ACORD - CADRU DE ÎMPRUMUT*) din 19 ianuarie 1999între România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 30 ianuarie 1999



  ──────────-*) Traducere.FOND/PROIECT 1.309 (1998)Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei (denumit în continuare Fond,), Paris, pe de o parte, şi România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, denumita în continuare Împrumutat, pe de altă parte,având în vedere cererea României din 8 iulie 1998,având în vedere Rezoluţia Consiliului de administraţie al Fondului nr. 1.424 (1997),având în vedere cel de al treilea Protocol adiţional la Acordul general pentru privilegii şi imunităţi al Consiliului Europei,având în vedere articolele Normelor de împrumut ale Fondului din 6 octombrie 1970,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Acest împrumut este acordat în cadrul Condiţiilor generale ale Normelor de împrumut curente ale Fondului şi în cadrul condiţiilor speciale stabilite prin acest acord şi prin anexele acestuia.  +  Articolul 2ProiectulFondul acorda Împrumutatului, care accepta, un împrumut pentru finanţarea parţială a Proiectului nr. 1.309, aprobat de către Consiliul de administraţie al Fondului la data de 27 noiembrie 1998, referitor la prevenirea calamităţilor naturale şi la reabilitarea infrastructurilor distruse de inundaţii pe teritoriul României.Acest împrumut este acordat de către Fond pe baza angajamentului ca Împrumutatul îl utilizează pentru a finanta numai proiectul descris în anexa nr. 1 şi ca realizează acest proiect prin Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în conformitate cu condiţiile care sunt detaliate în anexa menţionată.Orice schimbare a modului de utilizare a împrumutului, care nu a primit aprobarea Fondului, poate conduce la suspendarea, anularea sau la rambursarea imediata a împrumutului, conform prevederilor art. 13 din Normele de împrumut.  +  Articolul 3Împrumutul3.1. Condiţii financiareValoarea împrumutului acordat este echivalenta cu 20.000.000 euro (20 milioane euro).Împrumutul va fi tras în mai multe transe.Fiecare transa a împrumutului va fi pentru o perioadă de cel mult 10 ani, din care 5 ani perioada de graţie. Ratele de capital, rata dobânzii, moneda, durata şi data tragerii vor fi stabilite, de comun acord, pentru fiecare transa, între Împrumutat, la cererea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, şi Fond, prin telex confirmat sau prin fax. Contul în care se vor efectua tragerile va fi comunicat Fondului, în timp util, de către Împrumutat. Rata dobânzii pentru fiecare tragere din împrumut va fi bonificata din Fondul Fiduciar Selectiv, până la 150 de puncte de baza (1,5%). Oricum, în cazul în care rata dobânzii înaintea bonificarii va fi sub 3%, bonificatia va fi echivalenta cu rata dobânzii.3.2. TrageriO scrisoare suplimentară la prezentul acord-cadru, specificand detaliile, va fi semnată între Împrumutat, la cererea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, şi Fond, pentru fiecare transa la momentul disponibilizarii acesteia (anexa nr. 2).3.3. MobilizareÎn scopul mobilizării împrumutului, Împrumutatul, prin Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, va trimite Fondului, în timp util, un angajament de plată corespunzător fiecărei transe (anexa nr. 3).Angajamentul de plată va fi emis şi plătibil în aceeaşi valuta în care se va trage fiecare transa.3.4. DomiciliereToate sumele datorate de Împrumutat în cadrul acestui împrumut sunt plătibile Fondului în moneda fiecărei transe, la banca şi în contul comunicat Împrumutatului de către Fond, la momentul tragerii fiecărei transe, prin înştiinţare telex, care va fi trimisa Fondului de către banca însărcinată de Împrumutat cu efectuarea plăţii, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de fiecare plata.3.5. DatePrevederile art. 3 fac obiectul înţelegerii "Ziua lucrătoare următoare modificată", a carei definiţie se regaseste în anexa nr. 4 la prezentul acord. Ziua lucrătoare înseamnă ziua în care operează Sistemul TARGET.  +  Articolul 4Monitorizarea împrumutului şi proiectul4.1. Utilizarea împrumutuluiFiecare transa trebuie să fie utilizata de către Împrumutat, prin Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, pentru finanţarea proiectului, în termen de 6 luni de la disponibilizarea acesteia de către Fond.4.2. Implementarea proiectuluiPentru implementarea proiectului, Împrumutatul desemnează Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului ca agenţie de implementare.Împrumutatul, prin Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, va depune toate eforturile şi diligenţele şi va exercita toate metodele folosite în mod curent, în special metodele financiare, tehnice, sociale şi manageriale, precum şi pe cele referitoare la protecţia mediului înconjurător, care vor fi necesare pentru implementarea corespun zatoare a proiectului.