DECRET nr. 142 din 20 aprilie 1953privind construirea, modernizarea, întreţinerea şi administrarea drumurilor publice
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 20 din 31 iulie 1957     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Sînt drumuri publice căile de comunicaţii terestre, altele decît căile ferate, corespunzător amenajate pentru circulaţia vehiculelor, oamenilor şi animalelor.  +  Articolul 2Fac parte integrantă dintr-un drum şi sînt supuse aceloraşi prevederi: podurile, construcţiile de apărare şi consolidare, parapetele, şanţurile sau rigolele, canalele de scurgere amenajate în legătură cu drumul, locurile de depozitare cu caracter permanent şi construcţiile cu acelaşi scop, plantaţiile de pe marginea drumului şi de pe zonele de protecţie ale acestora, bornele, stîlpii şi tablele indicatoare, cantoanele cu terenurile aferente, locurile de parcare, tunelele rutiere, drumurile de orice fel amenajate pe zonele drumurilor, precum şi terenurile care servesc la protecţia drumurilor şi asigurarea circulaţiei.Aceasta enumerare nu este limitativa.  +  Capitolul 2 Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al administrării  +  Articolul 3Drumurile se împart din punct de vedere al administrării lor în următoarele categorii:- drumuri naţionale;- drumuri regionale;- drumuri raionale;- drumuri comunale;- drumuri industriale şi agricole;- străzi.  +  Articolul 4Drumuri naţionale sînt acelea care leagă Capitala Republicii Populare Române cu oraşele de reşedinţa ale regiunilor, cu centrele importante economice, industriale, cu porturile maritime şi fluviale, cu localităţile balneo-climatice şi turistice de importanţa generală, cu ţările vecine, precum şi acelea care leagă oraşele de reşedinţa ale regiunilor cu centrele economice, industriale, cu porturile şi localităţile balneo-climatice şi turistice menţionate mai sus.  +  Articolul 5Drumuri regionale sînt acelea care, nefacind parte din categoria drumurilor naţionale, leagă oraşul de reşedinţa al unei regiuni cu oraşele de reşedinţa ale regiunilor vecine, cu oraşele de reşedinţa ale raioanelor, cu centrele economice, industriale, cu localităţile balneo-climatice şi turistice importante din cuprinsul regiunii, precum şi oraşele de reşedinţa ale raioanelor între ele.  +  Articolul 6Drumuri raionale sînt acelea care nu fac parte din categoria drumurilor naţionale sau regionale şi leagă resedintele raioanelor între ele, oraşul de reşedinţa de raion cu celelalte oraşe sau cu mai multe centre importante din punct de vedere economic, precum şi acelea care fac legătură cu aeroporturile civile.  +  Articolul 7Drumuri comunale sînt drumurile de interes local, care leagă resedintele comunelor cu satele şi satele între ele, comunele şi satele cu staţiile C.F.R. şi cu drumurile naţionale, regionale şi raionale, cele care duc la centre industriale şi agricole, dacă ele nu fac parte din categoria drumurilor naţionale, regionale şi raionale.  +  Articolul 8Drumuri industriale şi agricole sînt drumurile care deservesc necesităţile de transport ale întreprinderilor şi organizaţiilor economice şi nu fac parte din categoria drumurilor naţionale, regionale, raionale şi comunale.  +  Articolul 9Străzi sînt drumurile publice din interiorul oraşelor şi comunelor.  +  Articolul 10Un drum se considera ca urmează fără întrerupere în traversarea oraşelor şi comunelor. Portiunile în traversare servesc şi ca străzi.  +  Articolul 11Delimitarea suprafeţei totale a unui drum, cuprinzînd elementele arătate la art. 2, se fixează, de la caz la caz, în funcţie de situaţia de pe teren, prin planurile de situaţie sau proiecte de construire, modernizare sau modificare a drumurilor, întocmite pe baza normelor în vigoare.Exproprierea terenurilor proprietate particulară, precum şi trecerea de terenuri în administrarea organelor care administrează drumurile, se va face potrivit dispoziţiilor în vigoare, numai pe măsura necesităţii amenajării efective pe aceste terenuri a diferitelor elemente care compun drumul.  +  Articolul 12Prin clasificare, drumurile vor fi încadrate în una din categoriile arătate la art. 3.Clasificarea unui drum în una din aceste categorii, precum şi trecerea unui drum clasificat dintr-o categorie la alta categorie, se face în felul următor:- pentru drumurile naţionale, de către Consiliul de Miniştri, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi cu avizul Ministerului Forţelor Armate;- pentru drumurile regionale şi raionale, de către comitetele executive ale sfaturilor populare regionale respective, cu avizul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi al Ministerului Forţelor Armate;- pentru drumurile comunale, industriale şi agricole, de către comitetele executive ale sfaturilor populare regionale respective. La clasificarea unui drum industrial sau agricol sau la scoaterea lor din această categorie se va lua acordul organului central care tuteleaza pe beneficiarul drumului.  +  Capitolul 3 Administrarea drumurilor  +  Articolul 13Construcţia, modernizarea, modificarea, întreţinerea şi administrarea drumurilor naţionale sînt în sarcina Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, cu excepţia portiunilor de drumuri care traverseaza oraşele de reşedinţa regionala. Aceste porţiuni în traversare sînt construite, modernizate, modificate, întreţinute şi administrate de sfaturile populare ale oraşelor de reşedinţa respective, cu respectarea normelor tehnice elaborate de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi în conformitate cu prevederile planului de sistematizare.Oraşele, altele decît cele de reşedinţa ale regiunilor, vor contribui la construcţia, modernizarea, modificarea şi întreţinerea portiunilor în traversare. Aceasta contribuţie va fi stabilită de către Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor de acord cu comitetul executiv al statului popular regional respectiv.Nici o lucrare de construcţie, modernizare şi modificare a drumurilor naţionale în traversarea oraşelor şi comunelor nu poate fi executată fără prealabilă aprobare a Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, în vederea coordonării lor cu lucrările ce se executa de acest minister.  +  Articolul 14Construcţia, modernizarea, modificarea, întreţinerea şi administrarea drumurilor regionale, raionale şi comunale sînt în sarcina sfatului popular al regiunii traversate de aceste drumuri, cu respectarea normelor tehnice în vigoare şi a prevederilor planului de sistematizare.  +  Articolul 15Construcţia, modernizarea, modificarea, întreţinerea şi administrarea drumurilor industriale şi agricole sînt în sarcina beneficiarilor.  +  Articolul 16Construcţia, modernizarea, modificarea, întreţinerea şi administrarea strazilor sînt în sarcina sfatului popular regional respectiv, cu excepţia strazilor din oraşul Bucureşti, care se construiesc, modernizează, modifica, întreţin şi administrează de către Statul Popular al Capitalei, cu respectarea normelor tehnice în vigoare şi a prevederilor planului de sistematizare.  +  Articolul 17Incrucisarile de drumuri se construiesc, întreţin şi administrează de organul de care depinde drumul de categorie superioară.Construcţia incrucisarilor dintre un drum şi o cale ferată este în sarcina organului care impune incrucisarea. Întreţinerea şi administrarea incrucisarilor de drumuri cu căile ferate este în sarcina organului de care depinde drumul, iar securitatea acestor incrucisari se asigura de organul de care depinde calea ferată.  +  Articolul 18Plantaţiile aflate pe zonele drumurilor de toate categoriile nu sînt supuse legii regimului silvic şi vor fi administrate după criteriile tehnice specifice drumurilor, de către organul care are în sarcina drumul. Circulaţia materialului lemnos ce se va extrage de pe aceste zone se face în conformitate cu Decretul nr. 201 din 1953, completat cu Decretul nr. 633/1956.În proiectele de construcţie, modernizare şi modificare a drumurilor, vor fi prevăzute plantaţiile pe zone, perdelele de protecţie contra inzapezirilor şi lucrările de consolidări prin plantaţii.Gospodărirea benzilor de padure cu rol de protecţie de o parte şi alta a drumurilor publice în traversarea pădurilor, se face de către organele silvice, cu consultarea organului care administrează drumul, în vederea asigurării condiţiilor pentru buna exploatare a drumului.Cantoanele drumurilor nu sînt supuse regimului privind normarea, repartizarea şi folosirea suprafeţei locative; chiriile se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 29 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1509 din 1953.  +  Capitolul 4 Dispoziţii privitoare la autorizari de instalaţii pe zonele drumurilor  +  Articolul 19În mod excepţional şi pe baza autorizaţiei eliberata de organul care administrează drumul, pe zonele drumurilor se pot instala sau construi şi unele instalaţii ce nu aparţin drumului.În aceleaşi condiţii drumurile pot fi traversate de asemenea instalaţii.  +  Articolul 20Pentru obţinerea autorizaţiei, solicitatorul va prezenta sarcina de proiectare, cu o schita din care să rezulte amplasarea instalaţiilor pe porţiunea respectiva de drum.Organul care administrează drumul poate condiţiona eliberarea autorizaţiei şi de proiectul parţial sau total al lucrărilor respective de instalaţii, cu precizarea condiţiilor tehnice de execuţie a lucrărilor şi de funcţionare a instalaţiilor proiectate.Autorizaţia va fi eliberata în maximum 10 zile de la prezentarea documentaţiei necesare.  +  Articolul 21Liniile şi conductele aeriene aşezate pe zona drumurilor în baza prevederilor art. 19, vor fi plasate la o înălţime minima de 4,50 m faţă de nivelul zonei drumului, cu respectarea normelor tehnice în vigoare, tinindu-se seama de conservarea şi dezvoltarea plantaţiilor existente, cît şi de felul plantaţiilor ce urmează a se face.Pe portiunile de traversare a drumurilor, liniile, conductele aeriene şi funicularele, vor fi aşezate la inaltimile prevăzute în prescripţiile în vigoare şi sub un unghi de incidenţa de minimum 30°, fiind prevăzute cu plase sau alte dispozitive de protecţie necesare.Aşezarea pe zone şi traversarea drumurilor prin linii şi conducte ingropate, este permisă numai în condiţiile tehnice stabilite de organul care administrează drumul, cu respectarea normelor tehnice de aşezare pentru linii şi conducte ingropate.Pentru străzi, se permite amplasarea acestora şi sub platforma, în condiţiile de mai sus şi cu respectarea prevederilor planului de sistematizare.Pentru asigurarea spaţiului necesar folosirii şi dezvoltării drumurilor se interzice executarea oricărui fel de noi construcţii, fără avizul organului care administrează drumul, la o distanta mai mica de 25 m de la axul drumului pentru drumurile naţionale, de 22 m pentru cele regionale şi de 20 m pentru cele raionale şi comunale, excepţie făcînd strazile, în care se vor respecta prevederile planului de sistematizare.Se interzic de asemenea, pe fîşia de teren din afară zonei drumului şi pînă la distanţele fixate mai sus, plantaţii şi culturi care ar depăşi înălţimea de 2,50 m.  +  Articolul 22Dacă instituţia care administrează drumul public, ca urmare a oricăror lucrări de construcţie, modernizare, rectificare sau întreţinere a drumului, ar socoti necesară mutarea sau modificarea instalaţiilor autorizate, beneficiarul autorizaţiei este obligat a executa aceste lucrări pe cheltuiala sa şi fără nici o despăgubire, în termenul fixat de către organele care administrează drumul.Acesta este obligat a-l înştiinţa în timp util pe beneficiar pentru a-şi putea prevedea aceste lucrări.În cazurile cînd se impune modificarea unui drum, ca urmare a unor lucrări, aceasta se face cu avizul organului care administrează drumul, la cererea beneficiarului.  +  Articolul 23Orice degradari cauzate drumului prin instalarea, mutarea, modificarea, întreţinerea sau desfiinţarea lucrărilor prevăzute la art. 21, vor fi reparate de către beneficiarul autorizaţiei, în termenul fixat de către organul care administrează drumul.  +  Articolul 24Instalarea de linii ferate, de orice categorie, este interzisă pe platformele, pe rigolele sau pe zonele drumurilor, cu excepţia acelor cazuri unde configuraţia terenului nu permite alta aşezare, precum şi a traversarilor pentru care se vor încheia convenţii speciale cu organul care administrează drumul.În viitor, traversarile drumurilor naţionale cu linii ferate vor fi efectuate prin treceri inferioare sau superioare şi numai excepţional de nivel. Felul trecerii şi excepţiunile se vor stabili după caz, de comun acord între Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi organul care administrează linia ferată. Pentru celelalte drumuri, felul trecerii se va stabili, de la caz la caz, de comun acord între organul care administrează drumul şi cel al liniei ferate.Se exceptează instalarea liniilor de tramvai în interiorul oraşelor şi comunelor. În aceste cazuri se vor încheia convenţii cu sfaturile populare regionale respective.În caz ca este necesară mutarea sau modificarea liniilor ferate existente pe zona sau platforma drumurilor, ca urmare a oricăror lucrări de construcţie, modernizare sau modificare a unui drum, beneficiarul autorizaţiei este obligat a executa aceste lucrări pe cheltuiala sa.  +  Articolul 25Este interzisă depozitarea de materiale pe zonele drumurilor fără autorizarea scrisă a organului care administrează drumul.  +  Articolul 26Taxele pentru folosinţă zonei drumurilor, traversarilor şi accesoriilor lor, se stabilesc de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor cu acordul Ministerului Finanţelor şi al Comitetului pentru Preţuri.