NORME METODOLOGICE-CADRU din 25 martie 1999de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 6 aprilie 1999   +  Titlul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme stabilesc conţinutul-cadru al caietului de sarcini al concesiunii, instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare, precum şi cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, în aplicarea prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, denumita în continuare lege.  +  Articolul 2Contractul de concesiune are ca obiect bunurile, proprietate publică ori privată a statului, a judeţului, a oraşului sau a comunei, activităţile şi serviciile publice de interes naţional sau local.  +  Articolul 3 (1) În scopul ţinerii evidentei documentelor şi informaţiilor cu privire la desfăşurarea procedurilor de concesionare şi la derularea contractelor de concesiune, concedentul va întocmi şi va păstra doua registre: a) registrul "Candidaturi şi oferte", care va cuprinde date şi informaţii referitoare la derularea procedurilor prealabile încheierii contractului de concesiune; se vor preciza cel puţin datele şi informaţiile referitoare la studiul de oportunitate, la depunerea candidaturilor şi la oferte; b) registrul "Contracte", care va cuprinde date şi informaţii referitoare la derularea contractului de concesiune; se vor preciza cel puţin datele şi informaţiile referitoare la obiectul contractului, durata concesiunii, termenele de realizare a investiţiilor, termenele de plată a redeventei, obligaţiile de mediu. (2) Registrele se întocmesc şi se păstrează la sediul concedentului.  +  Articolul 4 (1) Toate documentele licitaţiei publice şi negocierii directe, întocmite pe parcursul desfăşurării procedurilor de licitaţie publică, respectiv de negociere directa, se vor păstra de către concedent într-un dosar al concesiunii, care se va întocmi pentru fiecare concesiune în parte. (2) Concedentul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea documentelor din dosarul concesiunii.  +  Titlul II Proceduri prealabile concesionarii  +  Capitolul 1 Iniţierea concesiunii  +  Articolul 5 (1) Concedentul poate iniţia procedura de concesionare prin întocmirea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi prin publicarea anunţului privind organizarea licitaţiei. (2) Orice investitor interesat poate iniţia procedura de concesionare prin înaintarea unei propuneri de concesionare adresate concedentului, înregistrată de către concedent în registrul "Candidaturi şi oferte". Propunerea de concesionare se va face în scris şi va cuprinde datele de identificare a investitorului, manifestarea ferma şi serioasă a intentiei de concesionare, obiectul concesiunii, planul de afaceri.  +  Capitolul 2 Studiul de oportunitate  +  Articolul 6 (1) Studiul de oportunitate se va întocmi potrivit prevederilor art. 7 şi 9 din lege. (2) Studiul de oportunitate va fi aprobat prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz. (3) În cazul atribuirii directe, în conformitate cu art. 40 alin. (1) din lege, concedentul nu va întocmi studiul de oportunitate.  +  Capitolul 3 Caietul de sarcini  +  Articolul 7 (1) Caietul de sarcini va cuprinde condiţiile minime pentru licitaţie. (2) În cazul atribuirii directe, în conformitate cu art. 40 alin. (1) din lege, concedentul nu va întocmi caietul de sarcini.  +  Articolul 8 (1) Caietul de sarcini va fi pus în vânzare de către concedent la sediul sau şi/sau în alte locuri stabilite de către acesta şi prevăzute în anunţul publicitar. (2) Preţul caietului de sarcini se stabileşte de către concedent.  +  Articolul 9 (1) În funcţie de bunurile, activităţile sau serviciile ce fac obiectul concesiunii, caietul de sarcini va cuprinde, în mod obligatoriu: a) condiţiile de exploatare a concesiunii şi obiectivele de ordin economic, financiar şi de mediu urmărite de către concedent privind exploatarea eficace a bunurilor, activităţilor sau serviciilor ce fac obiectul concesiunii; b) investiţiile pe care concesionarul este obligat să le realizeze şi termenele de realizare a acestora; c) clauzele financiare şi de asigurări; d) regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii; e) obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare. (2) Caietul de sarcini poate cuprinde: a) obiectul concesiunii: datele necesare pentru identificarea exactă a obiectului concesiunii, care se vor obţine din fundamentarea tehnico-economică prevăzută în studiul de oportunitate, identificarea bunurilor rezultate în urma inventarierii şi evaluării; b) destinaţia bunurilor, activităţilor sau serviciilor ce fac obiectul concesiunii; c) obligativitatea asigurării activităţilor şi serviciilor publice în regim de continuitate şi permanenta; d) interdicţia subconcesionarii bunului, activităţii ori serviciului public concesionat; e) condiţiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata concesiunii; f) durata