LEGE nr. 99 din 5 martie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 131 din 31 august 2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor, adoptată în temeiul art. 1 lit. F pct. 13 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 3 septembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Porturile care beneficiază de facilităţile prevăzute în prezenta ordonanţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Consiliului Concurentei. (3) Porturile prevăzute la alin. (2) constituie destinaţie vamală a mărfurilor."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) În porturile prevăzute la art. 1 alin. (2) ca destinaţie vamală se aplică prevederile art. 126 alin. (1) şi (3), ale art. 127, 128, 129, 132, 133 şi ale art. 134 alin. (1) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare, şi prevederile prezentei ordonanţe. (2) În sensul prezentei ordonanţe, prin următorii termeni se înţelege: a) mărfuri străine şi mărfuri româneşti - mărfurile astfel cum sunt definite în Codul vamal al României, aprobat prin Legea nr. 141/1997, cu modificările ulterioare; b) mărfuri străine şi mărfuri româneşti, aflate în porturile prevăzute la art. 1 alin. (2) - acele mărfuri care se găsesc în aceste porturi în momentul în care porturile respective îndeplinesc condiţiile de acordare a facilităţilor prevăzute în prezenta ordonanţă."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Pentru mărfurile străine care se introduc în porturile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau pentru cele aflate în astfel de porturi şi care se scot din ţara nu se depun declaraţii vamale. (2) Pentru mărfurile străine aflate în porturile prevăzute la art. 1 alin. (2), care urmează să fie introduse în ţara, se depun declaraţii vamale conform reglementărilor în vigoare."4. La articolul 4, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Pentru mărfurile româneşti care se introduc în porturile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi sunt destinate exportului, consumului sau utilizării în astfel de porturi se întocmesc formalităţi simplificate de evidenta operativă, stabilite de autoritatea vamală. Aceste mărfuri se pot reintroduce în ţara după efectuarea unor formalităţi simplificate de evidenta operativă similare. (2) Pentru mărfurile româneşti aflate în porturile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi care sunt destinate exportului se depun la biroul vamal din port declaraţii vamale de export după încărcarea acestora pe mijlocul de transport."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Mijloacele de transport înmatriculate, străine sau române, de folosinţă personală ori comercială, pot fi introduse în porturile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau scoase din acestea fără întocmirea formalităţilor vamale."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Prin derogare de la prevederile art. 94 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare, pentru mărfurile străine aflate în porturile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi plasate în regim vamal suspensiv, precum şi pentru operaţiunile de transbordare a acestora dintr-un mijloc de transport în altul, autoritatea vamală nu va solicita constituirea de garanţii care să asigure încasarea drepturilor de import ce ar putea fi datorate."7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Sunt scutite de la plata drepturilor de import, cu respectarea prevederilor legale, maşinile, utilajele, echipamentele şi instalaţiile de lucru, instalaţiile de dirijare şi control al traficului, instalaţiile utilizate pentru siguranţa navigaţiei şi protecţia mediului, aparatele şi instalaţiile de măsurare, control şi reglare, mijloacele de transport, cu excepţia autoturismelor, şi piesele de schimb aferente, care reprezintă bunuri ce se constituie în active corporale amortizabile, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu completările ulterioare, importate, pentru utilizarea exclusiva în porturile prevăzute la art. 1 alin. (2), de către administraţia portului şi de către acei operatori portuari care prestează următoarele servicii portuare: a) încărcare, descărcare, depozitare, stivuire, amarare şi sortare; b) marcare şi alte servicii privind mărfurile; c) paletizare, pachetizare, containerizare, insacuire de mărfuri; d) curatare de hambare şi magazii de mărfuri; e) curatare şi degazare de tancuri; f) servicii de siguranţă a navigaţiei, de protecţie a mediului şi de prevenire şi stingere a incendiilor."8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Administraţiile porturilor prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia sa informeze autoritatea vamală, la solicitarea acesteia, despre activităţile desfăşurate în aceste porturi de către agenţii economici cu care au relaţii contractuale."9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Operatorii portuari care executa servicii portuare de încărcare/descărcare sau depozitare, precum şi ceilalţi agenţi economici care desfăşoară activităţi în porturile prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia sa înfiinţeze şi sa ţină o evidenta operativă a mărfurilor, în forma aprobată de autoritatea vamală, şi sa comunice acesteia mărfurile aflate în aceste porturi şi care sunt supuse drepturilor de import sau de export ori care fac obiectul unor reglementări privind politica comercială."10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Operaţiunile de transbordare a mărfurilor dintr-un mijloc de transport în altul se efectuează, în porturile prevăzute la art. 1 alin. (2), fără prezentarea la autoritatea vamală a permisului de transbordare."11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Prin derogare de la prevederile art. 94 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare, pentru mărfurile străine care se scot din porturile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau se introduc în acestea şi sunt transportate pe teritoriul tarii, pe apa sau pe calea ferată, autoritatea vamală acorda regimul de tranzit vamal fără să solicite constituirea garanţiei care să asigure încasarea drepturilor de import ce ar putea fi datorate."12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Prevederile art. 2-11 se aplică în limitele porturilor prevăzute la art. 1 alin. (2), stabilite prin planurile cadastrale, aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei potrivit legii, cu excepţia, după caz, a perimetrelor zonelor libere, aflate în limitele porturilor, instituite şi organizate potrivit prevederilor Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere."13. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) În scopul aplicării măsurilor pentru facilitarea exploatării porturilor, prevăzute la art. 2-11, şi pentru asigurarea exercitării supravegherii vamale, perimetrul dinspre uscat al porturilor prevăzute la art. 1 alin. (2), precum şi perimetrele comune cu terenurile cu destinaţia de zona libera trebuie să fie imprejmuite. (2) Imprejmuirile şi punctele de intrare şi ieşire în/din port se realizează de administraţiile porturilor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu avizul prealabil al autorităţii vamale."14. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Pentru fiecare port care beneficiază de facilităţile prevăzute în prezenta ordonanţă, stabilit prin hotărâre a Guvernului, prevederile art. 2-11 se aplică după realizarea condiţiilor prevăzute la art. 13, iar constatarea îndeplinirii acestora se face, prin decizie, de către Direcţia Generală a Vamilor."15. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Direcţia Generală a Vamilor îşi reorganizează activitatea în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare."16. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Mărfurile care se afla pe teritoriul porturilor prevăzute la art. 1 alin. (2) la data începerii aplicării măsurilor instituite la art. 2-11, stabilită conform prevederilor art. 14, vor fi inventariate de fiecare operator portuar, respectiv agent economic, prevăzut la art. 9 şi vor fi comunicate autorităţii vamale, în vederea clarificarii regimului vamal şi a efectuării formalităţilor vamale."17. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe Direcţia Generală a Vamilor va emite norme metodologice pentru efectuarea formalităţilor vamale privind mărfurile care se introduc sau se scot în/din porturile prevăzute la art. 1 alin. (2), precum şi norme tehnice privind realizarea supravegherii şi a controlului vamal în aceste porturi, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor numerotarea corespunzătoare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATU──────────────────