HOTĂRÎREA Nr. 243 din 7 iunie 1993cu privire la indexarea salariilor cu începere de la 1 iunie 1993
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 124 din 11 iunie 1993  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începând cu data de 1 iunie 1993, ca urmare a creşterii, peste nivelul prognozat, a preţurilor de consum în perioada martie-aprilie 1993, valoarea indexării medii pe salariat, calculată pe baza salariului mediu brut la nivelul economiei, este de 2.800 lei lunar brut.  +  Articolul 2Salariul mediu brut de calcul pentru stabilirea fondului de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în luna iunie 1993 şi în continuare se va determina pe baza salariului mediu brut de calcul aferent lunii mai 1993, la care se va adauga, potrivit art. 2 alin. (4) şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1993, valoarea medie bruta a indexării de 2.800 lei.  +  Articolul 3Modul concret de indexare a salariilor în limita celor prevăzute la art. 1 şi 2 se stabileşte de către consiliul de administraţie al fiecărei societăţi comerciale cu capital majoritar de stat sau regii autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor în funcţie de fondul ce poate fi destinat plăţii salariilor, rezultat în raport cu producţia sau volumul de activitate realizat, fără ca, prin aceasta, unitatea sa înregistreze pierderi. La regiile autonome cu subvenţie, indexarea se va face cu încadrarea în subvenţiile aprobate potrivit legii.  +  Articolul 4 (1) Salariile personalului din instituţiile publice se indexează, începând cu data de 1 iunie 1993, cu coeficientul de 6,0% . Sumele rezultate din indexare se includ în drepturile la care se referă, obţinându-se noile cuantumuri ale acestora. (2) Compensaţia stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 177/1993 şi care, conform prevederilor acestei hotărâri, se acordă personalului din instituţiile publice separat de celelalte drepturi salariale, nu se indexează în condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Prevederile art. 4 se aplică în mod corespunzător şi la regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile sunt aprobate prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 6Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul instituţiilor publice, precum şi pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit vor fi calculate şi transmise acestora de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 7 (1) Salariul de baza minim brut pe ţara se menţine la nivelul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 208/1993. (2) Personalul din cadrul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi din regiile autonome, la care salariile se stabilesc prin negociere, încadrat la data de 31 mai 1993 la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, poate beneficia de indexarea prevăzută în prezenta hotărâre, în condiţiile stabilite de unitatea în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 8Pentru somerii aflaţi în plata, precum şi pentru persoanele cărora li se deschide dreptul la ajutorul de şomaj sau alocaţia de sprijin până la data apariţiei prezentei hotărâri, conform prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată, drepturile respective se vor acorda indexate cu coeficientul de 6,0%, începând cu 1 iunie 1993 sau, după caz, de la data stabilirii acestora.  +  Articolul 9Noile transe de venituri lunare impozabile ce se aplică începând cu drepturile salariale ale lunii iunie 1993 sunt cele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri nu constituie temei legal pentru majorarea preţurilor şi tarifelor.  +  Articolul 11În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor pot emite precizări.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dorel Mustatea,subsecretar de statMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 TRANŞELE DE VENITURI IMPOZABILE ŞI COTELE DE IMPOZITce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna iunie 1993
       
    Venitul lunar impozabil - lei -Impozit lunar
    până la 2.800 lei6%
    2.801 - 3.100 lei168 + 10% pentru ceea ce depăşeşte 2.800 lei
    3.101 - 4.200 lei198 + 18% pentru ceea ce depăşeşte 3.100 lei
    4.201 - 7.100 lei396 + 22% pentru ceea ce depăşeşte 4.200 lei
    7.101 - 11.500 lei1.034 + 23% pentru ceea ce depăşeşte 7.100 lei
    11.501 - 17.200 lei2.046 + 24% pentru ceea ce depăşeşte 11.500 lei
    17.201 - 29.100 lei3.414 + 25% pentru ceea ce depăşeşte 17.200 lei
    29.101 - 40.500 lei6.389 + 26% pentru ceea ce depăşeşte 29.100 lei
    40.501 - 57.600 lei9.353 + 28% pentru ceea ce depăşeşte 40.500 lei
    57.601 - 86.400 lei14.141 + 31% pentru ceea ce depăşeşte 57.600 lei
    86.401 - 115.400 lei23.069 + 35% pentru ceea ce depăşeşte 86.400 lei
    115.401 - 144.200 lei33.219 + 40% pentru ceea ce depăşeşte 115.400 lei
    peste 144.200 lei44.739 + 45% pentru ceea ce depăşeşte 144.200 lei
  ----------------