concesiunii, care nu poate depăşi 49 de ani; g) redeventa minima şi modul de calcul al acesteia; h) valoarea investiţiilor făcute până la data concesionarii; i) condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice ce fac obiectul concesiunii, cum sunt: protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional, după caz, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii impuse de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte; j) modul de organizare a concesionarului: opţiunea autorităţii concedente pentru forma de organizare a concesionarului; k) cuantumul garanţiilor ce urmează a fi depuse de către concesionar în conformitate cu art. 34 din lege; l) clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune; m) în cazul activităţilor sau serviciilor publice în derulare, clauze referitoare la personalul angajat şi la protecţia socială; n) orice alte condiţii specifice care vor fi stabilite de către concedent.  +  Capitolul 4 Anunţul publicitar  +  Articolul 10 (1) După aprobarea caietului de sarcini concedentul va proceda la publicarea anunţului privind organizarea licitaţiei, în condiţiile art. 13 sau ale art. 22 alin. (1) din lege, după caz. (2) Anunţul privind organizarea licitaţiei se va afişa şi la sediul concedentului, precum şi/sau la locul unde se afla bunul ori unde se desfăşoară activitatea sau serviciul public propus spre concesionare.  +  Titlul III Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare  +  Articolul 11Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare vor fi elaborate de către concedent şi vor fi puse la dispoziţie o dată cu vânzarea caietului de sarcini la sediul concedentului şi/sau la locul prevăzut în anunţul publicitar.  +  Articolul 12Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare vor cuprinde procedura licitaţiei publice şi procedura negocierii directe.  +  Capitolul 1 Comisia de evaluare  +  Articolul 13 (1) Comisia de evaluare va fi alcătuită potrivit art. 16 din lege, iar membrii acesteia vor fi numiţi prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz. (2) Comisia de evaluare va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5. (3) Din comisia de evaluare vor face parte: a) reprezentanţi ai concedentului, dintre care cel puţin unul cu pregătire juridică de specialitate; b) reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor sau ai direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz; c) un reprezentant al autorităţii de mediu competente, în cazul în care bunul, activitatea sau serviciul public ce face obiectul concesiunii declanseaza proceduri de mediu.  +  Articolul 14 (1) Preşedintele comisiei de evaluare este numit de concedent dintre reprezentanţii acestuia în comisia de evaluare. (2) Secretarul comisiei de evaluare este numit de către preşedinte dintre membrii comisiei de evaluare. (3) La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele poate invita pentru consultare personalităţi recunoscute pentru experienta şi competenţa lor în domeniul din care face parte obiectul concesiunii, în condiţiile art. 16 alin. (4) din lege.  +  Articolul 15 (1) Reprezentanţii autorităţilor publice centrale sau locale ori invitaţii care sunt soţ/sotie, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu persoanele fizice participante la licitaţia publică, cu asociaţii, cu actionarii care deţin poziţie de control în societăţile comerciale participante la licitaţia publică, precum şi cu administratorii sau cenzorii acestora nu pot fi membri ai comisiei de evaluare. (2) Membrii comisiei de evaluare şi invitaţii sunt obligaţi sa dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, care se va păstra la dosarul concesiunii. (3) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată pe concedent despre existenta stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei incompatibile.  +  Articolul 16Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: a) analizarea şi evaluarea candidaturilor; b) selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior; c) întocmirea listei cuprinzând candidaţii admişi la prezentarea unei oferte şi comunicarea acesteia; d) analizarea şi evaluarea ofertelor; e) întocmirea raportului de evaluare potrivit art. 19 alin. (1) din lege; f) întocmirea proceselor-verbale prevăzute de lege; g) desemnarea castigatorului licitaţiei publice.  +  Articolul 17 (1) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenta tuturor membrilor. (2) Comisia de evaluare adopta decizii în mod autonom şi numai pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare. (3) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.  +  Articolul 18Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în candidaturile sau ofertele analizate.  +  Capitolul 2 Preselecţia candidaţilor în cazul licitaţiei publice deschise cu preselecţie  +  Articolul 19 (1) În cazul procedurii licitaţiei publice deschise cu preselecţie, concedentul va publică anunţul de primire de candidaturi în condiţiile art. 22 din lege. (2) Candidaturile se depun la sediul concedentului sau la locul prevăzut în anunţul publicitar, în plicuri închise şi sigilate, şi se înaintează comisiei de evaluare după expirarea termenului de depunere a candidaturilor. (3) După analizarea candidaturilor comisia de evaluare întocmeşte un proces-verbal de desfăşurare a evaluării şi lista cuprinzând candidaţii admişi pentru prezentarea ofertei. (4) Concedentul va comunică rezultatul preselecţiei prin afişarea listei la sediul sau şi/sau la locul unde s-a desfăşurat preselecţia, precum şi, în scris, fiecărui candidat în parte. (5) Procesul-verbal va cuprinde analiza îndeplinirii de către fiecare candidat a criteriilor de selecţie publicate în anunţ. (6) După preselecţie licitaţia publică se va desfăşura conform procedurii stabilite de lege.  +  Capitolul 3 Depunerea ofertelor  +  Articolul 20 (1) Ofertele vor fi redactate în limba română. (2) Ofertele se depun la sediul concedentului sau la locul precizat în anunţul publicitar, în doua plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, care vor conţine documentele prevăzute la art. 15 din lege, în termenul menţionat la art. 14 din lege. (3) Plicul exterior trebuie să conţină acte prin care se dovedeşte cumpărarea caietului de sarcini. (4) Fiecare participant poate depune doar o singura oferta. (5) Ofertele vor fi înregistrate, în ordinea primirii, în registrul "Candidaturi şi oferte", precizându-se data şi ora. (6) Ofertele primite şi înregistrate după termenul limita de primire prevăzut în anunţul publicitar vor fi excluse de la licitaţie şi vor fi înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise.  +  Articolul 21Oferta va fi depusa într-un număr de exemplare stabilit de către concedent şi prevăzut în anunţul publicitar. Fiecare exemplar trebuie să fie semnat de către ofertant.  +  Articolul 22Oferta trebuie să cuprindă detaliat toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi alte obligaţii pe care ofertantul şi le asuma în cazul în care va câştiga licitaţia, precum şi date tehnice şi financiare referitoare la: a) investiţiile pe care se obliga să le realizeze; b) perioada preconizata de amortizare a investiţiilor; c) standardele de calitate a bunurilor aduse ca investiţii; d) standardele de calitate a activităţilor sau serviciilor publice ce urmează a fi prestate; e) preţurile şi/sau tarifele pe care îşi propune să le practice; f) redeventa.  +  Articolul 23 (1) Garanţia de participare va fi stabilită de către concedent prin instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare. (2) Ofertantul va pierde garanţia de participare, dacă îşi retrage oferta înainte de desemnarea castigatorului. (3) Garanţia de participare a ofertantului declarat câştigător va fi reţinută de către concedent până în momentul încheierii contractului de concesiune. (4) Concedentul este obligat sa restituie celorlalţi ofertanţi garanţia de participare în termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului câştigător.  +  Capitolul 4 Desfăşurarea licitaţiei publice  +  Secţiunea I Procedura licitaţiei publice deschise  +  Articolul 24 (1) Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei publice deschise este obligatorie participarea a cel puţin 2 ofertanţi. (2) Plicurile, închise şi sigilate, vor fi predate comisiei de evaluare la data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunţul publicitar. (3) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţa publică comisia de evaluare elimina ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute la art. 15 din lege, precum şi a celor prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare. (4) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puţin două oferte sa întrunească condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (2) din lege. (5) În cazul în care până la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor nu se depun cel puţin două oferte, concedentul va proceda la republicarea anunţului publicitar în condiţiile art. 13 din lege, iar procedura licitaţiei publice va fi reluată de la etapa depunerii ofertelor.  +  Articolul 25După analizarea conţinutului plicului exterior secretarul comisiei de evaluare va întocmi procesul-verbal în care se va menţiona rezultatul analizei.  +  Articolul 26Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.  +  Articolul 27După analizarea ofertelor comisia de evaluare poate cere ofertanţilor, în scris, precizări cu privire la conţinutul ofertei.  +  Secţiunea a II-a Criteriile de selecţie a ofertelor  +  Articolul 28 (1) Ponderea importantei criteriilor de selecţie a ofertelor va fi stabilită de către concedent, în funcţie de bunul, activitatea sau serviciul public ce face obiectul contractului de concesiune. (2) Criteriile de selecţie a ofertelor se stabilesc de către concedent şi sunt prevăzute ca model orientativ în anexa nr. 1.  +  Articolul 29 (1) Pentru determinarea celei mai avantajoase oferte comisia de evaluare va avea în vedere criteriile de selecţie prevăzute la art. 18 alin. (2) din lege. (2) Concedentul poate stabili prin instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare, în completarea criteriilor prevăzute la alin. (1), şi alte criterii de selecţie a ofertelor pe care le considera necesare, în funcţie de bunul, activitatea sau serviciul public ce urmează a fi concesionat.  +  Articolul 30 (1) Comisia de evaluare alege oferta pe care o considera cea mai buna din punct de vedere al satisfacerii criteriilor de selecţie enunţate în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare. (2) În cazul în care exista punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare.  +  Articolul 31 (1) Pe baza evaluării ofertelor comisia de evaluare întocmeşte raportul în condiţiile art. 19 alin. (1) din lege şi procesul-verbal de evaluare a ofertelor. (2) Procesul-verbal de evaluare a ofertelor este întocmit de către secretarul comisiei de evaluare şi se semnează de către toţi membrii acesteia.  +  Articolul 32 (1) Comisia de evaluare transmite concedentului raportul, precum şi ofertele prezentate. (2) Raportul va fi depus la dosarul concesiunii. (3) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea raportului comisiei de evaluare concedentul procedează la informarea ofertantului câştigător despre alegerea sa, precum şi la anunţarea celorlalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor.  +  Secţiunea a III-a Procedura de contestare a licitaţiei publice deschise  +  Articolul 33În termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicării de respingere a ofertelor, la solicitarea, în scris, a ofertanţilor respinsi, concedentul va transmite o copie de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor.  +  Articolul 34 (1) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor ofertanţii pot face contestaţii cu privire la modul în care au fost respectate dispoziţiile legale care reglementează procedura concesionarii prin licitaţie publică deschisă, la sediul concedentului sau la locul depunerii ofertei, potrivit anunţului publicitar. (2) În termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestaţiei concedentul este obligat să soluţioneze contestaţia şi sa comunice răspunsul sau contestatarului.  +  Articolul 35 (1) Pentru soluţionarea contestaţiilor concedentul va numi o comisie formată din 3 membri. (2) Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt numiţi de către concedent prin ordin, hotărâre sau decizie, după caz. (3) Din comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot face parte reprezentanţii numiţi de concedent în comisia de evaluare.  +  Articolul 36 (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza toate documentele întocmite de către comisia de evaluare şi va verifica respectarea dispoziţiilor legale care reglementează procedura concesionarii prin licitaţie publică deschisă. (2) La verificarea documentelor comisia de soluţionare a contestaţiilor va avea în vedere aspectele contestate de către contestatar cu privire la respectarea dispoziţiilor legale referitoare la: a) modul de alcătuire a comisiei de evaluare; b) incompatibilitatea membrilor comisiei de evaluare; c) condiţiile de întrunire legală a comisiei de evaluare; d) evaluarea ofertelor în funcţie de criteriile de selecţie prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare; e) modul de luare a deciziilor în cadrul comisiei de evaluare; f) modul de întocmire a raportului comisiei de evaluare.  +  Articolul 37 (1) În cazul în care contestaţia este fondată, concedentul va revoca decizia de desemnare a ofertantului câştigător şi o va notifica tuturor ofertanţilor. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) concedentul va decide anularea licitaţiei şi organizarea unei noi licitaţii.  +  Articolul 38În cazul unui răspuns negativ la contestaţia depusa de către ofertantul respins, acesta va putea recurge la instanţa judecătorească competenţa de drept comun din raza teritorială în care se afla sediul concedentului.  +  Capitolul 5 Negocierea directa  +  Articolul 39În cazul în care nu a fost desemnat nici un câştigător în urma celei de-a doua licitaţii publice, concedentul va decide iniţierea procedurii de negociere directa.  +  Articolul 40 (1) Concedentul va proceda la publicarea anunţului privind intenţia de a recurge la negociere directa, în condiţiile art. 27 alin. (2) din lege. (2) În cadrul procedurii de negociere directa participanţii trebuie să prezinte: a) date, informaţii şi documente de identitate/identificare; b) date, informaţii şi documente referitoare la calităţile şi capacitatile lor; c) acte doveditoare care să ateste depunerea garanţiei de participare; cuantumul garanţiei se stabileşte de către concedent şi va fi publicat în anunţul privind negocierea directa; d) alte date, informaţii şi documente solicitate de către concedent.  +  Articolul 41Condiţiile concesionarii prin negociere directa nu pot fi inferioare celei mai bune oferte respinse la licitaţia publică.  +  Articolul 42Alegerea concesionarului va fi facuta de către concedent potrivit art. 26 alin. (2) din lege.  +  Articolul 43La data prevăzută în anunţul publicitar pentru începerea procedurii de negociere directa concedentul reprogramează ofertanţii şi îi informează, în scris, despre data negocierii directe.  +  Articolul 44Pentru negocierea directa va fi păstrat caietul de sarcini aprobat pentru licitaţia publică.  +  Articolul 45Concedentul va negocia cu fiecare ofertant în parte la data stabilită conform programării, în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini.  +  Articolul 46După încheierea negocierii directe concedentul întocmeşte un proces-verbal care va cuprinde concluziile negocierilor purtate şi în care se recomanda cea mai avantajoasă oferta.  +  Titlul IV Contractul de concesiune  +  Capitolul 1 Încheierea contractului de concesiune  +  Articolul 47 (1) Contractul de concesiune va fi încheiat în forma scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute. (2) Conţinutul contractului de concesiune este prezentat, cu titlu orientativ, în anexa nr. 2.  +  Articolul 48 (1) Contractul de concesiune va fi încheiat în termen de 30 de zile de la data la care concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale, dacă prin caietul de sarcini nu s-a prevăzut altfel. (2) Ofertantul se considera informat la data receptionarii scrisorii recomandate cu confirmare de primire, care conţine acceptarea ofertei sale.  +  Articolul 49Contractul de concesiune va conţine: a) partea reglementara a contractului, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini; b) alte clauze contractuale stabilite de către părţi prin acordul lor.  +  Articolul 50Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune atrage aplicarea prevederilor art. 28 alin. (3) din lege.  +  Articolul 51Cuantumul daunelor-interese prevăzute la art. 28 alin. (2) şi (3) din lege, dacă părţile nu s-au înţeles altfel, va fi stabilit de către instanţa judecătorească de drept comun, la cererea părţii interesate, şi va cuprinde atât prejudiciul efectiv suferit, cat şi beneficiul nerealizat.  +  Articolul 52În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuza încheierea contractului, licitaţia publică va fi anulată, iar concedentul va relua procedura de licitaţie publică de la etapa publicării anunţului, în condiţiile legii, studiul de oportunitate şi caietul de sarcini pastrandu-şi valabilitatea.  +  Capitolul 2 Efectele contractului de concesiune  +  Secţiunea I Drepturile concesionarului  +  Articolul 53 (1) În temeiul contractului de concesiune, concesionarul dobândeşte dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi serviciile publice care fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. (2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin contractul de concesiune. (3) Concesionarul are dreptul de a încheia contracte cu terţii pentru asigurarea şi valorificarea exploatării bunurilor, activităţilor şi serviciilor publice care fac obiectul concesiunii în condiţiile legii, fără a putea transfera acestora drepturile dobândite prin contractul de concesiune.  +  Secţiunea a II-a Obligaţiile concesionarului  +  Articolul 54În temeiul contractului de concesiune, concesionarul are obligaţia să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi permanenta a bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice ce fac obiectul concesiunii.  +  Articolul 55Concesionarul are obligaţia de a exploata în mod direct bunurile, activităţile sau serviciile publice care fac obiectul concesiunii, fără a putea subconcesiona unei alte persoane, în tot sau în parte, obiectul concesiunii.  +  Articolul 56Concesionarul este obligat sa plătească redeventa la valoarea prevăzută în oferta şi în modul stabilit în contractul de concesiune.  +  Articolul 57La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat sa restituie concedentului bunurile de retur în mod gratuit şi libere de orice sarcini.  +  Articolul 58La încetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat sa încheie cu concedentul un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect bunurile de preluare prevăzute ca atare în caietul de sarcini şi stabilite prin contractul de concesiune, în privinta cărora concedentul şi-a manifestat intenţia de a le dobândi.  +  Articolul 59 (1) În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune concesionarul este obligat să depună garanţia prevăzută la art. 34 din lege, care va fi stabilită de către concedent. (2) Concesionarul poate depune ca garanţie şi titluri de credit asupra cărora constituie un drept de gaj în favoarea concedentului.  +  Articolul 60În condiţiile încetării contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, forta majoră sau cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii sau serviciului public, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către concedent.  +  Articolul 61În cazul în care concesionarul sesizează existenta unor cauze sau iminenta producerii unor evenimente de natura sa conducă la imposibilitatea realizării activităţii sau a serviciului public, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public.  +  Secţiunea a III-a Drepturile concedentului  +  Articolul 62 (1) Pe durata contractului de concesiune concedentul are dreptul sa verifice respectarea obligaţiilor asumate de concesionar. Astfel, concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile, sa verifice stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activităţii sau serviciului public. (2) Verificarea se va exercita cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în condiţiile stabilite în contract.  +  Articolul 63 (1) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concedentul are dreptul să îşi manifeste intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi să solicite concesionarului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri. (2) Părţile vor putea stabili un termen în care concedentul să fie obligat să îşi exercite dreptul de opţiune prevăzut la alin. (1), sub sancţiunea decăderii.  +  Articolul 64 (1) Concedentul poate modifica în mod unilateral partea reglementara a contractului de concesiune, în condiţiile art. 31 alin. (1) din lege. (2) Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului, desfăşurarea activităţii ori prestarea serviciului în noile condiţii stabilite de concedent, fără a putea solicita încetarea contractului de concesiune.  +  Secţiunea a IV-a Obligaţiile concedentului  +  Articolul 65Concedentul este obligat sa nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune.  +  Articolul 66Concedentul nu are dreptul sa modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute de lege.  +  Articolul 67Concedentul este obligat sa notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natura sa aducă atingere drepturilor acestuia.  +  Capitolul 3 Încetarea contractului de concesiune  +  Articolul 68 (1) Contractul de concesiune încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, în măsura în care părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii. (2) Părţile pot prelungi contractul de concesiune cu o perioadă egala cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, în condiţiile art. 30 alin. (3) din lege. (3) În măsura în care părţile nu convin asupra unor noi condiţii cu privire la prelungirea contractului de concesiune, acesta se va derula în condiţiile stabilite iniţial.  +  Articolul 69 (1) Concedentul poate denunta unilateral contractul de concesiune în condiţiile art. 35 lit. b) din lege. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) concedentul va notifica intenţia de a denunta unilateral contractul de concesiune şi va face menţiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură. (3) Părţile vor stabili cuantumul despăgubirilor datorate concesionarului şi modul de plată a acestora. În caz de dezacord, acestea vor fi stabilite de instanţa judecătorească sau, după caz, de instanţa arbitrală precizată prin contract.  +  Articolul 70În cazul nerespectării din culpa a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin contractul de concesiune sau al incapacităţii îndeplinirii acestora, cealaltă parte este indreptatita sa ceara instanţei judecătoreşti sau, după caz, celei arbitrale să se pronunţe cu privire la rezilierea contractului, cu daune-interese.  +  Articolul 71 (1) În cazul dispariţiei, dintr-o cauza de forta majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de îndată concedentului despre dispariţia bunului ori despre imposibilitatea obiectivă de realizare a activităţii sau serviciului public, declarand renunţarea la concesiune. (2) Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar ca urmare a situaţiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 72Prin contractul de concesiune părţile pot stabili şi alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.  +  Titlul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 73Procedurile de licitaţie sau de negociere directa, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi păstrează valabilitatea şi vor fi derulate până la finalizare în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare în momentul începerii desfăşurării lor, în măsura în care clauzele contractului ce urmează a fi încheiat nu contravin prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 74Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice-cadru.  +  Anexa 1la normele metodologice-cadru
       
