HOTĂRÎRE Nr. 284 din 21 iunie 1993privind atribuirea burselor şcolare, burselor de merit şi premiilor pentru elevii din învăţământul de stat, curs de zi
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 171 din 22 iulie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Elevii din învăţământul de stat primar, gimnazial, liceal, postliceal, profesional, complementar sau de ucenici şi teologic, curs de zi, beneficiază de burse şi premii acordate de către stat, de agenţi economici, instituţii, fundaţii şi organizaţii apolitice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Pentru protecţia socială, precum şi pentru stimularea elevilor cu rezultate foarte bune la învăţătura şi în activitatea ştiinţifică, artistică şi sportiva se instituie bursa şcolară, bursa de merit şi premiile anuale. (2) Numărul burselor şcolare şi al burselor de merit ce se pot acorda într-un an şcolar se stabileşte de către Ministerul Învăţământului pe baza propunerilor inspectoratelor şcolare şi ale ministerelor care au în subordine şcoli. Sumele necesare pentru plata acestor burse vor fi prevăzute, anual, în bugetul de stat. (3) Sumele necesare pentru plata burselor acordate pe bază de contract de către agenţi economici, instituţii şi organizaţii apolitice se asigura din fondurile acestora, numărul burselor putind fi nelimitat.  +  Articolul 3 (1) Bursa şcolară se acordă următoarelor categorii de elevi din învăţământul de stat primar, gimnazial, liceal, postliceal, profesional, complementar sau de ucenici şi teologic, curs de zi: a) elevilor orfani de ambii părinţi, celor necuprinsi în casele de copii, deşi îndeplinesc condiţiile pentru a fi primiţi în aceste instituţii, celor care au fost bolnavi de T.B.C. şi sunt în evidenta dispensarelor medicale, precum şi celor care suferă de diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, afecţiuni oftalmologice cu boli somatice asociate sau imunologice sau sunt deficienti motori. Acordarea burselor pe motive medicale se va face numai după efectuarea unei anchete sociale, cu participarea medicului de circa, pentru a se analiza şi starea materială a familiei; b) elevilor din învăţământul de stat curs de zi şi seral cărora li se aplică prevederile art. 8 lit. s) din Legea nr. 42/1990, republicată, pe baza certificatului (personal sau al părintelui) eliberat de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, care atesta calitatea de "erou - martir" sau de "luptător pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989" cu una din menţiunile: rănit, rănit şi reţinut, reţinut sau remarcat prin fapte deosebite; c) elevilor proveniţi din familii care îndeplinesc, în mod cumulat, următoarele condiţii:- nu realizează un venit lunar pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim brut pe ţara, indexat;- nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţa mai mare de 20.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 mp în zonele montane.Numărul burselor şcolare acordate în condiţiile alin. (1) lit. c) nu poate depăşi 1% din numărul total al elevilor de la forma respectiva de învăţământ, la nivelul judeţului sau al municipiului Bucureşti. La condiţii materiale egale, bursa se acordă cu prioritate elevilor cu situaţie la învăţătura mai buna; d) elevilor din învăţământul primar şi gimnazial din mediul rural care nu au şcoala de nivelul respectiv în localitatea de domiciliu (sat, catun) şi învaţă în alta localitate şi care provin din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie se situeaza sub nivelul salariului minim brut pe ţara, indexat, şi nu deţin suprafeţe de teren mai mari de 30.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de 60.000 mp în zonele montane. Bursa şcolară se acordă în condiţiile când elevul locuieşte în internat sau la o familie din localitatea unde studiază. (2) Pentru determinarea venitului mediu pe membru de familie se vor depune acte doveditoare la începutul fiecărui an şcolar sau trimestrial, dacă este cazul. La stabilirea venitului mediu pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de familie, cu excepţia alocaţiei de stat pentru copii.  +  Articolul 4În scopul sprijinirii unui număr mai mare de elevi, comisiile de burse din şcoli, cu avizul inspectoratului şcolar, pot acorda şi semiburse elevilor care provin din familii cu 3 sau mai mulţi copii şi care se încadrează în prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 5 (1) Bursele şcolare se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi sustinerii examenului de bacalaureat sau de diploma, în prima sesiune, precum şi pe perioada practicii de producţie. (2) Bursele şcolare se acordă şi pe perioada vacantelor de vara elevilor prevăzuţi la art. 3 alin. 1 lit. a) şi b), inclusiv absolvenţilor clasei a VIII-a care fac dovada ca au reuşit la examenul de admitere în clasa a IX-a (anul I) la o unitate de învăţământ de stat, curs de zi. (3) Elevii declaraţi repetenti, cu excepţia situaţiilor când repetarea a fost determinata de cauze medicale, nu primesc bursa pe perioada vacantei de vara.  +  Articolul 6 (1) Elevii bursieri nu primesc bursa pe perioada când sunt internati în spital, preventoriu sau sanatoriu pe o durată mai mare de 30 de zile. (2) Elevii aflaţi în situaţia de scutire medicală ambulatorie îşi menţin bursa cel mult 90 de zile de la data imbolnavirii. În cazul depăşirii acestui termen, primesc bursa numai după data reluării activităţii. (3) Bursele şcolare nu se acordă elevilor care repeta anul şcolar, cu excepţia situaţiilor când repetarea a fost determinata de cauze medicale (au fost bolnavi şi în imposibilitate de a frecventa cursurile cel puţin 60 de zile), celor care în trimestrul anterior au doua sau mai multe corigente sau depăşesc 10 absente nemotivate, pe aceeaşi perioadă. De asemenea, elevii cărora li se scade nota la purtare sub 9 pierd dreptul la bursa pe trimestrul următor.  +  Articolul 7Bursele şcolare pot fi retrase de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, temporar sau definitiv, pentru situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (3).  +  Articolul 8Bursa şcolară se plăteşte în numerar elevului, părintelui sau susţinătorului legal, aceştia urmînd a achită, dacă este cazul, cheltuielile de cantina şi internat.  +  Articolul 9 (1) Pentru atribuirea nominală a bursei şcolare, în fiecare unitate de învăţământ se constituie comisii din care fac parte directorul sau delegatul acestuia, ca preşedinte, şi 2 membri desemnaţi de către consiliul de administraţie. (2) În vederea obţinerii bursei şcolare, se depun la comisia de burse, în termenul fixat de aceasta, o cerere însoţită de actele doveditoare necesare. Împotriva hotărârii comisiei de bursa solicitantul poate face contestaţie la inspectoratul şcolar în termen de 5 zile de la data afişării hotărârii. Contestaţiile se rezolva de către inspectoratul şcolar în termen de cel mult 15 zile, soluţia pronunţată de acesta fiind definitivă. (3) Bursele şcolare acordate potrivit art. 3 alin. (1) lit. a) şi c) se pot revizui trimestrial, în situaţia apariţiei de noi cazuri, care se pot încadra în categoriile menţionate în alineatele respective şi dacă exista burse disponibile.  +  Articolul 10 (1) Bursa de merit se atribuie de către inspectoratul şcolar, la propunerea consiliilor de administraţie din şcoli, elevilor din învăţământul liceal, postliceal, profesional şi teologic, începând cu clasa a X-a, respectiv anul II, care obţin cel puţin media 9 la fiecare disciplina de învăţământ şi nota 10 la purtare. Numărul burselor de merit acordate în aceste condiţii nu poate depăşi 1% din numărul total al elevilor din clasele a X - XII de liceu, respectiv anii II - III din şcolile profesionale şi postliceale şi în limita creditelor bugetare alocate. (2) Bursele de merit acordate potrivit alin. (1) se revizuiesc trimestrial, luindu-se în considerare rezultatele din trimestrul anterior, inclusiv din trimestrul III din anul şcolar trecut. (3) În situaţia în care mai mulţi elevi au mediile peste 9 la toate disciplinele de învăţământ, departajarea se face ţinând cont de media generală, iar dacă şi aceasta este egala, se au în vedere, în ordine, mediile obţinute la următoarele discipline de învăţământ: limba română, istorie, matematica, fizica, biologie. (4) Inspectoratele şcolare pot acorda bursa de merit şi unor elevi care se disting în activităţile ştiinţifice, culturale şi sportive organizate la nivel judeţean sau naţional.  +  Articolul 11Elevilor cu rezultate de excepţie obţinute la manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive organizate pe plan naţional şi internaţional li se pot atribui premii de către ministrul învăţământului, la propunerea inspectoratelor şcolare. La atribuirea premiilor se va avea în vedere ca elevul să aibă nota 10 la purtare. Cuantumul premiilor se stabileşte de către Ministerul Învăţământului.  +  Articolul 12Elevii care obţin bursa şcolară pot beneficia şi de bursa de merit, dacă se încadrează în prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 13 (1) Elevii din învăţământul de stat, curs de zi, pot beneficia de burse şcolare şi de merit oferite de agenţii economici, instituţii, fundaţii şi organizaţii apolitice care doresc să-şi pregătească personal calificat necesar organizării propriilor activităţi. Condiţiile de acordare a burselor şi obligaţiile reciproce se stabilesc prin contracte încheiate între ofertanţi şi elevi sau sustinatorii acestora, în cazul în care elevii sunt minori; contractul este vizat de către conducerea unităţii de învăţământ. (2) Elevii din învăţământul de stat nu pot beneficia, în acelaşi timp, de bursa şcolară sau de merit provenită din bugetul statului şi altele din fondurile agenţilor economici, instituţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor apolitice.  +  Articolul 14Cuantumul burselor şcolare şi al burselor de merit este cel prevăzut în anexa nr. 1. Bursele şcolare şi de merit vor fi modificate, conform legii, în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor.  +  Articolul 15 (1) Elevii şcolilor profesionale, complementare sau de ucenici, ori ai liceelor industriale, agricole şi silvice, curs de zi, care încheie contracte cu agenţi economici, cu instituţii, fundaţii, organizaţii apolitice sau cu consilii locale, pot beneficia din partea acestora, pe lângă bursa şcolară, de ajutoare materiale constind în rechizite şcolare, articole de igiena personală, uniforma, îmbrăcăminte, echipament de protecţie, conform prevederilor contractuale. (2) Elevii prevăzuţi la alin. (1), care se pregătesc pentru meserii grele sau cu grad înalt de toxicitate, beneficiază, pe perioada practicii, de alimentaţia prevăzută pentru muncitorii din sectoarele respective. Contravaloarea acesteia este suportată din fondurile agenţilor economici care organizează practica. (3) Şcolile cu venituri proprii pot acorda din acestea burse de şcolarizare unor elevi proveniţi din familii cu greutăţi materiale.  +  Articolul 16 (1) Elevii din învăţământul de stat pot beneficia şi de ajutoare materiale ocazionale oferite de comitetele cetăţeneşti de părinţi, agenţi economici, instituţii, fundaţii, organizaţii apolitice şi de către persoane particulare, fără a fi condiţionate de nici un fel de obligaţii. (2) Inspectoratele şcolare vor asigura, în funcţie de necesitaţi, înfiinţarea de cantine şcolare pe lângă unele unităţi de învăţământ, unde elevii din localitate să poată servi masa la preţuri accesibile.  +  Articolul 17 (1) Elevii din învăţământul de stat, curs de zi, beneficiază de o reducere de 50% a costului transportului urban şi interurban, pe bază de abonamente cu tren clasa a II-a, nave fluviale sau maritime, cu autobuzele unităţilor cu capital de stat. (2) Elevii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii ori plasament familial beneficiază de transport gratuit în vacante, prevederile alin. (1) aplicindu-se în mod corespunzător.  +  Articolul 18Elevii din învăţământul de stat, în vârsta de până la 16 ani, beneficiază de un sprijin financiar pentru procurarea rechizitelor şcolare, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 19Fondurile necesare acoperirii cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (1) şi (2) şi art. 18 vor fi asigurate, potrivit legii, de la bugetul de stat, prin unităţile de învăţământ.  +  Articolul 20Bursele şcolare şi cele de merit, precum şi premiile ce se acordă elevilor nu se impozitează.  +  Articolul 21Ministerul Învăţământului va elabora metodologia de aplicare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 22Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 23 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul şcolar 1993/1994. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga hotărârile Guvernului nr. 730/1991 şi nr. 608/1992.○PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:--------------- Ministrul învăţământului,Liviu MaiorMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 CUANTUMULbursei şcolare şi al bursei de merit ce se acordă elevilor din învăţământul de stat, curs de zi- Bursa şcolară 8.210 lei- Bursa de merit 2.460 lei  +  Anexa 2 CUANTUMULsprijinul financiar de care beneficiază, anual, unii elevi în vârsta de până la 16 ani- Clasele I - IV 1.200 lei- Clasele V - VIII 1.500 lei- Clasele IX - XI (anii I - II) 1.800 lei.De sprijinul financiar acordat potrivit prezentei anexe beneficiază elevii prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 297/1992 privind aprobarea Programului de protecţie socială a elevilor şi studenţilor de la învăţământul de stat - cursuri de zi.----------------------