În special, se va asigura - înaintea implementarii proiectului - ca toată finanţarea, drepturile de proprietate asupra pământului şi imobilelor, care sunt necesare, sunt disponibile şi ca toate santierele şi activele sunt permanent asigurate şi întreţinute.De asemenea, Împrumutatul, prin Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, se angajează ca:- proiectul corespunde prevederilor convenţiilor în materie ale Consiliului Europei;- proiectul nu periclitează mediul înconjurător, potrivit convenţiilor internaţionale în materie;- finanţarea parţială acordată de Fond nu depăşeşte 50% din costul total al proiectului, excluzând impozitele, dobânda şi costurile financiare;- investiţiile mai mari de contravaloarea a 10 milioane euro vor constitui subiectul unor licitaţii internaţionale.4.3. Raportarile Împrumutatului4.3.1. Rapoarte privind progresul proiectuluiCel puţin de doua ori pe an, din momentul disponibilizarii împrumutului până la finalizarea întregului proiect, Împrumutatul, prin Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, va trimite Fondului un raport detaliind:- stadiul utilizării împrumutului;- evoluţia planului de finanţare a proiectului;- evoluţia întregului proiect;- detalii privind managementul proiectului.Anexa nr. 5 prezintă modelul monitorizarii împrumutului şi al proiectului care trebuie, cel puţin, să fie incluse.4.3.2. Raportul finalLa finalizarea întregului proiect, Împrumutatul, prin Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, va prezenta Fondului un raport final conţinând o evaluare a efectelor economice, financiare, sociale şi de mediu ale proiectului.4.4. Furnizarea de informaţii FonduluiÎmprumutatul, prin Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, va tine registre contabile privind proiectul, care vor fi în conformitate cu standardele internaţionale, care vor arata, în orice moment, evoluţia proiectului, în care se vor inregistra toate operaţiunile făcute şi se vor identifica lucrările, bunurile şi serviciile finanţate cu ajutorul prezentului împrumut.Împrumutatul se angajează sa primească orice misiune de informare, efectuată de către salariaţii Fondului sau de consultanţi externi angajaţi de Fond şi să asigure cooperarea necesară pentru misiunea de informare a acestora, prin facilitarea oricărei vizite posibile la amplasamentul proiectului. În special, Fondul poate efectua la faţa locului un audit al contabilităţii proiectului, de către unul sau mai mulţi consultanţi, la alegerea sa, pe cheltuiala Împrumutatului, în cazul neonorarii la scadenta de către Împrumutat a oricărei obligaţii asumate în cadrul prezentului împrumut.Împrumutatul se angajează sa răspundă într-un interval de timp rezonabil oricărei cereri de informare din partea Fondului şi sa îi furnizeze acestuia orice documentaţie pe care Fondul o considera necesară pentru implementarea corecta a prezentului acord şi, în special, în ceea ce priveşte monitorizarea proiectului descris în anexa nr. 1 şi utilizarea împrumutului.Împrumutatul va informa imediat Fondul în legătură cu orice modificare a vreunei reglementări sau în legătură cu orice modificare de natura legislativă în sectorul economic relevant pentru proiectul descris în anexa nr. 1 şi, în sens general, a oricărui eveniment care poate influenţa executarea obligaţiilor sale în conformitate cu prezentul acord.Orice modificare a vreunei reglementări sau modificare de natura legislativă în sectorul economic relevant pentru proiectul descris în anexa nr. 1 va constitui un eveniment, asa cum se enumera în art. 13 lit. h) al cap. 3 din Normele de împrumut ale Fondului, şi poate duce la suspendarea, anularea sau la rambursarea imediata a împrumutului.  +  Articolul 5Încetarea obligaţiilor ÎmprumutatuluiPlata sumei datorate, stipulată în angajamentul de plată, descarca Împrumutatul de obligaţiile sale definite la art. 3.După ce întreaga suma a împrumutului, dobânzile şi alte cheltuieli legate de acesta, în special cele datorate în baza art.6 şi 7, au fost plătite în întregime, Împrumutatul va fi pe deplin eliberat de obligaţiile sale faţă de Fond, cu excepţia celor stipulate la art. 4.  +  Articolul 6Dobânda pentru întârziereÎn afară de orice alta posibilitate a Fondului de a apela la prevederile prezentului acord şi ale Normelor de împrumut ale Fondului, dacă Împrumutatul nu plăteşte întreaga dobânda sau orice alta suma datorată potrivit prezentului acord de împrumut la ultima data de scadenta specificată acesta va trebui sa plătească o dobânda suplimentară la suma datorată şi neplatita în totalitate, egala cu dobânda LIBOR la o luna, pentru valuta respectiva, calculată de la data scadenta (dacă este sambata, duminica sau zi bancară nelucrătoare, se considera următoarea zi lucrătoare), la ora 11,00 a.m. (ora locală a Londrei), plus 2,5% pe an, calculat de la data scadentei până la data efectuării plăţii Rata LIBOR aplicabilă la o luna va fi actualizată la fiecare 30 de zile.  +  Articolul 7Costurile asociateToate impozitele şi taxele de orice fel, datorate şi plătite, şi toate cheltuielile rezultate fie din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea acestui acord, în totalitate sau parţial, fie din garantarea sau refinantarea împrumutului acordat, împreună cu toate cheltuielile din acţiuni juridice şi extrajuridice rezultate din împrumut, vor fi suportate de către Împrumutat, prin Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.Totuşi, prevederile art. 25 al cap. 4 din Normele de împrumut ale Fondului se vor aplica pentru costurile procedurilor de arbitraj menţionate în cap. 4.  +  Articolul 8GaranţiiÎmprumutatul declara că nu a fost făcut şi nu va fi făcut în viitor nici un alt angajament care ar putea da unei terţe părţi un regim preferenţial, un drept preferenţial de plată, o garanţie de orice natura ar fi, care ar putea conferi mai multe drepturi celei de-a treia părţi, denumita în continuare garanţie.Dacă o astfel de garanţie ar fi acordată unei terţe părţi, Împrumutatul este de acord sa furnizeze sau sa emita o garanţie identică în favoarea Fondului sau, când nu este posibil, să ofere o garanţie echivalenta şi sa stipuleze acordarea unei astfel de garanţii în favoarea Fondului.Neîndeplinirea acestor prevederi ar reprezenta un caz de culpa, după cum sunt specificate la art. 13 lit. h) din cap. 3 al Normelor de împrumut ale Fondului, şi poate da naştere la suspendarea, anularea sau la rambursarea imediata a împrumutului.Retragerea garanţiei acordate de către Garant Împrumutatului justifica aplicarea aceloraşi prevederi.  +  Articolul 9Relaţii cu terţiiÎmprumutatul, în scopul utilizării împrumutului, nu poate invoca nici un fapt referitor la relaţiile sale cu terţe părţi, în vederea evitării îndeplinirii, totale sau parţiale, a obligaţiilor sale rezultate din acest acord.Fondul nu poate fi implicat în disputele care ar putea să apară între Împrumutat şi terţi, iar costurile, indiferent de natura lor, suportate de către Fond datorită oricărei dispute, şi, în special, toate costurile legale sau de judecată vor fi pe cheltuiala Împrumutatului.  +  Articolul 10Intrarea în vigoareAcest acord va intra în vigoare după: (i) ratificarea lui de către Parlamentul României;(îi) prezentarea de către Împrumutat a listei detaliate a subproiectelor individuale care urmează a fi finanţate din împrumutul acordat de Fond şi pentru care este asigurata în totalitate finanţarea. Aceste proiecte pot constitui o parte a oricăreia dintre cele patru componente care reprezintă întregul proiect.  +  Articolul 11Legea aplicabilăAcest acord şi garanţiile negociabile legate de acesta vor fi guvernate de regulile Fondului, după cum este specificat în prevederile art. 1 paragraful 3 al celui deal treilea Protocol adiţional din 6 martie 1959 la Acordul general pentru privilegii şi imunităţi al Consiliului Europei din 2 septembrie 1949 şi, în al doilea rând, dacă este necesar, de legea franceza.Disputele dintre părţi privind acest acord vor face obiectul arbitrajului, în condiţiile specificate la cap. 4 din Normele de împrumut ale Fondului.  +  Articolul 12Interpretarea acorduluiÎmprumutatul declara ca a luat cunoştinţa de Normele de împrumut ale Fondului şi ca a primit o copie de pe acestea.Atunci când exista o contradictie între orice prevedere din Normele de împrumut ale Fondului şi orice prevedere a acestui acord, vor prevala prevederile acestui acord.Titlurile paragrafelor, secţiunilor şi ale capitolelor prezentului acord nu vor servi pentru interpretarea acestuia.În nici un caz nu se va presupune ca Fondul a renunţat tacit la vreun drept acordat prin prezentul acord.  +  Articolul 13Punerea în aplicare a unei decizii de arbitraj Părţile contractante convin sa nu facă uz de nici un privilegiu, imunitate sau legislaţie în faţa oricărei autorităţi jurisdicţionale sau a altei autorităţi, fie ea interna sau internationala, în vederea împiedicării punerii în aplicare a unei decizii emise în condiţiile specificate la cap. 4 din Normele de împrumut ale Fondului.  +  Articolul 14Declaraţii şi certificariÎmprumutatul declara şi certifica următoarele:- autorităţile sale competente l-au autorizat sa încheie prezentul acord şi au autorizat semnarea acestuia în conformitate cu legile, decretele, regulamentele, articolele şi cu alte texte aplicabile acestuia;- întocmirea şi implementarea prezentului acord nu contravin legilor, decretelor, regulamentelor, articolelor şi altor texte aplicabile acestuia şi ca toate permisele, licentele şi autorizaţiile necesare acestuia au fost obţinute şi vor rămâne valabile pe toată durata împrumutului.Orice schimbare referitoare la declaraţiile şi certificarile de mai sus trebuie, pe toată durata împrumutului, să fie notificată imediat Fondului pentru a fi furnizate toate documentele justificative.  +  Articolul 15Acest acord este întocmit în doua originale, fiecare dintre ele având aceeaşi validitate.Câte un original este păstrat de către fiecare dintre părţile contractante.Paris, 19 ianuarie 1999Pentru România,Sabin Pop,Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar,reprezentantul permanent al României pe lângă Consiliul EuropeiPentru Fondul de Dezvoltare Socialăal Consiliului Europei,Raphael Alomar,Guvernator  +  Anexa 1 ──────────SINTEZA PROIECTULUIAcord de împrumut individual
                 
