ORDIN nr. 111 din 25 februarie 2002pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 18 martie 2002    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,în temeiul prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 37 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedurile privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbu  +  Anexa 1 PROCEDURIprivind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesionalăPrezentele proceduri reglementează aplicarea prevederilor legale referitoare la acordarea drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională.  +  Articolul 1Beneficiarii drepturilor sunt persoanele prevăzute la art. 66 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, denumita în continuare lege, după cum urmează: a) persoane care nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizaţia de şomaj; b) persoane care nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ sau după satisfacerea stagiului militar; c) persoane care au obţinut statutul de refugiat sau alta forma de protecţie internationala, conform legii; d) persoane care nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie.  +  Articolul 2 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază de servicii de formare profesională gratuite, cheltuielile de şcolarizare fiind suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti. (2) Pe lângă cheltuielile de şcolarizare, în vederea optimizarii procesului de formare profesională, persoanele prevăzute la art. 1 au următoarele drepturi ale căror costuri se suporta din bugetul asigurărilor pentru şomaj: a) sa beneficieze de rechizite şi materiale de instruire şi sa primească în folosinţă manuale; b) sa beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecţie pe timpul instruirii practice; c) sa beneficieze de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pe traseul de la domiciliu la locul de pregătire; d) sa beneficieze de consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventarii cursului.  +  Articolul 3 (1) Necesarul de rechizite, materiale de instruire şi manuale se stabileşte în funcţie de curriculum, pentru fiecare cursant, de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti. (2) Rechizitele, materialele de instruire şi manualele sunt puse la dispoziţie cursanţilor, după caz, de furnizorii de servicii de formare, de centrele de formare profesională sau de centrele regionale de formare profesională a adulţilor în cadrul cărora se realizează cursurile. (3) Valoarea necesarului de rechizite şi materiale de instruire nu poate depăşi 10% din cheltuielile de şcolarizare aferente unui cursant. (4) Manualele se dau în folosinţă şi se recuperează la finalizarea cursului.  +  Articolul 4 (1) Persoanele înscrise la cursuri beneficiază de echipament de protecţie în perioada instruirii practice, în vederea protejării integrităţii şi sănătăţii acestora. (2) Furnizorii de servicii de formare profesională au obligaţia să asigure echipamentele de protecţie necesare cursului, în funcţie de cerinţele ocupaţiei sau meseriei şi de normele de protecţia muncii. (3) În cazul în care pregătirea practica se desfăşoară în centrele de formare profesională aflate în subordinea agentiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, echipamentul necesar se asigura de către acestea. Aceeaşi obligaţie revine şi centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. (4) Echipamentul de protecţia muncii, specific pentru fiecare ocupaţie sau meserie, va fi cuprins în mod obligatoriu în curriculum, verificat şi aprobat de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă.  +  Articolul 5 (1) Persoanele care urmează programele de formare profesională beneficiază de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun în următoarele situaţii, după caz: a) pe mijloacele de transport feroviar şi auto interurban, precum şi, după caz, de abonament pe cel mult două linii de transport local pe traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, dacă aceasta se afla în alta localitate; b) pentru maximum doua linii de transport urban de suprafaţa pe traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire a cursantului; c) pentru mijloacele de transport urban subteran şi o linie de transport urban de suprafaţa. (2) Costul abonamentelor se decontează la expirarea fiecărei perioade pentru care au fost procurate, pe toată durata cursului, de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 6 (1) Consultatiile medicale, analizele medicale, precum şi testele privind aptitudinile de exercitare a ocupaţiei sau meseriei, obligatorii pentru înscrierea la curs, se efectuează la unităţile medicale de specialitate abilitate din sectorul public. (2) Consultatiile medicale, analizele medicale şi testele se solicita pentru fiecare curs, pe bază de tabel nominal, în funcţie de specificul meseriilor/ocupatiilor la care se constata necesitatea efectuării lor, de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti. (3) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti încheie cu casele teritoriale de asigurări de sănătate o convenţie în care se prevăd modalitatea de eliberare a adeverintelor medicale şi decontarea serviciilor prestate. (4) Decontarea cheltuielilor se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti după confirmarea primirii documentaţiei de către compartimentul de formare profesională, pe baza facturilor emise de unităţile medicale de specialitate abilitate din sectorul public.  +  Articolul 7Directorii executivi, în calitate de ordonatori terţiari de credite, răspund de cheltuirea fondurilor aferente acordării drepturilor, potrivit prevederilor prezentului ordin, în condiţii de legalitate, economicitate şi oportunitate.────────────────────────