HOTĂRÎRE Nr. 285 din 21 iunie 1993privind acordarea de burse, alte forme de sprijin material, precum şi ajutoare sociale pentru studenţii români de la cursurile de zi, fără taxa de studiu, în instituţiile de învăţământ superior de stat
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 171 din 22 iulie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Studenţii de la cursurile de zi din instituţiile de învăţământ superior de stat pot primi, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, burse de merit, burse sociale de studiu, burse sociale de excepţie, alte forme de sprijin material şi ajutoare sociale de la bugetul administraţiei centrale de stat sau burse pe bază de contract din partea agenţilor economici ori credite de studiu acordate de bănci.  +  Articolul 2Bursele de merit se pot acorda studenţilor în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătura, iar bursele sociale de studiu şi bursele sociale de excepţie se pot acorda studenţilor în funcţie de rezultatele la învăţătura şi situaţia materială a acestora.  +  Articolul 3Studenţii din învăţământul superior de stat, curs de zi şi seral, cărora li se aplică prevederile art. 8 lit. s) din Legea nr. 42/1990, republicată, beneficiază de burse pe baza certificatului (personal sau al părintelui) eliberat de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, care atesta calitatea de "erou - martir" sau "luptător pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989", cu una din menţiunile: rănit, rănit şi reţinut, reţinut sau remarcat prin fapte deosebite.  +  Articolul 4Cuantumul şi condiţiile de scolaritate, condiţiile de venituri, metodologia de acordare a burselor de merit, a burselor sociale de studiu şi a burselor sociale de excepţie sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 5Studenţii de la cursurile de zi din instituţiile de învăţământ superior de stat pot beneficia de ajutoare sociale, gratuităţi şi reduceri de tarife pentru trimiterea în tabere de odihnă şi tratament, precum şi pentru excursiile organizate în grup, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 6Studenţii la învăţământul de stat pot beneficia de bursa pe bază de contract şi de credite de studiu acordate de bănci. Contractele încheiate între studenţi şi agenţi economici pentru acordarea burselor pe bază de contract se avizează de către decanatele facultăţilor.Încheierea contractelor între studenţi şi agenţi economici, precum şi condiţiile de acordare a burselor aferente contractelor şi creditelor de studiu acordate de bănci are loc între cele doua părţi - studenţi şi agent economic sau banca.  +  Articolul 7Numărul burselor de merit şi al burselor sociale de studiu ce se pot acorda într-un an universitar se stabileşte de către Ministerul Învăţământului, în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinaţie prin bugetul de stat, proporţional cu numărul studenţilor din anii II - VI şcolarizaţi în învăţământul de stat, cursuri de zi, fără taxa de studiu. Numărul burselor de merit şi numărul burselor sociale de excepţie ce se pot acorda într-un an universitar sunt, pentru fiecare categorie de burse, de până la 4% din numărul studenţilor de la cursurile de zi, fără taxa de studiu, şcolarizaţi în învăţământul de stat.  +  Articolul 8Bursele de merit, bursele sociale de studiu, bursele sociale de excepţie, bursele pe bază de contract, celelalte forme de sprijin material şi ajutoarele sociale prevăzute în hotărârea de faţa nu se impozitează.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul universitar 1993/1994. Prevederile referitoare la burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 625/1991 şi în Hotărârea Guvernului nr. 631/1992 se abroga.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul învăţământului,Liviu MaiorMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 CUANTUMUL, CONDIŢIILE DE SCOLARITATE, CONDIŢIILE DE VENITURI, METODOLOGIA DE ACORDARE A BURSELOR DE MERIT, A BURSELOR SOCIALE DE STUDIU, A BURSELOR SOCIALE DE EXCEPŢIE ŞI A CELORLALTE FORME DE SPRIJIN MATERIAL  +  Partea I Burse de merit1. Cuantumul lunar al bursei de merit pentru studenţii români este de 23.000 lei şi se plăteşte în numerar.Acest cuantum se poate modifica prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor.2. Bursele de merit se acordă studenţilor de către senatul unităţii de învăţământ superior, pe baza propunerilor consiliilor facultăţilor, începând cu anul II de studii, dacă în anul precedent au obţinut cel puţin media 9,50 la învăţământul tehnic, agricol şi la profilurile matematica, fizica şi chimie, respectiv media 9,80 la celelalte profiluri.3. Bursele de merit se revizuiesc în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătura, studenţii trebuind să obţină din promovarea tuturor examenelor şi colocviilor programate, precum şi din verificările pe parcursul semestrului I, media stabilită la pct. 2, după caz.  +  Partea a II-a Bursele sociale de studiu şi bursele sociale de excepţie4. Cuantumurile lunare ale burselor sociale de studiu şi ale burselor sociale de excepţie pentru studenţii români sunt următoarele:- bursa socială de studiu - 20.000 lei;- bursa socială de excepţie - 18.000 lei.Aceste cuantumuri se pot modifica prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor.Plata burselor se face în numerar.5. Pentru bursieri ai statului român din Republica Moldova şi Ucraina, cuantumurile lunare ale burselor sunt următoarele:- 23.000 lei pentru studii universitare;- 26.000 lei pentru studii postuniversitare, specializare sau doctorat.6. Condiţii de scolaritate şi de venituriÎn funcţie de rezultatele obţinute la concursul de admitere sau în anul universitar precedent şi în funcţie de veniturile pe membru de familie, studenţii pot primi: a) bursa socială de studiu, dacă au obţinut cel puţin media 7,50 la învăţământul tehnic, agricol şi la profilurile matematica, fizica şi chimie, respectiv cel puţin media 8,00 la celelalte profiluri, au venituri brute pe membru de familie mai mici decît salariul minim brut pe ţara (lei/luna) şi nu au bursa de merit; b) bursa socială de excepţie, dacă au obţinut medii sub limitele prevăzute la lit. a), cel mult 4% din numărul studenţilor de la cursurile de zi, fără taxa de studiu, şi au venituri brute pe membru de familie până la jumătate din salariul minim brut pe ţara (lei/luna).7. Bursele sociale de studiu se pot acorda numai la începutul anului universitar, pe baza mediei generale (examene, verificări, colocvii - conform planului de învăţământ) obţinute pentru anul anterior sau la examenul de admitere şi la începutul semestrului al II-lea, pe baza mediei generale obţinute după primul semestru şi pe baza adeverintelor din care să rezulte veniturile brute pe membru de familie.8. Revizuirea burselor sociale de studiu, inclusiv a celor de excepţie, se face la începutul semestrului al II-lea, în funcţie de rezultatele la învăţătura obţinute de studenţi atât în sesiunea de examene din iarna, cît şi la colocviile, verificările din timpul semestrului I şi, eventual, după modificarea unor venituri brute pe membru de familie, după cum urmează: a) studenţii care au avut programat un singur examen (sau o singura verificare) trebuie să promoveze cu cel puţin nota 8 la învăţământul tehnic, agricol şi la profilurile matematica, fizica şi chimie, respectiv nota 9 la celelalte profiluri (universitar, medical, economic); b) cei care au avut programate doua, trei sau mai multe examene şi verificări (colocvii) trebuie să le promoveze şi pot primi bursa socială de studiu dacă obţin rezultatele la învăţătura (medie generală) stabilite pentru bursa socială de studiu.9. Bursele sociale de studiu acordate studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial nu se revizuiesc; de asemenea, nu se revizuiesc bursele acordate studenţilor care nu au avut posibilitatea de a susţine examenele programate ca urmare a faptului ca se aflau internati în spital ori în concediu medical pe întreaga durata a sesiunii sau cel puţin 60 de zile înainte de începerea ei.Pentru studenţii (studentele) care în timpul sesiunii de examene intră în concediu medical (maternitate), bursele de studiu se revizuiesc luindu-se în considerare rezultatele examenelor şi verificărilor (colocviilor) programate în afară concediului.Studenţii bursieri orfani de ambii părinţi, care după sesiunea de examene din iarna obţin media generală rezultată din examene şi verificări (colocvii) prevăzută pentru bursele de categorie superioară, primesc bursa de studiu pentru respectiva categorie.  +  Partea a III-a Alte prevederi referitoare la bursele de merit, bursele sociale de studiu şi bursele sociale de excepţie10. În vederea acordării burselor, în fiecare instituţie de învăţământ superior se constituie o comisie la nivelul instituţiei, din care fac parte rectorul ori delegatul acestuia, ca preşedinte, secretarul şef, juristul, contabilul şef şi alţi membri desemnaţi de preşedintele comisiei; la fiecare facultate se constituie cîte o comisie, din care fac parte decanul ori delegatul acestuia, ca preşedinte, secretarul şef şi alţi membri desemnaţi de preşedintele comisiei.Comisia de la nivelul instituţiei de învăţământ superior repartizează numărul de burse sociale de excepţie pe facultăţi, în funcţie de numărul studenţilor de la cursurile de zi, iar comisia de la nivelul facultăţii face propuneri de atribuire nominală a burselor care se aproba de colegiul senatului instituţiei de învăţământ superior.11. Pentru obţinerea bursei sociale de studiu şi a bursei sociale de excepţie, studentul depune la comisia pe facultate, în termenul fixat de aceasta, o cerere însoţită de actele necesare.12. Solicitanţii pot face contestaţie împotriva hotărârii de atribuire a burselor în termen de 5 zile de la afişarea acesteia. Contestaţia se rezolva de comisia de burse de la nivelul instituţiei în termen de 15 zile. Hotărârile comisiilor de acordare a burselor pot fi atacate în instanţele judecătoreşti, potrivit legii.13. Bursele de merit şi bursele sociale se atribuie studenţilor pe durata anului de învăţământ (cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice), inclusiv pe timpul pregătirii şi sustinerii examenului de diploma în prima sesiune, cu excepţia vacantelor. Dacă studenţii bursieri sunt orfani de ambii părinţi, proveniţi din case de copii sau din plasament familial ori au fost bolnavi TBC şi se afla în evidenta dispensarelor medicale, bursele de studiu se acordă şi pe durata vacantelor.14. Studentele bursiere aflate în concediu prenatal sau postnatal primesc bursa pe o durată egala cu concediul stabilit pentru persoanele încadrate în munca.15. Studenţii bursieri aflaţi în concediu medical îşi menţin bursa cel mult 60 de zile de la data începerii concediului. În cazul depăşirii acestui termen, primesc bursa naţionala de merit sau bursa socială de studiu numai după reluarea activităţii de învăţământ.16. Studenţii de la învăţământul de zi transferati la alta facultate, precum şi studenţii de la învăţământul seral sau fără frecventa transferati la învăţământul de zi pot primi burse de merit şi burse sociale, începând cu semestrul următor datei de promovare a verificărilor (colocviilor) şi examenelor de diferenţa stabilite de consiliul facultăţii, dacă îndeplinesc condiţiile de scolaritate şi condiţiile de venituri prevăzute de prezenta hotărâre.17. Studenţii repetenti nu pot primi burse în anul pe care îl repeta. Studenţii bursieri care, din motive medicale, repeta anul, dovedind cu acte ca au fost bolnavi şi în imposibilitate de a frecventa cursurile cel puţin 60 de zile în anul universitar precedent, pot primi burse sociale de studiu sau de excepţie pe baza mediei obţinute în anul de studii promovat anterior celui pe care îl repeta din motive medicale şi în funcţie de veniturile brute pe membru de familie.18. Bursele de merit şi bursele sociale acordate studenţilor pot fi retrase temporar sau definitiv de către instituţiile de învăţământ superior pentru abateri grave de la normele disciplinei universitare, pentru dezinteres faţă de învăţătura sau pentru absente de la activităţile didactice, pe baza criteriilor stabilite de fiecare instituţie de învăţământ superior.19. Studenţii exmatriculati din instituţia de învăţământ superior pentru motive ce le sunt imputabile sunt obligaţi sa restituie contravaloarea bursei primite în timpul şcolarizării; nu sunt obligaţi sa restituie bursa cei care s-au retras de la cursuri pentru motive de boala dovedite cu certificat medical.20. Studenţii şi absolvenţii învăţământului superior care urmează cursurile de zi ale unei a doua facultăţi pot primi burse naţionale de merit, burse sociale, alte forme de sprijin material sau ajutoare sociale numai de la o singura facultate, cu condiţia ca numărul total al anilor în care au beneficiat de acest sprijin, în cadrul primei şi al celei de-a doua facultăţi, sa nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzuţi ca durata de şcolarizare la facultatea de la care urmează sa beneficieze de bursa.21. Cuantumurile burselor de merit şi ale burselor sociale sunt stabilite pentru o luna (28-31 zile). Calcularea cuantumului zilnic se face prin divizarea cuantumurilor lunare ale burselor la numărul de zile calendaristice din luna respectiva.  +  Anexa 2 AJUTOARELE SOCIALE, GRATUITATILE ŞI REDUCERILE DE TARIFE PENTRU TRIMITEREA STUDENŢILOR ÎN TABERE DE ODIHNA ŞI TRATAMENT, PRECUM ŞI PENTRU EXCURSIILE ORGANIZATE ÎN GRUP1. Ajutoarele sociale se acordă studenţilor pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, pentru maternitate şi în caz de deces, după cum urmează: a) ajutorul pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte se poate acorda studenţilor orfani, celor proveniţi din case de copii sau plasament familial şi celor care provin din familii cu venituri mici, tinindu-se seama şi de rezultatele din activitatea profesional-ştiinţifică. Pentru a beneficia de ajutor pentru îmbrăcăminte este necesar ca studentul să prezinte adeverinte din care să rezulte ca venitul brut lunar pe membru de familie este de până la 10.000 lei.Ajutorul se acordă în numerar, în cuantum maxim de 15.000 lei.Un student poate beneficia de acest ajutor o singură dată în decursul unui an universitar. Studenţii orfani de ambii părinţi sau asistaţi ai caselor de copii pot beneficia în fiecare semestru de acest ajutor; b) ajutorul pentru maternitate se acordă pentru fiecare naştere după cum urmează:- 7.500 lei pentru sarcina şi lehuzie;- 7.500 lei pentru procurarea rufariei fiecărui copil nou-născut.Ajutoarele se acordă studentelor ai căror soţi sunt studenţi sau efectuează stagiul militar şi studenţilor ale căror sotii nu realizează venituri; c) ajutorul în caz de deces se acordă pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei) - soţ, sotie, copil, în următorul cuantum:- 20.700 lei în caz de deces al studentului(ei) necasatorit(e) sau căsătorit(e) cu soţ/sotie neincadrat(a) în munca;- 17.200 lei în caz de deces al sotiei/soţului, dacă decedatul(a) nu a fost încadrat(a) în munca, precum şi în cazul decesului copilului.2. Plata ajutoarelor de orice fel se face în limita prevederilor bugetare, pe baza cererii aprobate de către colegiul consiliului facultăţii din care face parte studentul şi, după caz, a următoarelor acte:- certificat medical şi copie după certificatul de naştere al copilului, pentru ajutor în caz de maternitate;- copie după certificatul de deces, în caz de deces;- adeverinte privind situaţia materială, certificate de către secretariatul facultăţii din care face parte studentul.3. Studenţii de la specializările din profilul mine pot primi pe timpul studiilor suma de 20.000 lei, în doua etape, ajutor social pentru uniforma şi îmbrăcăminte de uz personal.4. Studenţii beneficiază de sprijin material pentru participare la tabere de odihnă şi tratament în vacanta, gratuit sau cu reduceri de tarife, şi la excursii organizate, după cum urmează: a) studenţii pot primi bilete de odihnă şi tratament în staţiuni climaterice în mod gratuit. Numărul de bilete ce pot fi distribuite va fi de până la 15% din numărul studenţilor şcolarizaţi la învăţământul de zi, fără taxa de studiu. Repartizarea pe unităţi de învăţământ se face de Ministerul Învăţământului, în funcţie de numărul studenţilor de la cursurile de zi, de profilul unităţii de învăţământ şi de situaţia socială a studenţilor. Repartizarea individuală a biletelor se face de către colegiul consiliului facultăţii; b) pentru excursii organizate în grup în ţara şi străinătate, studenţii pot beneficia de o reducere de până la 45% din costul acestora; reducerea nu va putea depăşi anual suma de 500 lei/student, calculată la numărul total de studenţi de la învăţământul de zi. Reducerile pentru fiecare acţiune se aproba de biroul/consiliul facultăţii.Un student poate beneficia de bilet gratuit pentru trimitere în tabara şi de reducere a preţului excursiei o singură dată pe an, cu excepţia studenţilor orfani de ambii părinţi sau proveniţi din casele de copii ori din plasament familial.5. Ajutoarele sociale, precum şi sumele prevăzute pentru taberele de odihnă studenţeşti se indexează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de modificările de tarife şi preţuri stabilite pe economia naţionala.-------------------