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 27Pentru asigurarea materialului pietros necesar construirii şi întreţinerii drumurilor, organele care administrează drumurile pot deschide şi exploata, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, cariere şi balastiere. Deschiderea şi exploatarea acestor cariere şi balastiere nu este supusă vreunor taxe.  +  Articolul 28Bunurile necesare pentru înfiinţarea, modernizarea, lărgirea sau rectificarea unui drum, dacă aparţin statului, vor fi trecute pe baza dispoziţiilor legale, din folosinţă deţinătorului în folosinţă:- Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, pentru lucrările privitoare la drumurile naţionale;- sfatului popular regional respectiv, pentru strazile şi drumurile ce se administrează de acesta;- organului central care administrează drumul industrial sau agricol, pentru lucrările legate de acesta.  +  Articolul 29Terenurile rămase libere prin rectificarea unui drum naţional şi care nu sînt necesare Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor pentru alt scop, se trec în folosinţă sfaturilor populare regionale pe al căror teritoriu se afla, de către Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor.  +  Articolul 30Toate drumurile în fiinta la emiterea prezentului decret, vor fi clasificate într-una din categoriile prevăzute la art. 3, după cum urmează: a) în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentului Decret, vor fi clasificate ca drumuri naţionale cele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 b) în termen de 60 zile de la data emiterii hotărîrii Consiliului de Miniştri privitoare la clasificarea drumurilor naţionale, vor fi clasificate ca drumuri regionale şi drumuri raionale cele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5, respectiv art. 6; c) drumurile comunale, industriale şi agricole şi strazile, se vor clasifica în termen de 60 zile da la data intrării în vigoare a clasificarii drumurilor regionale şi raionale.  +  Articolul 31În termen de cel mult 6 luni pentru drumurile naţionale şi de cel mult un an pentru celelalte drumuri, de la emiterea prezentului Decret, beneficiarii vor cere organelor care administrează drumul, autorizaţie de funcţionare pentru instalaţiile, construcţiile şi depozitele de orice fel, existente pe zonele drumurilor, chiar dacă ar exista asemenea autorizaţii sau convenţii în curs de executare, acestea fiind considerate expirate de drept, prin efectul acestui decret.  +  Articolul 32Toate instalaţiile, construcţiile sau depozitele aflate pe zonele drumurilor, pentru care nu se vor fi cerut autorizaţii de funcţionare în termenul prevăzut la articolul precedent sau care nu vor fi autorizate a funcţiona mai departe, vor fi desfiinţate de foştii beneficiari.La retragerea autorizaţiilor sau la stabilirea unor condiţii de încadrare în prevederile prezentului Decret, se va ţine seama de sarcinile de plan ale beneficiarului.  +  Articolul 33Toate instalaţiile, construcţiile sau depozitele aflate pe zonele drumurilor, pentru care se vor acorda autorizaţii de funcţionare sub rezerva executării de modificări sau mutari, vor fi în mod obligatoriu modificate sau mutate de către beneficiari, în cel mult cinci ani de la data autorizaţiei, potrivit indicaţiilor organului care administrează drumul.Reţelele electrice şi de telecomunicaţii, care intră în prevederile prezentului articol, vor fi mutate sau modificate de către beneficiarii autorizaţiei de funcţionare, la prima reparatie şi în cel mult 10 ani de la emiterea prezentului Decret.Se exceptează instalaţiile ingropate, în măsura în care nu aduc prejudicii drumurilor şi care vor fi lăsate în starea actuala.  +  Articolul 34Lucrările şi instalaţiile de pe drumuri şi zonele lor, trebuie să respecte prevederile în vigoare referitoare la necesităţile de apărare.  +  Articolul 35Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor elaborează instrucţiuni cuprinzînd reguli pentru respectarea bunei stări şi bunei folosiri a drumurilor.  +  Articolul 36Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute în Decretul de faţa va fi sancţionată potrivit legilor penale.  +  Articolul 37Despăgubirile civile datorate pentru pagubele pricinuite prin săvîrşirea vreuneia din infracţiunile sau abaterile de la dispoziţiile prevăzute în prezentul Decret, se stabilesc în raport cu valoarea reală a pagubelor cauzate şi se cuvin statului.  +  Articolul 38Legea pentru drumuri din 22 aprilie 1932, publicată în Monitorul Oficial nr. 96 din 22 aprilie 1932, cu modificările ei ulterioare şi orice alte dispoziţii contrare prezentului Decret, se abroga.--------------