît nivelul relevant al cheltuielilor pentru anul 1995), fondurile în contrapartida pentru realizarea Programului de investiţii în sectorul drumuri şi întregul serviciu al datoriei pentru toate obligaţiile de plată ale Împrumutatului, garantate de către Garant; şi(îi) sa garanteze finalizarea Proiectului până la data de 30 iunie 1999 sau orice altă dată asa cum poate fi convenită între Garant şi Banca. f) Garantul va determina introducerea taxarii pe autostrada Bucureşti - Pitesti de către un concesionar, nu mai tirziu de 31 decembrie 1999, în cadrul unor aranjamente acceptabile Băncii. g) În cazul în care o concesiune pentru introducerea taxarii pe autostrada Bucureşti - Pitesti nu a fost adjudecată în timp util pentru a permite introducerea taxarii pe aceasta autostrada până la data de 31 decembrie 1999, Garantul va asigura ca Împrumutatul va licita şi va adjudeca un contract de exploatare pentru introducerea taxarii, exploatarea şi întreţinerea autostrazii Bucureşti - Pitesti. h) Garantul va determina Împrumutatul să-şi îndeplinească toate obligaţiile asumate în cadrul Acordului de împrumut. i) După examinarea legii concesiunii, a celorlalte reglementări aferente şi legi comerciale, de către un consultant juridic numit de Banca, Guvernul va lua în considerare, pentru înaintarea la Parlament, orice amendamente juridice recomandate de către Împrumutat sau necesare atragerii de finanţare internationala de proiect pentru concesiuni de autostrăzi.  +  Articolul 3DiverseSecţiunea 3.01NotificăriUrmătoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secţiunii 10.01 din Termenii şi condiţiile standard:Pentru Garant:--------------Ministerul FinanţelorÎn atenţia secretarului de statStr. Apolodor nr. 17,Sectorul 5, BucureştiRomâniaTelefon: (401) 410 0910Telefax: (401) 335 7167Pentru Banca:-------------European Bank for Reconstruction and DevelopmentÎn atenţia: Operation Administration UnitOne Exchange SquareLondon EC 2A 2EHEnglandTelefon: (44-171) 338 6000Telefax: (44-171) 338 6100Telex: 881 2161 EBRD L GSecţiunea 3.02Condiţii prealabile intrării în efectivitate; aviz juridicPentru scopurile secţiunii 9.03 b) din Termenii şi condiţiile standard, avizul sau avizele juridice vor fi date în numele Garantului de către ministrul justiţiei al Garantului.Drept pentru care, părţile la prezentul, actionind prin reprezentanţii lor deplin autorizaţi, au determinat semnarea Acordului de garanţie în patru exemplare şi l-au inminat la Bucureşti, România, în ziua şi anul înscrise mai sus.ROMÂNIADe către: .................Numele: Florin GeorgescuFuncţia: ministru de stat, ministrul finanţelorBANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTAREDe către: ................Numele: Philip CornwellFuncţia: Bancher principal-------------