    CRITERII DE SELECŢIE  - model orientativ -
    Comisia de evaluare va face evaluarea ofertelor depuse pe baza criteriilor de selecţie prezentate mai jos şi în conformitate cu numărul maxim de puncte pentru fiecare criteriu.  
    Aspecte economice şi financiare ale ofertei (60 de puncte):  
    CriteriulNumărul de puncte
    Structura organizatorică a ofertantului şi, dacă este cazul, capitalul său social5
    Situaţia economică şi financiară, inclusiv bonitatea financiară a ofertantului10
    Experienţa ofertantului şi, dacă este cazul, a acţionarilor (membrilor grupului) acestuia în organizarea finanţării în scopul dezvoltării şi exploatării concesiunii sau a altor proiecte cu caracter similar10
    Nivelurile tarifelor propuse (pentru serviciile ce fac obiectul concesionării) la începerea exploatării şi un sistem de determinare a nivelului tarifelor, ţinându-se seama de nivelurile maxime şi minime considerate adecvate pentru implementarea proiectului, precum şi de condiţiile de introducere a acestora5
    Planul de finanţare pentru dezvoltarea şi exploatarea concesiunii, ţinându-se seama de următoarele aspecte, dar fără a se limita la acestea:  
    1. investiţiile din fondurile proprii (capitalul) ofertantului, care pot fi utilizate în scopul demarării proiectului cât mai repede: posibil5
    2. metoda obţinerii finanţării externe (credite, împrumuturi)5
    3. capacitatea ofertantului de a asigura finanţare fără garanţii privind rambursarea unui credit de la bugetul concedentului5
    4. plăţi către concedent şi formele propuse pentru repartizarea profitului generat de concesiune5
    5. asigurarea financiară (de exemplu: acreditiv, garanţie de execuţie etc.)5
    6. alte aspecte financiare  
    Aspecte tehnice ale ofertei (60 de puncte):  
    CriteriulNumărul de puncte
    Pregătirea organizatorică şi tehnică a ofertantului, precum şi procedurile ş soluţiile tehnice propusei 10
    Programul de construcţie, care specifică data începerii, etapizarea şi finalizarea construcţiilor, precum şi a sistemului de operare20
    Programul şi sistemul de supraveghere, organizare şi control al serviciilor ce urmează a fi concesionate10
    Conceptul privind supervizarea lucrărilor de construcţii şi montaj10
    Credibilitatea procedurii de previziune a necesarului (de servicii) a ofertantului şi procedura de încasare a tarifelor10
    Condiţii generale ale ofertei (30 de puncte):  
    CriteriulNumărul de puncte
    Condiţiile, nivelul costurilor şi procedurile privind protecţia mediului, protecţia terenurilor arabile şi forestiere, a valorilor culturale şi a siturilor arheologice10
    Angajarea de antreprenori români şi folosirea de materiale şi produse fabricate pe plan local, propuse de ofertant20
    Aspecte juridice ale ofertei (30 de puncte):  
    CriteriulNumărul de puncte
    Condiţiile concesiunii acceptate de către ofertant şi prezentate în caietul de sarcini10
    Împărţirea riscului şi a răspunderii între concedent şi concesionar5
    Forma de control şi de monitorizare cerută de concedent5
    Sistemul de asigurare propus cu privire la implementarea concesiunii5
    Durata propusă a concesiunii5
    Numărul maxim de puncte180
   +  Anexa 2la normele metodologice-cadru 
       
