HOTĂRÂRE nr. 159 din 20 februarie 2002privind unele măsuri pentru închirierea unor spaţii de către Ministerul Finanţelor Publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 5 martie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 11 şi 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă închirierea de către Ministerul Finanţelor Publice şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti a spaţiilor de până la 80 mp, situate în imobilele proprietate publică în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în scopul organizării bufetelor de incinta pentru servirea salariaţilor.  +  Articolul 2Se împuterniceşte Ministerul Finanţelor Publice sa organizeze procedura de licitaţie publică pentru închirierea spaţiului de până la 80 mp, fără dotări, situat în sediul propriu din municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, în scopul realizării obiectivului prevăzut la art. 1.  +  Articolul 3Se împuternicesc direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti sa organizeze, cu avizul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, procedurile de licitaţie publică pentru închirierea spaţiilor de până la 80 mp, fără dotări, situate în sediile proprii, în scopul realizării obiectivului prevăzut la art. 1.  +  Articolul 4Chiriile stabilite ca urmare a desfăşurării procedurilor de licitaţie publică, ce se plătesc de castigatorii licitaţiilor, vor fi virate integral la bugetul de stat.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu------------