    Fond/proiect1.309 (1,998)
    BeneficiarMinisterul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
    ÎmprumutatRomânia
    Aprobat de către consiliul de administraţie27 noiembrie 1998
    Modificări (dacă este cazul)---
    Suma aprobată20.000.000 euro
    Domeniul de intervenţieAjutor acordat victimelor dezastrelor naturale sau ecologice
    Lucrări planificateInfrastructura socială afectată de inundaţii:
      1. Executarea şi reexecutarea lucrărilor hidrotehnice pentru protecţia împotriva inundaţiilor în zone cu risc mare din România
      2. Reconstrucţia drumurilor forestiere şi corecţii de torenţi în zonele forestiere afectate
      3. Înfiinţarea de laboratoare pentru agenţiile de protecţie a mediului cu echipament de monitorizare
      4. Crearea unui sistem naţional de radare
    Localizarea32 judeţe din România
    Costul total estimat al proiectului88,8 milioane euro
    Costul proiectului pe componente:euro%
      a)Componenta 143.737.08149,2
      b)Componenta 232.565.25536,7
      c)Componenta 36.880.0007,7
      d)Componenta 45.657.2696,4
      TOTAL:88.839.605100,0
    Plan de finanţare estimatAcest acord nu va intra în vigoare până când:
      (i)nu se va ratifica împrumutul de către Parlamentul României; şi
      (ii)Împrumutatul nu va prezenta o listă detaliată cuprinzând subproiectele individuale pentru care este asigurată finanţarea în totalitate. Aceste subproiecte pot face parte din oricare dintre cele patru componente principale care alcătuiesc întregul proiect.
      Împrumutatul va căuta posibilităţi de finanţare pentru acest proiect.
      Finanţarea adiţională din partea Fondului poate fi examinată de către Consiliul de administraţie al acestuia într-un stadiu ulterior.
    Stadiul proiectului la momentul prezentării iniţiale a cererii de împrumut5%
    Graficul lucrărilorÎnceperea proiectului - 1998
      Terminarea proiectului - 2007
    Efectele sociale estimate120 de aşezări urbane şi rurale cu o populaţie de aproximativ 400.000 de locuitori, 33.000 de ha teren agricol şi 100 km de drumuri vor fi protejate de inundaţii, 472 km de drumuri forestiere afectate vor fi reparate, 112 km de torenţi vor fi reabilitaţi şi 1.499,6 ha vor fi reîmpădurite.
   +  Anexa 2 ──────────
         
    FONDUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ  
    AL CONSILIULUI EUROPEI  
     
    SCRISOARE SUPLIMENTARĂ
     
    la acordul-cadru din data . . . . . .
    dintre Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei (denumit în continuare Fond), şi România (denumită în continuare Împrumutat)
    Prezenta scrisoare suplimentară şi acordul-cadru stabilesc termenii şi condiţiile convenite pentru prima tragere, aşa cum este specificat la art. 3 din acordul-cadru menţionat.
     
    Suma:euro (suma în cifre)
    Durata împrumutului:nu mai mult de 10 ani, din care 5 ani perioadă de graţie
    Procentul de tragere:100%
    Procentul de rambursare:100%
    Plata dobânzii:trimestrial
    Rata dobânzii:dobânda LIBOR la 3 luni
    Fracţiunile de an:efectiv/360 de zile pentru rata bazată pe LIBOR, 30/360 de zile pentru rata dobânzii fixe
    Data tragerii:(data tragerii)
    Contul:(contul indicat de Împrumutat)
    Zi lucrătoareziua în care Sistemul TARGET operează
     
    (Text referitor la condiţiile împrumutului menţionate mai sus)
    Aceste prevederi fac obiectul înţelegerii "Ziua lucrătoare următoare modificată", a cărei definiţie se găseşte, în anexa nr. 4 la acordul-cadru, semnat între Fond şi Împrumutat la data (data) . . . . . . . .
    În vederea mobilizării tranşei împrumutului, Împrumutatul va trimite, în timp util, Fondului un angajament de plată corespunzător acestei tranşe (anexa).
     
    Paris, (data)Paris, (data)
    Pentru Fondul de Dezvoltare SocialăPentru România,
    al Consiliului Europei,. . . . . . . . . . . .
    Guvernator
   +  Anexa 3 ──────────
       
    F/P 1.309 (1998) - (număr) tranşă
    ROMÂNIA
     
    ANGAJAMENT DE PLATĂ
     
    <Împrumutul>
     
    Pentru valoarea primită, subsemnatul: . . . . . . . . . . . . . .
    ROMÂNIA,
    prin acest angajament de plată promite să plătească Fondului de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei sau altuia suma împrumutată
    de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (suma în litere, valuta în litere)
    în rate, la datele specificate.
    La aceste date se va rambursa împrumutul şi se va plăti dobânda, după cum se
    specifică în continuare:  
    Data . . . . .Suma . . . . . . .
   
     
    Plăţile de mai sus vor fi făcute la:
    (banca Fondului şi contul de referinţă)
    în favoarea Fondului de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, fără deducerea din sau fără luarea în considerare a oricăror taxe, impozite sau a altor costuri, prezente sau viitoare, datorate sau percepute, pentru acest angajament sau pentru sumele acestuia, de către sau pe teritoriul României sau oricărei alte entităţi politice sau fiscale a acesteia.
    Acest angajament de plată este legat de împrumutul acordat de către Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei
    ROMÂNIEI.
    la data (data împrumutului)
    În cazul neefectuării plăţii prompte şi în totalitate a oricărei dobânzi datorate prin acest angajament, întregul împrumut nerambursat şi dobânda aferentă la data plăţii vor deveni imediat scadente şi vor fi plătite la opţiunea şi la cererea deţinătorului acestuia.
    Neexercitarea de către deţinătorul angajamentului a oricărui drept care rezultă din acesta nu va constitui în nici un caz o renunţare la nici unul dintre drepturile sale în această sau în oricare altă circumstanţă.
     