    CONTRACT DE CONCESIUNE
    - model orientativ -
     
    I. Părţile contractante
    Între ministerul/organul de specialitate al administraţiei publice centrale/consiliul judeţean/consiliul local/instituţia publică de interes local . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . . . . . . , reprezentat prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , având funcţia de . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de concedent, pe de o parte,
     
    şi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/persoană juridică (actul constitutiv al agentului economic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul principal în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentat prin . . . . . . . . . . . ., având funcţia de . . . . . . . . . . , în calitate de concesionar, pe de altă parte,
     
    la data de . . . . . . . . . . ,
     
    la sediul concedentului (alt loc, adresă etc.) . . . . . . . . . . . . . . .,
    în temeiul Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor şi al hotărârii (Guvernului, consiliului judeţean, orăşenesc sau comunal) de aprobare a concesionării nr. . . . . . . din . . . . . , s-a încheiat prezentul contract de concesiune.
     
    II. Obiectul contractului de concesiune
    Art. 1. - (1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unui bun, a unei activităţi sau a unui serviciu public . . . . . . . . . . . . . . . . . , situat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în conformitate cu obiectivele concedentului.
    (2) Obiectivele concedentului sunt:
    a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
    b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
    c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
    d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    etc.
     
    (3) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:
    a) bunurile de retur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
    b) bunurile de preluare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
    c) bunurile proprii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    III. Termenul
    Art. 2. - (1) Durata concesiunii este de . . . . . . . . . . . ani, începând de la data de . . . . . . . . . .
    (2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială.
     
    IV. Redevenţa
    Art. 3. - Redevenţa este de . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei, plătită anual/lunar, în conformitate cu caietul de sarcini (detalii cu privire la modul de plată).
     
    V. Plata redevenţei
    Art. 4. - Plata redevenţei se face prin conturile:
    contul concedentului nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    deschis la Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    contul concesionarului nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    deschis la Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    VI. Drepturile părţilor
    Drepturile concesionarului
    Art. 5. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi serviciile publice ce fac obiectul contractului de concesiune.
    (2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de concesiune.
     
    Drepturile concedentului
    Art. 6. - (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, să verifice stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activităţii sau serviciului public, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar.
    (2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în următoarele condiţii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    (3) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concedentul are dreptul să îşi manifeste intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita concesionarului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri. În termen de . . . . concedentul este obligat să îşi exercite dreptul de opţiune, sub sancţiunea decăderii.
    (4) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local.
     
    VII. Obligaţiile părţilor - clauze stabilite în condiţiile caietului de sarcini
    Obligaţiile concesionarului
    Art. 7. - (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice care fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.
    (2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile, activităţile sau serviciile publice care fac obiectul concesiunii.
    (3) Concesionarul nu poate subconcensiona bunul ce face obiectul concesiunii.
    (4) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa.
    (5) Concesionarul este obligat să asigure creşterea eficienţei în următoarele modalităţi:
    a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
    b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
    etc.
    (6) Concesionarul este obligat să realizeze următoarele investiţii:
    a) bunurile aduse ca investiţii (datele de identificare a acestora, datele tehnice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
    b) termenele de realizare a investiţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
    c) investiţiile care nu se amortizează pe durata concesiunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
    d) avizele ce trebuie obţinute în cazul în care sunt afectate bunuri cu regim special . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
    e) standardele de calitate a activităţilor şi serviciilor publice prestate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
    (7) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
    (8) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile se retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini.
    (9) La încetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat să încheie cu concedentul un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect bunurile de preluare, prevăzute ca atare în caietul de sarcini şi stabilite prin prezentul contract de concesiune, în privinţa cărora concedentul şi-a manifestat intenţia de a le dobândi.
    (10) În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanţie, o sumă de . . . lei, reprezentând o cotă-parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate.
    (11) La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majoră şi cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii sau serviciului public, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent.
    (12) În cazul în care concesionarul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii sau serviciului public, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public.
    (13) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului, desfăşurarea activităţii ori prestarea serviciului în noile condiţii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (4) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia.
    (14) Concesionarul va menţine un număr de . . . . . . . . . . . . . angajaţi.
    (15) Concesionarul se obligă să plătească . . . . . % din prima de asigurare.
    (16) Alte clauze.
     
    Obligaţiile concedentului
    Art. 8. - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.
    (2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.
    (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.
    VII. Încetarea contractului de concesiune
    Art. (9). - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii:
    a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condiţiile legii;
    b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului;
    c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
    d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;
    e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;
    f) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. În această situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune;
    g) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.
    (2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:.
    a) bunuri de retur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
    b) bunuri de preluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
    c) bunuri proprii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    VIII. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionar
     
    Art. 10. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    IX. Răspunderea contractuală
    Art. 11. - Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.
     
    X. Litigii
    Art. 12. - (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun.
    (2) Pentru soluţionarea eventualelor litigii părţile pot stipula în contractul de concesiune clauze compromisorii.
     
    XI. Alte clauze (de exemplu: clauze de reziliere convenţională, clauze penale)
    Art. 13. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    XII. Definiţii
    Art. 14. - (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.
    (2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore.
     
    Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în . . . . . . . exemplare.
     
    Concedent,Concesionar,
    . . . . . .. . . . . . .
  ------------