HOTĂRÂRE nr. 180 din 28 februarie 2002privind înfiinţarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei prin reorganizarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicaţiilor"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 5 martie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 69 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei, ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri extrabugetare, în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, prin reorganizarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" care se desfiinţează. (2) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Italiana nr. 22, sectorul 2. (3) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 2 (1) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei are ca obiect principal de activitate supravegherea şi controlul activităţilor din domeniul comunicaţiilor, în condiţiile legii, precum şi implementarea la nivel naţional a proiectelor de administraţie electronică, în conformitate cu strategia naţionala în domeniul tehnologiei informatiei. (2) În realizarea obiectului sau de activitate Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei are, în principal, următoarele atribuţii:1. supravegherea şi controlul respectării reglementărilor, licenţelor şi autorizaţiilor din domeniul comunicaţiilor electronice, al poştei, al audiovizualului şi al tehnologiei informatiei;2. gestionarea frecventelor radioelectrice cu atribuire neguvernamentala;3. monitorizarea spectrului de frecvente radioelectrice cu atribuire neguvernamentala;4. controlul tehnic şi certificarea conformitatii cu normele tehnice din domeniul comunicaţiilor electronice, poştei, audiovizualului şi tehnologiei informatiei;5. supravegherea şi controlul activităţilor desfăşurate prin mijloace electronice;6. operarea Sistemului electronic de achiziţii publice;7. implementarea la nivel naţional a proiectelor de promovare a administraţiei electronice. (3) Se exceptează de la supravegherea şi controlul efectuate de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei activităţile efectuate de autorităţile publice abilitate din domeniul apărării naţionale, al siguranţei naţionale şi al ordinii publice.  +  Articolul 3 (1) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei preia toate drepturile şi obligaţiile care reveneau Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" prin acte normative, convenţii, acorduri interne şi internaţionale, contracte şi alte asemenea acte juridice. (2) Patrimoniul iniţial al Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei se constituie prin preluarea activului şi pasivului Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicaţiilor", conform datelor din bilanţul contabil al acesteia la data de 31 decembrie 2001. (3) Personalul existent în cadrul Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" este preluat, pe bază de examen sau concurs organizat în condiţiile legii, de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei, în conformitate cu structura organizatorică.  +  Articolul 4 (1) Conducerea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei este asigurata de Consiliul de conducere şi de directorul general. (2) Consiliul de conducere, denumit în continuare Consiliu, este compus din 7 membri, preşedintele Consiliului fiind şi directorul general al Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei. (3) Membrii Consiliului şi preşedintele acestuia sunt numiţi şi sunt revocaţi prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei. (4) Indemnizaţia membrilor Consiliului şi salariul directorului general se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei. (5) Atribuţiile Consiliului şi ale directorului general se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei.  +  Articolul 5Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei se aproba prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, iar structura sa organizatorică se aproba de către Consiliu.  +  Articolul 6 (1) Finanţarea cheltuielilor aferente activităţii Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei se asigura, în principal, din următoarele surse: a) tariful de utilizare a spectrului de frecvente radio; b) tarifele de supraveghere şi control în domeniul comunicaţiilor electronice, poştei şi tehnologiei informatiei, prevăzute în actele normative în vigoare; c) tariful de înregistrare în Sistemul electronic de achiziţii publice şi tariful de utilizare a acestuia; d) alte venituri ce se pot realiza conform prevederilor actelor normative în vigoare. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei se elaborează anual de către aceasta instituţie şi se aproba de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare. (3) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei poate accepta donaţii, contribuţii şi sponsorizări, în condiţiile legii. (4) Tarifele percepute de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei pentru activităţile specifice, cu excepţia celor stabilite prin legi speciale, se aproba prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, în condiţiile legii. (5) Pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor necesare Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei va dispune de conturi şi subconturi la unităţile de trezorerie ale Ministerului Finanţelor Publice sau la unităţi bancare, după caz.  +  Articolul 7 (1) Salarizarea personalului Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei se face conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 27/1999. (2) Personalul preluat de la Regia Autonomă "Inspectoratul General al Comunicaţiilor", în condiţiile art. 3, îşi păstrează drepturile salariale avute la data desfiinţării acesteia până la negocierea, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a contractului colectiv de muncă.  +  Articolul 8 (1) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei colaborează cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, având dreptul de a solicita şi de a primi din partea acestora informaţiile necesare pentru realizarea atribuţiilor sale. (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit actelor normative în vigoare Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei va fi sprijinit operativ de autorităţile administraţiei publice locale, de organele de poliţie sau de către alte autorităţi publice, în vederea identificarii, localizarii şi sanctionarii, în condiţiile legii, a persoanelor fizice sau juridice pentru nerespectarea legislaţiei în vigoare din domeniul comunicaţiilor electronice, poştei, audiovizualului şi al tehnologiei informatiei, precum şi în domeniul protecţiei radioelectrice. (3) Personalul împuternicit al Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei va avea, pe bază de delegaţie, acces liber în orice loc în care se afla echipamente, aparate şi instalaţii din domeniul comunicaţiilor electronice, poştei, audiovizualului şi al tehnologiei informatiei sau în care se afla ori se pot afla surse de perturbatii radioelectrice, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (4) Accesul personalului Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei la obiectivele aparţinând instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, al siguranţei naţionale şi al ordinii publice, dacă în aceste obiective se afla sau se pot afla surse de perturbatii radioelectrice, se face pe baza convenţiilor stabilite cu fiecare dintre instituţiile publice respective.  +  Articolul 9 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 153/1997 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" prin reorganizarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 5 mai 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare. (2) Pe aceeaşi dată art. 8 şi pct. 3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, se modifica în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Adriana Ticau,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbu---------