HOTĂRÎREA Nr. 244 din 7 iunie 1993cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militari, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu luna iunie 1993
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 124 din 11 iunie 1993  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ca urmare a depăşirii creşterii prognozate a preţurilor de consum pe perioada martie - aprilie 1993, următoarele venituri ale populaţiei se indexează, pentru luna iunie şi în continuare, cu coeficientul de 6%: a) pensiile de asigurări sociale de stat, inclusiv ale pensionarilor Bisericii Ortodoxe Române, ale artiştilor plastici şi scriitorilor, care au fost integrate în acest sistem, pensiile militarilor, I.O.V.R. şi cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicată; b) pensiile agricultorilor; c) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat şi cele ale militarilor; d) indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate; e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii; f) suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicată; g) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările ulterioare; h) ajutoarele băneşti trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990; i) ajutoarele pentru sotiile militarilor în termen; j) ajutoarele ocazionale care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957; k) alocaţiile de întreţinere pentru minorii dati în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unor familii ori persoane; l) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969; m) indemnizaţia lunară pentru fiecare an de detenţie, internare, domiciliu obligatoriu sau strămutare, acordată pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu completările ulterioare.  +  Articolul 2Alocaţia de stat pentru copii se majorează cu 100 lei pentru fiecare copil.  +  Articolul 3Ajutorul ce se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau pensionarului de asigurări sociale de stat, militar şi I.O.V.R. se stabileşte la 22.000 lei, iar în cazul decesului unui membru din aceste familii ori unei persoane dependente social, la 18.250 lei.  +  Articolul 4Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexării sau în continuare se afla în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la un an sau în alte situaţii în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcţie de salariul de baza, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de baza şi cu compensaţia acordată pe baza Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.  +  Articolul 5 (1) Sumele rezultate în urma indexării se includ începând cu luna iunie 1993 în drepturile la care se referă, obţinându-se astfel noile cuantumuri ale acestora. (2) Sumele reprezentind rezultatele indexării se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile la care se aplică. (3) Sumele rezultate în urma indexării, conform prezentei hotărâri, cele reprezentind indexarea şi compensarea prevăzute de hotărârile Guvernului nr. 219/1991, 579/1991, 780/1991, 20/1992, 150/1992, 219/1992, 500/1992, 773/1992, 95/1993, 125/1993 şi 178/1993, precum şi sumele obţinute ca urmare a majorării pensiilor conform hotărîrilor Guvernului nr. 526/1991 şi 277/1992 nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuinţe din fondul de stat, alocaţiile de stat pentru copii, contribuţiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate în instituţii de asistenţa socială, ajutoarele băneşti trimestriale şi ocazionale, reducerile care se acordă salariaţilor şi pensionarilor pentru procurarea de proteze şi produse ortopedice. (4) Plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Se recomanda societăţilor cu capital majoritar privat, precum şi organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, sistemelor de asigurări sociale - altele decît cel de stat -, să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 7Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dorel Mustatea,subsecretar de stat,Ministrul de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa PLAFOANEîn raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe- lei -
       
    Plafoane prevăzute prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991Plafoane indexate
    până la 12.000până la 71.200
    12.001 - 20.00071.200 - 103.100
    peste 20.000peste 103.100
  ----------------