    Pentru România,  
    . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 4 ──────────CONVENŢIAprivitoare la "Ziua lucrătoare următoare modificată""Secţiunea 4.12.Convenţia referitoare la ziua lucrătoare: a) Convenţia referitoare la ziua lucrătoare înseamnă convenţia pentru modificarea oricărei date, dacă aceasta altfel ar cădea într-o zi care nu este zi lucrătoare. Următorii termeni, când sunt folosiţi împreună cu termenul <> şi o dată, vor insemna ca o modificare va fi facuta dacă această dată ar cădea altfel, într-o zi care nu este zi lucrătoare, astfel încât:(i) ....... se omite ....... (îi) dacă se specifică <> sau <>, acea data va fi prima zi care urmează şi care este o zi lucrătoare, cu excepţia cazului în care acea zi cade în următoarea luna calendaristică, caz în care acea data va fi prima zi precedenta care este o zi lucrătoare;(iii) ..... se omite ...... b) ...... se omite ......."(Asociaţia Dealerilor Internationali Swap. 1991. Definiţii)  +  Anexa 5-01 ──────────
     
    COSTURI
    Cheltuieli/în moneda locală
     
    Data . . . . . . . .
    ŢARA: ROMÂNIA
    Proiectul: F/P 1.309 (1998)
                       
    Lucrări pe articole bugetareLuna 1Luna 2Luna 3Luna 4Luna 5Luna 6Cheltuieli totale% din lucrări realizateModificări/ Comentarii
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    Total cheltuieli (preţuri curente):                  
                   
    Rata inflaţiei (%)              
     
     
                                   TABEL 1
   +  Anexa 5-02 ──────────
     
    COSTURI
    Cheltuieli estimate/în moneda locală
     
    Data . . . . . . . .
     
    ŢARA: ROMÂNIA
    Proiectul: F/P 1.309 (1998)
                           
    Lucrări pe articole bugetareLuna 7Luna 8Luna 9Luna 10Luna 11Luna 12Total cheltuieli viitoare (A)Total cheltuieli (B)Cost total proiect (A) + (B)Cheltuieli efectuate/ cost total (%)Modificări/ Comentarii
                           
                           
                           
                           
                           
                           
    TOTAL cheltuieli estimate (preţuri constante):                      
    Rata inflaţiei (%)                      
    TOTAL cheltuieli estimate (preţuri curente):                      
     
     
  TABEL 2
   +  Anexa 5-03 ──────────
       
    ÎMPRUMUTURI ACORDATE DE FOND
     
      Data . . . . . . . . . .
      Împrumut autorizat . . . . . . . . (valuta)
      Rata finanţării de către Fond . . . . . . (%)
     
    ŢARA: ROMÂNIA
    PROIECTUL: F/P 1.309 (1998)
                         
    Nr.Data plăţiiSuma tranşei trase din împrumut (valuta)Cursul de schimb (la data plăţii)Contra- valoarea tranşei traseNumele benefi- ciaruluiData transferului către beneficiarSuma transferată către beneficiar (moneda locală)Cursul valutar (la data transferului)Utilizarea Împrumutului (%)Modificări/ Comentarii
                         
                         
                         
                                           TABEL 3
   +  Anexa 5-04 ──────────SURSE DE FINANŢARE Detalierea fondurilor primite
     
    Data . . . . . . . .
     
    ŢARA: ROMÂNIA
    Proiect: F/P 1.309 (1998)
               
    Lucrări pe articole bugetareFinanţarea de către FondAlte surse de finanţareModificări/Comentarii
    ABC
               
     
    TABEL 4
                                                          
   +  Anexa 5-05 ──────────GRAFICUL LUCRĂRILORGraficul lucrărilor şi progresul realizat (diagrama)
     
    Data . . . . . . . . . .
     
    ŢARA: ROMÂNIA
    Proiect: F/P 1.309 (1998)
                   
    Lucrări pe articole bugetareAnul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5% din lucrări terminateModificări/ Comentarii
                   
       
    . . . . . . Grafic iniţial de lucrăriTABEL 5
    - - - - - Grafic actualizat de lucrări
    ───────── Lucrări terminate
   +  Anexa 5-06 ──────────OBIECTIVE SOCIALE ŞI FIZICE
     
    Data . . . . . . . .
     
    ŢARA: ROMÂNIA
    Proiect: F/P 1.309 (1998)
             
    Descrierea infrastructurii lucrărilor avute în vedereIndicatori sociali şi fizici pe tip de infrastructurăObiective avute în vedereObiective realizateModificări/ Comentarii
             
       
    . . . . . . Secţiune pentru uz intern FondTABEL 6
    - - - - - Secţiune ce urmează a fi completată de beneficiar
  ------------------